donderdag 29 september 2011

Dicht op de huid - Karin Schaafsma

Titel: Dicht op je huid : gezinsmanagement bij multiproblem gezinnen in de Statsregio Amsterdam
Auteurs: Karin Schaafsma, N.C. Hilhorst, Michèle Hering, Jeanet Zonneveld
Jaar: 2011
Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving
Dit is een boek over gezinsmanagement, over hoe gezinsmanagers in de Stadsregio Amsterdam werken in en met multiprobleem gezinnen – dat zijn gezinnen met een opeenstapeling van problemen op meerdere levensgebieden. Het bevat dubbelportretten van zes gezinnen en ‘hun’ gezinsmanagers, waarin getracht is zo dicht mogelijk door te dringen tot de kern van het proces dat zij met elkaar doormaken. Het boek is geschreven in opdracht van de Stadsregio Amsterdam met als doel een beeldend antwoord te geven op de vraag wat gezinnen aan de door de Stadsregio ontwikkelde aanpak multiprobleem gezinnen hebben en hoe ze die ervaren. Het boek is echter ook bedoeld – en dit is zeker zo belangrijk – voor gezinsmanagers en gezinsmanagers in spe. De portretten bevatten stof waarin gezinsmanagers hun werk herkennen, waaraan zij hun eigen werkpraktijk kunnen toetsen en waarvan zij kunnen leren. Het boek kan dan ook goed gebruikt worden bij de opleiding tot gezinsmanager in de Stadsregio Amsterdam en daarbuiten. Bron

Boom Basics Arbeidsrecht, zesde druk

Titel: Arbeidsrecht (Onderdeel van Boom Basics)
Auteur: J. Heinsius
Editie: 6e dr 2011
Klik hier voor boek in HVA Catalogus

Korte beschrijving
De 'Boom Basics' zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hbo. De nadruk ligt op de verplichte vakken die worden gegeven in het eerste of tweede studiejaar. 'Boom Basics' is bedoeld als aanvullende literatuur, naast het voorgeschreven studiemateriaal. De reeks biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in een bepaald rechtsgebied. Bron

Memo WWB inkomen 2011-2

Titel: Memo WWB inkomen
Jaar: 2004-I
Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving
Wanneer kan ik beslag laten leggen op het inkomen van een bijstandscliënt? Wanneer moet het vakantiegeld worden betaald? Is bijzondere bijstand mogelijk voor begrafeniskosten? Moet iemand met een diep gewortelde levensovertuiging ook voldoen aan de arbeidsplicht?

Zomaar wat praktische vragen waar u als medewerker van de gemeentelijke sociale dienst uit moet zien te komen.

Het memo WWB Inkomen helpt u daarbij. Het boekje biedt praktische tips in een notendop. Niet alleen vanuit de wetstekst, maar vooral met een uitgebreid trefwoordenregister. U schiet direct naar het juiste onderwerp. Ook de specifieke onderwerpen zijn met een oogopslag te vinden, zoals: verwarmingskosten,
ziekenvervoer,hoofdverblijf, meerpersoonshuishouden, participatieplaatsen, territorialiteitsbeginsel.
De onderwerpen zijn bovendien beschreven binnen het onderdeel waartoe ze behoren, zodat u een maatregel snel kunt plaatsen binnen de juiste context. En u ziet snel welke alternatieven en randvoorwaarden erbij horen. Het Memo WWB inkomen geeft u zo direct de actuele informatie die u bij uw dagelijkse werk nodig heeft.

De nieuwste editie 2011-2 is nu verkrijgbaar en is bijgewerkt met alle actuele wijzigingen, zoals bijstand aan mensen van 65 jaar en ouder, de WIJ, en veel nieuwe jurisprudentie. Bron

Algemene wet bestuursrecht 2011/2012 - Ars Aequi Wetseditie


Titel Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving /
 S.E. Bartels, A.Th. Meijer (red.)
 Reeks Ars Aequi wetsedities
 Nummering [1e dr.] (bijgew. tot 1 juli 1994) - ...
 Auteur/Vervaardiger  Bartels, S.E. (1971-)  Meijer, A.Th.
 Uitgever  Nijmegen : Ars Aequi Libri
 Jaar 1994-...
 Collatie 24 cm
 Annotatie Tevens met omslagtitel: Awb...

 ISSN 1387-7828Boek in de HVA Catalogus

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving en is bijgewerkt tot en met 1 juli 2011, hoewel ook een aantal wijzigingen van na die datum reeds is verwerkt. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bron

Privacyregulering in theorie en praktijk - J.M.A. Berkvens en J.E.J. Prins

Titel: Privacyregulering in theorie en praktijk
Reeks: Reeks Recht en praktijk ; 75
Auteur: J.M.A. Berkvens, Corien Prins
Editie: 4e geheel herz. dr.
Jaar: 2007
Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving
Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben het gebruik van persoonsgegevens de afgelopen jaren in een stroomversnelling gebracht. Als gevolg hiervan volgen de wettelijke regelingen rondom de verwerking van persoonsgegevens elkaar ook in hoog tempo op. Daarbij lijkt de regelgeving steeds meer moeite te hebben om de praktijk bij te blijven houden. Bovendien heeft het onderwerp de afgelopen jaren, mede ten gevolge van de terrorismedreiging en het toenemende belang van internationale handel, nog meer dan voorheen, een internationaal karakter gekregen. Deze nieuwe druk bevat een geheel herzien overzicht van de belangrijkste praktische en theoretische aspecten van nationale en internationale regulering van de bescherming van persoonsgegevens. Het boek geeft een actueel overzicht van en inzicht in het brede spectrum van onderwerpen die de bescherming van persoonsgegevens raken. Tevens biedt het een inzicht in de wisselwerking tussen privacybescherming en gegevensbescherming enerzijds en andere belangen (veiligheid, opsporing, efficiënte dienstverlening door bedrijfsleven en overheid, elektronische dienstverlening, etc.) anderzijds en de implicaties daarvan voor wet- en regelgeving en jurisprudentie. Bron

Opiumwetgeving en drugsbeleid / T. Blom


Titel Opiumwetgeving en drugsbeleid
Reeks Studiepockets strafrecht ; 37
Auteur: T. Blom
Jaar 2008
Boek in de HVA Catalogus


Een veelgehoorde stelling is dat het drugsprobleem een typisch product van deze tijd is. Het probleem zou zijn oorsprong hebben in de zestig/zeventiger jaren waarin de jeugd rebelleerde tegen de gevestigde orde en waarbij drugsgebruik één van de methoden was om de onvrede met de maatschappelijk orde aan te geven en welke uitgroeide tot een geïntegreerd onderdeel van de jeugdcultuur waarin niet zozeer meer de maatschappelijke onvrede als wel het zoeken van genot centraal zou staan. Daartegenover staat echter dat op 23 januari 1912 het eerste internationale Opiumverdrag werd gesloten met daarin de opdracht om wereldwijd "de onderdrukking voort te zetten van het misbruik van opium, morphine, cocaïne, alsmede van de drogerijen, welke, bereid of afgeleid uit hunne bestanddeelen, tot soortgelijke misbruiken aanleiding geven of kunnen geven".
In deze studiepocket wordt het ontstaan van het verdrag en de daarop gebaseerde wet beschreven en de ontwikkeling van de strafrechtelijke handhaving sindsdien. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de materiële en formele bepalingen van de Opiumwet en de wijze waarop deze wet wordt gehandhaafd. Verder wordt in dit boek aandacht besteed aan het Nederlandse drugsbeleid, de internationale verdragen en de daarin neergelegde verplichtingen, recente en minder recente Europese ontwikkelingen en het gemeentelijke drugsbeleid.Bron

Cultuur en ongelijkheid - Christien Brinkgreve

Titel: Cultuur en ongelijkheid
Auteur: Christien Brinkgreve
Jaar: 2011
Boek in de HVA Catalogus


Korte beschrijving
Aan het begin van de 21e eeuw zijn de maatschappelijke verhoudingen scherper en schriller geworden en dat klinkt door in de toon van menige openbare discussie. De ongelijke verdeling van inkomens en vermogens is opnieuw onderwerp geworden van intensieve studie in verschillende vakgebieden. Begrippen als ‘sociaal kapitaal’ en ‘cultureel kapitaal’ hebben opgang gemaakt tot ver buiten de sociologie.

De bijdragen aan dit boek zijn geordend naar zes deelgebieden rond het thema ‘cultuur en ongelijkheid’.

Allereerst gaat het om toenemende economische ongelijkheid, nationaal zowel als internationaal, en over de gevolgen daarvan.
Deel twee gaat over de uiteenlopende manieren waarop ongelijkheid maatschappelijk gereguleerd wordt – van prijsstelling in de concertzaal tot aan regelgeving in wedstrijdsport.
Het derde deel gaat meer in het bijzonder over de betekenis van ongelijkheid in het onderwijs en over de wijze waarop die door de betrokkenen wordt beleefd.
Het vierde deel behandelt meer algemene vragen over de begrippen cultuur en civilisatie en over hoe de studie hiervan kan worden opgevat en ingericht.
Het vijfde deel gaat over internationalisering, migratie, overeenkomsten en verschillen in de nationale culturele canon en over het functioneren van het mondiale cultuurstelsel.
Deel zes, ten slotte, gaat over Nico Wilterdink, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was een van de eersten die in Nederland aandacht vroegen voor de groeiende ongelijkheid in inkomens en vermogens vanaf omstreeks 1980. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van zijn emeritaat.
Bron

maandag 26 september 2011

1001 juridische vragen en antwoorden - Chantal Joosten

Titel: 1001 juridische vragen en antwoorden
Auteur: Joosten, Chantal
Jaar: 2008, 1e dr
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Stel: U bent van plan om te gaan scheiden, wat komt er allemaal op u af? Of..... u heeft een geschil met uw werkgever; er dreigt een ontslag op staande voet. Hoe handelt u? U en uw partner worden het niet eens over de naam uw kind. Wie krijgt er gelijk? U bent slachtoffer geworden van geweld. Kunt u ook aanspraken maken op een schadevergoeding? U bent het niet eens met de beslissing van de gemeente. Kunt u uw recht wel halen? U doet geen oog meer dicht vanwege de stereo-installatie van de buren. Laat u het erbij?
Een situatie van overal en elke dag. Wat moet u doen? Wat kunt u doen? Hoe pakt u het aan en bij wie moet u zijn? Waar zult u allemaal rekening mee moeten houden en wat zijn uw rechten, maar heeft u ook plichten? Veel vragen, vaak veel minder antwoorden. Bron

Asser 3-I*: Vermogensrecht algemeen: Europees recht en Nederlands vermogensrecht - C. Asser en A.S. Hartkamp

Titel: Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie / C. Asser
Deel   3: Vermogensrecht algemeen, dl. I: Europees recht en Nederlands vermogensrecht
Auteurs: C. Asser, A.S. Hartkamp
Deventer : Kluwer, 2011, 2e [sterk uitgebr.] dr.
XXIII, 288 p 25 cm
Tekst afgesloten op 1 april 2011
9789013089059 (geb.)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht neemt toe. Het nieuwe deel 3-I* Europees recht en Nederlands vermogensrecht uit de Asser-serie is een beknopte inleiding in het Europese recht, voor zover de kennis daarvan voor de beoefening van het privaatrecht van wezenlijk belang is. Het gaat in op de verschillende rechtsbronnen: het EG-Verdrag, de algemene beginselen van gemeenschapsrecht, richtlijnen, verordeningen, en het EVRM. Hierbij wordt telkens aangegeven waarin het belang van deze regelingen voor het in Nederland geldende privaatrecht schuilt. Het boek sluit af met twee Annexen. Annex I geeft een korte beschrijving van de inhoud van Europese richtlijnen die voor het algemene vermogensrecht belangrijk zijn. Annex II besteedt aandacht aan op Europese schaal tot stand gebrachte regels die weliswaar geen geldend recht zijn, maar die als inspiratiebron kunnen dienen voor wetgevers en rechters op Europees en nationaal niveau. Bron

Artikel 13b Opiumwet: wegwijs in gedogen en handhaven - R.A. Noorhoff

Titel: Artikel 13b Opiumwet: wegwijs in gedogen en handhaven : inclusief jurisprudentieoverzicht
Auteur: Noorhoff, R.A
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Het boek Artikel 13b van de Opiumwet: wegwijs in gedogen enbeschrijft de totstandkoming en toepassing van dit handhaven, wetsartikel, ook wel de Wet Damocles genoemd. Hierbij gaat het om onder meer om het onderscheid tussen hard- en softdrugs, de invoering van de AHOJ-G criteria en de verschillende politieke standpunten omtrent het coffeeshopbeleid. Vervolgens komt het lokale coffeeshopbeleid aan de orde. Wat is een coffeeshop, wat is inhoud van het beleid en wat is een handhavingsmatrix zijn vragen die hier worden beantwoord. Tenslotte volgt een toelichting op diverse actuele zaken. Hierbij gaat het om de invoering van het afstandscriterium in Rotterdam en Amsterdam, de opheffing van het gedoogbeleid in Roosendaal en Bergen op Zoom, de coffeeshop als criminele organisatie in Terneuzen en de drugscriminaliteit in Zuidoost-Brabant. Bron

Achter advocaten - Ashley Terlouw, Sjaak van der VoorenTitel: Achter advocaten / Ashley Terlouw, Sjaak van der Vooren
Auteur: Terlouw, Ashley (1960-)  Vooren, Sjaak van der
Jaar: 2011, 1e druk
Omslag vermeldt: beroepsgenoten aan het woord
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
De ene advocaat vecht voor mensen die onder het bestaansminimum leven, de ander verdedigt het vreemdelingenbeleid van de Staat en weer een ander zorgt ervoor dat bedrijven goede afspraken met elkaar maken. Lang niet elke advocaat is een strafpleiter of voldoet aan het beeld van de op geld beluste snelle jongen die recht praat wat krom is.In tien geschreven portretten geven advocaten openhartig inzicht in de mens achter de functionaris. Zij blijken niet altijd hetzelfde te denken over hun gedragsnormen en beroepsethiek en kijken verschillend aan tegen elkaar,hun clienten, rechters, rechtszaken en de media. Uit de interviews in dit boek blijkt hoezeer de invulling van het beroep van advocaat afhangt van de persoon die het uitoefent. Er zit meer achter advocaten dan u denkt. Laat u verrassen door Famile Arslan, Joost Blauw, Benedicte Ficq, Rombout Hijma, Gerrit Hoogvliet, Jelle Klaas, Sarah Köller, Reinout Rinzema, Usman Santi en Bart Stapert.
Bron

woensdag 21 september 2011

Goud: Justitiële verkenningen ; jrg. 37 (2011) - WODC

Titel: Goud, Justitiële verkenningen ; jrg. 37 (2011), nr. 3 (juni)
Auteurs: A.C. Berghuis, M.P.C. Scheepmaker
Jaar: 2011
Met lit.opg. - Met samenvattingen in het Engels
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Goud oefent al eeuwenlang een grote aantrekkingskracht uit op mensen, maar is de laatste jaren wel heel erg populair. Een goudstaaf van een kilogram kost tegenwoordig, in het voorjaar van 2011, ongeveer € 32.500. Vijf jaar geleden, in de eerste drie maanden van 2006, kon men een dergelijke staaf nog voor ongeveer € 15.000 aanschaffen. Uitgedrukt in euro’s steeg goud dus ongeveer met 117 procent in waarde. Ook de waarde van de aandelen van beursgenoteerde bedrijven die zich bezighouden met het delven van goud, is in de afgelopen jaren geexplodeerd. Bron

Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding to de loonheffingen - mr. A.L. Mertens

Titel: Het beginsel van de minste pijn ... Een inleiding tot de  loonbelasting
Auteur: A.L. Mertens
Serie: Ars Aequi Libri
Jaar: 6e druk 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Loonheffingen zijn de belastingen en socialeverzekeringspremies die worden geheven met het loon als basis. Een kenmerk van loonheffingen is dat zij, zoals dat heet, bij de bron worden geheven. Dat wil zeggen bij de werkgever, het pensioenfonds of andere uitkerende instantie. Voor de overheid zijn de loonheffingen budgettair van enorme betekenis: voor 2011 wordt een opbrengst verwacht van zo'n € 140 miljard. Daarmee maken zij ruim 60% uit van alle (rijks)belastingen en premies die worden geheven. Een belangrijk beginsel dat aan belastingheffing ten grondslag ligt, is het beginsel van de minste pijn: de heffing vindt zó plaats dat het subject van heffing daar zo min mogelijk 'pijn' van ondervindt. Op dit beginsel is de loonbelasting gebaseerd. Klik hier voor meer informatie.


Belastingwetten - Ch.P.A. Geppaart


Titel: Belastingwetten: Kluwers wetboeken en wetten
Auteur: Geppaart, Ch.P.A. (1931-)
Plaats: Deventer : Kluwer
Jaar: 2011
Boek in catalogus


Korte beschrijving 
De pocket Belastingwetten is bestemd voor een ieder die met belastingen te maken heeft. Hierbij valt te denken aan personen die belastingrecht studeren of die een studie doen waar belastingrecht onderdeel van uitmaakt maar ook kan gedacht worden aan de Belastingdienst, het bedrijfsleven, de adviespraktijk en aan de belastingplichtigen zelf.

De opzet van de pocket is uiterst doelmatig. De inleiding is van de hand van prof. mr. Ch. P. A. Geppaart, emeritus hoogleraar te Tilburg. Daarin wordt een korte karakteristiek gegeven van het moderne belastingrecht. Aan het slot van de inleiding wordt de samenstelling van de uitgave toegelicht. Om het gebruik van de teksten te vergemakkelijken zijn bij de wet- en regelgeving in de marge trefwoorden aangebracht. Deze trefwoorden, de zgn. margekopjes, behoren niet tot de officiële teksten. Bron

vrijdag 2 september 2011

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - M.J. Kronenberg & B. de Wilde

Titel: Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht
Auteur/Vervaardiger: Kronenberg, M.J. (1965-)  Wilde, B. de 
Jaar: 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht is bedoeld als eerste kennismaking met het Nederlandse strafrecht. Het boek geeft op toegankelijke wijze elementair inzicht in het strafrechtelijke systeem, waarbij materieel en formeel strafrecht zoveel mogelijk met elkaar in verband worden gebracht. De behandelde leerstukken zijn logisch gestructureerd en voorzien van sprekende casus, waarbij ook de meer complexe problemen op een begrijpelijke wijze inzichtelijk worden gemaakt. De belangrijkste materieelrechtelijke leerstukken - zoals opzet en culpa, strafuitsluitingsgronden en poging - en de hoofdlijnen van het strafproces, inclusief mensenrechten, komen aan de orde.
Kenmerkend voor dit boek zijn de compacte en heldere behandeling van de besproken onderwerpen, de nadruk op de systematiek van het strafrecht, de toegankelijke schrijfstijl en de vele verduidelijkende voorbeelden. Hierdoor is het boek bij uitstek geschikt voor inleidend strafrechtelijk onderwijs op universiteiten en hogescholen.
Deze vierde druk is geheel geactualiseerd en aangepast aan de laatste stand van wetgeving en jurisprudentie.
Bron

donderdag 1 september 2011

Recht van de Europese Unie - F. Amtenbrink & H.H.B. Vedder


Titel: Recht van de Europese Unie
Auteur: Amtenbrink, F. (1968-)  Vedder, H.H.B. (1974-)
Jaar: 4e, geh. herz. druk, 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Europees recht wordt voor een belangrijk deel in de jurisprudentie ontwikkeld. De arresten die in deze bundel zijn besproken kunnen als de bouwstenen van het EU-rechtssysteem worden beschouwd. Het gaat in deze bundel niet in de eerste plaats om de waarde van de individuele arresten. De annotaties staan vooral in het perspectief van de ontwikkeling van belangrijke leerstukken van het EU-recht.
Ervaren annotatoren van verschillende generaties bespreken in uiteenlopende stijlen de arresten with the benefit of hindsight; zij plaatsen de vijftig arresten met de kennis van nu in het langeretermijnperspectief.

Daarmee geeft de bundel een waardevol beeld van de ontwikkeling en betekenis van het recht van de Europese Unie die doorwerkt tot op de dag van vandaag. Bron

Delinquente meisjes - AnneMarie Slotboom


Titel: Delinquente meisjes : achtergronden, risicofactoren en interventies
Auteur: Slotboom, AnneMarie (1966-)
Onderzoek en beleid / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum ; 293
Jaar: 2011
Boek in HVA Catalogus

Korte beschrijving
Het eerste doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de kenmerken van de populatie delinquente meisjes in Nederland. Het tweede doel van dit onderzoek is te inventariseren of de bestaande interventieprogramma's voor delinquente jongeren aansluiten bij de problematiek van delinquente meisjes. De uitkomsten moeten tot meer inzichten leiden over een adequate aanpak en behandeling van deze populatie.
De achterliggende vraag van dit onderzoek luidt daarmee: Hoe kan het beste geïntervenieerd worden in de criminele carrière van delinquente meisjes om de problematiek te verminderen en latere recidive te voorkomen?
Bron


Ars Aequi - Goederenrecht geschetst / Red. SE Bartels ea


Goederenrecht geschetst

Ars Aequi geschetst

Bartels, S.E. (1971-) ; Ensink, M. ; Oudemans, A.M. ; Ploeger, H.D. & Spath, J.B.

Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2011

143 p ill 24 cm

ISBN         9789069169422

Boek in HVA Catalogus 

Korte beschrijving:

Goederenrecht geschetst biedt een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht. De hoofdlijnen worden verduidelijkt met handige schemas, zodat de contouren van de studiestof zich snel helder aftekenen. Deze heldere structuur kan het inzicht bieden dat op andere wijze niet doorbrak. 
Deze formule functioneert optimaal als aanvulling op en hulpmiddel bij de bestudering van goederenrechtelijke leer- en handboeken, maar is ook zeer geschikt voor zelfstandige bestudering door een ieder die gefragmenteerde kennis op het gebied van het goederenrecht bezit, maar het overzicht ontbeert.
Bron


Nieuwe jurisprudentiebundels van Ars Aequi

Goederen- en insolventie-
recht  1975-2011


Boek in HVA Catalogus
Strafrecht 
2011

Boek in HVA Catalogus
Verbintenissenrecht
2011

Boek in HVA Catalogus