dinsdag 23 november 2010

Idealen op drift - M. van San, S. Sieckelinck, M. de Winter

Auteur: M. van San, S. Sieckelinck, M. de Winter
Editie 1e druk
Uitgever: Den Haag: Boom Lemma uitgevers
Collatie: 104 p 22 cm
ISBN: 9789059315600
Boek in de HVA catalogus


Korte beschrijving
Radicalisering van jongeren wordt heden ten dage vooral als een veiligheidsrisico beschouwd. Het onderzoek dat ernaar wordt gedaan, heeft vooral betrekking op het opsporen en indammen van die risico's, en is daarmee vooral juridisch, criminologisch en sociaal-psychologisch van aard. Dat is in het licht van alle politieke ontwikkelingen die zich sinds 2001 hebben voorgedaan, heel begrijpelijk. Daarmee is echter niet gezegd dat het ook verstandig is. Onderzoek en theorievorming vanuit een pedagogisch perspectief kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter begrip van radicaliseringsprocessen, en daardoor ontstaan wellicht ook nieuwe aangrijpingspunten voor preventie.

Het onderzoeksrapport Idealen op drift biedt aan de hand van vijf typerende casussen inzicht in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijsgevenden die te maken hebben met jongeren met extreme idealen. Het geeft inzicht in de pedagogische condities voor de ontwikkeling van extreme idealen en biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen.FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturelevraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.Bron

Leiddraad voor juridische auteurs : voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties - G.A.I. Schuijt

Auteur: G.A.I. Schuijt

Editie 6e druk

Uitgever: Deventer: Kluwer

Collatie: 114 p 19 cm samenvatting leidraad 2010

ISBN: 9789013076196

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving
Rechtspraak, kamerstukken, boeken, tijdschriftartikelen: hoe dient daarnaar verwezen te worden? Welke afkortingen zijn begrijpelijk en wanneer worden ze gebruikt? Dit boekje biedt handzame richtlijnen voor de meest voorkomende praktische vragen rond voetnoten en verwijzingen, literatuurvermeldingen, afkortingen en dergelijke. In een eenvoudige opzet worden de meest voorkomende problemen die bij het schrijven van een juridische tekst kunnen rijzen, behandeld. Een twintigtal deskundigen, afkomstig uit juridische wetenschap, praktijk, redacties en uitgeverijen, vonden elkaar doordat G.A.I. Schuijt zijn nood had geklaagd in het Nederlands Juristenblad. Zij vormden de Commissie Leidraad met als resultaat dit boekje.
Vooral juridische auteurs, redacties van boeken en tijdschriften zullen bij deze Leidraad baat hebben. Ook de juridische student en zijn docent ontdekken het nut, wanneer een scriptie geschreven, begeleid en beoordeeld moet worden. Van de eerste druk werden binnen een jaar duizenden exemplaren verkocht. Dat wijst erop dat dit boekje in een behoefte voorziet. In deze zesde, opnieuw verbeterde druk is rekening gehouden met een aantal opmerkingen van gebruikers, die overigens zeer positief reageerden.

Bron

Zorgnetwerken voor cliënten met meervoudige problemen: werken binnen de kaders van Wmo en AWBZ - G. Holsbrink-Engels, M. Engelbertink en I. Schaap

Auteur: G. Holsbrink-Engels, M. Engelbertink en I. Schaap

Editie druk

Uitgever: Den Haag: Boom Lemma uitgevers

Collatie: 205 p ill 24 cm

Annotatie: Met lit. opg., reg

ISBN: 9789059315648

Boek in HVA catalogus

Korte beschrijving
Hoe kunnen professionals – onder regie van gemeenten en zorgverzekeraars – zorgnetwerken bouwen waarin cliënten met meervoudige problemen optimaal gestimuleerd worden om zo zelfredzaam mogelijk deel te nemen aan de samenleving? Het betekent een grote rol- en taakverandering voor professionals om cliënten op deze manier te leren deel te nemen aan de samenleving. Professionals zullen zich meer moeten richten op de sociale omgeving van hun cliënten en niet meer (alleen) op de hulpvragen van de cliënten. De sociale omgeving van de cliënt moet betrokken worden bij de zorgnetwerken.

Zorgnetwerken voor cliënten met meervoudige problemen is een concreet resultaat van een RAAK-project (mede gefinancierd door de Stichting Innovatie Alliantie Nederland (SIA)).

Bron

Wet werk en bijstand: tekstuitgave juli 2010

Nummering januari 2004
Uitgever: Doetinchem: Reed Business Information
Annotatie: Rug en omslagtitel: WWB, verschijnt 2x per jaar
ISSN: 1574 - 4558

Korte beschrijving
In deze tekstuitgave zijn stukken verzameld die van belang zijn voor een goed begrip van de wet-en regelgeving zoals de tekst de Wet werk en bijstand en de tekst van de Invoeringswet WWB. Deze handzame tekstuitgave is bijzonder praktisch voor o.a. de beleidsmedewerkers bij de gemeenten, de ministeries, rechtshulpverleners, rechterlijke macht en de advocatuur.

Bron

De tekstuitgave WWB biedt u een overzicht van alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de Wet werk en bijstand. De uitgave wordt ingeleid met een verantwoord samengevat overzicht van de systematiek van genoemde wetten. De wetteksten zijn integraal weergegeven en niet voorzien van een commentaar of van jurisprudentie. Een handig hulpmiddel voor uw dagelijkse praktijk.

Koop: Algemeen - B. Wessels

Auteur: B. Wessels

Editie 3e druk

Uitgever: Deventer: Kluwer

Collatie: 115 p25 cm

ISBN: 9789013074369

Boek in de HVA Catalogus


Korte beschrijving
De koop neemt in de systematiek van het vermogensrecht een belangrijke plaats in. In deze publicatie wordt aandacht gegeven aan de bijzondere rechten en verplichtingen die het BW voor contractspartijen bij een koop in petto heeft. Daarbij ligt het accent niet op de consumentenkoop en de koop van onroerende zaken. Over beide onderwerpen zijn afzonderlijke deeltjes in deze serie verschenen. Aandacht is vooral besteed aan de koop en verkoop van vermogensrechten, aan varianten en uitwerkingen van koop en ruil, zoals teleshopping, ruilhandel, compensatiekoop en dergelijke en aan het recht van reclame.


Bron

Procederen in eerste aanleg - Mr. H.L.G. Wieten

Auteur: Mr. H.L.G. Wieten

Editie 4e druk

Uitgever: Deventer: Kluwer

Collatie: 120 p 25 cm

ISBN: 9789013074031

Boek in de HVA catalogusKorte beschrijving
Deel 2 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht beschrijft de kern van het burgerlijk procesrecht: de wijze van procederen in eerste aanleg. Aan de orde komen uiteraard de dagvaardingsprocedure, de verzoekschriftprocedure en het kort geding, geregeld in de Tweede en Derde Titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarnaast worden de voor de rechtspraktijk belangrijke bijzondere verzoekschriftprocedures in scheidingszaken en in andere familierechtelijke zaken behandeld. Een hoofdstuk over het arbitrale geding in eerste aanleg completeert het geheel. Vrijwel geheel buiten beschouwing blijft hierbij het bewijsrecht, waaraan wegens de omvang van het onderwerp een apart deel 3 in deze Studiereeks is gewijd. Wijzigingen, zoals die van de Veegwet, en nieuwe rechtspraak zijn in de derde druk verwerkt tot juni 2007.


Bron

Algemeen fiscaal bestuursrecht - J.P.F. Slijpen, P.M.F. van Loon, M.R.T. Pauwels, R.H. Happe

Auteur: J.P.F. Slijpen; P.M.F. van Loon; M.R.T. Pauwels; R.H. Happe

Editie 3e druk

Uitgever: Deventer: Kluwer

Collatie: 446 p 25 cm

ISBN: 9789013058833

Boek in de HVA catalogusKorte beschrijving
'Algemeen fiscaal bestuursrecht' is in beweging. De belastingrechtspraak kent per 1 janauari 2005 twee feitelijke instanties, de rechtbank en - voor het tot dusver onbekende hoger beroep in belastingzaken - het gerechtshof. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de rechter en voor de burger. Ook andere nieuwe regelingen komen aan de orde, zoals het elektronische verkeer met bestuursorganen, het massal bezwaar, het rechtstreekse beroep en de sprongcassatie.

De rechtspraak van de Hoge Raad over procesrecht onder de Awb krijgt een steeds duidelijker profiel, daarmee de rol van het algemene bestuursrecht voor de fiscale rechtsbescherming onderstrepend. Ter illustratie: circa 240 arresten die sinds de vorige druk van vijf jaar geleden zijn gewezen, verdienden een plaats in deze nieuwe druk!
Daarnaast trekt de Hoge Raad oude, specifiek fiscale lijnen door. Voorbeelden zijn de niet onomstreden leerstukken van de devolutieve werking van het beroep en de interne compensatie. Belangrijk is ook de rechtspraak over het boeterecht: zo nodig creëert de rechter onder invloed van 'Europa' extra waarborgen.
Ter completering van de beschrijving van het fiscale procesrecht is voorts een nieuw hoofdstuk over het bewijsrecht toegevoegd.
Alle ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving, die maken dat de belastingrechtspraak nu een fase doormaakt die zelden eerder is beleefd, worden in deze nieuwe druk beschreven. Daarmee is dit boek juist nu van belang voor zowel de bestuursrechtjurist als de fiscalist.

Grondslagen van het recht: 2 achtergronden - T.E. Rosier

Auteur: T.E. Rosier

Editie 3e druk

Uitgever: Den Haag: Boom Juridische uitgevers

337 p 24cm

ISBN: 9789089749905


Korte beschrijving

Wie echt in het recht wil thuisraken heeft niet genoeg aan het kennisnemen van een veelheid van juridische regels. Daarnaast is ook een goed begrip van de achttergronden van het recht en de onderlinge samenhang van de regels noodzakelijk.

Dit boek biedt een inleiding in het recht vanuit een encyclopedische benadering. Het boek probeert het inzicht in het recht te verdiepen door enkele rechtstheoretische onderwerpen op toegankelijke wijze te introduceren en door een aantal leerstukken en rechtsbegrippen uit de verschillende rechtsgebieden met elkaar in verband te brengen. Hierbij neemt met name de relatie tussen recht en moraal een centrale plaats in. Het boek inspireert de lezer tot nadenken over beginselen en achtergronden van het geldende recht.

Goederenrecht - Prof. mr. H.J. Snijders, Mr. E.B. Rank-Berenschot

Auteur: Prof. mr. H.J. Snijders, Mr. E.B. Rank-Berenschot

Editie 4e druk

Uitgever: Deventer: Kluwer

Collatie: 667 p 25cm

ISBN: 9789013039825

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

Dit boek geeft een systematisch en casuïstisch overzicht van het gehele goederenrecht naar huidig BW. Centrale aandacht krijgen de algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren als bezit, eigendom, overdracht en beperkte rechten.

woensdag 17 november 2010

Het lucifer effect: hoe gewone mensen zicht laten verleiden tot het kwaad - P. Zimbardo

Auteur: Philip Zimbardo

Editie 1e druk

Uitgever: Rotterdam: Lemniscaat

Collatie: 684 p ill 24cm

Annotatie: Met lit. opg. en index

ISBN: 9789047702559

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

Het Lucifer Effect gaat over het beruchte gevangenisexperiment van Philip Zimbardo, waaruit blijkt dat mensen als u en ik onder bepaalde omstandigheden tot gruwelijke dingen in staat zijn.
In een nagebootste gevangenis kregen ‘normale' studenten willekeurig de rol van bewaker of van gevangene toebedeeld. Hoewel het de bedoeling was het experiment twee weken lang te laten doorlopen, moest het na zes dagen worden afgebroken omdat de studenten geen onderscheid meer konden maken tussen spel en werkelijkheid.
De gevangenen stortten psychisch in en de bewakers ontwikkelden zich in rap tempo tot sadisten.
Zimbardo kon decennia lang geen boek over dit onderwerp schrijven, tot hij in 2006 getuigendeskundige was bij het Abu Ghraib-proces voor een Amerikaanse soldaat die beschuldigd werd van martelpraktijken.
Zimbardo wist maar al te goed dat dit geen individuele uitwassen waren maar gewone mensen die zich door de groepsdynamiek lieten verleiden.
Het Lucifer Effect biedt een huiveringwekkend ooggetuigenverslag van de manier waarop mensen slecht gedrag kunnen rechtvaardigen en doorzetten, terwijl ze weten dat ze daarmee anderen leed berokkenen.

Bron

woensdag 3 november 2010

Praktische ethiek : van dilemma naar standpunt / Alexander von Schmid

Auteur/Vervaardiger    Schmid, Alexander von (1964-) 
 Editie   2e, herz. dr
 Uitgever    Den Haag : Boom Lemma uitgevers 
 Jaar   cop. 2010
 Collatie   188 p ill 24 cm
 Annotatie   1e dr.: Amsterdam : Boom onderwijs, 2006
 Met lit. opg., reg
 ISBN   9789059315716


Korte beschrijving
Welk vak je later ook uitoefent, je zult vroeg of laat te maken krijgen met ethische kwesties en voor moeilijke keuzes komen te staan. Hoe ga je om met dergelijke dilemma's? Hoe maak je een goede afweging of keuze?
In dit boek worden ethische problemen besproken, zowel die van het werk en het privé-leven als ook die van de samenleving en de internationale gemeenschap. Het vakgebied ethiek gaat in op argumenten en op de mogelijkheid om alternatieven te bedenken.

Deel I schetst een algemeen kader waarin het leren nadenken over ethische problemen centraal staat. Daarin komt aan de orde waarom ethiek belangrijk is, wat een ethisch probleem is, hoe je een geschikt standpunt daarover kunt innemen en hoe je dat kunt beargumenteren en bediscussiëren.
In deel II komen specifieke ethische problemen aan de orde van het digitale tijdperk (allerhande ict-toepassingen), van het bedrijfsleven, de beroepspraktijk en de internationale gemeenschap. Denk hierbij aan internet en privacy, maatschappelijk verantwoord ondernemen, klokkenluiden en produceren in landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Ook de vraag hoe we ons ethisch handelen kunnen verbeteren wordt uitvoerig behandeld. Praktische ethiek biedt door de oplossingsgerichte benadering studenten een praktisch handvat bij het nadenken over ethische problemen.

Gespreksvoering in de juridische praktijk / onder red. van: Victoria van den Doel ... [et al.]


 Auteur/Vervaardiger    Doel, Victoria van den 
 Uitgever    Bussum : Coutinho 
 Jaar   2009
 Collatie   284 p ill 24 cm
 Annotatie   Met lit. opg., reg
 ISBN   9789046901274

Boek in de HVA CatalogusKorte beschrijving
Hoe breng je als adviseur bij de gemeente een helder juridisch advies uit? Wat is een goede manier om als medewerker schuldhulpverlening een cliënt slecht nieuws te brengen? Hoe bereid je je als juridisch medewerker op een advocatenkantoor voor op bemiddeling en mediation? Dit boek reikt handvatten aan om op dergelijke vragen een antwoord te vinden.

Gespreksvoering in de juridische praktijk biedt een overzicht van de gespreksmodellen die een (sociaal)jurist tot zijn beschikking heeft. Het bespreekt naast de inleidende theorie ook de vaardigheden die horen bij de verschillende gesprekssituaties zoals vergaderen, solliciteren, adviseren, een slechtnieuwsgesprek, conflicthantering en interculturele communicatie. Ook komen thema's als diversiteit, omgaan met lastige doelgroepen en motivatietechnieken aan bod.
De juridische aspecten van het betreffende gesprekstype worden steeds in een specifieke paragraaf uitgelicht. Hierbij komen de wet- en regelgeving, afspraken en privacy van betrokken partijen aan bod, maar ook de verschillende juridische situaties waarin dat type gesprek gevoerd wordt.

Aan de hand van voorbeelden uit zowel de harde (HBO-Rechten en MER) als de zachte (SJD) juridische praktijk bereidt dit boek studenten voor op de beroepspraktijk. Ieder hoofdstuk start met leerdoelen en wordt afgesloten met een checklist waarmee je eigen gesprekken kunt voorbereiden en evalueren.

Bron

Memo WWB inkomen 2010-2

 Nummering   2004-1 - ...
 Uitgever    Deventer : Kluwer 
 Jaar   2004-...
 Collatie   19 cm
 Annotatie   Omslagtitel: WWB inkomen memo
 Verschijnt 2x per jaar
 Suppl. op: Wet werk en bijstand. - (Sociale voorzieningen ; 1)
 ISSN   1573-2282

Boek in de HVA catalogus


 
Korte beschrijving
Het Memo WWB Inkomen biedt praktische tips in een notendop. Niet alleen door middel van een beknopte beschrijving van de actuele regels. Ook worden leesbare praktische wenken bij bijstandsverlening volgens de WWB aangeboden.

dinsdag 2 november 2010

Overdracht - Prof. mr. W.H.M Reehuis

Overdracht
Prof. mr. W.H.M Reehuis
Deventer: Kluwer
2010
135 p 25 cm
ISBN: 9789013050301

Korte beschrijving 
In dit deel staat de rechtsfiguur overdracht centraal. Zij behoort tot de kernleerstukken van het goederenrecht. In de praktijk vormt overdracht een belangrijke wijze van verkrijging van goederen, dat wil zeggen van zaken en vermogensrechten.

Misdadigers van morgen : over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners - R. Loeber, W. Slot, P. van der Laan, M. Hoeve, D. Graas

Misdadigers van morgen : over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners
R. Loeber, W. Slot, P. van der Laan, M. Hoeve, D. Graas
Amsterdam: SWP
2010
319 p ill 25 cm
ISBN: 9789066659629

Boek in de HVA CatalogusKorte beschrijving
Dat delinquent gedrag van jonge kinderen een voorbode kan zijn van een criminele loopbaan, vindt steeds meer wetenschappelijke erkenning. Toch richten de meeste interventies zich op adolescenten.
Misdadigers van morgen? biedt een systematisch overzicht van recent criminologisch onderzoek naar jeugddelinquentie.

 • Hoe ontwikkelt delinquent gedrag zich?


 • Zijn er in deze ontwikkeling beschermende en risicofactoren aan te wijzen?


 • En wat zijn de effecten van interventies op het ontwikkelingsverloop?

  De auteurs - gerenommeerde onderzoekers op het terrein van jeugdcriminaliteit - presenteren opmerkelijke onderzoeksbevindingen en gaan in op de vraag wat deze betekenen voor beleid, zorg en preventie. Zo pleiten zij er voor om screening en interventie (ook) te richten op kinderen onder de twaalf jaar.
  Bron
 • Geld rolt: de rol van professionals bij financiële bewustwording van jongeren - P. van Heijst en S. Verhagen

  Geld rolt: de rol van professionals bij financiële bewustwording van jongeren
  P. van Heijst en S. Verhagen
  Amsterdam: SWP
  2010
  165 p ill 22cm
  ISBN: 9789088501135

  Korte samenvatting
  Geld rolt gaat over de rol van professionals bij financiële bewustwording van jongeren. Docenten, begeleiders en maatschappelijk werkers hoeven geen financieel specialist te worden; wel is belangrijk dat zij een grotere rol gaan spelen bij het voorkomen van schulden bij jongeren. Professionals signaleren vaak als eerste problemen bij jongeren of nemen risicovol gedrag van de jongeren waar. Hoe kunnen zij een grote rol spelen bij preventie? En is dat wel haalbaar? Schulden oplossen is één, maar voorkomen is beter.

  Geld speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Ze geven meer uit dan jongeren vroeger. De verleiding om dat te doen is ook groter. Reclamespotjes waarin rood staan en lenen als normaal worden voorgesteld, zijn inmiddels zelf normaal geworden. Van de werkende jongeren heeft tweederde een schuld van gemiddeld maar liefst 1.750 euro.

  Geld rolt geeft inzicht in de bestaande (internationale) literatuur over financiële bewustwording en schuldpreventie bij jongeren. Daarnaast doet het verslag van recent, grootschalig onderzoek van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht. Dit onderzoek biedt nieuwe ideeën en werkwijzen voor professionals om jongeren te leren gezond met geld om te gaan, ook als het financieel bewustmaken van de jongeren niet hun hoofdtaak is.

  In het bijzonder komt de situatie van roc- en hbo-studenten, vmbo-scholieren, jongeren met een verstandelijke beperking en Marokkaans-Nederlandse risicojongeren aan bod. Bij schuldpreventie bestaan immers geen blauwdrukken. Per groep (en daarbinnen per individu) zal moeten worden bekeken welke aanpak zinvol is.

  Geld rolt is geschreven voor alle professionals die met jongeren werken. Daarnaast is het gericht op studenten van de opleidingen sociaal-juridische dienstverlening, gerechtsdeurwaarder, pedagogiek en social work (SPH, MWD, CMV), de pabo en overige lerarenopleidingen.

  Hoofdstukken vermogensrecht - J.H. Nieuwenhuis

  Hoofdstukken vermogensrecht
  J.H. Nieuwenhuis
  Deventer: Kluwer
  2010
  207 p 25 cm
  ISBN: 9789013074635

  Korte beschrijving
  In deze uitgave wordt in korte teksten de kern van het vermogensrecht uiteen gezet. Overeenkomst, onrechtmatige daad, eigendomsoverdracht, pand, hypotheek en nog vele andere figuren krijgen, ruim geïllustreerd, tekst en uitleg

  Bron

  Grondslagen van veranderen: Naar een methodiek zonder keurslijf - G. Donkers

  Grondslagen van veranderen: Naar een methodiek zonder keurslijf
  G. Donkers
  Den Haag: Boom Lemma
  2010
  305 p ill 24 cm
  ISBN 9789059315679

  Korte beschrijving
  Veranderen wordt vaak begrepen als een objectief, en dus standaardiseerbaar proces, dat via bepaalde fasen verloopt en gericht is op van tevoren vastgestelde doelen. In Grondslagen van veranderen wordt veranderkundig handelen niet opgevat als mechanisch proces, maar als een reflectief proces van zelf sturen en afstemmen op de omgeving en op zichzelf. Bovendien is uitgangspunt dat veranderkundig handelen niet enkel voorbehouden is aan managers, beleidsmakers en uitvoerende professionals, maar dat ook cliënten, burgers en sociale verbanden veranderkracht bezitten. Het aanspreken en versterken van dit zelfregulerend vermogen wordt gezien als de centrale opdracht van sociale interventie. Duurzaamheid is een belangrijke waarde in dit zelfreguleringsmodel.

  Huurgeschillen ontleed: Het huurrecht toegankelijk gemaakt voor huurder en verhuurder - Mr. F.C.P. Teeuw

  Huurgeschillen ontleed: Het huurrecht toegankelijk gemaakt voor huurder en verhuurder
  Mr. F.C.P. Teeuw
  Delft: Eburn
  2010
  686 p 24 cm
  ISBN: 9789059723726
  Boek in de HVA Catalogus


  Korte beschrijving
  Huurgeschillen ontleed is het eerste boek in Nederland dat de actuele jurisprudentie over de meest voorkomende problemen met betrekking tot gehuurde woon- en bedrijfsruimte in begrijpelijke taal ontsluit, zowel voor de huurder, als voor de verhuurder.
  De onderwerpen zijn logisch naar thema verdeeld en voorzien van kernachtige antwoorden op vragen uit de praktijk. Deze antwoorden worden veelvuldig geïllustreerd met gerechtelijke uitspraken. De onderdelen “incasso van huurvorderingen” en “de beknopte handleiding procederen” stellen de lezer in staat veel voorkomende juridische problemen zonder inschakeling van een externe deskundige op te lossen. De wettelijke regelingen worden op een heldere wijze uitgelegd zodat men begrijpt hoe er in de wet en de rechtspraak over bepaalde problemen op het gebied van huurrecht wordt gedacht. De juridische termen worden bovendien in een definitielijst verklaard. Daarmee is Huurgeschillen ontleed niet alleen een onmisbaar handboek voor de professional, maar ook voor de leek.
  De inhoud sluit nauw aan op de tekst van de website Huurgeschil.nl. De lezer kan alle aangehaalde wetsartikelen en uitspraken uit het boek integraal op de website bekijken. De website wordt regelmatig van nieuwe uitspraken voorzien. 
  Bron