donderdag 20 januari 2011

Brave burgers gezocht :de grenzen van de activerende overheid - Imrat Verhoeven & Marcel Ham

Auteur: Imrat Verhoeven & Marcel Ham

Uitgeverij: Amsterdam: Van Gennep

Jaar van uitgave: 2010, 1e druk

Collatie: 296 p 22 cm

ISBN: 9789055158607

Boek in HVA catalogusKorte beschrijving

De overheidsambities stapelen zich op: achterstandswijken moeten socialer, buurten veiliger, mensen minder dik en burgers moeten elkaar meer gaan helpen. De overheid is voor het realiseren van die ambities indringend op zoek naar brave burgers: die moeten vrijwilligerswerk doen, mantelzorg bieden, afslanken, actief worden in hun wijk en de politie helpen om de buurt veiliger te maken. Er lijkt sprake van een nieuwe maakbaarheid, waarbij de overheid niet zozeer zelf ingrijpt, maar burgers zover probeert te krijgen dat zij de problemen oplossen die de overheid uit naam van het publieke belang benoemt.

In Brave burgers gezocht, het nieuwe jaarboek van TSS, Tijdschrift voor sociale vraagstukken, onderzoeken sociale wetenschappers wat de nieuwe focus op brave burgers betekent. Worden zij voor het karretje van de overheid gespannen? Of hebben ze zelf ook nog wat in te brengen? Mogen ze bedanken voor de eer? Gaan ze ook in tegen de overheid? Wat vinden burgers eigenlijk zelf van hun nieuwe rol?

Bron

De Claimsverordening :de eerste claims gewogen - Theo Appelhof

Auteur: Theo Appelhof

Reeks: Praktijkgidsen warenwet

Jaar van uitgave: 2010, 1e druk

Collatie: 133 p ill 22 cm

ISBN: 9789012383561

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

Het claimen van bijzondere eigenschappen voor eet- en drinkwaren heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen; een wildgroei aan – al dan niet terechte – claims was het gevolg. De onduidelijkheid in de Nederlandse wetgeving liet dan ook tamelijk veel ruimte voor interpretatie. Gezondheidsclaims (of toespelingen daarop) waren wel verboden, maar omdat niet voldoende duidelijk was gedefinieerd wanneer een reclametekst te ver ging, waren de meningen van deskundigen en Justitie verdeeld en kon de toezichthoudende instantie (de toenmalige Keuringsdienst van Waren) slechts in zeer evidente gevallen optreden.

De Europese Claimsverordening lijkt meer duidelijkheid in deze materie te scheppen. Deze verordening is tot stand gekomen na een jarenlang proces van inspraak door de lidstaten en producenten en harmoniseert de wetgevingen van de Europese lidstaten. De verordening heeft ten doel door strakke regels een halt toe te roepen aan allerlei vage, onbewezen claims. Ondanks de strakke kaders van de verordening blijven echter nog veel vragen onbeantwoord.

Nu de EFSA de eerste series claims heeft beoordeeld, wordt het echter langzaam duidelijk hoe deze verordening in de praktijk zal uitpakken. Deze praktijkgids licht de belangrijkste juridisch-procedurele aspecten van deze verordening toe en brengt de bij de uitvoering en handhaving betrokken partijen in beeld. Daarnaast biedt deze gids een helder overzicht van de toegewezen en afgewezen claims en de argumenten voor die toekenning of afwijzing.

Bron

woensdag 19 januari 2011

Hoofdzaken sociale zekerheidsrecht - F.M. Noordam & G.J. Vonk

Auteur: F.M. Noordam & G.J. Vonk

Uitgeverij: Deventer: Kluwer

Jaar van uitgave: 2010

5e druk

ISBN: 9789013052992

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

In deze vijfde druk is de oorspronkelijke opzet van het boek zoveel mogelijk behouden gebleven. Aanpassingen die in het stelsel zijn doorgevoerd, zijn uiteraard verwerkt. Tevens is rekening gehouden met enkele nieuwe wetten zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen en de wet op het Kindgebonden Budget.
Het boek bevat voorbeelden uit de rechtspraak en verhelderende schema's en tabellen. Een wetsartikelen-, een zakenregister en een korte literatuurlijst completeren de uitgave. Het boek stimuleert tot nadenken en leent zich door de opzet uitstekend voor zelfstudie. Het wordt gebruikt op HBO-opleidingen en in de bachelorfase van het universitaire onderwijs. Bij deze uitgave hebben de auteurs vragen en antwoorden ontwikkeld. Deze kunnen worden geraadpleegd op de website www.kluwerrechtenstudie.nl.

Bron

Arbeidsrecht :de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht - P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten & E. Verhulp

Auteur: P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten & E. Verhulp

Uitgever: Deventer: Kluwer

6e druk

Collatie: XXIX, 1120 p 19 cm 

ISBN: 9789013073058

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

De zesde druk van ‘Tekst & Commentaar Arbeidsrecht’ bevat in de eerste plaats een artikelsgewijs commentaar op Boek 7 Titel 10 BW en op andere voor de rechtspraktijk belangrijke aanverwante wet- en regelgeving en verdragen. Hiervan zijn de belangrijkste: Wet op de CAO, WOR en Wet op de Europese ondernemingsraden, Wet algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van CAO's, Rome I, Wet aanpassing arbeidsduur, Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid, de EEX-Verordening en verschillende wetten gelijke behandeling, becommentarieerd volgens de gangbare formule van Tekst & Commentaar: kort maar duidelijk.

Deze uitgave bevat voor het eerst ook de Code Frijns en commentaar op bestuur en toezicht daarop van de n.v. in het BW.

De tekst van ieder wetsartikel wordt op de voet gevolgd door juist zoveel commentaar als nodig is om de betekenis van het artikel in al zijn onderdelen te doorgronden. De bewerkers hebben daarbij in hoofdzaak geput uit de parlementaire stukken, jurisprudentie en literatuur.

Het commentaar is gebaseerd op de stand van de wet per 1 oktober 2010.

Politieke verdediging : een analyse van historische en actuele politieke strafzaken en de strategie van de verdediging - Jan Fermon & Ties Prakken

Auteur: Jan Fermon & Ties Prakken

Uitgever: Nijmegen: Wolf Legal Publishers

Editie: 1

Jaar van uitgave: 2010

Collatie: 385 p 25 cm

ISBN: 9789058505446

Boek in HVA catalogus

Korte beschrijving:

Politieke processen zijn van alle tijden en daarin wordt meestal politiek verdedigd. Soms maakt de verdediging een proces pas politiek. Jan Fermon en Ties Prakken putten uit hun jarenlange ervaring met politieke verdediging in deze analytische beschouwing over strafrecht en politiek. Naast de beschrijving van een aantal beroemde historische processen en processen waarbij de auteurs in Nederland en België zelf betrokken waren, gaan zij in op de strategie van politieke verdediging ten behoeve van advocaten die met politieke zaken te maken krijgen en hun (potentiële) cliënten die zich misschien niet altijd realiseren wat de mogelijkheden van een politiek proces zijn en wat zij van een advocaat wel en niet kunnen verwachten. Maar ook wie als  `buitenstaander’ in dit grensgebied tussen recht en politiek geïnteresseerd is, zal er het nodige van zijn gading vinden.

Jan Fermon is advocaat in Brussel en onderzoeker strafrecht aan de Universiteit Maastricht en Ties Prakken is advocaat in Amsterdam en em. hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Maastricht.
Bron

donderdag 13 januari 2011

Bezielende verbanden gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland - James C. Kennedy

Auteur: James C. Kennedy

Uitgever: Amsterdam: Bert Bakker

Jaar van uitgave 2010, 1e druk

ISBN: 9789035132382

Boek in HVA catalogusKorte beschrijving

De van oorsprong Amerikaanse James Kennedy is een van de bekendste historici die zich bezighouden met de Nederlandse geschiedenis. Kennedy is buitenstaander, maar is door familieverbanden persoonlijk sterk betrokken bij de Nederlandse maatschappij. Naast zijn immense historische kennis is dat zijn grote kracht.

In Bezielende verbanden behandelt Kennedy in een groot aantal essays de gezondheid van de Nederlandse samenleving. Hij analyseert politieke ontwikkelingen, staat stil bij de veranderde rol van religie in de samenleving en vraagt zich af in hoeverre Nederland een tolerant en multicultureel land genoemd kan worden.

De laatste decennia lijkt Nederland te zijn veranderd van een progressief gidsland dat openstond voor de wereld naar een conservatief bolwerk dat wantrouwend staat tegenover de wereld. Hij gaat in op de vraag of onze politieke, religieuze en onderwijskundige instellingen wel zijn voorbereid op hun verantwoordelijkheden voor de eenentwintigste eeuw. Hij roept politici op om de burger serieuzer te nemen, debat te stimuleren, normen en waarden niet te schuwen en een visie te ontwikkelen voor de toekomst.

James Kennedy is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer de invloedrijke boeken Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig en Een weloverwogen dood. De opkomst van euthanasie in Nederland.

James Kennedy gaf onlangs een presentatie over het onderwerp in Amersfoort(met dank aan Henk van Tilburg voor de attendering).


Bron

Buurtbemiddeling - Stijn Hogenhuis, Marja van den Sigtenhorst & Nelke Temme

Auteur: Stijn Hogenhuis, Marja van den Sigtenhorst & Nelke Temme

Uitgever: Den Haag: SDU Uitgevers

Jaar van uitgave: 2010,
1e druk

ISBN: 9789012384186

Boek in HVA catalogus
Korte beschrijving
 Buurtbemiddeling heeft in Nederland een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De San Francisco Community Board uit de Verenigde Staten diende in de jaren ’90 van de vorige eeuw als inspiratiebron voor de start van een drietal experimenten in Nederland. Na een positief evaluatieonderzoek door de Erasmus Universiteit en met steun van het ministerie van Justitie is buurtbemiddeling aan een landelijke opmars begonnen. Anno 2010 zijn er rond 2000 vrijwillige bemiddelaars actief in meer dan 150 gemeenten.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelig aanbod van buren voor buren, buren die in onmin met elkaar leven en daar samen niet meer uitkomen. Buurtbemiddelaars proberen hen met elkaar in contact te brengen en te helpen samen een oplossing te vinden. Zij doen dat met gebruikmaking van de uitgangspunten en het instrumentarium van mediation. De auteurs gaan uitgebreid in op praktijk, filosofie en ontwikkeling van buurtbemiddeling.

Dit boek biedt mediators een inkijkje in een informele bemiddelingspraktijk die veel raakvlakken heeft met hun eigen mediationvak. Het brede perspectief dat de auteurs aandragen, is interessant voor beleidsmakers en beslissers die zich bezig houden met overlastbestrijding, veiligheid en sociale cohesie.

Sturen op vertrouwen: goed leidinggeven aan goed politiewerk - Jaco van Hoorn

Auteur: Jaco van Hoorn

Uitgever: Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

Jaar van uitgave: 2010

1e druk

ISBN: 9789461050892

Boek in HVA catalogusKorte beschrijving

Werken bij de politie betekent dat je in het hart van de samenleving opereert. Politiewerk staat ter discussie en heeft de volle aandacht van de media. Tegelijk is het een groot onderwerp in de politieke arena. Dat maakt het politiewerk boeiend maar ook complex. En precies daarover biedt Jaco van Hoorn met Sturen op vertrouwen een voortreffelijk betoog.

Jaco van Hoorn analyseert de grote diversiteit aan verhoudingen waarbinnen zich het politiewerk de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. We leven niet meer in het tijdperk van de vanzelfsprekende gezagsverhouding tussen ‘diender en burger’. De media, communicatietechnologie, internationalisering en politisering in de samenleving stellen nieuwe en hoge eisen aan het politiewerk. Van Hoorn slaagt erin die eisen helder voor het voetlicht te brengen en brengt de lezer duidelijke inzichten bij over het managen ervan. De hoofdboodschap van het boek is dat de politie haar werk goed doet als het vertrouwen in de samenleving voor de politie toeneemt. Daar moet het goede in het politiewerk en het leidinggeven (‘sturen’) dus op gericht zijn.
Bron

De adviescommissie in bezwaar: inrichting van de bezwaarprocedure bij gemeenten - Annelies Schwartz

Auteur: Annelies Schwartz

Uitgever: Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

Jaar van uitgave: 2010

1e druk

Collatie: 333 p24 cm

ISBN: 9789089742759

Boek in HVA catalogus
Korte beschrijving
De wetgever geeft bestuursorganen de nodige ruimte om de bezwaarprocedure naar eigen inzicht in te richten. Sommige besluiten lenen zich meer voor heroverweging en advisering door een externe adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb, andere besluiten kunnen effectiever en efficiënter op andere wijze worden heroverwogen. De wetgever beoogt daarmee een met waarborgen omklede bezwaarprocedure, die doelmatig en laagdrempelig is en waarin direct persoonlijk contact tussen bestuursorgaan en belanghebbenden kan plaatsvinden.
Van deze ruimte wordt evenwel te weinig gebruikgemaakt. Sinds de invoering van de Wet Arob in 1976 schakelen gemeentelijke bestuursorganen adviescommissies in bij het afhandelen van bezwaren. De laatste vijftien jaar zelfs zodanig dat een duidelijke opmars is waar te nemen van overwegend extern samengestelde adviescommissies, die voor het merendeel uit juristen bestaan.
In deze studie is onderzocht in hoeverre de inrichting van de bezwaarprocedure, waarbij een adviescommissie wordt ingeschakeld bij de bezwaarafhandeling, beantwoordt aan de doelstellingen van de wetgever.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat er reden is de invloed van de adviescommissie in de bezwaarprocedure terug te dringen. Bezwaren kunnen efficienter en effectiever worden afgedaan door middel van overleg. Het bestuursorgaan onderzoekt dan zelf of het geschil naar tevredenheid van bezwaarde en eventueel (een) derdebelanghebbende(n) kan worden opgelost zonder tussenkomst van een adviescommissie. Deze procedure heeft positieve gevolgen: een kortere afhandelingtermijn, bezwaarschriften worden vaak ingetrokken en de relatie tussen bestuur en burger verbetert.
Bron

vrijdag 7 januari 2011

De wereld van toegankelijkheid : almanak fysieke toegankelijkheid openbare gebouwen, openbare ruimten en infrastructuur : welke informatie is beschikbaar en wie doet wat? / Judith van Lier

afbeelding


Auteur/Vervaardiger  Lier, Judith van
 Uitgever  Utrecht : Vilans
 Jaar cop. 2008
 Collatie 107 p tab 24 cm
 Annotatie Met index, lit. opg
 ISBN 9789088390418

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving 


Deze almanak geeft een zo volledig mogelijk overzicht van beschikbare informatie op het gebied van fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen, openbare ruimten en infrastructuur. Met andere woorden: welke informatie is beschikbaar en wie doet wat? De indeling van de almanak volgt een aantal thema's, waarbij landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen beschreven worden. Ook komen enkele belangrijke Europese ontwikkelingen aan de orde. De thema's die aan bod komen zijn beleidsontwikkelingen en regelgeving, organisaties die actief zijn op het terrein van toegankelijkheid, projecten in relatie tot het onderwerp ‘toegankelijkheid’ en het verspreiden van toegankelijkheidsinformatie via gidsen, brochures en websites. Kortom: een handig naslagwerk bij het in gang zetten van concrete acties om de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen, openbare ruimten en/of infrastructuur te verbeteren. Het belangrijkste doel van de almanak is hierbij om het delen en overdragen van kennis op dit terrein te stimuleren. De almanak richt zich in eerste instantie op professionals en beleidsmakers die actief zijn in dit werkveld, maar ook belangenorganisaties en andere geïnteresseerden kunnen er hun voordeel mee doen.


bron

Jong en illegaal in Nederland : een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst / Richard Staring, José Aarts

Uitgever  Den Haag : Boom Juridische uitgevers
 Jaar 2010
 Annotatie  Omslag vermeldt tevens: OMV Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid
 Opdrachtgever: Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie
  Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels
 ISBN 9789089743671Korte beschrijving

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) die uitgeprocedeerd raken, krijgen voorzieningen van de overheid totdat zij kunnen worden uitgezet óf tot de dag dat zij 18 jaar worden. Op dat moment worden zij geacht, net als andere afgewezen asielzoekers, zelfstandig Nederland te verlaten. Het grote aantal jonge asielzoekers dat echter met onbekende bestemming vanuit de asielprocedure of vanuit de opvang verdwijnt, roept de vraag op wat er met hen gebeurt. Hoe voorzien de illegaal verblijvende (voormalige) amv’s in hun levensonderhoud en huisvesting? Welke contacten hebben zij met anderen en de overheid? Hoe en waar zien zij hun toekomstig verblijf?

Deze en andere vragen komen uitgebreid aan de orde in Jong en illegaal in Nederland. Het boek doet verslag van de levensomstandigheden van jongeren die op moment van binnenkomst in Nederland vreemdeling, alleenstaand en minderjarig waren en die nu onrechtmatig in Nederland verblijven of hebben verbleven. Op basis van uitgebreide gesprekken met 118 jongeren wordt een indringend beeld geschetst van hun situatie en hun toekomstverwachtingen.
Met kracht van argumenten : een inleiding tot het beoordelen van juridische argumentaties / Arend Soeteman, Theo Rosier


 Auteur/Vervaardiger  Soeteman, A. (1944-)  Rosier, Theo
 Editie 2e dr
 Uitgever  Nijmegen : Ars Aequi Libri
 Jaar 2010
 ISBN 9789069168852 (pbk)

Boek in de HVA catalogus


Korte beschrijving 


Wetgevers en rechters plegen hun beslissingen te voorzien van argumenten. Zij proberen uit te leggen waarom een bepaalde wet gemaakt hoorde te worden of waarom hun beslissing de juiste is. Iedereen die met het recht te maken heeft komt daarom voor de vraag te staan hoe hij deze argumenten kan analyseren en beoordelen. Dit boek wil daarbij helpen.

Argumenteren is een doelgerichte activiteit. Doel is om een redelijk oordelend publiek duidelijk te maken waarom het verdedigde standpunt juist is. Dit boek stelt zich op het standpunt van dat publiek: wat is nodig opdat het redelijk publiek zelf meent een standpunt te moeten aanvaarden.

Het boek valt uiteen in drie delen. In het eerste deel komt de theorie aan de orde. Daarbij wordt uiteengezet wat het logisch geldigheidsbegrip betekent, aan de hand van wat voor criteria vastgesteld kan worden of een redenering logisch geldig is en wat de betekenis is die deze logische geldigheid heeft voor de beoordeling van argumenten. In dit kader worden ook enkele hoofdzaken uit de formele logica behandeld. Voorts word aandacht geschonken aan drogredenen en aan de structuur van een betoog, waarin verschillende redeneringen kunnen samenwerken om een uiteindelijk standpunt te onderbouwen.

Het tweede deel bevat een aantal rechterlijke en semirechterlijke uitspraken. Deze uitspraken dienen als oefenmateriaal. In het derde deel worden opgaven gegeven en wordt onder meer aan de hand van de uitspraken in deel II geoefend in het analyseren en beoordelen van argumentaties.

Kennisname van dit boek garandeert geen genialiteit. Maar het kan wel helpen.

Arend Soeteman was tot 2009 hoogleraar Encyclopedie der rechtswetenschappen en Rechtsfilosofie aam de Vrije Universiteit te Amsterdam. Thans is hij als 65+ hoogleraar aan de universiteit verbonden.bronHandboek huurdersorganisaties - Marjolein Cazemier ... et al. ; red. Gerda van Galen ... et al.]


  Onderdeel van  Handboek huurdersorganisaties
 Auteur/Vervaardiger  Cazemier, Marjolein  Galen, Gerda van
 Organisatie  Nederlandse Woonbond
 Editie 1e dr
 Uitgever  Amsterdam : Nederlandse Woonbond
 Jaar 2010
 ISBN 9789069650883

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving 

De vernieuwde Overlegwet geeft huurdersorganisaties en bewonerscommissies meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Om hieraan te kunnen voldoen is het belangrijk om voldoende mensen te binden aan het huurderswerk. Huurdersorganisaties hebben een nieuwe instroom van actieve huurders hard nodig. De uitgave Nieuwe vormen van participatie gaat over nieuwe vormen van participatie in het huurderswerk om meer mensen te bereiken en te betrekken. Aan de hand van voorbeelden en tips wordt dit inzichtelijk gemaakt. De brochure gaat in op thema's als het bereiken van nieuwe Nederlanders en jongeren, het toepassen van nieuwe werkvormen en het inzetten van nieuwe, digitale media.


Bron

Bevrijdende verjaring / M.W.E. Koopmann


Reeks Monografieën BW ; 14
 Onderdeel van  Monografieën nieuw BW. B-Serie
 Auteur/Vervaardiger  Koopmann, Monique W.E.
 Uitgever  Deventer : Kluwer
 Jaar 2010
 ISBN 9789013070835
 HvA-trefwoorden  overeenkomstenrecht  verjaring

Boek in de HVA catalogus 

Korte beschrijving 

De wetgever kwam reeds kort na de invoering van het nieuwe verjaringsrecht in 1992 met tal van wijzigingswetten; de rechtspraak en literatuur namen een grote vlucht. In de monografie wordt de ontwikkeling van de bevrijdende verjaring besproken en de huidige stand van zaken toegelicht. Dit boekje is geschreven voor een ieder die in de praktijk of anderszins met verjaringsproblemen te maken heeft dan wel geïnteresseerd is in deze materie.

bron

Beïnvloed anderen, begin bij jezelf : over gedrag en de Roos van Leary / Bert van Dijk


Auteur/Vervaardiger  Dijk, Bert van (1954-)
 Editie herz. dr
 Uitgever  Zaltbommel : Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij
 Jaar cop. 2007
 Collatie 116 p ill 21 cm + krt. (De roos van Leary - model in kleur)
 Annotatie 1e dr.: 2000
  Met lit. opg
 ISBN 9789058713179

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

''Zo ben ik nu eenmaal.' Veel mensen denken dat hun gedrag een vast gegeven is. Niets is minder waar. Dit boek laat zien hoe je bewust kunt kiezen voor het meest effectieve gedrag, zodat je jouw doelen beter bereikt.

Aan de hand van het interactiemodel van de Roos van Leary leert je inzicht te krijgen in communicatieprocessen. De Roos van Leary is een schematische weergave van verschillende gedragsmogelijkheden en de uitwerking daarvan op anderen. Met behulp van veel oefeningen leert je voor bepaald gedrag te kiezen. Zo kunt je elke situatie beheersen en krijgen wat je wilt, terwijl je toch de ander in zijn waarde laat.

Dit praktische model kunt je toepassen op allerlei dagelijks voorkomende situaties, of het nu gaat om een moeizaam werkoverleg, een zakelijk conflict of ruzie over de vakantiebestemming. Gewoon een kwestie van kiezen.


bron

Respect voor verschil : arbeid, diversiteit en gelijke behandeling / Jan Plug Reeks PM professioneel
 Onderdeel van  PM-reeks
 Auteur/Vervaardiger  Plug, Jan
 Editie 1e dr
 Uitgever  Soest : Nelissen
 Jaar 2008
 ISBN 9789024418077


Korte beschrijving

De auteur biedt met dit boek inzicht in de achtergronden van de gelijkebehandelingswetgeving. Tegelijk is het een vraagbaak voor concrete problemen op het terrein van arbeid en diversiteit.

Immigranten, vrouwen, gehandicapten; iedereen moet gelijke kansen hebben op werk. De overheid stimuleert bedrijven dan ook daartoe. Ze roept op een 'diversiteitsbeleid' te voeren en creëert wetgeving voor gelijke behandeling. Bedrijven moeten vervolgens diversiteit en gelijke behandeling integreren in hun personeelsbeleid. Daarbij zijn alle ogen gericht op de personeelsfunctionaris; die moet er echt werk van maken.

In dit boek brengt de auteur de betekenis van de gelijkebehandelingswetgeving voor het personeelsbeleid in kaart aan de hand van relevante ontwikkelingen, knelpunten en jurisprudentie. Daaraan gekoppeld gaat hij na in hoeverre deze wetgeving het diversiteitsbeleid daadwerkelijk ondersteunt. Dat laatste blijkt namelijk niet vanzelfsprekend.


Juridisch wijzer : de staat, Europa en het recht : praktische handleiding juridische vaardigheden / Bart van Klink en Ankie Broekers-Knol


Auteur/Vervaardiger  Klink, Bart van (1965-)  Broekers-Knol, Ankie
 Uitgever  Amsterdam : Bakker
 Jaar 2009
 ISBN 9789035132801

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

Na het succesvolle Pleitwijzer verschijnt nu Juridisch Wijzer. De staat, Europa en het recht. Dit nieuwe boek biedt een eerste kennismaking met de theorie en praktijk van de Nederlandse rechtsstaat in Europees verband. In maatschappelijke debatten wordt vaak verwezen naar de beginselen van de rechtsstaat, zoals gelijkheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Maar wat houden deze beginselen eigenlijk in en waarom wordt er zo veel waarde aan gehecht? Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan vaardigheden die in een rechtsstaat van groot belang zijn, zoals het lezen van wetsteksten en rechtspraak en het vinden van juridische literatuur in de bibliotheek en op internet.
Het is vaak niet eenvoudig om de betekenis van juridische teksten vast te stellen. Wat houdt een rechterlijke uitspraak in en welke gevolgen moeten eraan worden verbonden? Maar ook: hoe is een wet tot stand gekomen, wat is de betekenis ervan in Europees verband, en waar kan er literatuur over worden gevonden?
Deze handleiding geeft inzicht in de ontwikkeling van onze rechtsstaat. Tegelijk biedt zij een praktische aanpak om de juridische vaardigheden die nodig zijn om in die rechtsstaat volwaardig te participeren, onder de knie te krijgen. Deze vaardigheden kunnen geleerd worden en daarbij komt een praktische handleiding goed van pas.

Bart van Klink is hoogleraar methoden en technieken van recht en rechtswetenschap aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ankie Broekers-Knol is directeur van de afdeling Moot Court van de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden en tevens lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal.


Bron

Strafrecht en forensische psychiatrie voor 16- tot 23 jarigen / red.: Theo Doreleijers, Jeroen ten Voorde, Martin Moerings ; m.m.v. Susan Naeije ; met bijdragen van: Cyril Boonmann ... [et al.]


 Reeks Meijers-reeks ; MI-185
 Onderdeel van  Meijersreeks
 Auteur/Vervaardiger  Doreleijers, Th.A.H. (1948-)  Voorde, J.M. ten (1977-)  Moerings, Martin (1946-)  Naeije, Susan
 Uitgever  Den Haag : Boom Juridische uitgevers
 Jaar 2010
 Collatie VIII, 180 p 25 cm
 Annotatie Met lit.opg., reg
 ISBN 9789089743695

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

De uitvoeringspraktijk alsmede de leeftijdsgrenzen van het jeugdstrafrecht staan ter discussie. Waar een politieke stroming vraagt om verharding van de strafrechtelijke reacties waarmee jongeren die strafbare feiten plegen zouden moeten worden aangepakt, zijn er talloze argumenten van rechts- en gedragswetenschappelijke aard die wijzen in een alternatieve richting. Op basis van neurowetenschappelijke onderzoeksbevindingen zijn er zelfs redenen te formuleren om de leeftijdsgrenzen te verschuiven van 12-18 jaar naar bijvoorbeeld 15-23 jaar.

Deze bundel bevat de bijdragen van experts uit verschillende bij het jeugdstrafrecht betrokken sectoren, van wie sommigen spraken op het symposium dat op 8 mei 2009 gehouden werd ter gelegenheid van de oratie van prof. Theo Doreleijers, hoogleraar forensische psychiatrie aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De oratie is in de bundel opgenomen in een bewerkte versie van de hand van de orator in samenwerking met prof. Jan Watse Fokkens, procureur-generaal bij de Hoge Raad.Bron

Vertrouwen in de strafrechtspleging / R.S.T. Gaarthuis, T. Kooijmans & Th.A. de Roos, red


Reeks Nederlandse strafrechtsdagen
 Onderdeel van  Nederlandse strafrechtdagen
 Auteur/Vervaardiger  Gaarthuis, R.S.T. (1977-)  Kooijmans, T. (1975-)
 Congres Nederlandse Strafrechtdag ((Tilburg) : 2009)
 Uitgever  Deventer : Kluwer
 Jaar 2010
 ISBN 9789013077179

Boek in de HVA catalogus


Korte beschrijving 

Deze bundel bevat de uitwerking van de op de jaarlijkse landelijke strafrechtsdag gepresenteerde inleidingen. De bijdragen zijn gegroepeerd rond het centrale thema 'Het maatschappelijk vertrouwen in de strafrechtspleging'. Aan de orde komen het vertrouwen van de burger in de strafrechtspraak, het functioneren van het opsporingsapparaat en het beleid van het OM.


In internationaal en Europees perspectief worden kwesties aan de kaak gesteld over welke verwachtingen slachtoffers van ernstige misdrijven mogen koesteren ten aanzien van het optreden van het Internationaal Strafhof, en hoe het gesteld is met het vertrouwen van de lidstaten van de Europese Unie in elkaars rechterlijke beslissingen.


Bron

Arbeidsmigratie naar Nederland : de invloed van gender en gezin / L.J.J. Wijkhuijs, R.P.W. Jennissen

 Reeks Onderzoek en beleid / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 Onderdeel van  Onderzoek en beleid
 Auteur/Vervaardiger  Wijkhuijs, L.J.J. (1970-)  Jennissen, R.P.W. (1974-)
 Jaar cop. 2010
 ISBN 9789089743527

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

Van de arbeidsmigranten die naar Nederland komen, is slechts een derde vrouw. Daarvoor zijn verschillende redenen te geven. Dit rapport belicht de rol van genderpatronen op de arbeidsmarkt in Nederland en in landen van herkomst, en de mogelijke invloed van het arbeidsmigratiebeleid. 
Daarnaast gaat het rapport in op de verblijfsduur en de arbeidsparticipatie van arbeidsmigranten (en hun gezinsleden) die in de jaren 2000 tot en met 2005 naar Nederland kwamen. Naar voren komt dat de vrouwelijke arbeidsmigranten vooral werkzaam zijn in de sector ‘Openbaar bestuur, onderwijs, zorg en welzijn’ en dat mannelijke arbeidsmigranten in andere arbeidsmarktsectoren domineren. Ook blijkt dat vrouwelijke arbeidsmigranten in sterkere mate dan mannelijke arbeidsmigranten met hun gezin migreren, en dat arbeidsmigranten die met hun gezin in Nederland wonen over het algemeen langer blijven. Wat de arbeidsparticipatie van de arbeidsmigranten en hun gezinsleden betreft, constateren de auteurs tussen landen van herkomst opmerkelijke verschillen, die het gebruikelijke onderscheid tussen ‘westerse/niet-westerse’ herkomstlanden nuanceren.bron 


maandag 3 januari 2011

De advocaat in het burgerlijk proces - Richard Verkijk

Auteur: R. Verkijk

Uitgever: Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

Jaar van uitgave: 2010

Editie: 1

ISBN: 9789089743473

Boek in HVA catalogus

Korte beschrijving

De afgelopen decennia is er in het burgerlijk proces een nieuwe verhouding tussen advocaat en rechter ontstaan. Door procesrechthervormingen is de rol van de rechter veranderd. De lijdelijke rechter is niet meer. Nu is hij een case manager en moet hij actief sturen zodat het proces zo eerlijk en efficiënt mogelijk verloopt. Daarmee is de vanzelfsprekendheid van de advocaat als dominus litis in het proces eveneens voorbij. Is dat aan hemzelf te wijten? In elk geval blijkt dat hervormingen van het procesrecht in Engeland, Duitsland en Nederland de advocaat in het defensief hebben gedrongen. De advocaat zal zowel tegenover de rechter als tegenover zijn eigen cliënt steeds zijn meerwaarde moeten bewijzen.

Dit boek onderzoekt normen die voor advocaten gelden in het burgerlijk proces: procesrechtelijke, gedrags- en tuchtrechtelijke en civielrechtelijke normen. De centrale vraag daarbij is hoe het normenkader onder invloed van procesrechthervormingen is veranderd en omgekeerd, hoe die normen tot hervormingen van het procesrecht hebben geleid.

De advocaat in het burgerlijk proces geeft als eerste een introductie tot de advocatuur in de drie genoemde landen. Wat betekent het dat de Engelse advocaat officer of the court is en de Duitse advocaat Organ der Rechtspflege? Hoe is sinds de jaren zestig de verhouding tussen de advocaat en de cliënt veranderd? Welke eisen worden gesteld aan het procesadvies dat de advocaat zijn cliënt geeft? Vervolgens komt aan de orde hoe hervormingen in het procesrecht ongewenste neveneffecten van advocatenbijstand in het burgerlijk proces tegen kunnen gaan. De conclusie is dat de advocaat in het hedendaagse burgerlijk proces een andere rol moet vervullen dan voorheen, maar dat zijn rechtsbijstand nog steeds van groot belang is.

Bron

De strafrechtelijke overeenkomst: De rechtsbetrekking met het Openbare Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht - Jan Herman Crijns

Auteur: J.H. Crijns

Uitgeverij: Deventer: Kluwer

Jaar van uitgave: 2010

Editie: 1

ISBN: 9789013076622

Boek in HVA catalogusKorte beschrijving

Hoewel het strafrecht van oudsher is gebaseerd op eenzijdige bevoegdheidsuitoefening door de strafvorderlijke overheid, maakt het Openbaar Ministerie in de praktijk van de strafrechtspleging veelvuldig gebruik van instrumenten die zijn gebaseerd op wilsovereenstemming tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte. Hierbij kan men niet alleen denken aan de transactie of het voorwaardelijk sepot ter afdoening van relatief lichte strafbare feiten buiten de rechter om, maar ook aan het instrument van toezeggingen aan getuigen ter verkrijging van verklaringen in zaken van ernstige en georganiseerde criminaliteit. Het gebruik van op consensualiteit gebaseerde instrumenten binnen het strafrecht roept belangwekkende vragen op. Onder welke voorwaarden mag het Openbaar Ministerie gebruik maken van dit type instrumenten? Kunnen deze instrumenten worden gezien als overeenkomsten? Op welke wijze dienen deze op wilsovereenstemming gebaseerde instrumenten te worden genormeerd en kan daarbij een plaats toekomen aan het privaatrechtelijk contractenrecht? Wat is rechtens wanneer het Openbaar Ministerie of de verdachte de eerder gemaakte afspraken niet nakomt? Deze en dergelijke vragen zijn niet alleen van theoretisch belang, zij raken ook rechtstreeks aan de praktijk van de strafrechtspleging, zoals reeds blijkt uit de actuele problematiek rond de inzet van een getuige aan wie toezeggingen zijn gedaan in het omvangrijke Passage-proces over een aantal liquidaties in Amsterdam. Crijns concludeert in zijn onderzoek dat veel van de op wilsovereenstemming gebaseerde instrumenten binnen het strafrecht inderdaad als overeenkomsten kunnen worden beschouwd, terwijl bij de normering van dit type strafrechtelijke overeenkomsten mede aanvullende betekenis kan toekomen aan het privaatrechtelijk contractenrecht. Gezien de strafrechtelijke inhoud en context van dit type overeenkomsten, staat normering met behulp van het strafrechtelijk instrumentarium echter voorop. Wel concludeert Crijns dat het huidige strafrechtelijk normatief kader rond de strafrechtelijke overeenkomst op een aantal punten tekortschiet.

Bron

Handoek Sociaal Recht - Mario Coppens

Auteur: Mario Coppens

Uitgever: Deventer: Kluwer

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789087640606

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

Het handboek Sociaal recht van Mario Coppens, is uitgegroeid tot een vaste waarde in de juridische litteratuur en is bijgevolg een aanrader.

Wat maakt het handboek zo bijzonder?
Het boek bundelt twintig jaar ervaring als praktijkjurist. De auteur is HRM Directeur bij de liberale vakbond, voorheen was hij diensthoofd van de juridische dienst. De auteur weet dus perfect waar de problemen zich voordoen bij het toepassen van de sociale wetgeving en hoe daaraan kan worden verholpen.

Het sociaal recht heeft de laatste decennia een enorme vlucht genomen. Niet alleen de wetgever maar ook de arbeidshoven en arbeidsrechtbanken hebben met hun rechtspraak het sociaal recht grondig veranderd.

Wie heeft nog een klare kijk op de rechten en plichten van werkgevers en werknemers? Door talrijke voorbeelden te gebruiken verschaft de auteur, de lezer een bevattelijke inzicht in de sociale wetgeving.

Kortom deze nieuwe editie van het handboek Sociaal Recht is een onmisbaar naslagwerk voor werkgever, werknemer, advocaat, magistraat en uiteraard ook studenten.

Bron