vrijdag 17 december 2010

Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie. 2: Rechtspersonenrecht

 Auteur/Vervaardiger  Asser, C. (1843-1898)  Solinge, Gerard van (1962-)  Nowak, R.G.J.
 Editie 3e dr., [bijgew. tot 1 maart 2009]
 Uitgever  Deventer : Kluwer
 Jaar 2009
 ISBN 9789013004328 (geb.)

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

Dit standaardwerk voor ondernemingsrechtelijk Nederland van de hand van 
prof.mr. J.M.M. Maeijer is ingrijpend herzien door een nieuw auteursteam. 

In deze derde druk worden de naamloze en besloten vennootschap behandeld. Aan de orde komen de oprichting; het kapitaal en vermogen; de aandelen; de algemene vergadering; het bestuur; de raad van commissarissen; de structuurvennootschap; fusie, overname en openbaar bod; beschermingsconstructies en certificering; de uitkoop- en verkoopregeling; de geschillenregeling; het enquêterecht; en concernverhoudingen. Deze onderwerpen zijn hoofdzakelijk geregeld in Boek 2 BW.

Als onderdeel van de nieuwe opzet van de Asser-serie zal dit boek voortaan deel 2-II* van de serie vormen (voorheen deel 2-III). Gelet op de omvang van het boek zijn de onderwerpen die voor alle rechtspersonen gelden afgesplitst naar het algemene deel 2-I* (voorheen deel 2-II). Het betreft de jaarrekening, winstvaststelling en winstbestemming; de ondernemingsraad; statutenwijziging, omzetting en ontbinding; juridische fusie en splitsing. Daarnaast is besloten om een nieuw deel 2-III* te creëren waarin de overige rechtspersonen worden behandeld (de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de stichting, de Europese vennootschap, etc.).

Ook afgezien van het voorgaande zijn alle nummers in deel 2-II* ingrijpend herzien. Voor de toegankelijkheid is ervoor gekozen om de nummers op te delen en elk nummer te voorzien van een cursieve tekst waarmee de kern van het desbetreffende nummer wordt weergegeven.


bron

donderdag 16 december 2010

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie. 6: verbintenissenrecht: De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte - C. Asser, A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh

Auteur: C. Asser, A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh

Uitgever: Deventer: Kluwer

Jaar van uitgave: 2009

Editie: 13

Collatie: 410 p 25 cm

ISBN: 9789013050547

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

In deze 13e druk wordt het tweede deel van de verbintenis in het algemeen behandeld. Aan de orde komen de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, de verbintenissen tot betaling van een geldsom, de verrekening, de overgang van vorderingen en schulden (waaronder begrepen subrogatie, schuld- en contractsoverneming en afstand en vermenging) en de bevrijdende verjaring. Deze onderwerpen zijn geregeld in Titel 6.1, afdelingen 10 tot en met 12, Titel 6.2 en Titel 3.11 van het BW.
In deze druk is aangevangen met de vernummering van de verschillende Asserdelen. Zij strekt ertoe de volgorde daarvan beter af te stemmen op die van de boeken van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat het Verbintenissenrecht voortaan deel 6 van de serie zal vormen. Van de gelegenheid is gebruikgemaakt het eerste deel (voorheen deel 4-I), gelet op de omvang daarvan, in twee banden te splitsen. Deel 6-I* (de verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte) is in 2008 verschenen. Het onderhavige deel is deel 6-II*, en bevat de verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte.
De nieuwe opzet maakt het wenselijk de tekstblokken, die werden ingevoerd bij de zevende druk in 1984, thans voor het eerst opnieuw te nummeren. Een transponeringstabel is in het boek opgenomen.
Voorts wordt meer aandacht besteed aan Europees recht en rechtsvergelijking. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op de Unidroit Principles of International Commercial Contracts, de Principles of European Contract Law en de Principles of European Tort Law.
Ook afgezien van het voorgaande, is een aantal nummers ingrijpend aangevuld en bewerkt. De sinds de vorige druk verschenen rechtspraak en literatuur zijn op de gebruikelijke wijze verwerkt.
Bron

Bijzondere overeenkomsten begrepen - I. Timmer

Auteur: Ivar Timmer

Uitgever: Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

Jaar van uitgave: 2010

Editie: 1

ISBN: 9789089743503

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

Bijzondere overeenkomsten begrepen is geschreven voor studenten met kennis van de algemene beginselen van het overeenkomstenrecht. Het behandelt de verhouding tussen algemeen en bijzonder overeenkomstenrecht, alsmede de hoofdlijnen van een selectie van bijzondere overeenkomsten uit Boek 7 BW, te weten: Koop, Consumentenkoop, Opdracht, Aanneming van werk, Vaststellingsovereenkomst en Verzekeringsovereenkomst. De nadruk ligt op het gebruik en de functie van deze overeenkomsten in de beroepspraktijk. Bij de behandeling wordt steeds de verbinding gelegd met het algemene overeenkomstenrecht.

Bron

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie. 7: Bijzondere overeenkomsten - C. Asser & G.J.J. Heerma van Voss

Auteur: C. Asser & Guus Heerma van Voss

Uitgever: Deventer: Kluwer

Jaar van uitgave: 2008

Collatie: 358 p 25 cm

ISBN: 9789027153432

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving


Sinds de laatste bewerking van het arbeidsrecht door Prof. mr. L.J.M. de Leede in 1994, is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. In 1997 is titel 7.10 Nieuw BW ingevoerd, waarbij de bepalingen grondig werden gemoderniseerd. In 1999 heeft de Wet Flexibliliteit en zekerheid het ontslagrecht en de regelingen voor flexibele arbeidsrelaties ingrijpend gewijzigd.
Daarnaast is de stroom jurisprudentie ten opzichte van de afgelopen decennia enorm toegenomen. Als gevolg daarvan is sprake van een grotendeels nieuwe bewerking van de materie die nu voor het eerst als zelfstandig deel in de Asser-serie wordt gepubliceerd De oorspronkelijke opzet is gehandhaafd, waarbij de bepalingen van het BW zo veel mogelijk op de voet worden gevolgd, terwijl andere wetten op relevante plaatsen kort worden besproken.
In deze eerste druk ligt de nadruk op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder de rechtspraak van de Hoge Raad. In aansluiting op de nieuwe opzet van de Asser-serie is daarbij ruim aandacht besteed aan de invloed van Europees arbeidsrecht.

Bron

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie. 6: Verbintenissenrecht - C. Asser, A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh

Auteur: C. Asser, A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh

Uitgever: Deventer: Kluwer

Deel: III: Algemeen overeenkomstenrecht

Jaar van uitgave: 2010

Collatie: 667 p 25 cm

ISBN: 9789013067156

Boek in HVA catalogus

Korte beschrijving
In deze 13e druk wordt het tweede deel van de verbintenis in het algemeen behandeld. Aan de orde komen de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, de verbintenissen tot betaling van een geldsom, de verrekening, de overgang van vorderingen en schulden (waaronder begrepen subrogatie, schuld- en contractsoverneming en afstand en vermenging) en de bevrijdende verjaring. Deze onderwerpen zijn geregeld in Titel 6.1, afdelingen 10 tot en met 12, Titel 6.2 en Titel 3.11 van het BW.
In deze druk is aangevangen met de vernummering van de verschillende Asserdelen. Zij strekt ertoe de volgorde daarvan beter af te stemmen op die van de boeken van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat het Verbintenissenrecht voortaan deel 6 van de serie zal vormen. Van de gelegenheid is gebruikgemaakt het eerste deel (voorheen deel 4-I), gelet op de omvang daarvan, in twee banden te splitsen. Deel 6-I* (de verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte) is in 2008 verschenen. Het onderhavige deel is deel 6-II*, en bevat de verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte.
De nieuwe opzet maakt het wenselijk de tekstblokken, die werden ingevoerd bij de zevende druk in 1984, thans voor het eerst opnieuw te nummeren. Een transponeringstabel is in het boek opgenomen.
Voorts wordt meer aandacht besteed aan Europees recht en rechtsvergelijking. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op de Unidroit Principles of International Commercial Contracts, de Principles of European Contract Law en de Principles of European Tort Law.
Ook afgezien van het voorgaande, is een aantal nummers ingrijpend aangevuld en bewerkt. De sinds de vorige druk verschenen rechtspraak en literatuur zijn op de gebruikelijke wijze verwerkt.

Bron

woensdag 15 december 2010

’Een vreemde in eigen land’ : boze autochtone burgers over nieuwe Nederlanders en de overheid / Marjan de Gruijter, Eliane Smits van Waesberghe en Hans Boutellier ; met medew. van: Lisanne Drost en Erik van Marissing ; [tekstred.: Ruud Slagmolen ; fotogr.: Mladen Pikulic]


Auteur/Vervaardiger  Gruijter, Marjan de  Smits van Waesberghe, Eliane  Boutellier, Hans  Drost, Lisanne  Slagmolen, Ruud  Pikulic, Mladen

 Uitgever  Amsterdam : Utrecht : Aksantb=FORUM=b

 Jaar 2010

 ISBN 9789052603735


Korte beschrijving 

Een onderzoek in vijf 'gemengde' buurten naar de vormen van maatschappelijke ontevredenheid.

Bij gedeeld burgerschap kunnen burgers omgaan met verschillen en zijn zij betrokken bij de samenleving. Maar de praktijk wijst anders uit. "Ik ben wel voor het samenleven. In hoeverre dat werkt, dat is een ander verhaal", zegt een bewoner uit Eindhoven. Signalen als deze waren voor FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, aanleiding tot onderzoek in vijf 'gemengde' buurten. Er werd gekeken naar de vormen van maatschappelijke ontevredenheid. Waarin uiten die zich? En welke emoties en motieven liggen aan die ontevredenheid ten grondslag?

Politici, beleidsmakers en onderzoekers gaan te gemakkelijk voorbij aan de geluiden van bewoners in 'gemengde' buurten. Dat vinden deze bewoners zelf. De onderzoekers spraken uitvoerig met buurtbewoners in Doornakkers (Eindhoven), Sterrenwijk (Utrecht), Blerick-Midden (Venlo), Buytenwegh-De Leyens (Zoetermeer) en in Beusichem, onderdeel van de gemeente Buren. Zij vroegen hun waarin nu precies hun ontevredenheid met de samenleving en de lokale en landelijke politiek schuilt. En hoe de bewoners met hun onvrede met de overheid én met nieuwe Nederlanders omgaan. Op de stoep gaan ze niet opzij. Ze respecteren de autochtone burger niet. Ik voel me een vreemde in mijn eigen land.

De overheid komt in de visie van de bewoners steeds als grote schuldige van de problemen naar voren. Het meest opvallend bleek de grote afstand tot de overheid die zij ervaren. Overheidsfunctionarissen, gezagsdragers, politici, en ook de onderzoekers zelf worden door de respondenten gezien als bevoorrechte mensen die geen idee hebben hoe de 'gewone' man of vrouw leeft. Hierdoor komen zij niet in aanraking met de werkelijke economische en sociale problemen van burgers.Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand ... Uitgever  Den Haag : Boom Juridische Uitgevers

 Jaar 2009

 ISSN 1871-062X


Korte beschrijving

Een van de voorwaarden voor een goed functionerende rechtsstaat is dat burgers die een juridisch probleem hebben, toegang hebben tot betaalbare rechtsbijstand van goede kwaliteit. Om hierin te voorzien voeren de raden voor rechtsbijstand de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) uit. Op grond van deze wet komen rechtzoekenden met een inkomen onder een bepaalde grens en verdachten in strafzaken in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Om te beschrijven hoe de toegang tot, de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen, publiceren de raden voor rechtsbijstand jaarlijks de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR).Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid : een maatpak voor de board room / D.A.M.H.W. Strik


 Auteur/Vervaardiger : Strik, Daniella A.M.H.W. (1973-)

 Uitgever  Deventer : Kluwer

 Jaar 2010

 ISBN 9789013075175 (pbk.)


Korte beschrijving

Onderzocht is of het mogelijk is om te komen tot een heldere, consistente systematiek van gedragsnormen, toerekeningsmaatstaven, disculpatiegronden en rechterlijke toetsingsnormen, op grond waarvan tot een harmonisatie van de teksten van die bepalingen kan worden gekomen. Separate onderdelen van dit proefschrift vormen het onderzoek naar de gronden op basis waarvan bestuurders aansprakelijk kunnen worden gehouden voor misleidende financiële verslaggeving en - mede naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de financiële crisis - voor falend risicomanagement. In het bijzonder wordt de positie van het individu in de bestuurskamer behandeld. Het gaat daarbij om de reikwijdte van de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en het juridische effect van een taakverdeling binnen het bestuur op de aansprakelijkheidspositie. Via aandacht voor toerekening en gedragsnormen voor individuele bestuurders wordt in dit proefschrift gekomen tot een op maat gesneden aansprakelijkheid: Een maatpak voor de board room.


Intellectuele eigendom in kort bestek / S.C. Huisjes


 Auteur/Vervaardiger  Huisjes, Sander (1968-)

 Uitgever  Den Haag : Boom Juridische uitgevers

 Jaar 2010

ISBN 9789089743534

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

In Intellectuele eigendom in kort bestek wordt op een toegankelijke manier toelichting gegeven op de meest basale aspecten van het recht van intellectuele eigendom (IE). De nadruk ligt hierbij op de juridische vraagstukken die zich in een digitale (werk)omgeving kunnen voordoen.

Het theoretische gedeelte wordt verhelderd met aan de praktijk ontleende voorbeelden en opdrachten. Na een kort inleidend hoofdstuk over de achtergronden van het recht van IE, wordt in twee achtereenvolgende hoofdstukken ingegaan op het auteursrecht. Vervolgens passeren het merkenrecht en het databankenrecht de revue. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het octrooirecht en internetdomeinnamen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met enkele oefenvragen.


bron

Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie / C. Asser


 Auteur/Vervaardiger  Asser, C. (1843-1898)  Mierlo, A.I.M. van (1957-)  Velten, A.A. van (1938-)
 Editie 14e dr  bew. door A.I.M. van Mierlo, A.A. van Velten
 Uitgever  Deventer : Kluwer
 Jaar 2010
 ISBN 9789013055986 (geb.)

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht neemt toe. Het nieuwe deel 3-I* Europees recht en Nederlands vermogensrecht uit de Asser-serie is een beknopte inleiding in het Europese recht, voor zover de kennis daarvan voor de beoefening van het privaatrecht van wezenlijk belang is. Het gaat in op de verschillende rechtsbronnen: het EG-Verdrag, de algemene beginselen van gemeenschapsrecht, richtlijnen, verordeningen, en het EVRM. Hierbij wordt telkens aangegeven waarin het belang van deze regelingen voor het in Nederland geldende privaatrecht schuilt. Het boek sluit af met twee Annexen. Annex I geeft een korte beschrijving van de inhoud van Europese richtlijnen die voor het algemene vermogensrecht belangrijk zijn. Annex II besteedt aandacht aan op Europese schaal tot stand gebrachte regels die weliswaar geen geldend recht zijn, maar die als inspiratiebron kunnen dienen voor wetgevers en rechters op Europees en nationaal niveau.


bron

Over recht gesproken : een inleiding tot het recht / Arend Soeteman

Auteur/Vervaardiger    Soeteman, A. (1944-)
 Editie   2e dr
 Uitgever    Nijmegen : Ars Aequi Libri
 Jaar   2010
 ISBN   9789069168050

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving


Wat is recht? Wat zijn rechtsregels en rechtsbeginselen? Waarom is er recht? Is recht wat in de wet staat? Hoe zit het dan met de toepassing van die wet op concrete gevallen? Is recht rechtvaardig? Wat betekent dat eigenlijk: rechtvaardig? Hoe noodzakelijk maar ook hoe gevaarlijk is de staat? Is in onze moderne wereld de nationale staat niet een overblijfsel van vroegere tijden?
Wie zich met het recht bezig gaat houden moet het nodige te weten zien te komen over de inhoud van het recht. Maar het kan geen kwaad ook te weten wat voor ideeën er achter zitten. Niet alleen wat de oplossingen zijn van juridische problemen, maar ook wat de problemen zijn van die oplossingen.
Dit boek is een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin enige hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geïntegreerd geheel. Daarmee hoopt het de beginnende student maar ook iedere andere geïnteresseerde de nodige informatie te geven, maar tegelijk te laten zien op welke manier de studie van het recht zowel belangwekkend als interessant kan zijn.
 bron

vrijdag 10 december 2010

Atlas westelijke tuinsteden Amsterdam : de geplande en de geleefde stad / [teksten, krt., fotogr.:] Ivan Nio, Arnold Reijndorp, Wouter Veldhuis

Auteur/Vervaardiger    Nio, Ivan (1965-)  Reijndorp, Arnold (1948-)  Veldhuis, Wouter

 Uitgever    Haarlem : Trancity  Den Haag : Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Jaar   2008

 ISBN   9789088290053

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

De stedenbouwkundige opzet van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam verschilt van de praktijk van vandaag. Wat betekent dit voor het dagelijks leven van de bewoners? De Atlas laat aan de hand van kaarten en foto's de dynamiek van de wijk zien. Op een geheel nieuwe wijze analyseert de Atlas het gebruik van de stad. Het resultaat is een kristalhelder beeld van de ruimtelijke en sociale vernieuwing van naoorlogse stadswijken. 

SUN Trancity
SUN-Trancity is een samenwerkingsverband tussen Uitgeverij SUN en Trancity (een initiatief van Simon Franke). Trancity is gespecialiseerd in stedelijke ontwikkeling, waarbij architectuur en stedenbouw in samenhang wordt gebracht met sociaal-maatschappelijke veranderingen. SUN-Trancity geven publicaties uit die dit terrein verkennen, inzicht geven en uitzicht bieden. 


bron

Amsterdam Nieuw-West : de geschiedenis van de Westelijke Tuinsteden / Ton Heijdra


 Auteur/Vervaardiger    Heijdra, Ton

 Uitgever    Alkmaar : De Milliano

 Jaar   2010

 ISBN   9789072810588

Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving

De geschiedenis van Nieuw-West begint bijna duizend jaar geleden met de dorpjes Sloten en Osdorp. Het landelijk gebied buiten de wallen van Amsterdam wordt vooral bewoond door boeren, tuinders en kleine middenstanders.
In 1921 is de volledige annexatie van de gemeente Sloten – inclusief de dorpjes Osdorp en Sloterdijk – een feit en gaat Amsterdam nieuwbouwplannen ontwikkelen voor de polders. Cornelis van Eesteren maakt hiervoor het beroemde Algemeen Uitbreidings Plan (AUP). 
De bouw van de Westelijke Tuinsteden begint na de oorlog met Slotermeer, snel gevolgd door Geuzenveld, Slotervaart, Osdorp en als laatste Overtoomse Veld. Veel nieuwe bewoners komen van buiten Amsterdam: uit de provincie, uit Indië en later uit Suriname, Marokko en Turkije. Door de recente stedelijke vernieuwing veranderen de tuinsteden in hoog tempo. Voor Ton Heijdra – sociaal geograaf en auteur van vele historische uitgaven over de Amsterdamse arbeiderswijken – reden om deze keer zijn blik te richten op de na-oorlogse stad en uitgebreid verslag te doen van de historie van deze relatief nieuwe wijken. Opnieuw een rijk geïllustreerd boek met een schat aan informatie over Nieuw-West.

bron

Webwinkels : deskundig en praktisch juridisch advies / Arnoud Engelfried, Steven Ras

Auteur/Vervaardiger    Engelfriet, Arnoud  Ras, Steven
 Uitgever    Eindhoven : Ius Mentis
 Jaar   cop. 2010
 ISBN   9789081336024

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

Webwinkels worden steeds populairder, maar kennen heel wat bijzondere wet- en regelgeving waar zij rekening mee moeten houden. Het niet naleven van deze soms complexe wetgeving kan de rechtspositie van de winkelier of dienstverlener ernstig verzwakken. Het is dus zaak dat u zorgt dat u uw zaken op orde hebt.
Met dit boek legt juridisch adviesbureau ICTRecht u op een duidelijke en praktische manier uit aan welke eisen u moet voldoen en met welke wetgeving u te maken krijgt. In acht hoofdstukken zet dit boek de regels en uw rechten en plichten op een rijtje, van oprichting van een BV tot wettelijke garantie, algemene voorwaarden, online reclame en auteursrecht op uw winkel. Als bijlage vindt u ook twee handige checklists voor de wettelijk verplichte informatie op uw site.

Arresten burgerlijk recht : met annotaties / verz. door T.A.W. Sterk

 Auteur/Vervaardiger    Sterk, T.A.W.
 Editie   19e herz. dr
 Uitgever    Deventer : Kluwer
 Jaar   2009

ISBN   9789013063738

Boek in de HVA catalogusKorte beschrijving

Deze bundel bevat voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van, met name, de Hoge Raad die betrekking hebben op het burgerlijk vermogensrecht. Bij de selectie is rekening gehouden met de kenbaar gemaakte wensen van verschillende universiteiten. De uitspraken zijn opgenomen zoals zij in de Nederlandse Jurisprudentie of de Rechtspraak van de Week zijn gepubliceerd inclusief de annotaties.

bron

Gespreksvoering in de juridische praktijk / onder red. van: Victoria van den Doel ... [et al.]


 Auteur/Vervaardiger    Doel, Victoria van den

Uitgever    Bussum : Coutinho

Jaar   2009

 ISBN   9789046901274

Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving

Hoe breng je als adviseur bij de gemeente een helder juridisch advies uit? Wat is een goede manier om als medewerker schuldhulpverlening een cliënt slecht nieuws te brengen? Hoe bereid je je als juridisch medewerker op een advocatenkantoor voor op bemiddeling en mediation? Dit boek reikt handvatten aan om op dergelijke vragen een antwoord te vinden. 

Gespreksvoering in de juridische praktijk biedt een overzicht van de gespreksmodellen die een (sociaal)jurist tot zijn beschikking heeft. Het bespreekt naast de inleidende theorie ook de vaardigheden die horen bij de verschillende gesprekssituaties zoals vergaderen, solliciteren, adviseren, een slechtnieuwsgesprek, conflicthantering en interculturele communicatie. Ook komen thema's als diversiteit, omgaan met lastige doelgroepen en motivatietechnieken aan bod.
De juridische aspecten van het betreffende gesprekstype worden steeds in een specifieke paragraaf uitgelicht. Hierbij komen de wet- en regelgeving, afspraken en privacy van betrokken partijen aan bod, maar ook de verschillende juridische situaties waarin dat type gesprek gevoerd wordt.

Aan de hand van voorbeelden uit zowel de harde (HBO-Rechten en MER) als de zachte (SJD) juridische praktijk bereidt dit boek studenten voor op de beroepspraktijk. Ieder hoofdstuk start met leerdoelen en wordt afgesloten met een checklist waarmee je eigen gesprekken kunt voorbereiden en evalueren.


bron

Schrijven voor juristen / Aldert Jan van Dijk, Hugo Klip, Thea Mepschen Auteur/Vervaardiger    Dijk, Aldert Jan van  Klip, Hugo (1956-)  Mepschen, Thea (1980-) 
 Editie   1e dr
 Uitgever    Groningen [etc.] : Noordhoff
 Jaar   2009
 ISBN   9789001713423

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

In het juridische werkveld is grote behoefte aan competente juridische schrijvers. In het hoger beroepsonderwijs wordt uitgezien naar een praktisch leer- en oefenboek over juridisch schijven. Schrijven voor juristen komt tegemoet aan beide behoeftes. 

In dit boek wordt helder en overzichtelijk ingegaan op belangrijke juridische schrijfproducten als de pleitnota, de dagvaarding, de beschikking, de juridische informatieve brief, de juridische adviesbrief en adviesnota, de juridische klachtenbrief en de sommatie. Ook wordt aandacht besteed aan lees- en schrijfstrategieën die toegepast kunnen worden bij juridische stukken. Kenmerken van juridische boodschappen en van de juridische vaktaal worden eveneens behandeld. 

Er worden vele praktische schrijftips gegeven, onder andere over het schrijven voor een lekenpubliek. Verder is er aandacht voor tactieken om de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen, schriftelijke communicatie in juridische casussen en de historische oorsprong van de Nederlandse rechtstaal. 

Schrijven voor juristen is bruikbaar vanaf het eerste leerjaar en kan tijdens de gehele opleiding voor de student dienen als leer- en instructieboek bij juridische schrijfopdrachten en als naslagwerk. Doel van het boek is de juridische schrijfvaardigheid van studenten te optimaliseren. Het boek is geschreven door drie docenten van het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool Groningen.

bron

Canon van het Recht / red. Roel Schutgens ... [et al.]


 Auteur/Vervaardiger    Schutgens, R.J.B.
 Uitgever    Nijmegen : Ars Aequi Libri
 Jaar   2010
 ISBN   9789069169248

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

Ars Aequi presenteert de Canon van het Recht. De canon is een lijst met vijftig personen of juridische gebeurtenissen die zo belangrijk zijn voor het in Nederland geldende recht, dat iedere jurist ze op zijn intellectuele bagagedrager zou moeten hebben. Bij ieder venster van de canon is een korte, toegankelijke bijdrage geschreven door een deskundige auteur met een vlotte pen. De gedachte daarbij is, dat een stukje over een strafrechtelijke 'mijlpaal' interessant moet zijn voor de privatist en andersom.

De canon is opgesteld door een commissie van gerenommeerde hoogleraren uit verschillende rechtsgebieden en faculteiten: C.P.M. Cleiren, C.J.H. Jansen, C.A.J.M. Kortmann, J.H. Nieuwenhuis, A. Prechal en R.J.N. Schlössels onder voorzitterschap van J.H.A. Lokin.
Ars Aequi heeft deze commissie met een haast onmogelijke taak opgezadeld door te vragen om een canon van slechts 50 vensters op te stellen. 50 vensters voor het gehele recht is eigenlijk te weinig. Maar de redactie van Ars Aequi is van mening dat het opstellen van een canon alleen zin heeft, als de canon bestaat uit een nét iets te krap bemeten aantal items. Krapte dwingt immers tot messcherpe keuzes: waarom wél het Harmonisatiewet-, maar niet het Francovicharrest opnemen? Waarom wel de Grondwetswijziging van 1848, maar niet die van 1983? Deze keuzes zullen soms een beetje pijn doen. Uiteindelijk leidt dat echter tot reflectie op het recht: hoe zit het in elkaar, waar komt het vandaan, en vooral: aan welke elementen uit het recht hechten wij de meeste waarde en waarom? Als de lezer moet constateren, dat hij tot zijn spijt een of twee items in de lijst mist, is de redactie dan ook in haar opzet geslaagd.

De 50 vensters van de Canon van het Recht zijn eerder verschenen als Rode Draad in Ars Aequi Maandblad.

bron

Verbintenissenrecht begrepen / I. Timmer, A.L.A.M. Paffen

Auteur/Vervaardiger    Timmer, I.  Paffen, A.L.A.M.
 Editie   2e [gew.] dr
 Uitgever    Den Haag : Boom Juridische uitgevers
 Jaar   2008
 ISBN   9789054548713

Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving

Verbintenissenrecht begrepen is primair geschreven voor het onderwijs van de opleiding HBO-Rechten. Het boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. Hierdoor is het ook zeer geschikt voor andere opleidingen waar het verbintenissenrecht aan de orde komt, zoals SJD, MER en economische richtingen. Voor onderwijsinstellingen is een docentenhandleiding met aanvullend oefenmateriaal beschikbaar.

In het inleidende hoofdstuk wordt het belang van verbintenissen voor de (rechts)praktijk aan de hand van eenvoudige, dagelijkse voorbeelden duidelijk gemaakt. Hierna wordt de wettelijke regeling rond overeenkomst, onrechtmatige daad en rechtmatige daad stapsgewijs behandeld. Complexe leerstukken worden verhelderd door middel van schema's, voorbeelden en oefenvragen. De student wordt geleerd welke stappen in de beroepspraktijk moeten worden genomen wanneer schade wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld wanprestatie of onrechtmatige daad.
bron

Fockema Andreae’s juridisch woordenboek / R.D.J. van Caspel, H.R.W. Gokkel, C.A.W. Klijn

 Auteur/Vervaardiger    Caspel, R.D.J. van  Gokkel, H.R.W. (1932-) 

Klijn, C.A.W.  Fockema Andreae, S.J. (1904-1968)

 Editie   14e [gew. en geactualiseerde] dr

 Uitgever    Groningen [etc] : Wolters-Noordhoff

 Jaar   cop. 2008

 ISBN   9789001202873 (geb.)

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

In deze veertiende druk is opnieuw veel veranderd. De socialeverzekeringswet is ingrijpend gewijzigd, de pachtovereenkomst kreeg, evenals de Vormerkung en de bedenktijd bij koop van onroerend goed, een plaats in het BW; het merkenrecht kreeg een andere wettelijke basis en de visakte werd vispas. Ook het belastingrecht en het recht van de Europese organisaties ontkwamen niet aan vele veranderingen.

bron

Jeugdrecht begrepen / Lydia JanssenBijschrift toevoegen
Auteur/Vervaardiger    Janssen, Lydia

 Uitgever    Den Haag : Boom Juridische uitgevers

Jaar   2008

ISBN   9789054548164

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

Jeugdrecht begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben. Het boek is geschreven voor maatschappelijk werkers en anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben, én voor mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen.

Het boek bestaat uit drie delen. In deel I worden de hoofdlijnen van het personen- en familierecht beschreven. Deel II schetst het jeugdstrafrecht en deel III beschrijft de Wet op de jeugdzorg. In dit laatste deel wordt vooral stilgestaan bij de taken van Bureau Jeugdzorg, de positie van de zorgaanbieders en bij de rechtspositie van de jeugdige en zijn ouders.

Jeugdrecht begrepen is een herschreven en geactualiseerde versie van Jeugdrecht, dat eerder bij dezelfde uitgeverij verscheen.

Recht, vaardig en zeker : een inleiding in het recht / onder red. van: J.C. Hage


Auteur: Hage, J.C.

 Editie :  5e [gew.] dr

 Uitgever:    Den Haag : Boom Juridische uitgevers

Jaar   2010

 ISBN   9789089742964


Korte beschrijving

Het maken van een onderwijsboek is altijd een hachelijke onderneming. Dat geldt zeker voor een inleiding in het recht. Er moeten keuzes worden gemaakt. Dergelijke keuzes betreffen onder meer de verhouding tussen positief recht en metajuridische onderwerpen, de selectie van metajuridische onderwerpen en de diepgang waarmee positiefrechtelijke onderwerpen worden behandeld.

In dit studieboek is ervoor gekozen om de metajuridica niet op zichzelf aan te bieden, maar in samenhang met positiefrechtelijke kennis. Zo krijgt de positiefrechtelijke kennis de gewenste verdieping en blijft de metajuridica niet in de lucht hangen.

brondonderdag 9 december 2010

Regelgeving inrichting landelijk gebied - H.W. Mojet

Auteur: H.W. Mojet

Uitgever: Deventer: Kluwer

Editie 2

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789013079050

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

Hoe richten we in Nederland onze landelijke gebieden in? Hoe financieren we dat? Hoe werkt herverkaveling? Dergelijke vragen staan centraal in dit Lexplicatiedeel.
Hoofdwet in het deel is de Wet inrichting landelijk gebied, die in 2007 de Landinrichtingswet verving. Daarnaast is opgenomen de Reconstructiewet concentratiegebieden, die een reconstructie van de zandgebieden van Oost- en Zuid-Nederland beoogt naar aanleiding van het uitbreken van de varkenspest in 1997. Ook de bijbehorende lagere regelgeving maakt deel uit van deze uitgave.
De auteur heeft de regelingen voorzien van heldere uitleg op regeling- en artikelniveau. Met veel citaten uit de parlementaire geschiedenis.

Bron

Actuele criminologie - J.J.M. van Dijk, H.I. Sagel-Grande & L.G. Toornvliet

Auteur: J.J.M. van Dijk & H.I. Sagel-Grande

Uitgever: Den Haag: Sdu uitgevers

Editie 6

Jaar van uitgave: 2009

ISBN: 9789012382298

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

'Actuele Criminologie' geeft u een overzicht van de belangrijkste criminologische theorieën en onderzoeksresultaten. De auteurs schetsen hoe criminologische kennis in Nederland en elders wordt toegepast in de praktijk. Aan de orde komen ook de opsporing door de politie, de afdoening van strafzaken door officieren van justitie en rechters en de tenuitvoerlegging van straffen.

Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan de verschillende vormen van criminaliteitspreventie door gemeenten, bedrijven en particulieren, alsmede aan de victimologie. Tenslotte worden enkele bijzondere onderwerpen behandeld, zoals criminaliteit en minderheidsgroepen, de aanpak van de georganiseerde misdaad en het Nederlandse drugsbeleid.

Deze uitgave is zowel geschreven voor studenten als voor anderen die in de criminaliteitsproblematiek zijn geïnteresseerd.

Bron

De kern van het ondernemingsrecht - M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman

Auteur: M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman

Uitgever: Deventer: Kluwer

Editie: 2

Jaar van uitgave: 2008

ISBN: 9789013042641

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

In deze tweede in vergelijking met de eerste versie uitgebreide en geactualiseerde druk van "Kern van het ondernemingsrecht" worden aan de hand van thema's, zoals vermogensstructuur, organisatie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en herstructurering de verschillende rechtsvormen van Boek 2 BW (b.v., n.v. enz) en Boek 7 BW, titel 13 (stille, openbare en commanditaire vennootschap) besproken. De wijze van behandeling van de lastige stof van het ondernemingsrecht is in dit studieboek anders dan in de meeste andere boeken. Daarin worden de verschillende rechtsvormen na elkaar besproken. In dit boek worden met behulp van thema's de verschillende rechtsvormen met elkaar vergeleken. De auteurs hebben de overtuiging dat door deze "gekantelde" wijze van behandeling studenten gemakkelijker inzicht in het gecompliceerde ondernemingsrecht kunnen krijgen. Uit de vele positieve reacties die de auteurs op de eerste druk hebben onvangen blijkt dat studenten dit zo ervaren. In een inleidend en slothoofdstuk worden de kernpunten uit de themahoofdstukken met elkaar in verbinding gebracht. In het boek wordt betrekkelijk uitvoerig aan de belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en de Ondernemingskamer op het gebied van het ondernemingsrecht aandacht besteed. Op een aantal plaatsen in het boek wordt gewezen op de economische achtergrond van het ondernemingsrecht. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en een aantal oefencasussen waarmee de stof wordt geïllustreerd. Het boek is met name bedoeld voor bachelorstudenten die voor het eerst met het ondernemingsrecht kennismaken en heeft met het oog hierop een inleidend karakter.

Bron

Naamloze en besloten vennootschappen - J.J.A. Hamers, C.A. Schwarz

Auteur: J.J.A. Hamers, C.A. Schwarz

Uitgever: Den Haag: Boom Juridische uitgevers

Reeks: Boom Basics

Editie 4e druk

Jaar van uitgave: 2007

Boek in HVA catalogus

Korte beschrijving

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis!

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hbo. De boekjes zijn bedoeld als aanvullende literatuur, naast het voorgeschreven studiemateriaal.

Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het rechtspersonenrecht.

Bron

Respect!: 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur - H. Kaldenbach

Auteur: Hans Kaldenbach

Uitgever: Amsterdam: Prometheus

Editie 1e druk

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789044607062

Boek in HVA catalogus

Korte beschrijving

In Respect! laat Hans Kaldenbach zien wat er gebeurt wanneer jongeren te ver gaan in hun smakeloze gedrag. Dit is een praktisch boek vol met concrete tips voor het verkrijgen van wederzijds respect van lastige hangjongeren.


'Kaldenbach wil met zijn boekje een handleiding bieden en lijkt daarin geslaagd.'
nrc handelsblad

'Enerzijds een praktische handleiding voor eenieder die in zijn of haar werk wordt geconfronteerd met lastige jongeren, anderzijds geeft het inzicht in de belevingswereld van de moderne straatjongere.'
rotterdams dagblad

Bron

Burgerlijk Rechtsvordering tekst en commentaar - A.I.M. van Mierlo

Auteur: A.I.M. van Mierlo

Uitgever: Deventer: Kluwer
Editie 4e druk

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789013068238Korte beschrijving

In dit deel in de T&C-serie is - met ruim artikelsgewijs commentaar - het complete Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen. Het commentaar is afgesloten op 1 november 2007. Aan de wijzigingen op grond van de Wet afschaffing procuraat is als komend recht aandacht geschonken. Ca. 30 bijlagen (o.a. de Wet op de rechterlijke organisatie, rolreglementen, Betekeningsverordening, EEX, EVEX, EET, EEB, EG-Verordening schamele vorderingen,  bewijs- en betekeningsverdragen) completeren de uitgave.

Bron

Burgerlijk wetboek tekst & commentaar - J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk

Auteur: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk

Uitgever: Deventer: Kluwer

Jaar van uitgave: 2009

ISBN: 9789013055566
Korte beschrijving

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek bestaat uit 2 banden en bevat de wetteksten met commentaar van de Boeken 1 tot en met 8 Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van Boek 7A, dat zonder commentaar als bijlage is opgenomen.


Per artikel wordt in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling uiteengezet mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie. In beide banden is het complete register opgenomen.


In deze geheel herziene achtste druk zijn verspreid nieuwe wetsartikelen voor het eerst becommentarieerd opgenomen.
Tekst & Commentaar is een bijzonder gebruiksvriendelijk naslagwerk, dat zowel juristen, niet-juristen als studenten antwoord geeft op alle mogelijke vragen rond het Burgerlijk Wetboek.

Bron

Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten - T.W.B. Beukers, H.J. van Harten & S. Prechal

Auteur: T.W.B. Beukers, H.J. van Harten & S. Prechal

Uitgever: Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

Jaar van uitgave: 2010

Collatie: 328 p 24 cm

ISBN: 9789089743206

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

Europees recht wordt voor een belangrijk deel in de jurisprudentie ontwikkeld. De arresten die in deze bundel zijn besproken kunnen als de bouwstenen van het EU-rechtssysteem worden beschouwd. Het gaat in deze bundel niet in de eerste plaats om de waarde van de individuele arresten. De annotaties staan vooral in het perspectief van de ontwikkeling van belangrijke leerstukken van het EU-recht.

Ervaren annotatoren van verschillende generaties bespreken in uiteenlopende stijlen de arresten with the benefit of hindsight; zij plaatsen de vijftig arresten met de kennis van nu in het langeretermijnperspectief.

Daarmee geeft de bundel een waardevol beeld van de ontwikkeling en betekenis van het recht van de Europese Unie die doorwerkt tot op de dag van vandaag.

Bron

Goederenrecht - Prof. mr. W.H.M. Reehuis

Auteur: Prof. mr. W.H.M. Reehuis

Uitgever: Deventer: Gouda Quint

Reeks: Het Nederlands brugerlijk recht / Pitlo deel 3

Jaar van uitgave: 2006

ISBN: 9038706928

Boek in HVA catalogus

Korte beschrijving
Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. Na een inleidend hoofdstuk vinden achtereenvolgens behandeling de openbare registers, verkrijging en verlies van goederen, overdracht, derdenbescherming, wijzen van levering, verkrijging door verjaring, bezit, gemeenschap, eigendom, burenrecht, mandeligheid, beperkte genotsrechten, appartementsrecht, verhaal en voorrang, pand en hypotheek, voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud, financiëlezekerheidsovereenkomst en tal van andere onderwerpen die hiermee in verband staan. In het bijzonder beoogt het boek de gebruiker vertrouwd te maken met de beginselen en de systematiek van het goederenrecht. Om dat te bereiken besteedt het, behalve aan leerstukken, veel aandacht aan begripsvorming en uitleg. Hierbij bestaat steeds oog voor het bredere verband waarbinnen zowel begrippen als leerstukken functioneren. Het boek kent vele voorbeelden om het goederenrecht tot leven te brengen. De opzet als leerboek neemt niet weg, dat deze uitgave ook een goede handleiding vormt voor de rechtspraktijk.

bron

Nederlands Politierecht: text en commentaar 2009-2010 - J. Naeyé

Auteur: Jan Naeyé

Uitgever: Alphen aan de Rijn: Kluwer

Jaar van uitgave: 2009

Collatie: 553 p 25cm

ISBN: 9789013058390

Boek in HVA CatalogusKorte beschrijving

Volledig door prof.dr. J. Naeyé bijgewerkt artikelsgewijs commentaar Politiewet 1993. Dit is de voortzetting van het boek Artikelsgewijs commentaar op de Politiewet 1993 van de hand van Machiels, Naeyé, Blomberg en Boek, verschenen in 1997.
De bedoeling van het werk is om zowel de bedoeling van de wetgever, de relatie met andere wet- en regelgeving als de doorwerking daarvan in de (rechts)praktijk weer te geven, waar nodig voorzien van uitleg en commentaar. Per afzonderlijk artikel wordt, zoveel als mogelijk per artikellid, de betekenis en reikwijdte uiteengezet. Het werk is afgesloten met een literatuurlijst en trefwoordenregister.

Bron

dinsdag 7 december 2010

Nieuw Nieuw-West: Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse tuinsteden 2000-2010 - T. van Oeffelt, B. Hulsman & K. de Graaf

Auteur: Theo van Oeffelt, Bernard Hulsman & Kees de Graaf

Editie: 1e druk.

Uitgever: Bussum: Thoth
Jaar van uitgave: 2010

Collatie: 143 p ill foto's 28 cm

ISBN: 9789068685312
Boek in HVA Catalogus


Korte beschrijving

Nieuw Nieuw-West Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse tuinsteden 2000 - 2010 Theo van Oeffelt, Bernard Hulsman en Kees de Graaf Fotografie Luuk Kramer Uitgave in samenwerking met Woningcorporatie Far West Paperback met flappen / 24 x 28 cm 144 pagina's met 100 foto's in kleur ISBN 978 90 6868 531 2 / NUR 648, 693 Januari 2010 E 24,90 Het boek Nieuw Nieuw-West brengt de ongekend grote veranderingen in een Amsterdams stadsdeel letterlijk en figuurlijk in beeld. Met een groot aantal foto's en verschillende redactionele bijdragen wordt het verhaal verteld van een wijk - met de omvang van een middelgrote stad- die in relatief korte tijd vrijwel volledig op de schop is gegaan. De voormalige Westelijke Tuinsteden, ontworpen in de eerste helft van de vorige eeuw en gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, maken in het eerste decennium van de 21ste eeuw een complete kwaliteitssprong. De woningbouw, de maatschappelijke voorzieningen, de winkels, het onderwijs en het uitgaansleven - alles wordt als onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vernieuwing van de architectuur en stedenbouw gaat hand in hand met het streven naar betere sociale, economische en culturele omstandigheden voor de huidige en toekomstige bewoners. Deze uitgave toont die enorme ingrepen met meer dan tachtig groot afgedrukte foto's, met een redactionele terugblik op de eerste tien jaar van dit proces, met een beschouwing over de nieuwe architectuur en stedenbouw en met de weergave van een gesprek tussen tal van direct betrokkenen bij deze vernieuwingsoperatie.

Bron

Methodisch handelen inzichtelijk - J. Kuiper & P. Zijsling

Auteur: Jos Kuiper & Peter Zijsling

Jaar van uitgave: 2010

Collatie: 202 p ill 24 cm

Studieboek voor aankomdende hulpverleners

ISBN: 9789059315853

Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

Methodisch handelen lijkt een vanzelfsprekende basisvaardigheid voor professionele hulpverleners. In de praktijk blijkt het voor veel aankomende hulpverleners heel lastig om het concept van methodisch handelen onder de knie te krijgen. Methodisch handelen inzichtelijk biedt daarom de basis voor methodisch handelen. Stap voor stap krijgt de student inzicht in het concept van methodisch handelen, onder meer door de vele voorbeelden. In het licht van de opvatting dat er eerst een goede basis moet zijn gelegd om uit te kunnen groeien naar een zelfbewuste professional wordt theorie wel aangereikt, maar dient niet voortdurend als leidraad.Het boek behandelt de kernbegrippen in een begrijpelijke context voor aankomende hulpverleners in hun eerste jaar. Het laat hen kennis maken met de negen fasen van de plancyclus van methodisch handelen, en geeft hen mogelijkheden om deze plancyclus toe te passen én te relateren aan de verschillende beroepspraktijken.

bron

Praktisch burgerlijk procesrecht - Mr. J.P.H. Timmermans

Auteur: Mr. J.P.H. Timmermans, Mr. N.H.P.G. Sommers & Mr. M.P.E.M. Geurden-Cuypers

Editie: 1e druk

Jaar van uitgave: 2009

Uitgever: Groningen/Houten: Noordhof

ISBN: 9789001713324
Boek in HVA calatogus


Korte beschrijving

Praktisch burgerlijk procesrecht is niet alleen geschikt voor studenten maar kan tevens dienen als handboek voor diegenen die werkzaam zijn in de privaatrechtelijke beroepspraktijk en daarbij direct of indirect met het burgerlijk procesrecht in aanraking komen. Het boek is zeer praktisch opgezet. Ieder hoofdstuk begint met een openingscasus die als rode draad door het hoofdstuk loopt. De theorie wordt ondersteund door tal van praktijkvoorbeelden, bestaande uit onder andere casusposities, persberichten en modelprocesstukken.

Dit ondersteunende materiaal brengt de theorie tot leven en kan worden gebruikt bij het vervaardigen van beroepsproducten. Daarnaast wordt de theorie verduidelijkt aan de hand van schema’s en figuren. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn casusvragen met voorbeeldantwoorden opgenomen.

Bron

Hoofdzaken belastingrecht - R.L.R. Hennuin

Auteur: R.L.R. Hennuin

Editie: 12e druk

Uitgever: Ars Aequi

ISBN: 9789089743213

Annotatie: Gebaseerd op de stand van het Nederlandse belastingrecht per april 2010.
Boek in HVA catalogus


Korte beschrijving

In dit boek worden de hoofdzaken van het Nederlandse en de grondbeginselen van het internationale en Europese belastingrecht behandeld. Het is in de eerste plaats bedoeld voor universitaire en HBO-studenten die juridische of economische opleidingen volgen waarin een algemene inleiding in het belastingrecht verplicht is of als keuzevak gevolgd wordt, maar het is door zijn overzichtelijkheid en toegankelijkheid ook geschikt voor de praktijk als het erom gaat snel greep te krijgen op de hoofdzaken van belastingregelingen.

Bron