donderdag 21 februari 2013

Koop van onroerende zaken / A.A. van Velten


Titel: Koop van onroerende zaken
Auteur: A.A. van Velten
Serie: Monografieën nieuw BW. B-serie
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Dit deel behandelt de koop van onroerende zaken en bouwt voort op Monografie BW B 65a (Koop algemeen). Uitgebreid wordt ingegaan op de in 2003 ingevoerde artikelen 7:2 en 3 BW inzake de consumentenkoop van onroerende zaken en de Vormerkung, alsmede de daaraan ten grondslag liggende wetsgeschiedenis en de inmiddels gevormde jurisprudentie.

Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan huurkoop (TWHOZ), koop van vermogensrechten (inclusief time share) en consumentenopdracht (titel 12). Ook worden de belangrijkste raakpunten met de Boeken 1 6 BW en de Kadasterwet alsmede recente Europese ontwikkelingen behandeld. Klik hier voor meer informatie.


Scheidende machten: de relatiecrisis tussen politiek en rechtspraak / Marc Hertogh


Titel: Scheidende machten : de relatiecrisis tussen politiek en rechtspraak
Auteur: Marc Hertogh
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Er is iets geknakt in de relatie tussen politici en rechters in ons land. In plaats van een solide stelsel van machtenscheiding, lijken beide partijen eerder verwikkeld in een pijnlijke vechtscheiding. Politici vinden rechters wereldvreemd en hebben regelmatig kritiek op het vonnis van de rechter. Zij bemoeien zich bovendien met de benoeming van nieuwe leden van de Hoge Raad. Rechters vinden, op hun beurt, dat politici zich te veel laten leiden door de waan van de dag en hun kiezers te veel naar de mond praten. Zij vinden bovendien dat alle bemoeienis van de politiek in strijd is met de ‘trias politica’.

Hoe kan het dat de relatie tussen politiek en rechtspraak zo is bekoeld? Waarom staat de verhouding tussen politiek en rechtspraak, die ooit was gebaseerd op onderling vertrouwen, in het teken van groeiend wantrouwen? En welke rol spelen Twitter en andere media in de gespannen verhouding tussen politiek en rechtspraak?

Marc Hertogh nam als ‘Nieuwspoortrapporteur’ een kijkje in de wereld van politiek en rechtspraak en sprak uitgebreid met zowel politici als rechters. In Scheidende machten doet hij verslag van zijn bevindingen. Klik hier voor meer informatie.


Monografieën Sociaal Recht, deel 28, Collectief arbeidsrecht / A. T. J. M., Jacobs


Titel: Monografieën Sociaal Recht, deel 28, Collectief arbeidsrecht
Auteur: A. T. J. M., Jacobs
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

In dit boek worden de instituties en procedureregels geschetst op een vierluik: het vakverenigingsrecht, het cao-recht, het stakingsrecht en het medezeggenschapsrecht. Tevens wordt de samenhang tussen elk van deze 'luiken' van het collectief arbeidsrecht belicht. In deze derde druk o.a. uitgebreide aandacht voor de nieuwste jurisprudentie over het cao-recht.

Het collectief arbeidsrecht heeft betrekking op vakbonden en cao's, op stakingen en ondernemingsraden en op de rol van de overheid - nationaal en internationaal - in het arbeidsleven. Klik hier voor meer informatie. Hoofdstukken sociaal recht / C.J. Loonstra


Titel: Hoofdstukken sociaal recht
Auteur: C.J. Loonstra
Jaar: 22e [geactualiseerde] dr cop. 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Hoofdstukken Sociaal Recht is een standaardwerk voor het hbo in Nederland. Na bestudering van dit boek is de student in staat allerlei arbeidsrechtelijke problemen die zich in een onderneming aandienen, te herkennen en in beginsel op te lossen.

Hoofdstukken Sociaal Recht kent een eenvoudige betoogtrant waarin de auteur alle relevante aspecten in eigen bewoordingen kort weergeeft. De stof kan meteen praktisch toegepast worden. Ieder hoofdstuk wordt met een begrippenlijst, open vragen en meerkeuzevragen afgesloten.

De indeling van het boek is als volgt:

De definitie van de arbeidsovereenkomst
De inhoud van de arbeidsovereenkomst (loon, ziekte, proeftijd, concurrentiebeding e.d.)
Het ontslagrecht
Werkloosheid en ziekte
Cao-recht
Collectieve acties (stakingsrecht)
Medezeggenschap (WOR)
Arbeidsbescherming (arbeidstijden en arbeidsomstandigheden)
Arbeidsverhoudingen
Ambtenarenrecht
Internationaal sociaal recht (ILO, EU).
In de 22e druk van Hoofdstukken Sociaal Recht is nieuwe wetgeving verwerkt (zoals inschrijvingsplicht uitzendbureaus in het handelsregister) en zijn voorts recent gewezen arresten van de Hoge Raad verwerkt. Bovendien is het leerstuk ‘werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen tijdens het werk’ opgenomen en is enige aandacht besteed aan sociaal-politieke ontwikkelingen als de aangekondigde wijziging van het ontslagrecht, de onrust binnen de vakcentrale FNV, het wetsvoorstel normalisering van de ambtelijke status. Klik hier voor meer informatie.


European regulation of company and securities law / Ars Aequi


Titel: European regulation of company and securities law
Auteur: Ars Aequi
Jaar: 2013 / 2014, 3e editie
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
This second edition of the collection European Regulation of Company and Securities Law aims at bringing together the important directives and other regulations on European company and securities law. The articles have explaining keywords in the margin. Klik hier voor meer informatie


woensdag 20 februari 2013

Asser-serie Procesrecht, deel 4 (Hoger beroep) / F.B. Bakels, A. Hammerstein en E.M. Wesseling-van GentTitel: Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht
Deel: Procesrecht, deel 4 (Hoger Beroep)
Auteurs: F.B. Bakels, A. Hammerstein en E.M. Wesseling-van Gent
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit deel van de serie Asser Procesrecht is gewijd aan het hoger beroep. De opbouw van het boek is chronologisch: na een inleidend hoofdstuk wordt begonnen met appellabiliteit, partijen in hoger beroep en de appeldagvaarding.

Dan volgt een bespreking van het grievenstelsel en de devolutieve werking, gevolgd door hoofdstukken gewijd aan de memorie van antwoord, nietontvankelijkheden en het incidentele hoger beroep. Vervolgens worden het bewijs in hoger beroep en de meest voorkomende incidenten in appel besproken.

Daarna komen het hoger beroep tegen beschikkingen, de veroordeling in de proceskosten, hoger beroep en kort geding, alsmede het geding na cassatie en verwijzing aan de orde. Het boek wordt afgesloten met een beschouwing over taak en rol van de appelrechter.

Bron

Asser-serie, deel 7 - V (Bijzondere overeenkomsten - Arbeidsovereenkomst) / G.J.J. Heerma van Voss (bewerking)Titel: Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht
Deel: 7: Bijzondere overeenkomsten, Deel V: Arbeidsovereenkomst
Auteur:  G.J.J. Heerma van Voss (bewerking)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Sinds de eerste druk uit 2008 is veel jurisprudentie over het arbeidsrecht gepubliceerd. De belangrijkste daarvan, met name van de HR en het HvJ EU, zijn in deze druk verwerkt. Daaronder valt onder meer de belangrijke rechtspraak over de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag.

De wetgeving is gewijzigd door onder meer de invoering van een nieuwe vakantieregeling. Ter implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie zijn de nieuwe afdelingen 12 en 12A van titel 7.10 vastgesteld, die handelen over de zee-arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst in de zeevisserij. Vooruitlopend op de verwachte invoering van deze afdelingen in de loop van 2012 zijn zij thans reeds verwerkt in twee nieuwe hoofdstukken 13 en 14. Dientengevolge zijn de hoofdstukken 13 en 14 uit de eerste druk en de daarin voorkomende randnummers vernummerd.

De nadruk ligt in dit deel op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder de rechtspraak van de HR. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan de invloed van het Europese arbeidsrecht.

Bron

Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving / A.Th. Meijer en F.G. van Dam (red.)Titel: Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving 2013
Auteurs: A.Th Meijer en F.G. van Dam (red.)
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving en is bijgewerkt tot 1 februari 2013, hoewel ook een aantal wijzigingen van na die datum reeds is verwerkt. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bron

dinsdag 19 februari 2013

Rechtsoriëntatie / C.J. Loonstra, G.W. van der Voet


Titel: Rechtsoriëntatie
Auteurs: C.J. Loonstra, G.W. van der Voet
Jaar: 6e druk 2008
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
In Rechtsoriëntatie worden de hoofdlijnen van een aantal belangrijke onderdelen van het Nederlands recht kort en bondig uiteengezet.


Argumenteren voor juristen / A.J. van Dijk


Titel: Argumenteren voor juristen
Auteur: A.J. van Dijk e.a.
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Argumenteren voor juristen is naast een studieboek ook een handig naslagwerk over juridisch argumenteren. Het boek bevat uitleg over argumentatieleer, concrete voorbeelden, praktische tips en oefeningen. In begrijpelijke taal leggen de auteurs uit wat juridisch argumenteren inhoudt.

Het boek is als volgt ingedeeld:

De kunst van het gelijk; Het belang van argumenteren, overtuigingsmiddelen en retorica.
Argumenteren: Feiten, meningen, indicatoren, juridische spelers en hoor en wederhoor
Argumentatievormen: Geldigheid, aanvaardbaarheid, soorten redeneringen en argumentatiestructuren
Argumenteren in juridische context: Analyse van rechtsregels en gebruik van rechtspraak, wetsgeschiedenis en literatuur
Aanpak van een juridische casus: Het gebruik van een stappenplan
Tactiek en strategie: 10 Tactieken voor aanval en weerlegging en 4 strategische vragen
Pleiten: Inhoud en structuur van het schriftelijk en mondeling juridisch betoog
Drs. Aldert Jan van Dijk geeft colleges in juridische argumentatie en juridisch schrijven bij HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening. Eerder schreef hij Schrijven voor juristen.Mr. ing. Willem Hiemstra heeft een achtergrond in de advocatuur en sociale rechtshulp. Hij geeft colleges in arbeidsrecht en juridische methoden en technieken bij HBO-Rechten.Hans Conijn is docent. Hij geeft colleges in juridische methoden en technieken en intake- en adviesgesprekken bij de opleiding SJD. Klik hier voor meer informatie.dinsdag 12 februari 2013

Over wetgeving / G.J. Veerman e.a.

Titel: Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen
Auteurs: G.J. Veerman, D.R.P. de Kok, L.J. Clement
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Wie vanuit Maastricht per trein de stad Utrecht binnenrijdt, kan op een spandoek de intrigerende tekst lezen: Yet, hou je aan de wet. Die tekst roept diverse vragen op. Zou Yet zich niet aan de wet houden, of dreigt zij er zich niet aan te houden? Verwacht de schrijver dat Yet zich na lezing van deze tekst wel aan de wet houdt? Als Yet iemand van het gemeentebestuur is, en dat is waarschijnlijk, moet Yet zich dan zeker aan de wet houden? Zou de wet daarin bescherming bieden? Wat voor wet heeft de schrijver voor ogen: een specifieke inhoudelijke norm, het geheel van regels, een formele wet? Is het wel mogelijk om je altijd aan de wet te houden. Deze en andere vragen komen aan de orde in dit boek.
Het heet Over wetgeving en het gaat ook over wetgeving. Het gaat over de lusten en de lasten ervan, over de redenen waarom wetten gemaakt worden en waarom er zoveel van zijn, over hoe zij gemaakt worden, over de werking (waarom werken ze wel en waarom werken ze niet), over de Europese Unie als relatief nieuwe wetgever en over de paradoxen, bijvoorbeeld dat mensen een hekel hebben aan regels, maar er ook dol op zijn. Klik hier voor meer informatie


donderdag 7 februari 2013

Samenlevingen Inleiding in de sociologie - Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen


Titel: Samenlevingen : inleiding in de sociologie
Auteurs: Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

'Samenlevingen' is een complete en overzichtelijke inleiding op het vakgebied van de sociologie. Het is een fullcolour uitgave. Hierbij komen vragen aan bod als:
-Waarop berusten de grote verschillen in materiële welvaart in de wereld?
-Wat zijn de achtergronden van de vele vormen van geweld?
-In welke opzichten zijn mannen en vrouwen in onze samenleving, sociaal gezien, ongelijk en hoe valt dit te verklaren?

Elk hoofdstuk is geschreven door een specialist op een bepaald deelthema: arbeidsrelaties en liefdesrelaties, verhoudingen tussen gezinsleden en tussen staten en de betekenis van godsdiensten en van politieke bewegingen. Iedere auteur behandelt zijn thema vanuit de sociologische benadering. Daarbij worden de begrippen en theorieën zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van herkenbare problemen en casussen. Elk hoofdstuk heeft bovendien een groot aantal overzichts- en toepassingsvragen.

De speciaal ontwikkelde website www.samenlevingen.noordhoff.nl biedt extra ondersteuning. Er staan onder meer honderden vragen op waarmee studenten kennis, inzicht en kunde kunnen toetsen.
Schrijven van beleidsnotities - Rinke Berkenbosch en Willem Koetsenruijter


Titiel: Schrijven van beleidsnotities : handleiding voor het opstellen van korte adviesteksten over beleid
Auteurs: Rinke Berkenbosch, Willem Koetsenruijter
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Schrijven van beleidsnotities is een compacte en praktische handleiding voor iedereen die in de huidige of toekomstige beroepspraktijk beleidsnotities maakt.

In vijf hoofdstukken wordt uiteengezet hoe een schrijver een gebruiksvriendelijke tekst kan opstellen. Uitgangspunt is dat de lezer snel zijn weg moet kunnen vinden tussen centrale vraagstelling, argumenten, overwegingen, conclusies en aanbevelingen. Er wordt veel aandacht besteed aan een toegankelijke structuur: hoe formuleer je een eenduidige centrale vraag, en hoe deel je de tekst in hoofdstukken, paragrafen en alinea's met voorop geplaatste kernzinnen in?

Schrijven van beleidsnotities behandelt de volgende onderwerpen:

De beleidsnotitie in het beleidsproces
De centrale vraag
Tekstschema's
Alinea-indeling
De presentatie
De beknoptheid in combinatie met de praktische oefeningen maken Schrijven van beleidsnotities bij uitstek geschikt voor korte, modulair opgebouwde cursussen in diverse universitaire en hbo-opleidingen. Een bijlage met vier casussen voorziet in extra oefen- of toetsmateriaal.

In deze vernieuwde 4e editie zijn alle voorbeelden aangepast, is de inhoud geactualiseerd en is er op verzoek van docenten een zesde hoofdstuk toegevoegd over begrijpelijkheid op zinsniveau.

Op www.schrijvenvanbeleidsnotities.noordhoff.nl vindt u:

Oefeningen
Antwoorden op de oefeningen en casussen in het boek

Klik hier voor meer informatie