dinsdag 2 juli 2013

Ethisch leren denken / Jan Ebskamp, Syll Damave ; [red. Singeling tekstproducties ; ill. Bas van der Schot ... et al.]

Titel: Ethisch leren denken
Auteurs: Jan Ebskamp, Syll Damave ; [red. Singeling tekstproducties ; ill. Bas van der Schot ... et al.]
Jaar: 4e [geheel herz.] dr 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

In de beroepsuitoefening van werkers spelen waarden en normen een grote rol. Een deel van die normen zijn in gedragscodes vastgelegd, zonder dat het om recepten gaat. Van belang is dat werkers zich tijdens de opleiding scholen in het professioneel hanteren van morele dilemma’s: hoe ga ik met vertrouwelijke informatie om, in hoeverre mag ik iemand dwingen, moet ik een rapportage eerst door een cliënt laten lezen?


Er verandert veel in de beroepen van hulpverlening, verzorging en sociale dienstverlening. Morele reflectie op die beroepsuitoefening vraagt om voortdurende aanpassingen en vernieuwingen. In deze vierde druk is de inhoud geheel herzien. De casussen zijn geactualiseerd. En er is met name meer aandacht voor de omgang met cliënten uit andere culturen, voor contacten waarin dwang en drang een grote rol spelen, voor management, kwaliteitszorg en voor de jeugdproblematiek. In dit boek is de Beroepscode voor de jeugdzorgwerker als bijlage opgenomen. 

Ethisch leren denken is gebaseerd op de mbo kwalificatiedossiers Welzijn 2011 voor de opleidingen Pedagogisch Werker (niveau 3 en 4), Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4), Onderwijsassistent (niveau 4), Sociaal Cultureel Werker (niveau 3 en 4) en Sociaal Maatschappelijke Dienstverlener (niveau 4).

Piet Sanders : een honderdjarige vernieuwer / [bijdragen Gerard Meijer ... et al. ; voorwoord Maarten Kroeze].


Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer

Titel: Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer / [bijdragen Gerard Meijer ... et al. ; voorwoord Maarten
Jaar Kroeze].
Auteur: Meijer, G. J
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

'In september 1912 ben ik in Schiedam geboren'.
Zo begint het boek Herinneringen van Piet Sanders, dat in 2009 verscheen. En zo begon honderd jaar geleden, op zaterdag 21 september 1912, het leven van een zeer bijzonder man. Piet Sanders is -zijn honderdjarige leven lang- gefascineerd door vernieuwing: als kunstverzamelaar door nieuwe vormen in de kunst, als jurist door nieuwe vormen in het recht.

Met de bundel Piet Sanders - Een honderdjarige vernieuwer willen de auteurs een eerbetoon brengen aan zijn indrukwekkende leven en aan zijn scheppend vermogen. De innovativiteit staat hierbij centraal: elk opstel bevat een nieuw idee, een nieuw inzicht of een nieuwere vorm op het gebied van het ondernemingsrecht of het arbitragerecht. De meeste bijdragen zijn afkomstig van jonge auteurs. Daarnaast bevat de bundel een juristenportret van Piet Sanders en een overzicht van zijn belangrijkste publicaties.
Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers en praktijkjuristen. Klik hier voor meer informatie.


Socialezekerheidsrecht / Boom basics

Titel: Socialezekerheidsrecht
Auteur: J. Heinsius
Jaar; 3e druk 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Inkomensverschaffing, preventie en re-integratie

Het socialezekerheidsrecht bevat de regels die beogen aan mensen die door arbeid niet (of niet meer) (volledig) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, de middelen van bestaan te verschaffen. Het gaat dus om regels ter bescherming tegen onzekerheden van het bestaan, voortvloeiend uit bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom. Daarnaast tracht het socialezekerheidsrecht het intreden van inactiviteit te voorkomen en een nieuwe deelname aan het arbeidsproces te bevorderen. Het socialezekerheidsrecht kent derhalve drie doelen:
 maandag 24 juni 2013

De bijstand in praktijk 2013 / J. de Boer, W. Heesen en R. Ros

Titel: De bijstand in praktijk  Auteurs: J. de Boer, W. heesen, R. Ros
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Beschrijving

Het boek "De bijstand in praktijk" behandelt op overzichtelijke wijze de WWB in al haar facetten waarbij vanuit de juridische kaders wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk.

Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden, schema's, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en is tevens voorzien van de volledige en actuele wettekst.

Door deze opzet is dit boek geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, als naslagwerk voor professionals (klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten en advocaten) en, vanwege de toegankelijkheid, voor ieder ander die de WWB beter wil leren kennen en daarover goed en actueel geïnformeerd wil zijn. Klik hier voor meer informatie.

 Strafrecht & strafvordering / Ars Aequi

Titel: Strafrecht & strafvordering ...
Auteur: Ars Aequi Libri
Jaar: 2013 / 2014
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

 Deze wetseditie bevat wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 april 2013.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdrecht begrepen / Lydia Janssen

Titel: Jeugdrecht begrepen
Auteur: Lydia Janssen
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus.


Beschrijving

Jeugdrecht begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben.

Het boek bestaat uit vier delen. In deel I worden de hoofdlijnen van het personen- en familierecht beschreven. Deel II schetst het jeugdstrafrecht en deel III beschrijft de Wet op de jeugdzorg. In het vierde en laatste deel wordt aandacht besteed aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De website www.jeugdrechtbegrepen.nl biedt naast toetsmateriaal een grote hoeveelheid casus, aan de hand waarvan de stof in de onderwijspraktijk geoefend kan worden.Klik hier voor meer informatie.

maandag 3 juni 2013

Praktisch Socialezekerheidsrecht, editie 2013-2014 / P. Kruit, C.J. Loonstra, E. van VlietTitel: Praktisch Socialezekerheidsrecht, editie 2013-2014
Auteurs: P. Kruit, C.J. Loonstra, E. van Vliet
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Praktisch Socialezekerheidsrecht is voor studenten geschreven die voor het eerst kennismaken met het socialezekerheidsrecht. Het boek is geschikt voor hbo-opleidingen die het vak in het curriculum hebben opgenomen, maar ook in het wo-onderwijs kan het zijn nut bewijzen. Daarnaast is het boek een handig naslagwerk voor iedereen die dagelijks in het socialezekerheidsrecht werkzaam is. Het boek is vlot geschreven en bevat veel voorbeelden die de beschreven leerstof begrijpelijk en inzichtelijk maken. De tussenvragen en eindvragen bieden de student de mogelijkheid zelfstandig met de stof te oefenen. Klik hier voor meer informatie.
Beginselen van strafrecht / Mr. Ch.J. Enschedé

Titel: Beginselen van strafrecht
Author: Ch. J. Enschedé, T. Blom
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Deze klassieker verscheen reeds in het najaar van 1969. Die eerste editie was ontwikkeld uit de collegedictaten van Enschedé. Het boek bleek te voorzien in een grote behoefte. Niet alleen studenten, maar ook leken waarderen het boek als een prettige gids tot inzicht in de hoofdlijnen van ons strafrecht en onze strafrechtspleging. In de bewerkingen die volgden is de oorspronkelijke opzet van Enschedé nooit uit het oog verloren. Klik hier voor meer informatie.
woensdag 15 mei 2013

Arbeidsrecht begrepen / P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes en H.N.M. SoemersTitel:   Arbeidsrecht begrepen
Auteurs: P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes en H.N.M. Soemers
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.


'Arbeidsrecht begrepen' behandelt het individuele arbeidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Minder wetenschappelijk-theoretisch en meer praktijkgericht. Minder historie en meer de bedoeling van de wetgever. Minder tekst achter elkaar en meer visualisatie. Heldere schema's, checklists en praktijkcases ondersteunen de tekst. Kortom: het boek is vooral praktisch bruikbaar en de inhoud ligt op behoorlijk juridisch niveau.

In het boek wordt voordurend geschakeld tussen de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de wet en de cao. Ook vindt er een koppeling plaats tussen het arbeidsrecht en de sociale zekerheid, op sommige onderdelen een Siamese tweeling. Dit maakt het boek ook geschikt voor juridische professionals die werkzaam zijn in de eerstelijnsrechtshulp of -informatie en -advies.

Bron

Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren / G.M.C.M. Staats (red.)Titel:   Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Auteur:  G.M.C.M. Staats (red.)
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.

Dit studieboek biedt een inleidende beschrijving van de belastingheffing van ondernemingen en particulieren. Daarbij hebben de auteurs gekozen voor een enigszins alternatieve benadering. Men volgt de belevenissen van 'Peter en Carolien' en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Zij starten een horecaonderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze om in een bv, waarna een structuur met verschillende bv's ontstaat. Daarna gaan zij met hun activiteiten over de grens. Daarnaast komen fiscale aspecten aan bod die specifiek zijn voor natuurlijke personen: het genieten van loon, het hebben van vermogen, echtscheiding en overlijden. Hoewel de nadruk van dit boek op de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting ligt, komen ook andere belastingen, zoals de loonbelasting, de omzetbelasting en de successiebelasting, aan de orde. Ter afronding van het geheel is de invloed van het Europese recht op de directe belastingen beschreven.

Bron

Het ontslagrecht in de praktijk / J. van Drongelen, S. Klingeman en A.D.M. RijsTitel:   Het ontslagrecht in de praktijk / J. van Drongelen, S. Klingeman, A.D.M. van Rijs
Auteurs: J. van Drongelen, S. Klingeman en A.D.M. van Rijs
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.


Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan geconfronteerd worden met een al dan niet langdurige periode van werkloosheid. Dit kan onzekerheid, statusverlies en inkomensachteruitgang met zich brengen. Er moet dus ook niet al te lichtzinnig over ontslag worden gesproken. Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt met een rouwproces om aan te geven wat het effect is van het (moeten) verwerken van een gedwongen ontslag, zeker als een werknemer tientallen jaren bij dezelfde werkgever werkzaam is geweest.

Ook voor de werkgever is een ontslag geen eenvoudige opgave. Hij zet in de meeste gevallen de eerste stap om de arbeidsrelatie te beëindigen. Daarbij spelen uiteenlopende motieven een rol, bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische motieven, in de werknemer zelf gelegen redenen en een verstoorde arbeidsrelatie. Bij bedrijfseconomische motieven moet de werkgever een keuze maken; welke werknemers blijven en wie wordt ontslagen? Welke procedure moet worden gevolgd? Als de werkgever niet oplet, kan het effectueren van het ontslag worden vertraagd en kan hij schadevergoeding moeten betalen. Ontslag heeft dus gevolgen voor zijn bedrijfsvoering en ondernemingsbeleid.

Dit boek – de titel zegt het al – is geen theoretische beschouwing over het ontslagrecht. De doelstelling van het boek is zo nauw mogelijk te vertrekken vanuit en aan te sluiten bij situaties in de ontslagpraktijk. Om deze reden bevat dit boek veel (op de praktijk en op onderzoek gebaseerde) voorbeelden en schema’s.

Bron

De overeenkomst tot het verrichten van arbeid. Vakantie en verlof / J. van Drongelen en W.J.P.M. FaseTitel:   De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. Vakantie en verlof
Auteurs: J. van Drongelen en W.J.P.M. Fase
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.


Dit boek is het eerste deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld.

In 'Individueel Arbeidsrecht Deel I' komen overeenkomsten tot het verrichten van arbeid en vakantie en verlof aan de orde. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Het is hiermee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur.

Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek. Bij bepaalde onderwerpen, die minder toegankelijk zijn, zijn bijbehorende verduidelijkende schema's opgenomen.

Bron

De effecten van residentiële zorg. Een follow-up-studie onder ex-bewoners van het Leerhuis / Marjolein Baan en Jan JanssensTitel:   De effectiviteit van residentiële zorg. Een follow-up-studie onder ex-bewoners van het Leerhuis
Auteurs: Marjolein Baan en Jan Janssens
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.


De effectiviteit van residentiële zorg beschrijft een bijzondere vorm van residentiële jeugdzorg: het Leerhuis. In maart 2007 heeft het Leerhuis zijn deuren geopend. Dit hulpaanbod voor jongeren vanaf vijftien tot en met achttien jaar, kenmerkt zich door hulpverleningsaspecten van een leefgroep en een fasehuis te combineren. Vanuit de praktijk bleek vraag te zijn naar deze tussenvorm in het al bestaande residentiële hulpaanbod. Marjolein Baan en Jan Janssens bespreken in dit boek uitkomsten van een praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van het Leerhuis. Er is nagegaan of de jongeren die in het Leerhuis hebben gewoond, baat hebben gehad bij de geboden vorm van begeleiding en in welke mate zij nu functioneren in de samenleving. Tevens is er aandacht besteed aan de doelgroep, de reden van de beëindiging van de hulp en de cliënttevredenheid. Op basis van de bevindingen worden implicaties voor de praktijk en (vervolg)onderzoek beschreven.

Er kan geconcludeerd worden dat jongeren na vertrek uit het Leerhuis over het algemeen goed in staat zijn om te functioneren in de samenleving en gelukkig en tevreden zijn met hun leven. De effectiviteit van residentiële zorg biedt niet alleen een kijkje achter de schermen van het Leerhuis, maar de resultaten van dit praktijkgericht onderzoek kunnen interessant en inspirerend zijn voor alle hulpverleners die werken in of te maken hebben met residentiële zorg voor jongeren.

Bron

Handboek mediation / Alex Brenninkmeijer, Dick Bonenkamp, Karen van Oyen en Hugo Prein (red.)Titel:   Handboek mediation
Auteurs: Alex Brenninkmeijer, Dick Bonenkamp, Karen van Oyen en Hugo Prein (red.)
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.

Het Handboek Mediation is een van de meest volledige Nederlandstalige naslagwerken op het gebied van mediation en conflicthantering, zo niet het meest gebruikte. 

Mediation is van steeds groter belang in Nederland. Het kan ingezet worden op verschillende terreinen, zoals bij echtscheiding en omgang met kinderen, omgevingsrecht, bij arbeidszaken, in het zakenleven, bij conflicten tussen buren, binnen de overheid, en binnen de (internationale) politiek. In deze contexten kunnen uiteenlopende soorten conflicten spelen. Deze terreinen en de typerende conflicten worden in het handboek beschreven. Daarnaast biedt het Handboek Mediation achtergrondinformatie die voor een beter begrip van mediation onontbeerlijk is. 

Mediation is een multidisciplinair vakgebied en mediators hebben uiteenlopende professionele achtergronden. Het Handboek Mediation is geschikt voor mediators die hun kennis up-to-date willen houden. Daarnaast kan het gebruikt worden als naslagwerk voor de praktijk. Potentiële mediators kunnen het gebruiken om zich voor te bereiden op het schriftelijk mediationexamen. 

Het Handboek Mediation is ook geschikt als kennisbron in het kader van conflictmanagement: organisaties kunnen zo bewuster omgaan met lastige situaties. Professionals die doorverwijzen naar mediation kunnen dankzij dit boek een beter beeld krijgen van het vakgebied. Verwijzers kunnen bijvoorbeeld managers zijn, personeelsfunctionarissen, bedrijfsartsen, advocaten, rechters, bedrijfsmaatschappelijk werkers, sociaal-juridische hulpverleners of accountants. 


Strafrecht. Tussen ratio en emotie / Tineke Cleiren en Antoine HolTitel: Strafrecht. Tussen ratio en emotie
Auteur: Tineke Cleiren en Antoine Hol
Jaar:   2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.


Waarom ligt de macht in het strafrecht bij de overheid en niet bij het slachtoffer? Waarom mag de overheid niet alles uit de kast halen om vermeende misdadigers in de boeien te slaan? Waarom vervolgt het openbaar ministerie niet iedereen die de wet overtreedt? Kan het strafrecht wel rechtdoen bij het 'grote kwaad'?

Aan de hand van deze en andere vragen laten de auteurs van dit boek zien welke mogelijkheden het strafrecht al dan niet heeft. Strafrecht zorgt er namelijk voor dat de overheid ruimte krijgt om daadkrachtig op te treden, maar ook dat die ruimte ingeperkt wordt om zo overheidstirannie te voorkomen. Het is er om te vergelden, maar tegelijkertijd moet overmatige strafoplegging vermeden worden. Slaagt het strafrecht in deze opdracht? Is het strafrecht te afstandelijk of juist te gevoelig voor wat er leeft onder de burgers?

Kortom, hoe vindt het strafrecht zijn weg tussen ratio en emotie?


maandag 22 april 2013

Hoofdstukken vermogensrecht / J.H. Nieuwenhuis

Titel: Hoofdstukken vermogensrecht
Auteur: J.H. Nieuwenhuis
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1924 tot 2013 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht.
In deze uitgave wordt in korte teksten de kern van het vermogensrecht uiteen gezet. Overeenkomst, onrechtmatige daad, eigendomsoverdracht, pand, hypotheek en nog vele andere figuren krijgen, ruim geïllustreerd, tekst en uitleg. Iedere tekst wordt gevolgd door tenminste één casus waarvan de oplossing achterin het boek is opgenomen. Zo kan de lezer zich overtuigen van zijn begrip van het vermogensrecht.
Klik hier voor meer informatie.

Internationaal privaatrecht 2013 / G.E. Schmidt


Titel: Internationaal privaatrecht
Auteurs: G.E. Schmidt
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1924 tot 2013 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht.

Inhoudsopgave

Met daarin onder meer de volgende uitspraken:

NAAM

    HR 1 november 1985, NIPR 1986, 195
    Hof van Justitie EG 2 oktober 2003, zaak C-148/02, NIPR 2004,
2 (Garcia Avello)
    HR 26 september 2008, NIPR 2008, 255
    Hof van Justitie EG 14 oktober 2008, zaak C-353/06, NIPR 2008, 253 (Grunkin Paul)
    Hof van Justitie EU 22 december 2010, NIPR 2011, 3 (Sayn-Wittgenstein)
    Hof van Justitie EU 12 mei 2011, C-391/09, NIPR 2013, 1 (Runevic-Vardyn)

HUWELIJK

    HR 13 december 1996, NIPR 1997, 68 (Erkenning consulaatshuwelijk)
    HR 16 oktober 1998, NIPR 2002, 76 (verzoek nietigverklaring Pakistaans huwelijk)
    Hof Amsterdam 12 november 1998, NIPR 1999, 137 (Erkenning bigaam huwelijk na ontbinding eerste huwelijk)

HUWELIJKSONTBINDING

Rechterlijke bevoegdheid

    HR 3 juli 1995, NIPR 1995, 475 (Litispendentie en echtscheiding)
    Hof ’s-Gravenhage 21 december 2005, NIPR 2006, 101 (Maltese echtscheiding II)
    Hof van Justitie EG 29 november 2007, zaak C-68/07, NIPR 2008, 2 (Sundelind Lopez)
    Hof van Justitie EG 16 juli 2009, zaak C-168/08, NIPR 2009, 173 (Hadadi)

Klik hier voor meer informatie.
Burgerlijk procesrecht 2013 / Ars Aequi

Titel: Burgerlijk procesrecht 2013/2014 Jaar: 2013
Reeks: Ars Aequi wetseditie
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Beschrijving
Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2013. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Klik hier voor meer informatie.
Werken met doelgroepen in de Sociaal Juridische Dienstverlening / Deleaan Ruitenberg, Josine van Loon

Titel: Werken met doelgroepen in de Sociaal Juridische Dienstverlening
Auteurs: Deleaan Ruitenberg, Josine van Loon
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Beschrijving
De primaire taak van een sociaaljuridisch dienstverlener is het geven van juridisch advies. Steeds vaker krijgt de SJD’er echter te maken met cliënten met complexere problemen, zoals verslaving of depressie en met gezinnen waarin meerdere (complexe) problemen voorkomen. De algemene communicatieve vaardigheden die de SJD’er tijdens zijn studie heeft opgedaan zijn vaak niet op deze complexe situaties berekend.

Werken met doelgroepen in de Sociaal Juridische Dienstverlening speelt hierop in. In het boek staat de communicatie met cliënten met bijvoorbeeld psychische problemen, een verstandelijke beperking of verslavingproblematiek centraal. Hierbij beoogt het boek de student:
- inzicht te geven in de kenmerken en achtergronden van specifieke doelgroepen
- concreet uitgewerkte tips te geven voor de communicatie met iedere specifieke doelgroep
- aandachtspunten aan te kaarten binnen methodisch handelen

Belangrijk focus in het boek is motiverende gespreksvoering. Een apart hoofdstuk bespreekt wat dit is; vervolgens wordt het ingezet in ieder hoofdstuk en bij voorbeeldgesprekken.

Doelgroep
Studenten in het hoger onderwijs die de opleiding sociaal juridische dienstverlening volgen. Klik hier voor meer informatie. 


 

Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure / M. Schreuder-Vlasblom.

Titel: Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure
Serie: Recht en Praktijk. Staats- en bestuursrecht ; 3
Auteur: M. Schreuder-Vlasblom.
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Dit boek geeft een op de praktijk gerichte beschrijving van de bezwaar- en beroepsprocedures tegen bestuursbeslissingen die in de Awb en de daarop aansluitende wettelijke procesregelingen zijn opengesteld en geregeld. Dit bestuursprocesrecht wordt behandeld als onderdeel van het bestuursrecht, dat zich richt naar de eigen aard van dat rechtsgebied. Wat betreft de rechterlijke procedures wordt vandaar uit aandacht besteed aan de overeenkomsten met civiel- en strafrechtelijke procedures.

De rechtspraktijk worstelt in theoretische leerstukken. In het inleidende hoofdstuk worden de hoofdlijnen daarvan aangegeven. In de volgende hoofdstukken komt de theorie nader aan de orde, waar dat voor een goed begrip van de rechtspraktijk noodzakelijk is.

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming, de huidige stand van de ontwikkeling en de actuele discussie over de toekomst daarvan. Hoofdstuk 2 beschrijft de toegang tot dat stelsel. De hoofdstukken 3 en 4 zien op de bestuurlijke voorprocedures en op de procedure voor de rechter in eerste
aanleg. Hoofdstuk 5 ziet op het bestuursrechtelijk kort geding. Het boek sluit af met een beschrijving in hoofdstuk 6 van het geding voor de bestuursrechter in hogere aanleg.

In deze geheel herziene vijfde druk zijn uiteraard de nieuwe ontwikkelingen rondom de Wet aanpassing bestuursprocesrecht meegenomen. Klik hier voor meer informatie.


Internationaal Privaatrecht / Ars Aequi: 2013 - 2015

Titel: Internationaal privaatrecht. Verdragen & wetten 2013-2015
Auteurs: K. Boele-Woelki en M.J. de Rooij
Jaar: 2013-2015
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
 Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 februari 2013.

In deze bundel zijn naast het geldende recht ook enkele wetsvoorstellen opgenomen. Deze zijn cursief gedrukt.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Klik hier voor meer informatie.

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving : een onderzoek onder burgers naar e-fraude, hacken en andere veelvoorkomende criminaliteit / M.M.L. Domenie ... [et al.]

Titel: Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving : een onderzoek onder burgers naar e-fraude,
Auteur: M.M.L. Domenie
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus
hacken en andere veelvoorkomende criminaliteit

Beschrijving
Internet brengt veel goeds maar ook nieuwe kwetsbaarheden. Computers worden gehackt, mensen die een aankoop doen worden opgelicht, en stalkers zetten digitale middelen in om hun slachto¬ffer lastig te vallen.

Dit onderzoek geeft voor het eerst een landelijk beeld van slachto¬fferschap van ‘delicten met een digitale component’, ook wel cybercrime genoemd. De resultaten zijn beschreven aan de hand van gegevens over 9.163 internetters van 15 jaar en ouder. Centraal staan de omvang van slachtofferschap en welke factoren de kans op slachto¬fferschap beïnvloeden. Ook de rol van de politie komt aan bod.

De cijfers laten zien dat cybercrime serieus aanwezig is in het dagelijks leven van burgers. Het heeft het karakter van veelvoorkomende criminaliteit. Dit betekent onder meer dat kennis omtrent cybercrime aanwezig moet zijn in de volle breedte van de strafrechtketen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor eenieder die betrokken is bij de digitalisering van onze samenleving en bij de bestrijding van criminaliteit.

De reeks Veiligheidsstudies is een initiatief van het netwerk Samenwerkende Kennisinstellingen voor Veiligheid (SKV-netwerk). De reeks staat onder redactie van Evelien de Pauw MSc (coördinator Expertisecentrum en docent maatschappelijke veiligheid, Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen), drs. W.K.F. Rodenhuis (lector Risicobeheersing aan de Saxion Hogescholen te Enschede en Deventer), prof. dr. W.Ph. Stol (lector Cybersafety aan de NHL Hogeschool en de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit) en dr. J. Timmer (lector Veiligheid en Sociale Cohesie aan Windesheim).
Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen, veiligheidskundigen, beleidsmedewerkers justitie en politie. Klik hier voor meer informatie.
vrijdag 5 april 2013

Basisboek interviewen. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews / Ben Baarda, Monique van der Hulst en Martijn de GoedeTitel: Basisboek interviewen. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews
Auteurs: Ben Baarda, Monique van der Hulst en Martijn de Goede
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Het Basisboek Interviewen geeft veel concrete aanwijzingen voor het opzetten en afnemen van interviews. Het is vooral geschreven voor studenten in het hbo en wo, maar ook heel geschikt voor mensen die beroepshalve interviews moeten afnemen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek. De theorie wordt toegelicht met voorbeelden vanuit verschillende disciplines. De hoofdstukken beginnen met de doelen en begrippen die behandeld worden en een casus en eindigen met een samenvatting. Aan de hand van gerichte opdrachten, die ook op de website staan, kan de gebruiker stap voor stap aan de opzet van een eigen interview werken en de eigen interviewkwaliteiten evalueren.

Wijzigingen ten opzichte van de tweede druk:

Niet ייn doorlopende casus maar wisselende casussen uit verschillende disciplines aan het begin van ieder hoofdstuk.

Naast de vertrouwde informatie over hoe een interview op te zetten en uit te voeren, bevat het boek op basis van de ervaringen van de auteurs nog meer tips.

De opbouw van het boek volgt nog meer de tijdslijn van de opzet en uitvoering van interviews.

Bron

Veiligheid. Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland / Erwin Muller (red.)Titel: Veiligheid. Veiligheid en veiligheidsbeleid
Auteur:  Erwin Muller (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Veiligheid en veiligheidszorg vormen kernthema's in de huidige moderne samenleving. De omvang en intensiteit van de veiligheid heeft een directe relatie met de kwaliteit van de samenleving. De veiligheidszorg krijgt de afgelopen jaren intensief vorm door middel van uitgebreide programma's en activiteiten van vele organisaties. Voldoende reden om ook vanuit de wetenschap een gestructureerde bijdrage te leveren aan het voortdurende debat over veiligheid en veiligheidszorg.

Vanwege de omvang en complexiteit van de thema's veiligheid en veiligheidszorg is dit boek samengesteld rond vier thema's:
- veiligheid als concept;
- veiligheid en onveiligheid;
- organisaties veiligheidszorg en rechtshandhaving;
- veiligheidsmaatregelen.

Bron

Erfrecht / Martin-Jan van MourikTitel: Erfrecht
Auteur:  Martin-Jan van Mourik
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


In deze zesde druk is uiteraard de recente literatuur en jurisprudentie verwerkt. Voorts werd meer aandacht geschonken aan de negatieve nalatenschap en aan de erfrechtelijke positie van wilsonbekwamen. Ook het 'levenstestament' werd niet vergeten. Eindelijk kreeg ook het internationaal privaatrecht (weer) de plaats die het verdient.

Casusbehandeling is bij de gedegen bestudering van het erfrecht schier onmisbaar. Het aantal casus, voorzien van antwoorden, steeg tot 76.

Bron

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen / Bob WesselsTitel: Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Auteur: Bob Wessels
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Wessels Insolventierecht IX, derde druk, 2012, over de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, is deel IX in de tiendelige serie Wessels Insolventierecht. Deel IX bevat een systematische behandeling van de schuldsaneringsregeling, zoals opgenomen in de Faillissementswet. Centraal staan art. 284-362 uit die wet. De regeling is op 1 december 1998 ingevoerd en is sindsdien ingrijpend gewijzigd, in het bijzonder door de wetswijzigingen die met ingang van 2008 van kracht zijn geworden. In Deel IX wordt aandacht gegeven aan de toe- en afwijzingsgronden van de schuldsaneringsregeling en de gevolgen van haar toepassing, de gedwongen schuldregeling, voorlopige voorzieningen in spoedeisende zaken en het moratorium in geval van een bedreigende situatie. Daarnaast passeren de revue: het bestuur van de boedel, de rol van de bewindvoerder, de voorzieningen na de rechterlijke uitspraak, het verloop van de schuldsaneringsregeling, de vereffening van de boedel en de tussentijdse en reguliere beëindiging van de schuldsaneringsregeling. De vrij uitvoerige parlementaire geschiedenis is in de tekst verwerkt, evenals het Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken van het LOVC en de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen. Beide zijn met ingang van 1 april 2009 in werking getreden. Voorts is een selectie van de vrij omvangrijke rechtspraak opgenomen. Evenals in de andere delen in de serie zijn uitvoerige registers opgenomen (een literatuuroverzicht, rechtspraak- en wetsartikelenregister). De bewerking is begin november 2012 afgesloten.

Bron: achterzijde van het boek

PS-Special 2012-4: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening / Kyra Kranendonk-von WeerschTitel: PS-special 2012-4 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012
Auteur:  Kyra Kranendonk-von Weersch
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Begin 2009 werd het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel beoogt gemeenten de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening te geven. Het belangrijkste doel van de wet is de gemeentelijke schuldhulpverlening effectiever te maken. De beoogde wet is (zeer) summier en biedt weinig handvatten voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk. De implicaties van de wet en de toelichting van de wetgever zijn des te interessanter en komen daarom in deze PS Special uitgebreid aan bod.

In deze PS Special wordt het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in twee delen gepresenteerd. Deel I behandelt de onderwerpen die de wetgever in het wetsvoorstel heeft geregeld of in de toelichting aan bod komen. Zo is er onder meer aandacht voor de aanvraag, wacht- en doorlooptijden, de verplichtingen van de schuldenaar, de regierol van de gemeente en de instrumenten die een gemeente kan inzetten.

Deel II bevat de volledige tekst van het wetsvoorstel en een artikelsgewijze, verduidelijkende toelichting bij elk artikel. De toelichting is gebaseerd op officiële kamerstukken die betrekking hebben op het wetsvoorstel.

Deze PS Special is een interessant naslagwerk voor beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, consulenten en andere partijen die zich bezighouden met schuldhulpverlening.

Bron

donderdag 4 april 2013

Het moderne EVRM / Frank VlemminxTitel: Het moderne EVRM
Auteur: Frank Vlemminx
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Enerzijds geldt het EVRM al meer dan zestig jaar en is het een vertrouwd verdrag. Anderzijds heeft het juist de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en dreigt het voer voor specialisten te worden. Over dat EVRM wordt van alles beweerd en daarbij wordt het verdrag en de jurisprudentie van het EHRM niet altijd recht gedaan. Dit boek bevat een systematische behandeling van de inhoud en strekking van het moderne EVRM en bedient zich uitsluitend van de primaire bron: de jurisprudentie van het EHRM. Het ontsluit op een handzame manier informatie over recente ontwikkelingen rondom de verhouding tussen de nationale en de internationale rechtsorde, de invloed van andere mensenrechtenverdragen, het regime voor de negatieve verplichtingen, de figuur van de positieve verplichtingen en, tot slot, de plichten tot deugdelijke wetgeving en beleid. Om het inzicht in de aard en de structuur van de burger- en politieke rechten te verhogen, geeft het slothoofdstuk bovendien op basis van de inventarisatie en de beschrijvingen een uitgewerkte nadere karakterisering van de rechten in dat moderne EVRM.

Bron

Slachtoffer-dader mediation in het strafrecht / Peter TakTitel: Slachtoffer-dader mediation in het strafrecht
Auteur:  Peter Tak
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Nederland trekt internationaal de aandacht door haar voortrekkersrol op het terrein van de mediation in civiele zaken; mediation in strafzaken daarentegen is in Nederland nauwelijks van de grond gekomen.

In deze studie staat de vraag centraal of mediation valt in te passen in het bestaande systeem van strafrechtelijke afdoening van strafbare feiten en of die afdoeningsmogelijkheid dan voldoende meerwaarde heeft om tot een wettelijke regeling daarvan over te gaan.

Om die vragen te beantwoorden is in de rechtsstelsels van Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk onderzocht hoe daar de mediation in strafzaken wettelijk is geregeld, voor welke strafbare feiten het pleegt te worden gebruikt en hoe de mediation in strafzaken in de praktijk wordt toegepast.

Uit deze rechtsvergelijking blijkt dat veel van de reserves die in de Nederlandse juridische literatuur tegen de strafrechtelijke mediation zijn aangevoerd niet gegrond zijn. Anderzijds blijkt ook dat de hoge verwachtingen van de strafrechtelijke mediation, die de voorstanders van deze vorm van afdoening voorspellen, niet sporen met de ervaringen die in de drie rechtssystemen zijn opgedaan.

Bron

dinsdag 12 maart 2013

Naamloze en besloten vennootschap / J.J.A. Hamers en C.A. Schwarz


Titel: Naamloze en besloten vennootschap
Auteurs: J.J.A. Hamers en C.A. Schwarz
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

De boeken uit de reeks Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Daarom zijn de Boom Basics het startpunt voor juridische kennis!

Helder uitgelegd
Kernachtig samengevat
Betaalbaar
Makkelijk hanteerbaar
Kortom: dé basis voor elke rechtenstudent.

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hbo. De boekjes zijn bedoeld als aanvullende literatuur, naast het voorgeschreven studiemateriaal.

De reeks staat onder redactie van prof. mr. T. Hartlief (hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht), prof. mr. A.W. Heringa (hoogleraar Vergelijkend Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht) en prof. mr. C.J.H. Jansen (hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Klik hier voor meer informatie.
Misbruik van bevoegdheid / E.J.H. Schrage.


Titel: misbruik van bevoegdheid (Monografieën BW. A-serie, 1572-4204 ; 4 )
Auteur: E.J.H. Schrage
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Sinds het verschijnen van de eerste druk zijn vijf jaren verstreken. In die tijd is op het gebied van het misbruik van bevoegdheid (elders vooral: misbruik van recht genoemd) veel nieuwe rechtspraak (en literatuur) verschenen, niet alleen op nationaal, maar ook op communautair niveau (Emsland-Stärke, Halifax, Kofoed). Daarmee is het beeld gaan schuiven. Dat kon des te gemakkelijker omdat misbruik van bevoegdheid geen naar tijd en plaats onveranderlijk begrip is. Klik hier voor meer informatie.

De HBO-jurist: kans of bedreiging? : de positionering van de hbo-jurist in de wereld van de klassieke juridische beroepen / Suzanne Angelina Domitilla Dinie de Rooij


Titel: De HBO-jurist: kans of bedreiging? : de positionering van de hbo-jurist in de wereld van de klassieke juridische beroepen / Suzanne Angelina Domitilla Dinie de Rooij
Auteur: Rooij, Suzanne Angelina Domitilla Dinie de
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Mr. van de week is Suzanne de Rooij. Afgelopen vrijdag promoveerde zij op haar proefschrift ‘De hbo-jurist: kans of bedreiging? De positionering van de hbo-jurist in de wereld van de klassieke juridische beroepen’ aan de Open Universiteit. Van 1995 tot augustus 2006 was De Rooij werkzaam als advocaat. Na deze periode ging zij als docent bij de Juridische Hogeschool Avans-Fontys aan de slag. Vanaf eind 2007 heeft zij dit gecombineerd met haar promotieonderzoek. Klik hier voor meer informatie.


vrijdag 8 maart 2013

Praktische informatie over Sociale zekerheid 2013 / A.D. HopTitel:  Praktische informatie over sociale zekerheid 2013
Auteur:      A.D. Hop (red.)
Jaar:   2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Praktische informatie over Sociale Zekerheid wijst u de weg door de wirwar van regels en voorschriften. Geen moeilijke, juridische opsomming van wetten en regels. Op begrijpelijke wijze en waar nodig voorzien van voorbeelden, wordt uitgelegd wat de verschillende wetten inhouden en wat u moet doen als u in een bepaalde situatie terecht komt.

Heeft u beroepsmatig te maken met sociale zekerheid en zoekt u antwoorden voor mensen die allerlei vragen hebben op dit terrein? Ook dan biedt dit boek uitkomst.

Bron

Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht / W.H. van Boom, M. van Kogelenberg en M.L. Tuil (red.)Titel: Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht
Auteurs: W.H. van Boom, M. van Kogelenberg en M.L. Tuil (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Een civielrechtelijke zaak winnen of verliezen kan terug te voeren zijn op inhoudelijk gelijk hebben of niet, maar ook op het goed en tijdig omzeilen van fatale termijnen en verjaringsdossiers, het tijdig lezen van de kleine lettertjes of het ter hand stellen daarvan, of op het opwerpen van onverwachte blokkades. Soms hebben vervalclausules, verjaringstermijnen, terhandstellingsplichten, en wat dies meer zij, meer weg van een boobytrap, valkuil of instinker dan van een zinvolle verdeling van rechten en plichten in een civielrechtelijke rechtsverhouding. Daarover gaat dit boek. Maar er zijn nog meer instinkers: voor beleidsmakers bijvoorbeeld, die denken een probleem op te lossen zonder in te zien dat ze een ander probleem creëren. Of voor onervaren deelnemers aan het rechtsverkeer die door onwetendheid structureel op achterstand komen te staan.

De auteurs besteden aandacht aan herkomst, doel en strekking van verschillende boobytraps, valkuilen en instinkers. Zij gaan ook na in hoeverre het recht verbeterd kan worden om beter tegemoet te komen aan de belangen van partijen, om beter hanteerbaar recht te verkrijgen en om effectiviteit van wettelijke regels te waarborgen.

Bron

Bestuursrecht Deel 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening en handhaving / L.J.A. Damen e.a.Titel: Bestuursrecht Deel 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening en handhaving
Auteur:  L.J.A. Damen e.a.
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (vierde druk, januari 2013), behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (vierde druk, januari 2012), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt;
tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

In deze vierde druk van Bestuursrecht 1 zijn paragraaf 6.7 en hoofdstuk 10 helemaal nieuw en zijn zeer veel hoofdstukken ingrijpend bewerkt en vereenvoudigd. Jurisprudentie, literatuur en alle wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn verwerkt tot 1 november 2012. Wetsvoorstellen tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld voor zover zij
binnen afzienbare tijd geldend recht zullen worden.

Bron

Zes denkhoeden / Edward de BonoTitel: Zes denkhoeden
Auteurs: Edward de Bono
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dr. Edward de Bono wordt beschouwd als een internationale autoriteit op het gebied van conceptueel denken. In deze everseller verheldert hij op een originele manier alle ingewikkelde besluitvormingsprocessen. Door vanuit zes verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken, komt u sneller tot een duidelijke oplossing. De invalshoeken worden verbeeld door zes verschillende denkhoeden:

-De witte hoed: 'puur' denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie.
-De rode hoed: 'warm' denken, dus op basis van emotie, vermoedens en intuïtie.
-De zwarte hoed: 'de advocaat van de duivel', waarom iets niet zou kunnen functioneren.
-De gele hoed: helderheid en optimisme, constructieve bijdragen, kansen zien.
-De groene hoed: vruchtbaarheid en groei, niet oordelen maar uitbouwen.
-De blauwe hoed: afstandelijk en gecontroleerd denken, systeemdenken

Volledig herziene editie van Zes denkende hoofddeksels.

Bron

woensdag 6 maart 2013

Encyclopedie van de rechtswetenschap I (Grondslagen) / Paul Cliteur en Afshin EllianTitel: Encyclopedie van de rechtswetenschap I (Grondslagen)
Auteurs: Paul Cliteur en Afshin Ellian
Jaar: 2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Het boek Grondslagen, deel 1 in de serie Encyclopedie van de rechtswetenschap, behandelt in 10 hoofdstukken enkele encyclopedische vragen van het recht. Is de rechtswetenschap wel een echte wetenschap? Mogen wij andere culturen beoordelen met onze normen en waarden? Is godsdienst een fundament voor de moraal? Wat moet de houding zijn van de staat tegenover godsdienst? Wat zijn de grondslagen van het moderne denken over democratie en rechtsstaat? Is de doodstraf moreel te rechtvaardigen?

Bron

Sociaal memo januari 2013Titel: Sociaal memo - Alle essentiële feiten en cijfers
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Sociaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels) die de deskundige op het gebied van sociale zekerheid bijna elke werkdag nodig heeft.

Sociaal Memo bevat gegevens over het huidige jaar en drie voorafgaande jaren.

Bron

dinsdag 5 maart 2013

Hoofdlijnen Nederlands recht / C.J. Loonstra


Titel: Hoofdlijnen Nederlands recht
Auteur: C.J.Loonstra
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Hoofdlijnen Nederlands Recht is geschreven voor de hbo-student die zich door middel van zelfstudie de eerste beginselen van het Nederlands recht eigen moet maken. Daarom is gekozen voor een praktische benadering van de stof met veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en ontleend aan het bedrijfsleven. Alleen dan krijgt de student greep op de onderwerpen en wordt er meer dan ‘saaie stof’ gepresenteerd. Het boek vertelt in hoofdlijnen de inhoud van de belangrijkste rechtsgebieden in Nederland. De indeling is als volgt:
Terreinverkenning
Verbintenissenrecht: de overeenkomst
Verbintenissenrecht: de arbeidsovereenkomst en de koopovereenkomst
Verbintenissenrecht: de onrechtmatige en rechtmatige daad
Goederenrecht
Verdieping goederenrecht
Ondernemingsrecht
Burgerlijk procesrecht
Staatsrecht
Bestuursrecht en bestuursprocesrecht
Strafrecht en strafprocesrecht
Europees/internationaal recht

Klik hier voor meer informatie.

donderdag 21 februari 2013

Koop van onroerende zaken / A.A. van Velten


Titel: Koop van onroerende zaken
Auteur: A.A. van Velten
Serie: Monografieën nieuw BW. B-serie
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Dit deel behandelt de koop van onroerende zaken en bouwt voort op Monografie BW B 65a (Koop algemeen). Uitgebreid wordt ingegaan op de in 2003 ingevoerde artikelen 7:2 en 3 BW inzake de consumentenkoop van onroerende zaken en de Vormerkung, alsmede de daaraan ten grondslag liggende wetsgeschiedenis en de inmiddels gevormde jurisprudentie.

Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan huurkoop (TWHOZ), koop van vermogensrechten (inclusief time share) en consumentenopdracht (titel 12). Ook worden de belangrijkste raakpunten met de Boeken 1 6 BW en de Kadasterwet alsmede recente Europese ontwikkelingen behandeld. Klik hier voor meer informatie.


Scheidende machten: de relatiecrisis tussen politiek en rechtspraak / Marc Hertogh


Titel: Scheidende machten : de relatiecrisis tussen politiek en rechtspraak
Auteur: Marc Hertogh
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Er is iets geknakt in de relatie tussen politici en rechters in ons land. In plaats van een solide stelsel van machtenscheiding, lijken beide partijen eerder verwikkeld in een pijnlijke vechtscheiding. Politici vinden rechters wereldvreemd en hebben regelmatig kritiek op het vonnis van de rechter. Zij bemoeien zich bovendien met de benoeming van nieuwe leden van de Hoge Raad. Rechters vinden, op hun beurt, dat politici zich te veel laten leiden door de waan van de dag en hun kiezers te veel naar de mond praten. Zij vinden bovendien dat alle bemoeienis van de politiek in strijd is met de ‘trias politica’.

Hoe kan het dat de relatie tussen politiek en rechtspraak zo is bekoeld? Waarom staat de verhouding tussen politiek en rechtspraak, die ooit was gebaseerd op onderling vertrouwen, in het teken van groeiend wantrouwen? En welke rol spelen Twitter en andere media in de gespannen verhouding tussen politiek en rechtspraak?

Marc Hertogh nam als ‘Nieuwspoortrapporteur’ een kijkje in de wereld van politiek en rechtspraak en sprak uitgebreid met zowel politici als rechters. In Scheidende machten doet hij verslag van zijn bevindingen. Klik hier voor meer informatie.


Monografieën Sociaal Recht, deel 28, Collectief arbeidsrecht / A. T. J. M., Jacobs


Titel: Monografieën Sociaal Recht, deel 28, Collectief arbeidsrecht
Auteur: A. T. J. M., Jacobs
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

In dit boek worden de instituties en procedureregels geschetst op een vierluik: het vakverenigingsrecht, het cao-recht, het stakingsrecht en het medezeggenschapsrecht. Tevens wordt de samenhang tussen elk van deze 'luiken' van het collectief arbeidsrecht belicht. In deze derde druk o.a. uitgebreide aandacht voor de nieuwste jurisprudentie over het cao-recht.

Het collectief arbeidsrecht heeft betrekking op vakbonden en cao's, op stakingen en ondernemingsraden en op de rol van de overheid - nationaal en internationaal - in het arbeidsleven. Klik hier voor meer informatie. Hoofdstukken sociaal recht / C.J. Loonstra


Titel: Hoofdstukken sociaal recht
Auteur: C.J. Loonstra
Jaar: 22e [geactualiseerde] dr cop. 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Hoofdstukken Sociaal Recht is een standaardwerk voor het hbo in Nederland. Na bestudering van dit boek is de student in staat allerlei arbeidsrechtelijke problemen die zich in een onderneming aandienen, te herkennen en in beginsel op te lossen.

Hoofdstukken Sociaal Recht kent een eenvoudige betoogtrant waarin de auteur alle relevante aspecten in eigen bewoordingen kort weergeeft. De stof kan meteen praktisch toegepast worden. Ieder hoofdstuk wordt met een begrippenlijst, open vragen en meerkeuzevragen afgesloten.

De indeling van het boek is als volgt:

De definitie van de arbeidsovereenkomst
De inhoud van de arbeidsovereenkomst (loon, ziekte, proeftijd, concurrentiebeding e.d.)
Het ontslagrecht
Werkloosheid en ziekte
Cao-recht
Collectieve acties (stakingsrecht)
Medezeggenschap (WOR)
Arbeidsbescherming (arbeidstijden en arbeidsomstandigheden)
Arbeidsverhoudingen
Ambtenarenrecht
Internationaal sociaal recht (ILO, EU).
In de 22e druk van Hoofdstukken Sociaal Recht is nieuwe wetgeving verwerkt (zoals inschrijvingsplicht uitzendbureaus in het handelsregister) en zijn voorts recent gewezen arresten van de Hoge Raad verwerkt. Bovendien is het leerstuk ‘werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen tijdens het werk’ opgenomen en is enige aandacht besteed aan sociaal-politieke ontwikkelingen als de aangekondigde wijziging van het ontslagrecht, de onrust binnen de vakcentrale FNV, het wetsvoorstel normalisering van de ambtelijke status. Klik hier voor meer informatie.


European regulation of company and securities law / Ars Aequi


Titel: European regulation of company and securities law
Auteur: Ars Aequi
Jaar: 2013 / 2014, 3e editie
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
This second edition of the collection European Regulation of Company and Securities Law aims at bringing together the important directives and other regulations on European company and securities law. The articles have explaining keywords in the margin. Klik hier voor meer informatie


woensdag 20 februari 2013

Asser-serie Procesrecht, deel 4 (Hoger beroep) / F.B. Bakels, A. Hammerstein en E.M. Wesseling-van GentTitel: Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht
Deel: Procesrecht, deel 4 (Hoger Beroep)
Auteurs: F.B. Bakels, A. Hammerstein en E.M. Wesseling-van Gent
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit deel van de serie Asser Procesrecht is gewijd aan het hoger beroep. De opbouw van het boek is chronologisch: na een inleidend hoofdstuk wordt begonnen met appellabiliteit, partijen in hoger beroep en de appeldagvaarding.

Dan volgt een bespreking van het grievenstelsel en de devolutieve werking, gevolgd door hoofdstukken gewijd aan de memorie van antwoord, nietontvankelijkheden en het incidentele hoger beroep. Vervolgens worden het bewijs in hoger beroep en de meest voorkomende incidenten in appel besproken.

Daarna komen het hoger beroep tegen beschikkingen, de veroordeling in de proceskosten, hoger beroep en kort geding, alsmede het geding na cassatie en verwijzing aan de orde. Het boek wordt afgesloten met een beschouwing over taak en rol van de appelrechter.

Bron

Asser-serie, deel 7 - V (Bijzondere overeenkomsten - Arbeidsovereenkomst) / G.J.J. Heerma van Voss (bewerking)Titel: Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht
Deel: 7: Bijzondere overeenkomsten, Deel V: Arbeidsovereenkomst
Auteur:  G.J.J. Heerma van Voss (bewerking)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Sinds de eerste druk uit 2008 is veel jurisprudentie over het arbeidsrecht gepubliceerd. De belangrijkste daarvan, met name van de HR en het HvJ EU, zijn in deze druk verwerkt. Daaronder valt onder meer de belangrijke rechtspraak over de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag.

De wetgeving is gewijzigd door onder meer de invoering van een nieuwe vakantieregeling. Ter implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie zijn de nieuwe afdelingen 12 en 12A van titel 7.10 vastgesteld, die handelen over de zee-arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst in de zeevisserij. Vooruitlopend op de verwachte invoering van deze afdelingen in de loop van 2012 zijn zij thans reeds verwerkt in twee nieuwe hoofdstukken 13 en 14. Dientengevolge zijn de hoofdstukken 13 en 14 uit de eerste druk en de daarin voorkomende randnummers vernummerd.

De nadruk ligt in dit deel op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder de rechtspraak van de HR. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan de invloed van het Europese arbeidsrecht.

Bron

Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving / A.Th. Meijer en F.G. van Dam (red.)Titel: Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving 2013
Auteurs: A.Th Meijer en F.G. van Dam (red.)
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving en is bijgewerkt tot 1 februari 2013, hoewel ook een aantal wijzigingen van na die datum reeds is verwerkt. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bron

dinsdag 19 februari 2013

Rechtsoriëntatie / C.J. Loonstra, G.W. van der Voet


Titel: Rechtsoriëntatie
Auteurs: C.J. Loonstra, G.W. van der Voet
Jaar: 6e druk 2008
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
In Rechtsoriëntatie worden de hoofdlijnen van een aantal belangrijke onderdelen van het Nederlands recht kort en bondig uiteengezet.


Argumenteren voor juristen / A.J. van Dijk


Titel: Argumenteren voor juristen
Auteur: A.J. van Dijk e.a.
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Argumenteren voor juristen is naast een studieboek ook een handig naslagwerk over juridisch argumenteren. Het boek bevat uitleg over argumentatieleer, concrete voorbeelden, praktische tips en oefeningen. In begrijpelijke taal leggen de auteurs uit wat juridisch argumenteren inhoudt.

Het boek is als volgt ingedeeld:

De kunst van het gelijk; Het belang van argumenteren, overtuigingsmiddelen en retorica.
Argumenteren: Feiten, meningen, indicatoren, juridische spelers en hoor en wederhoor
Argumentatievormen: Geldigheid, aanvaardbaarheid, soorten redeneringen en argumentatiestructuren
Argumenteren in juridische context: Analyse van rechtsregels en gebruik van rechtspraak, wetsgeschiedenis en literatuur
Aanpak van een juridische casus: Het gebruik van een stappenplan
Tactiek en strategie: 10 Tactieken voor aanval en weerlegging en 4 strategische vragen
Pleiten: Inhoud en structuur van het schriftelijk en mondeling juridisch betoog
Drs. Aldert Jan van Dijk geeft colleges in juridische argumentatie en juridisch schrijven bij HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening. Eerder schreef hij Schrijven voor juristen.Mr. ing. Willem Hiemstra heeft een achtergrond in de advocatuur en sociale rechtshulp. Hij geeft colleges in arbeidsrecht en juridische methoden en technieken bij HBO-Rechten.Hans Conijn is docent. Hij geeft colleges in juridische methoden en technieken en intake- en adviesgesprekken bij de opleiding SJD. Klik hier voor meer informatie.dinsdag 12 februari 2013

Over wetgeving / G.J. Veerman e.a.

Titel: Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen
Auteurs: G.J. Veerman, D.R.P. de Kok, L.J. Clement
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Wie vanuit Maastricht per trein de stad Utrecht binnenrijdt, kan op een spandoek de intrigerende tekst lezen: Yet, hou je aan de wet. Die tekst roept diverse vragen op. Zou Yet zich niet aan de wet houden, of dreigt zij er zich niet aan te houden? Verwacht de schrijver dat Yet zich na lezing van deze tekst wel aan de wet houdt? Als Yet iemand van het gemeentebestuur is, en dat is waarschijnlijk, moet Yet zich dan zeker aan de wet houden? Zou de wet daarin bescherming bieden? Wat voor wet heeft de schrijver voor ogen: een specifieke inhoudelijke norm, het geheel van regels, een formele wet? Is het wel mogelijk om je altijd aan de wet te houden. Deze en andere vragen komen aan de orde in dit boek.
Het heet Over wetgeving en het gaat ook over wetgeving. Het gaat over de lusten en de lasten ervan, over de redenen waarom wetten gemaakt worden en waarom er zoveel van zijn, over hoe zij gemaakt worden, over de werking (waarom werken ze wel en waarom werken ze niet), over de Europese Unie als relatief nieuwe wetgever en over de paradoxen, bijvoorbeeld dat mensen een hekel hebben aan regels, maar er ook dol op zijn. Klik hier voor meer informatie