vrijdag 31 augustus 2012

Situatieve arbeidsongeschiktheid en mediation / B.M.M. Tijink


Titel:   Situatieve arbeidsongeschiktheid en mediation : een onderzoek naar de ’gedwongen’ vrijwilligheid van mediation in het kader van de verplichtingen van de werkgever en werknemer bij situatieve arbeidsongeschiktheid
Auteur: Tijink, B.M.M.
Jaar:  2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Eén van de belangrijkste uitgangspunten bij mediation is vrijwilligheid. Alleen als beide partijen voor mediation open staan, kan mediation werken als methode om het conflict op te lossen. Op de website van het NMI staat:
'U kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld door uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation'.

Uitgaande van de nu geldende arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur wordt in dit boek verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag hoe vrijwillig de vrijwilligheid is bij een mediation die plaatsvindt bij situatieve arbeidsongeschiktheid, of in gewone mensen taal, bij een arbeidsconflict.

Antwoord wordt gegeven op de vragen:
In hoeverre de werkgever en werknemer, op grond van respectievelijk hun re-integratieverplichtingen en meewerkingsverplichtingen bij situatieve arbeidsongeschiktheid, gehouden zijn mee te werken aan een mediationtraject, waarbij vrijwillige deelname essentieel is en wat zijn de consequenties voor zowel de werkgever als de werknemer indien niet wordt ingegaan op het aangeboden mediationtraject?

Bron


Hoofdzaken van het bestuursrecht / F.C.M.A. Michiels


Titel:   Hoofdzaken van het bestuursrecht
Auteur: F.C.M.A. Michiels
Jaar:   2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


In dit boek wordt het bestuursrecht op inleidend niveau behandeld. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod. Details zijn daarbij vermeden; het gaat om de hoofdzaken. Die betreffen de organisatie en de bevoegdheden van het openbaar bestuur, de normen waaraan het bestuur zich heeft te houden, de handhaving van het bestuursrecht en de rechtsbescherming voor de burger. Om het bestuursrecht zo levendig en overzichtelijk mogelijk te presenteren, is het boek voorzien van tal van voorbeelden en een aantal schema's.

Het boek is primair bedoeld voor de bestudering van het bestuursrecht in de eerste fase van de rechtenstudie aan universiteit of hbo. Het boek is echter ook bruikbaar voor niet-juridische studenten, al dan niet ter voorbereiding van keuzevakken als milieurecht of ruimtelijk bestuursrecht, voor rechters, advocaten en andere in de praktijk werkzame juristen die (nog) niet gespecialiseerd zijn in het bestuursrecht en in het algemeen voor al diegenen die belangstelling hebben voor de hoofdzaken van het bestuursrecht.

Bron

Belastingrecht in kort bestek / A.W. Verschut

Titel:   Belastingrecht in kort bestek
Auteur: A.W. Verschut
Jaar:   2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

In Belastingrecht in kort bestek wordt op overzichtelijke wijze een inleiding gegeven in het Nederlands belastingrecht. Na een inleidend hoofdstuk worden aan de hand van de belangrijkste heffingswetten de belangrijkste belastingsoorten behandeld: de loon- en inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast komt een aantal gemeentelijke belastingen aan de orde. Tot slot is aandacht besteed aan het formele belastingrecht, waaronder het stelsel van rechtsbescherming. Helder taalgebruik en korte tekstpassages dragen bij aan de toegankelijkheid van de behandelde onderwerpen. Het boek biedt geen uitputtende behandeling van de geboden stof: details zijn op plaatsen achterwege gelaten om de grote lijnen zichtbaar te houden. Doelgroep Het boek is primair bedoeld voor studenten van de opleiding HBO-rechten en Sociaal-Juridische Dienstverlening, maar is tevens geschikt voor studenten van andere opleidingen en voor iedereen die met het belastingrecht wil kennismaken.


maandag 27 augustus 2012

Privaatrecht als opdracht / P.A.M. Croes


Titel:  Privaatrecht als opdracht
Auteur:   P.A.M. Croes (red.)
Jaar:  2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Dit boek beoogt studenten aan universiteit of hogeschool vertrouwd te maken met het systeem en de beginselen van het privaatrechtelijk vermogensrecht. Het biedt een eerste maar uitgebreide kennismaking met het privaatrechtelijk vermogensrecht op basis van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het inzicht in de beginselen van het privaatrecht maar wordt ook de uitwerking daarvan in de rechtspraak niet veronachtzaamd. Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van uitgewerkte voorbeelden en wordt getracht de lezer zelf tot activiteit te verlokken met in de tekst opgenomen opdrachten en vragen. De standaardbeantwoordingen daarvan zijn eveneens in het boek opgenomen.

Bron


Angst voor criminaliteit bij jongeren: een geïntegreerde benadering van een vergeten sociale groep / Diederik Cops


Titel:  Angst voor criminaliteit bij jongeren : een geïntegreerde benadering van een vergeten sociale groep
Auteur:      Diederik Cops
Jaar:  2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


In het heersende maatschappelijke debat over onveiligheid en onveiligheidsgevoelens valt onmiddellijk de centrale rol die jongeren hierin vervullen op. Als bron van onveiligheidsgevoelens bij de rest van de bevolking vormen ze vaak een doelgroep in het veiligheidsbeleid. De eenzijdige aandacht voor jongeren als 'feared subjects' hangt echter samen met een gebrekkige erkenning van jongeren als 'fearing subjects'. Ook in de omvangrijke onderzoekstraditie rond het 'angst voor criminaliteit' fenomeen valt de zeer gebrekkige kennis over de beïnvloedende factoren van angst voor criminaliteit bij jongeren op. In dit boek tracht de auteur tegemoet te komen aan deze beperking. Gebruikmakend van de recente heropleving in deze algemene onderzoekstraditie, die zowel heeft geleid tot een meer doordachte conceptualisering als tot een meer coherente theoretisch onderbouwing van het etiologisch onderzoek, wordt getracht een geïntegreerde visie op angst voor criminaliteit bij jongeren te ontwikkelen. In het eerste deel wordt, binnen het raamwerk van het bredere maatschappelijke veiligheidsdiscours, de dominante benadering van jongeren gedeconstrueerd. Het tweede deel richt zich vervolgens meer specifiek op het wetenschappelijke onderzoek; hierin wordt op basis van een diepgaande analyse van deze onderzoekstraditie een geïntegreerd verklarend model voor angst voor criminaliteit bij jongeren opgebouwd. Het derde deel ten slotte vormt de empirische toetsing van de uitgewerkte theoretische verwachtingen.

Dit boek tracht zo veel mogelijk de beschreven wetenschappelijke inzichten en refl ecties te kaderen in het bredere maatschappelijke (on)veiligheidsdebat. Het is daarom niet enkel relevant voor criminologen of andere sociale wetenschappers, maar eveneens voor (lokale en nationale) politici, beleidsmakers en iedereen die van dichtbij of veraf betrokken is bij het veiligheidsdebat.

Bron


Praktisch Bedrijfsrecht / Joris Fiers


Titel:  Praktisch bedrijfsrecht
Auteur: Joris Fiers
Jaar:   2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Bedrijven hebben te maken met verschillende wetten en regels. Veel kennis daarover krijgt de ondernemer via zijn (juridisch) adviseurs. Aan hen de taak om de soms lastige materie duidelijk over te brengen. Praktisch bedrijfsrecht geeft daarbij een uiterst bruikbaar handvat.

Praktisch Bedrijfsrecht is een studieboek waarin de voornaamste juridische aspecten waar een ondernemer mee te maken krijgt aan bod komen. Het is praktijkgericht en makkelijk leesbaar. De theorie wordt afgewisseld met krantenartikelen en praktijkvoorbeelden. Doordat de casussen en voorbeelden uit de belevingswereld van de student komen is de theorie makkelijker te koppelen aan de praktijk.

Na bestudering van dit boek is de student in staat de ondernemer te adviseren over de belangrijkste juridische zaken zoals rechtsvormen, vestiging, (koop)overeenkomsten, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, faillissement, personeel, mededinging en personen- en familierecht.

Praktisch Bedrijfsrecht is geschreven voor studenten bedrijfskunde en voor studenten in het hoger juridische onderwijs.

Het boek wordt ondersteund door een website: www.praktischbedrijfsrecht.noordhoff.nl.

Bron

vrijdag 24 augustus 2012

Ars Aequi Jurisprudentie - Burgerlijk procesrechtAuteur: Klaassen, C.J.M. (Ars Aequi Jurisprudentie)
Titel: Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht bevat een selectie arresten die betrekking hebben op het Burgerlijk procesrecht, chronologisch geordend van 1983 tot en met 2012.
De arresten zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.
Daarnaast biedt deze bundel natuurlijk ook een handzame verzameling voor de praktijkjurist.  Klik hier voor meer informatie.


Verbintenissenrecht - Ars Aequi

Titel: Jurisprudentie verbintenissenrecht
Reeks: Ars Aequi Jurisprudentie
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Jurisprudentie Verbintenissenrecht bevat een selectie arresten die betrekking hebben op het Verbintenissenrecht, chronologisch geordend van 1985 tot heden. De arresten zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Daarnaast biedt deze bundel natuurlijk ook een handzame verzameling voor de praktijkjurist. Klik hier voor meer informatie.


Psychologie van de adolescentie Basisboek - Wim Slot en Marcel van Aken

Titel: Psychologie van de adolescentie : basisboek
Auteurs: Wim Slot en Marcel van Aken
Jaar: 2010
Klik hier voor meer informatie

Korte beschrijving
Deze 24e druk gaat uitgebreid in op de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van de adolescent, te beginnen met het gezin in brede vorm: van ouder-kindrelaties en relaties tussen broers en zussen tot het gezin als systeem. Klik hier voor meer informatie. 

Praktisch bestuursrecht - Mr. Y.M. Visscher

Auteur: Visscher, Y.M.
Titel: Praktisch bestuursrecht Y.M. Visscher
Jaar: 2012 (derde druk)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
De invoering van de 4e Tranche van de Awb, de Wabo, de Wet dwangsom en beroep en de Crisis- en herstelwet hebben voor belangrijke wijzigingen gezorgd in het bestuurs(proces)recht. Daarom ligt er nu een derde druk van Praktisch Bestuursrecht. De vorige druk is geheel geactualiseerd en aangepast aan de laatste ontwikkelingen op bestuursrechtelijk gebied. Mijn dank gaat hierbij uit naar mijn collega Irma Leusenkamp die ik zeer waardeer vanwege haar kritische blik en waardevolle opmerkingen.
Bijzonder aan het boek is dat hierin vooral de praktijk van het bestuursrecht wordt geschetst. Praktisch Bestuursrecht geeft de student een stevige juridische basis voor de bestuursrechtelijke beroepspraktijk. De tekst en de oefeningen dagen hem uit om zich actief te verdiepen in de mogelijkheden die de overheid heeft om de samenleving te besturen, en in de rechtsbescherming die het bestuursrecht aan de burger biedt.Klik hier voor meer informatie.

dinsdag 21 augustus 2012

Praktisch Burgerlijk Procesrecht / Joep Timmermans, Nicolle Sommers en Margriet Geurden-CuypersTitel:  Praktisch burgerlijk procesrecht
Auteurs:  Joep Timmermans, Nicolle Sommers en Margriet Geurden-Cuypers
Jaar:   2012


Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Praktisch burgerlijk procesrecht is aan een grondige herziening onderworpen, waarin niet alleen feedback van docenten en studenten is verwerkt, maar ook de diverse wetswijzigingen (zoals de wijziging van de competentiegrens voor de sector kanton) zijn meegenomen. Hierdoor sluit de uitgave nog beter aan op de juridische bacheloropleidingen en beroepspraktijk. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.

Ieder hoofdstuk begint met een openingscasus die als rode draad door het hoofdstuk loopt. De theorie wordt ondersteund door tal van praktijkvoorbeelden, bestaande uit o.a. casusposities, persberichten en modelprocesstukken. Dit ondersteunende materiaal brengt de theorie tot leven en kan worden gebruikt bij het vervaardigen van beroepsproducten. Daarnaast wordt de theorie verduidelijkt aan de hand van schema’s en figuren. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn casusvragen met voorbeeldantwoorden opgenomen. Op de bebehorende website staan extra toetsvragen.

Bron

Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding / Jaap Spier, Ton Hartlief e.a.


Titel:  Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding
Auteurs:     Jaap Spier, Ton Hartlief e.a.
Jaar:  2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit studieboek is gewijd aan verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. Deze nieuwe druk geeft een systematisch, actueel en met voorbeelden geïllustreerd overzicht van:

de algemene bepalingen van de onrechtmatige daad (afd. 6.3.1);
de risico-aansprakelijkheden van afd. 6.3.2 en 6.3.3;
misleidende en vergelijkende reclame (afd. 6.3.4);
verkeersaansprakelijkheid (art. 185 WVW);
de onrechtmatige overheidsdaad;
aansprakelijkheid ter zake van arbeidsongevallen en beroepsziekten (art. 7:658) en op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW);
wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (afd. 6.1.10) en de tijdelijke regeling verhaalsrechten (afd. 6.3.5);
de overige verbintenissen uit de wet: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking (titel 6.4);
verjaring, op art. 6:162 BW te baseren rechtsvorderingen en collectieve actie (art. 3:305a BW).

Bron

Leren interviewen / Marian HulshofTitel:  Leren interviewen : een hbo-methode voor het mondeling verzamelen van informatie
Auteur  Marian Hulshof
Jaar          2007

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


In 'Leren interviewen' wordt een methode gepresenteerd voor het mondeling verzamelen van informatie. In kort bestek passeren alle aspecten van het onderzoeksinterview de revue: het genre, vraagcategorieën, doorvraagtechnieken, het structureren van een interview, problemen bij het afnemen van een interview en de registratie en uitwerking. Opdrachten geven de mogelijkheid het geleerde onmiddellijk toe te passen.

In deze vierde editie zijn voorbeelden en opdrachten geactualiseerd. Ook is meer aandacht besteed aan de rol van het interview als methode van dataverzameling in verschillende beroepscontexten. Wat echter met zorg gehandhaafd is, is de veelgeprezen combinatie van beknoptheid en gedegenheid.

Bron


maandag 20 augustus 2012

'Bewaar me voor de waanzin van het recht': homoseksualiteit en strafrecht in Nederland / G. Hekma en T. van der MeerTitel:     ’Bewaar me voor de waanzin van het recht’ :  homoseksualiteit en strafrecht in Nederland
Auteurs:  Gert Hekma en Theo van der Meer
Jaar:      2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


De geschiedenis van strafrecht & homoseksualiteit is onderwerp van de artikelen in deze bundel. Daarbij ligt de nadruk op de uitwerking die de wet heeft gehad op de levens van individuele homo's en lesbo's (in het bijzonder van degenen die direct met vervolging te maken hebben gekregen).
Het jaar 2011 is voor de Nederlandse homo- en lesbogemeenschap een jaar om enkele bijzondere gebeurtenissen te herdenken. Het is tweehonderd jaar geleden dat in 1811 homoseksueel gedrag in Nederland werd gedecriminaliseerd. Van letterlijk een doodzonde werden homoseksuele contacten in de privésfeer helemaal vrij. In 1911 werd het nieuwe wetsartikel 248bis ingevoerd dat seksuele omgang tussen meerder- en minderjarigen van hetzelfde geslacht strafbaar stelde. De leeftijdsgrens werd voor homo's op 21 jaar gesteld. Het leidde tot vele strafzaken die vele levens verwoestte.


Beïnvloed anderen, begin bij jezelf: over gedrag en de Roos van Leary / B. van DijkTitel:        Beïnvloed anderen, begin bij jezelf : over gedrag en de Roos van Leary
Auteur:    Bert van Dijk
Jaar:        2007 (zesde druk, 2011)

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


'Zo ben ik nu eenmaal.' Veel mensen denken dat hun gedrag een vast gegeven is. Niets is minder waar. Dit boek laat zien hoe je bewust kunt kiezen voor het meest effectieve gedrag, zodat je jouw doelen beter bereikt.

Aan de hand van het interactiemodel van de Roos van Leary leert je inzicht te krijgen in communicatieprocessen. De Roos van Leary is een schematische weergave van verschillende gedragsmogelijkheden en de uitwerking daarvan op anderen. Met behulp van veel oefeningen leert je voor bepaald gedrag te kiezen. Zo kunt je elke situatie beheersen en krijgen wat je wilt, terwijl je toch de ander in zijn waarde laat.

Dit praktische model kunt je toepassen op allerlei dagelijks voorkomende situaties, of het nu gaat om een moeizaam werkoverleg, een zakelijk conflict of ruzie over de vakantiebestemming. Gewoon een kwestie van kiezen.

Bron