dinsdag 12 juli 2011

Marokkaanse wortels, Nederlandse grond : jonge moslims over opgroeien in Nederland - Susan Ketner

Auteur: Susan Ketner

Uitgeverij: Utrecht: Verweij-Jonker Instituut

2010 1e druk

ISBN: 9789058303882

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

Zelfredzaam’, ‘onderzoekend’, ‘vindingrijk’, ‘strategisch vernuft’… Het zijn termen die niet vaak in verband gebracht worden met Marokkaanse jongeren in Nederland. Eerder vallen dan termen als ‘slachtofferrol’, ‘passief’, ‘fatalisme’ en ‘overlast’. En in een aantal gevallen gebeurt dat ook terecht. Dit boek maakt echter duidelijk hoe onterecht het is om jonge Marokkanen per definitie als probleemgroep neer te zetten. Sterker, met velen gaat het goed. Ze weten zichzelf vaak prima te redden in de extra uitdagingen waarmee ze als allochtone adolescent te maken krijgen.
Het leven in verschillende culturen, omgaan met stigma’s en discriminatie, een goede moslim zijn in niet-islamitisch Nederland, met respect voor je ouders toch je eigen weg gaan... Uit eigen beweging exploreren ze volop hun mogelijkheden, en maken er creatief manoeuvrerend het beste van. Het hele scala aan strategieën dat ze daarvoor gebruiken komt in dit boek aan bod. Net als de vraag: wat kunnen we uit die good practices leren? In elk geval één ding: als jongeren voor de islam kiezen is dat geen ‘vervreemding’ om bang voor te zijn, maar juist een weloverwogen stap naar integratie.
De publicatie bevat een slothoofdstuk met adviezen aan iedereen die ‘daar in beleid of praktijk iets mee kan’. Dat is breed op te vatten: het zijn ouders, moskeeën, scholen, politici, jongeren zelf. Onder de kopjes ‘Niet doen!’ en ‘Doen!’ heeft Susan aanknopingspunten geformuleerd voor een meer opbouwende benadering van jonge Marokkanen. Zoals: geen probleem aanpraten, niet over één kam scheren, en niet verkrampt doen over Moslimschap - de samenleving kan de religieuze beleving van jongeren juist gebruiken als ingang voor integratie. En: werken aan empowerment, voortrekkers een podium geven, ouders introduceren in de cultuur van hun kinderen, seksekwesties aan de orde stellen.

Bron

Handboek consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument - E.H. Hondius en G.J. Rijken

Auteur: E.H. Hondius en G.J. Rijken

Uitgever: Zutphen : Paris

2001 1e druk

ISBN: 9789490962050

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

Consumentenrecht is een volwassen rechtsgebied geworden; een rechtsgebied met een breed scala aan onderwerpen en een groot maatschappelijk belang. Iedereen heeft er dagelijks bewust of onbewust mee te maken.

Over het consumentenrecht bestaat veel literatuur. In monografieën en dissertaties, in tijdschriften en jaarboeken wordt sedert lang aandacht besteed aan bepaalde facetten van het consumentenrecht. In 1996 kwam de eerste editie van dit handboek uit. Het beoogt een overzicht te geven van de actuele rechtspositie van de consument. De ontwikkelingen op dit terrein gaan echter snel: er is steeds meer specialistische regelgeving. Er was mitsdien, sedert de editie uit 2006, alle reden voor een nieuwe, actuele uitgave van dit handboek consumentenrecht.

Dit handboek is primair geschreven voor de rechtspraktijk: consumentenrechtadviseurs en rechtshulpverleners in het algemeen, en advocaten, bedrijfsjuristen en rechters in het bijzonder, zullen er naar verwachting veel van hun gading in vinden. Het beoogt een eerste hulp te bieden in de dagelijkse situatie waarin consument en ondernemer zich bevinden, niet alleen bij conflict-, maar ook bij overlegsituaties. De nadruk ligt daarom op het privaatrechtelijke consumentenrecht.

Daarnaast kan dit boek worden gebruikt als studieboek in het kader van diverse privaatrechtelijke vakken aan de universiteit en in het hbo.
Tot slot zal ook menig consument zelf met behulp van dit boek de weg kunnen vinden naar een oplossing in een conflict met verkoper of dienstverlener.

Preventie van georganiseerde misdaad - A.C.M. Spapens

Auteur: A.C.M. Spapens

Reeks: Justitiële verkenningen

Den Haag : Boom Juridische uitgevers
Jaar 2011

Boek in catalogus HvAKorte beschrijving:

Justitiële verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (het WODC) en BJu. Het signaleert en beschrijft in een vroeg stadium ontwikkelingen op het zeer brede terrein waarop het Ministerie van Justitie als wetgever respectievelijk beleidsmaker actief is. Justitiële verkenningen vormt dan ook de onmisbare schakel tussen beleidsmakers enerzijds en professionals die in hun dagelijkse praktijk met dat beleid te maken krijgen anderzijds.

De redactieraad van Justitiële verkenningen bestaat uit: drs. A.C. Berghuis, dr. B. van Gestel, dr. R.P.W. Jennissen, mr. dr. M. Malsch, prof. dr. mr. L.M. Moerings, mr. drs. M.B. Schuilenburg, dr. B.M.J. Slot en mr. P.A.M. Verrest.

Door de actualiteit en de diepgravendheid heeft Justitiële verkenningen zich als een uitstekende uitgave bewezen. Het tijdschrift biedt voor diegenen die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met al de beleidsterreinen waarop justitie actief is of kan worden, nuttige en betrouwbare informatie.

Bron