donderdag 20 december 2012

Strafrecht met mate / N. Jörg, C. Kelk, A.H. Klip

Titel: Strafrecht met mate 
Auteur: N. Jörg, C. Kelk, A.H. Klip
Jaar: 12e herz. dr, 2012
Klik hier voor meer informatie

Beschrijving
"Strafrecht met mate' vormt een inleiding op het Nederlandse strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht. Deze geheel vernieuwde twaalfde druk plaatst het Nederlandse straf(proces)recht tevens in zijn huidige moderne Europese context. 
Het boek behandelt de dogmatische leerstukken en koppelt deze aan de problematische kanten van het strafrecht. 'Strafrecht met mate' bepleit een toepassing van het strafrecht die met mate geschiedt.

'Strafrecht met mate' is een studieboek voor het inleidingsvak straf(proces)recht aan universiteiten en hogescholen. Klik hier voor meer informatie. 

Mediation in juridisch perspectief / A.H. Santing-Wubs.Titel: Mediation in juridisch perspectief
Auteur: A.H. Santing-Wubs.
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Op het terrein van alternatieve geschillenbeslechting hebben zich in de loop der tijd diverse varianten ontwikkeld. Mediation is daar één van. Het bijzondere van mediation is onder andere dat de geschillen worden beslecht door partijen zelf. De mediator, die overigens geen beslissingsmacht heeft (in tegenstelling tot 'arbitrage' of 'bindend advies'), treedt hierbij op als procesbegeleider die de communicatie tussen partijen bevordert.

In deze uitgave worden meerdere facetten van mediation tegen het licht gehouden in juridisch perspectief.
Mediation in juridisch perspectief vormt deel 7 in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk.

De serie staat onder redactie van prof.mr. G.R. Rutgers, prof.mr. H.J. Snijders en prof.mr. J.B.M. Vranken.

Eerder verschenen monografieën in deze serie:

1. 'Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg', bewerkt door prof.mr. A.I.M. van Mierlo en mr. J.H. van Dam-Lely,
2. 'Civiel Appel', bewerkt door prof.mr. H.J. Snijders,
3. 'Bewijslastverdeling', prof.mr. W.D.H. Asser,
4. 'De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken', bewerkt door mr. A. Hammerstein,
5. 'Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechtelijke uitspraken', mr. Th.B. ten Kate en mr. M.M. Korsten-Krijnen,
6. 'Procederen met of zonder procesvertegenwoordiger', mr. W.H.B. den Hartog Jager

Klik hier voor meer informatie.
Mediation in het strafrecht / Femke Zalm

Titel: Mediation in het strafrecht 
Auteur: Femke Zalm
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Mediation is een veelomvattend concept, waarbij genoegdoening vooropstaat. In het strafrecht is er steeds meer aandacht voor mediation. Dit past binnen de groeiende maatschappelijke behoefte aan een versterkte slachtofferpositie in het strafproces. Ook de Europese Unie vraagt door middel van kaderbesluiten en richtlijnen al langere tijd om nationale regelgeving omtrent bemiddeling tussen slachtoffer en dader. Pas recentelijk (1 januari 2012) heeft de Nederlandse wetgever gehoor gegeven aan deze vraag door de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 51h van het Wetboek van Strafvordering.

In Mediation in het strafrecht wordt gedetailleerd uiteengezet waarom de inpassing van het horizontale concept mediation in het verticaal georiënteerde strafrechtstelsel niet vanzelfsprekend is en fricties oplevert. Deze fricties worden vervolgens nader toegespitst op het nieuwe artikel 51h. In dit boek wordt een eerste aanzet gegeven voor een ‘frictievrije’ vorm van mediation die zo veel mogelijk recht doet aan zowel de kenmerken van het concept mediation als de beginselen van het Nederlandse strafrechtstelsel. Hierbij is lering getrokken uit het Belgische systeem, waarbij mediation al langere tijd onderdeel is van de strafrechtpraktijk.

Dit boek geeft een helder overzicht van de fricties die mediation in het strafrecht met zich meebrengt en de mogelijkheden voor inpassing van dit concept binnen het huidige Nederlandse strafrechtstelsel. Dit levert interessante inzichten op voor professionals in het strafrecht en de mediationpraktijk. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor meer informatie. Alle dagen schuld : praktijkverhalen over armoede / Mirjam Pool


Titel: Alle dagen schuld : praktijkverhalen over armoede
Auteur: Mirjam Pool, Mirjam
Jaar: 8e dr 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving 

De achtendertigjarige Aukje heeft al twintig jaar een bijstandsuitkering. Haar sociale leven beperkt zich tot de internetchat. In de winter trekt ze twee truien over elkaar aan omdat er geen geld is voor een warme jas.
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leven in Nederland zo'n 680.000 huishoudens op of onder de armoedegrens. Wie zijn de mensen achter de cijfers? Wat is de oorzaak van hun armoede? In Alle dagen schuld gaat Mirjam Pool in gesprek met gezinnen die het niet redden. Ze maakt hun dagelijkse zorgen mee, leert hun familieachtergrond kennen, ziet hun geworstel met de instanties en de regels.
Alle dagen schuld haalt de lezers de huiskamer in en confronteert ze met de dagelijkse praktijk van leven in armoede. Klik hier voor meer informatie.


Rapporteren in de hulp- en dienstverlening / Judith ter Horst

Titel: Rapporteren in de hulp- en dienstverlening 
Auteur: Judith ter Horst
Jaar: 3e, herz. dr 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving 
Hulp- en dienstverleners moeten regelmatig rapporteren, bijvoorbeeld om de voortgang van de hulpverlening vast te leggen, om een advies uit te brengen of om voorzieningen voor een cliënt aan te vragen. Een rapport is het visitekaartje van de schrijver, van de organisatie die hij vertegenwoordigt en van de beroepsgroep hulp- en dienstverleners als geheel.
Rapporteren in de hulp- en dienstverlening is een praktisch boek dat het proces van rapportage praktijkgericht behandelt. Het boek gaat uitgebreid in op de meest voorkomende soorten rapporten en op deelaspecten die in rapportages aan de orde komen. De theorie wordt uitgelegd aan de hand van casussen uit de beroepspraktijk. Opdrachten, concrete schrijfadviezen en praktische tips bieden de lezer de gelegenheid de stof te verwerken en toe te passen. Het boek is daarmee een uitstekende voorbereiding op de schrijftaak waar hulp- en dienstverleners mee te maken krijgen. Klik hier voor meer informatie. 

Agressie in hulp- en dienstverlening : van impact op medewerkers naar een gedragen beleid / Mariet Ghaye en Rita Daneels


Titel: Agressie in hulp- en dienstverlening : van impact op medewerkers naar een gedragen beleid / Mariet Ghaye en Rita Daneels
Auteur: Mariet Ghaye, Mariet en Rita Daneels
Jaar: 1e dr 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Dit boek wil leidinggevenden in de zorg- en dienstverlening handvatten bieden om adequaat om te gaan met agressie. Het boek richt zich ook tot de collega's en de hulpverlener zelf. Aan de hand van praktijkvoorbeelden lezen we over de realiteit van agressie en de impact ervan. Een eerste stap is het vastleggen van grenzen van wat 'normaal' te noemen is binnen de organisatie. Het tweede hoofdstuk vormt de kern van het boek: herstel van en nazorg bij agressie-incidenten. De auteurs geven correcte, niet-moraliserende antwoorden op vragen over reactiefases en de te verwachten steun van leidinggevenden. Voor de verwerking hanteren ze het driegesprekkenmodel, waarbij het eerste gesprek plaatsvindt binnen de 24 uur na het incident, een tweede gesprek enkele weken erna en een derde gesprek ongeveer drie maanden later. Het derde hoofdstuk gaat over het concreet aanpakken van agressie, het alert oppikken van signalen en het reageren op grensoverschrijdend gedrag. Het boek besluit met een oproep tot beleidsmatige aanpak van agressie. Degelijke publicatie, met de kwaliteit van een bruikbaar werkboek. Kleurendruk met kleine, soms schreefloze letter. Verlucht met figuren, tabellen en kaders. Met literatuurlijst. Klik hier voor meer informatie. 

Studeren met dyslexie : informatie, praktische aanpak, noodzakelijke ontwikkelingen / Nel Hofmeester


Auteur: Hofmeester, Nel
Titel: Studeren met dyslexie : informatie, praktische aanpak, noodzakelijke ontwikkelingen Nel Hofmeester
Jaar: 2008
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

De auteur heeft als praktijkdeskundige van de Helpdesk Dyslexie van Hogeschool Rotterdam haar jarenlange ervaring met zwak-lezende studenten en volwassenen in deze studiebegeleidingsgids verzilverd. De concrete problematiek gaat uit van de dyslectische student in het hoger onderwijs, maar deel één en twee met inventarisatie en aanpak van de problemen met informatieverwerking, concentratie, toetsen etc. en de checklist meervoudige intelligentie om tot een individuele sterkte/zwakte-analyse te komen, zijn zeker ook bruikbaar voor scholieren en begeleiders in het voortgezet onderwijs, evenals de tips voor de lees- en scriptieaanpak, timemanagement, omgaan met docenten, speciale regelingen en hulpmiddelen zoals laptop en spraakherkenning. In deel drie de gangbare discussies rond dyslexie en onderwijs en beleidsaanbevelingen; in de bijlage is de vormgeving beschreven die in dit unieke, vernieuwende handboek wordt toegepast: voor de zwakke lezer aantrekkelijk, gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Aan te bevelen voor iedereen in het hoger en voortgezet onderwijs, voor wie studiehulp nodig heeft of biedt en voor opleiders, beleidsmakers en andere aanbieders van informatie.

woensdag 12 december 2012

De vrijheid van arbeidskeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten / J. van Drongelen en S.E.H. LacroixTitel: De vrijheid van arbeidskeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten
Auteurs: J. van Drongelen en S.E.H. Lacroix
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit boek vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectief actierecht.

Hoewel er op de arbeidsmarkt sociaaleconomische ontwikkelingen zijn, zoals een toename van deeltijdarbeid en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en een steeds meer groeiende behoefte aan het nieuwe werken/flexwerken, wordt er in de literatuur en rechtspraak weinig aandacht besteed aan het verschijnsel nevenarbeid. Bij nevenarbeid zijn twee belangen in het geding: de belangen van de werkgever die zijn bedrijfsbelang(en) wil beschermen en de belangen van de werknemer om door middel van arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien - en dat niet alleen, het gaat ook om de mogelijkheid zich door arbeid te ontplooien op een wijze die het meest bij zijn persoonlijkheid past. In dat kader speelt dat grondrechten - en meer specifiek art. 19 lid 3 Grondwet - het daarbij behorende recht op vrije arbeidskeuze garanderen. Beperkingen hierop mogen enkel plaatsvinden via een wet in formele zin. In de praktijk wordt de werknemer er echter veelvuldig in beperkt om naast de hoofdwerkzaamheid arbeid voor derden te verrichten of om als zelfstandige een bedrijf te voeren. Deze beperkingen vinden vaak hun oorsprong in een collectieve arbeidsovereenkomst.

In hoeverre wordt de werknemer in de praktijk beperkt in het verrichten van nevenarbeid? En mag dit eigenlijk wel? De resultaten van een onderzoek naar nevenarbeid zijn in dit boek opgenomen.

Bron

Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden / M.H. PaapstTitel: Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden
Auteur: M.H. Paapst
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Dit boekje heeft tot doel om eerstejaars rechtenstudenten een eerste overzicht te geven van een aantal informatiesystemen die ze tijdens de studie kunnen gebruiken. Van ieder systeem is globaal beschreven wat de functionaliteit is, en welke informatie ermee gevonden kan worden. Door vervolgens zelf de systemen verder te onderzoeken en ermee te gaan werken is het mogelijk deze vaardigheden onder de knie te gaan krijgen. Het boekje bestaat uit vier delen: Allereerst zal er aandacht worden geschonken aan de verschillende bronnen en informatiesystemen die een student kan gebruiken om informatie op te zoeken. Daarbij maken we een onderscheid tussen wetgeving, kamerstukken en verdragen, de literatuur, en tot slot de jurisprudentie. Vervolgens zal in het tweede deel duidelijk worden gemaakt op welke wijze er naar deze bronnen verwezen dient te worden in een juridische tekst. In het derde deel wordt uiteengezet welke functies er in een tekstverwerkingspakket beschikbaar zijn zodat de verwijzing op een snelle en eenvoudige manier uitgevoerd kan worden. In het vierde deel worden er ter afsluiting nog een aantal praktische oefeningen gegeven in het doorzoeken van bronnen. Het boekje is in samenwerking met de ITJ-vaardighedentrainers en bibliotheekcollectiespecialist mevrouw I. Bennigsen geschreven ter ondersteuning van het juridische vaardighedenonderwijs voor eerstejaars rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Die studenten hanteren naast dit boekje nog een werkboek met aanvullende informatie over bepaalde bronnen. Hoewel het boekje dus specifiek is geschreven met deze doelgroep in gedachten, is het ook goed te gebruiken door rechtenstudenten van andere Nederlandse universiteiten.

Bron

De veiligheidsmythe. Over politie, justitie en misdaad in Nederland / Bart de KoningTitel: De veiligheidsmythe. Over politie, justitie en misdaad in Nederland
Auteur:  Bart de Koning
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Criminelen moeten in hun portemonnee worden getroffen. Justitie moet strenger straffen. Zero tolerance werkt. Drugs moeten keihard bestreden worden. Meer blauw op straat maakt Nederland veiliger. Zomaar wat veelgehoorde ideeën waar de meeste Nederlandse politici, journalisten en burgers het roerend over eens zijn.

Het treurige is dat de meeste van die opvattingen domweg niet kloppen. Het is bijvoorbeeld al veertig jaar bekend dat je met blauw op straat nauwelijks boeven vangt, maar dat wil kennelijk maar niet tot de politiek en de media doordringen. Door de roep om blauw is de Nederlandse politie harder gegroeid dan alle andere Europese politiekorpsen, maar de recherche – die nu juist wél boeven vangt – bleef bij deze groei ernstig achter. De politie geeft twee keer zoveel uit aan management en overhead als aan opsporing.

In De veiligheidsmythe ontmaskert Bart de Koning de meest gehoorde mythen over politie, justitie en misdaad in Nederland. Zo is het aantoonbaar niet waar dat Nederland steeds onveiliger wordt: de misdaadcijfers dalen al jaren. De Nederlandse rechters zijn niet soft, bejaarden worden niet op grote schaal thuis overvallen en de war on drugs is allang verloren. Justitie plukt nauwelijks geld van criminelen, snelheidscontroles op de snelwegen redden nauwelijks mensenlevens en het werk van politieagenten is veel minder gevaarlijk dan iedereen denkt.

Bron

vrijdag 7 december 2012

Kennis- en informatiemanagement in juridische organisaties. Verhalen uit de praktijk / C.L. Hoogewerf en M. ApistolaTitel: Kennis- en informatiemanagement in juridische organisaties. Verhalen uit de praktijk
Auteurs: C.L. Hoogewerf en M. Apistola
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit boek bevat tien interviews die tussen maart 2011 en maart 2012 zijn afgenomen met bibliothecarissen en kennismanagers werkzaam in juridische organisaties. De interviews zijn afgenomen door Martin Apistola en Niel Hoogewerf, beiden docent-onderzoekers aan de HBO Rechtenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam. De geïnterviewden komen uit verschillende geledingen van de juridische maatschappij. Zij zijn werkzaam bij rechtbanken, bij het Openbaar Ministerie, bij advocatenkantoren, bij rechtsbijstandsverzekeraars en bij vakbonden.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de digitalisering van juridische informatie en kennis, contentintegratie en het vormgeven en onderhouden van kennissystemen.

De 'Praktijkvaardigheden' zijn bestemd voor studenten die een opleiding volgen in het hoger juridisch onderwijs. Elk deel geeft met schema's, vragen en voorbeelden snel toegang tot de praktische toepassing van kennis in de rechtspraktijk.

Bron


Jonge slachtoffers, jonge daders? / Valerie PeeckTitel: Jonge slachtoffers, jonge daders? Een onderzoek naar risicofactoren en kenmerken van slachtoffers van geweld en de relatie met daderschap
Auteur:  Valerie Peeck
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Bij jeugd en geweld denkt men vooral aan jongeren als dader van geweld. Jongeren hebben echter een grotere kans om slachtoffer van geweld te worden dan volwassenen. Maar niet iedereen heeft evenveel kans om slachtoffer te worden. Daarnaast blijkt dat sommige slachtoffers vaker slachtoffer worden of zich tot dader ontwikkelen. Dit boek probeert op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek inzicht te geven in welke jongeren een verhoogd risico lopen om (herhaaldelijk) slachtoffer te worden van geweld of zich te ontwikkelen tot daders van geweld. Geconcludeerd wordt dat met een aanpak gericht op jonge slachtoffers van geweld mogelijk veel winst te behalen is, aangezien er minder nodig is om deze risicogroep weer op het juiste pad te brengen dan gewelddadige veelplegers. Dergelijk beleid zou niet alleen kunnen leiden tot een reductie van het aantal herhaaldelijke geweldslachtoffers maar ook tot een vermindering van het aantal potentiële daders. Het boek is interessant voor iedereen die met jongeren te maken heeft, maar met name voor medewerkers en beleidsmakers van scholen, politie en slachtofferhulp. Daarnaast is het geschikt voor alle mensen met belangstelling voor victimologie en criminologie.

Bron

Het arbeidsrecht in 50 uitspraken / M.J.A.C. Driessen, F.B.J. Grapperhaus, N. Gundt, S. Klosse en W.J.M. Rauws (red.)Titel: Het arbeidsrecht in 50 uitspraken
Auteurs: M.J.A.C. Driessen, F.B.J. Grapperhaus, N. Gundt, S. Klosse en W.J.M. Rauws (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

'Het arbeidsrecht in 50 uitspraken' biedt u een helder overzicht van de meest belangwekkende uitspraken van de afgelopen jaren op arbeidsrechtelijk gebied, gecategoriseerd op onderwerpen zoals 'loon', 'bedingen' en 'grondrechten'. De opbouw van de tekst is 'feiten', 'beslissing' en 'commentaar'.

Bron

Beginselen van de democratische rechtsstaat / M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen en R.J.G.M. WiddershovenTitel: Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht / / M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, R.J.G.M. Widdershoven.
Auteurs: M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen en R.J.G.M. Widdershoven
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


'Beginselen van de democratische rechtsstaat' beoogt inzicht te verschaffen in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het Nederlandse staatsbestel ten grondslag liggen en aan te geven hoe die beginselen in het positieve recht zijn uitgewerkt.

Naast een systematische analyse wordt aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van de democratische rechtsstaat, in het bijzonder in Nederland. Tevens wordt de ontwikkeling van de Europese en internationale rechtsorde in het perspectief van deze beginselen geplaatst.

Vergeleken met de zesde druk uit 2006 is het boek op onderdelen sterk geactualiseerd. Het boek is primair bedoeld voor de rechtenstudie, maar door zijn karakter van algemene inleiding in het staats- en bestuursrecht ook geschikt voor andere lezers.

Bron

Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek / Louis Tavecchio en Martin GerrebrandsTitel: Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek. Methodologische en wetenschapstheoretische reflecties op de onderbouwing van professionele interventies
Auteurs: Louis Tavecchio en Martin Gerrebrands
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Praktijkgericht onderzoek en validiteit zijn twee begrippen die centraal staan binnen de onderzoekspraktijk van het hoger beroepsonderwijs. Dergelijk onderzoek naar professionele interventies, betogen de auteurs, moet verantwoording afleggen over stringente methodologische criteria binnen een beroepspraktijk die - liefst op korte termijn - bruikbare wetenschappelijke resultaten verlangt. Binnen dit spanningsveld, waar kennis en belang vaak in elkaar grijpen, opereren expertisecentra als zij verschillende methoden inzetten om innovaties binnen professionele methodieken met onderzoek en bewijsmateriaal te onderbouwen.
In Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek staan de auteurs stil bij verschillende methoden van onderzoek die geschikt zijn voor een praktijkgerichte toepassing waarbij ze de methodologische en ethische consequenties mede in hun overwegingen betrekken.

Bron

Transformatiestrategieën voor verouderde stadswijken / Remon Rooij, Machiel van Dorst, Ina Klaassen en Fokke Wind (red.)Titel: Transformatiestrategieën voor verouderde stadswijken. Ingrijpen in een complexe en kwetsbare werkelijkheid
Auteurs: Remon Rooij, Machiel van Dorst, Ina Klaassen en Fokke Wind (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Stedebouwkundigen moeten niet alleen op uitvoering gerichte ontwerpen kunnen maken, maar ook visies en transformatiestrategieën kunnen ontwikkelen, waarbij de ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke problemen in buurten, wijken en steden in samenhang aangepakt worden. Alleen op die manier kunnen plannen voor en interventies in kwetsbare stadswijken duurzaam zijn.

Gestoeld op een wetenschappelijke basis wordt in dit boek zowel een brede context, als ook praktische bagage voor het aanpakken van verouderde stadswijken geleverd. De complexiteit van de stadswijkenproblematiek wordt in dit boek uiteengezet in deel I ‘De toonzetting’. Deel II ‘De verbreding’ bekijkt meer specifiek de verschillende inrichtingsopgaven en sturingsopgaven die spelen: stedelijke duurzaamheid, de relatie tussen sociale en fysieke aspecten, en de rol, positie en (on)mogelijkheden van de verschillende actoren. Deel III ‘De verdieping’ richt zich op praktische instrumenten die de stedebouwkundige kan hanteren in de aanpak van de verouderde stadswijken: een meetinstrument voor woontevredenheid, de space syntax methode die de relatie laat zien tussen stratenpatronen en veiligheid, en ter inspiratie, een foto-impressie die de overgangszone tussen privé-ruimte en openbare ruimte onder de loep neemt. Deel IV ‘De lering’ reflecteert op de voorafgaande bijdragen: welke lessen kunnen eruit getrokken worden bij het maken van plannen voor verouderde stadswijken.

Bron

Jeugd en cybersafety. Online slachtoffer- en daderschap onder Nederlandse jongeren / Joyce Kerstens en Wouter Stol (red.)Titel: Jeugd en cybersafety. Online slachtoffer- en daderschap onder Nederlandse jongeren
Auteurs:  Joyce Kerstens en Wouter Stol
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Waarom wordt iemand slachtoffer van pesterijen op internet? Wat beweegt iemand om een virtuele hotelkamer leeg te roven? Met wie chatten jongeren over seksuele onderwerpen? En waarom zijn bepaalde jongeren wel of niet vatbaar voor negatieve ervaringen op internet? Deze vragen worden in dit boek beantwoord.

Dit boek is bedoeld voor jeugdhulpverleners, docenten, ouders en ieder ander die te maken heeft met internettende jongeren. In Jeugd en Cybersafety is beschreven wat jongeren doen op internet en waar ze mee te maken krijgen. Bovendien wordt duidelijk gemaakt welke jongeren de meeste kans lopen op negatieve ervaringen op het gebied van cyberpesten, financieel-economische criminaliteit en seksuele activiteiten. De resultaten zijn beschreven aan de hand van gegevens van 6299 jongeren.
Dit boek legt de basis voor evidence-based beleid, interventies, maatregelen en begeleiding.

Bron

Competentiemanagement. Persoonlijk ontwikkelplan / Roel Grit, Roelie Guit en Nico van der SijdeTitel: Competentiemanagement. Persoonlijk onwikkelplan
Auteurs: Roel Grit, Roelie Guit en Nico van der Sijde
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Competentiemanagement is een praktisch en toegankelijk boek over ontwikkeling van je competenties. Het is geschreven voor alle hbo-opleidingen die de competenties van hun studenten willen ontwikkelen en voor alle studenten die meer wil weten over hun eigen sterkten en verbeterpunten. Alle hoofdstukken staan vol met opdrachten en tests, die je helpen om je eigen competenties te onderzoeken en te ontwikkelen. Het boek is erg geschikt voor zelfstudie en geeft je veel ruimte voor eigen invulling.

Competentiemanagement behandelt de volgende onderwerpen:
Wat is competentiemanagement? Wie ben ik (o.a. zelfanalyse en zelfreflectie)? Wat kan ik individueel? Wat kan ik in een team? Wat wil ik worden? En hulpmiddelen.

Alle opdrachten in Competentiemanagement worden toegelicht en van achtergrondinformatie voorzien. Bovendien staan er tips in over de wijze van beoordeling en terugkoppeling. Ook worden suggesties gedaan voor het combineren van bepaalde opdrachten. De auteurs putten bij dit alles uit hun eigen ervaringen, maar ook uit reacties van gebruikers van eerdere drukken van dit boek.

Bron

Kernzaken Staatsrecht / Mike Bindraban en Bram KratsbornTitel: Kernzaken Staatsrecht
Auteurs: Mike Bindraban en Bram Kratsborn
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


In Kernzaken staatsrecht wordt op hoofdlijnen een overzichtelijk beeld geschetst van het Nederlandse staatsrecht. Aan de hand van het begrip 'democratische rechtsstaat' wordt op een toegankelijke wijze inzichtelijk gemaakt welke organen, onder welke voorwaarden, gerechtigd zijn tot het stellen van geldende regels in de Nederlandse rechtsorde. Hiertoe worden de samenstelling, de inrichting en de bevoegdheden van de Nederlandse staat en zijn organen nader en op kernachtige wijze onder de loep genomen.

Door de belangrijkste onderwerpen van het Nederlandse staatsrecht beknopt, maar volledig te behandelen en aan te vullen met relevante voorbeelden en jurisprudentie is het boek voor een student of beroepsbeoefenaar bij uitstek geschikt om snel en gericht (kort voor een college of overleg) inzicht te verkrijgen in een bepaald staatsrechtelijk onderwerp.

Het boek is in eerste instantie bestemd voor juridische opleidingen in het hoger onderwijs (bachelor- en masterfase), maar is door de opzet en schrijfstijl ook toegankelijk voor een ieder die in welke hoedanigheid dan ook geïnteresseerd is in het Nederlandse staatsrecht.

Bron

Kernzaken Intellectueel eigendomsrecht / Koen Konings


Titel:  Intellectueel eigendomsrecht
Auteur:   Koen Keunings
Jaar:  2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Het intellectuele eigendomsrecht is overal om ons heen. Op een mobiele telefoon rusten octrooirechten, auteursrechten, chipsrechten en merkrechten. Als men op internet een bloemist zoekt, dan heeft men te maken met de databankrechten op de gebruikte telefoongids. De bedrijfsnaam van de bloemist wordt beschermd door het handelsnaamrecht. Op de geleverde tulpen rusten kwekersrechten. En op de vaas waarin de bloemen worden gezet rusten modelrechten. Enzovoorts. Het belang van intellectuele eigendom is dus zeer groot. Het heeft niets te maken met het gewone eigendomsrecht, dat personen op stoffelijke zaken kunnen hebben, maar het regelt een belangrijk deel van de concurrentieverhoudingen tussen marktpartijen.

Het intellectuele eigendomsrecht is een zeer dynamisch en internationaal rechtsgebied met ingewikkelde regels. Kernzaken Intellectueel Eigendomsrecht beoogt de lezer basiskennis bij te brengen over dit boeiende rechtsgebied. Als een rode draad loopt een illustratieve casus door het boek, die de lezer helpt bij het toetsen van de stof.

Bron

maandag 3 december 2012

Arbeidswetgeving 2012-2013 / Kluwer


Titel: Arbeidswetgeving 2012/2013
Jaar: 2012/2013 (30e druk)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

In deze bundel zijn de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen verzameld. Daarnaast bevat de bundel regels die zijn neergelegd in een code, beleidsregel of aanbeveling. Vorig jaar reeds is de bundel uitgebreid met gratis toegang tot de online versie (continu update) waarmee gebruikers altijd de actuele wetgeving bij de hand hebben. De regelingen zijn thematisch gerangschikt. Een alfabetische inhoudsopgave, zelfklevende tabs, margeteksten en een trefwoordenregister vergemakkelijken het zoeken. De bundel is geschikt voor personen die beroepsmatig van arbeidsrechtelijke regels moeten kennisnemen. Daarnaast wordt deze handzame pocket voor vele opleidingen binnen het Wetenschappelijk en Hoger Beroeps Onderwijs gebruikt. Jaarlijks verschijnt in de maand juli een geheel geactualiseerde editie. Klik hier voor meer informatie.


dinsdag 27 november 2012

HBO-rechten, het onderzoek(en) waard! ONLINE BESCHIKBAAR!


Titel: HBO-rechten, het onderzoek(en) waard! (online beschikbaar)
Auteur: Rob van Otterlo
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus
Klik hier voor online access

Beschrijving
In een beknopt vijfluik loods ik u kort door het landschap van onderzoek naar de rechtspraktijk en de betekenis daarvan voor het onderwijs. De route bestaat uit: I) de aard van het onderzoek; II) de aard van de student; III) de noodzaak van onderzoek in het hbo; IV) welk onderzoek dan precies; en ten slotte (V) de toekomst van de hbo-jurist" Klik hier voor meer informatie.

Gemeenten aan zet: twee wegen naar ggz voor zorggezinnen (ONLINE BESCHIKBAAR!)


Titel: Gemeenten aan zet : twee wegen naar ggz voor zorggezinnen (online beschikbaar)
Auteur: M.P. van Gastel
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus
Klik hier voor online access

Beschrijving
Advies over de hoofdkeuzes die gemaakt moeten worden bij de verbinding van de jeugd-ggz met het nieuwe jeugdstelsel. De rode draad daarbij is hoe de hulp aan zorggezinnen het beste kan worden aangepakt. Er worden acht randvoorwaarden geformuleerd, waaronder: gemeenten moeten kunnen sturen op integrale hulp aan zorggezinnen; toeleiding naar ggz via de triage bij huisarts en via de jgz, het CJG en het zorgadviesteam; de juiste zorgvorm moet kunnen worden geboden; de ggz voor volwassen moet beschikbaar zijn als het ouders van kinderen die jeugdzorg krijgen betreft.
maandag 26 november 2012

Gezagsdrager / Thijs Jansen en Gabriel van den Brink


Titel: Gezagsdragers : de publieke zaak op zoek naar haar verdedigers
Auteurs: Thijs Jansen, Gabriel van den Brink
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Politieagenten, verpleegkundigen, leraren en conducteurs hebben het in hun dagelijks optreden vaak moeilijk. Vroeger was gezag inherent aan de rol die zij vervulden. Dat is echter niet meer vanzelfsprekend. Hoe de publieke zaak nu nog te verdedigen?
Hedendaagse gezagsdragers zien zich gesteld voor een tegenstrijdige ontwikkeling: terwijl hun gezag steeds minder vanzelf spreekt, lijkt gezagvol optreden meer dan ooit van hen verwacht te worden. Dat dingen mislopen of dat mensen zich niet aanpassen kan de samenleving slecht verdragen. En het zijn altijd de ‘professionals’ die daar iets aan moeten doen.

Deze discrepantie moet nodig aan de orde worden gesteld. Gezagsdragers neemt hier het initiatief en komt bovendien met beleidsmatige oplossingen. Want de publieke zaak heeft gezagsdragers nodig die een verhaal hebben, in dat verhaal geloven en daarvoor staan.

Gezagsdragers is het vierde boek in de reeks over beroepseer. Eerder verschenen Beroepszeer (2005, inmiddels 4 drukken), Beroepstrots (2009, 2e druk 2010) en Sturen op vertrouwen (2010, 2e druk in 2011). Klik hier voor meer informatie.
Handboek huurdersorganisatie / Nederlandse Woonbond


Titel: Handboek huurdersorganisaties. Dl. 5: Het bestuur : effectief en efficiënt besturen van een huurdersorganisatie (bestaande uit 8 delen)
Auteurs: John Cüsters en Kees de Jong (Nederlandse Woonbond)
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HVA-catalogus

Beschrijving
In zijn twintigjarig bestaan heeft de Woonbond duizenden bewonersorganisaties met raad en daad terzijde gestaan om hun functioneren te verbeteren. Deze schat aan ervaring en informatie is nu eindelijk, op veler verzoek, overzichtelijk gebundeld in het unieke achtdelige Handboek Huurdersorganisaties: een reeks boeken waarin alle belangrijke aspecten van het werk van een bewonersorganisatie worden behandeld. De bij elkaar ruim 500 (!) pagina's staan bol van de feiten, do’s en dont’s, grondige achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden. Het Handboek is rijk geïllustreerd en geheel in kleur gedrukt. Deel 1 (De historie) gaat over de oorsprong en ontwikkeling van de huurdersbeweging, deel 2 (De toekomst) gaat over het aantrekken van nieuwe actieve huurders, deel 3 (Communicatie) gaat over efficiënt en effectief communiceren, deel 4 (Het overleg) gaat over de kunst van het vergaderen, onderhandelen en adviseren, deel 5 (Het bestuur) gaat over het effectief en efficiënt besturen van een bewonersorganisatie, deel 6 (Het geld) gaat over de financiën van huurdersorganisaties in theorie en praktijk, deel 7 (Het recht) gaat over de mogelijkheden om recht of gelijk te halen en tot slot deel 8 (De bewonerscommissie) gaat over hoe je als bewonerscommissie succesvol kan opereren. De acht boeken worden geleverd in een mooie bijpassende verzamelband waarin u ze bij elkaar kunt bewaren. Klik hier voor meer informatie.
donderdag 22 november 2012

Titel: in extenso / het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken belicht / C.J.H. Jansen en J.J.J. Sillen


Titel: In extenso : het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken belicht
Auteurs: C.J.H. Jansen,  J.J.J. Sillen
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
In extenso - Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken is een project van Law Extra, het excellentieprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dertien rechtenstudenten doen erin verslag van hun onderzoek naar het legaliteitsbeginsel vanuit zeven verschillende invalshoeken. De artikelen bestrijken niet alleen het staats- en bestuursrecht, maar ook het burgerlijk recht en de rechtsfilosofie. Zij haken daarbij aan bij actuele ontwikkelingen, zoals de Rawagedeh- en Hirst-zaak. Klik hier voor meer informatie.Ethiek de basis / Wieger van Dalen


Titel: Ethiek de basis : morele competenties voor professionals
Auteurs: Wieger van Dalen
Jaar: tweede druk 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Morele standpunten, oordelen en argumenten horen we iedere dag; in de samenleving en op het werk. Het innemen van een moreel standpunt wordt ook doorlopend van ons gevraagd. Ethiek: de basis verbetert de vaardigheden om een actieve rol te spelen in dit alledaagse morele debat. Het gaat dan om:
Wat ben je aan het doen als je een moreel standpunt inneemt?
Wat zijn relevante argumenten en wat niet?
Wat betekent het voor je professioneel functioneren?

Ethiek: de basis is geschreven voor HO-studenten om hun morele competenties te verbeteren. De student leert een moreel vraagstuk te ontrafelen in morele argumenten om daarna tot een systematisch onderbouwd oordeel te komen. Aan de hand van een systematische analyse van ethische kernbegrippen als verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en integriteit, ontwikkelen studenten een eigen morele denkkracht. Door gezamenlijk te oefenen met cases uit de eigen leefwereld ontwikkelen ze het zelfvertrouwen dat nodig is voor het gebruiken van die kwaliteit. Hierdoor zijn ze beter voorbereid voor de morele prestatie die de moderne markt en de organisatie van hen vraagt.
Met behulp van Ethiek: de basis kunnen jonge professionals tot een eigen en gefundeerd oordeel komen. Door te oefenen met deze materie zijn studenten beter in staat samen te werken, meer verantwoord een functie te vervullen en zelfstandiger beslissingen te nemen. De didactiek in dit boek is gericht op het zelfstandig verwerken en toepassen van de theorie. Klik hier voor meer informatie.Getting to yes : negotiating an agreement without giving in / Roger Fisher en William Ury


Titel: Getting to yes : negotiating an agreement without giving in
Auteurs: Roger Fisher en William Ury
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

The world's bestselling guide to negotiation. Getting toYes has been in print for over thirty years, and in that time has helped millions of people secure win-win agreements both at work and in their private lives. Including principles such as:

Don't bargain over positions

Separate the people from the problem and

Insist on objective criteria

Getting to Yes simplifies the whole negotation process, offering a highly effective framework that will ensure success.

Klik hier voor meer informatie.
vrijdag 9 november 2012

De fiscale procedure in de praktijk / F.H.I.J. DavitsTitel: De fiscale procedure in de praktijk. Een praktijkgericht handboek over het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures
Auteurs: F.H.I.J. Davits e.a.
Jaar: 2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Dit boek is een praktische handleiding voor de fiscale procedure, van bezwaarschrift tot beroep in cassatie. De auteurs hebben in hun dagelijkse werk veel ervaring opgedaan met fiscale procedures en hebben diverse publicaties op het vlak van het formele belastingrecht op hun naam staan. Deze vierde, herziene versie van De fiscale procedure is volledig geactualiseerd naar de stand van de jurisprudentie en wetgeving van januari 2011. Naast de aandacht voor het fiscale bestuursprocesrecht is onder meer een hoofdstuk toegevoegd over mediation en arbitrage, waarbij partijen proberen een meningsverschil buiten de rechtszaal op te lossen. Verder zijn nagenoeg alle bijlagen vervangen door geactualiseerde regelingen en is een bijlage toegevoegd met beleid voor de uitvoering van de dwangsomregeling. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen: de laatste ontwikkelingen in het fiscale procesrecht, hoe stel ik mij op in een geschil met de fiscus, succesvol in beroep en in hoger beroep, hoe werkt cassatie, hoe werkt mediation met de Belastingdienst.

Bron

dinsdag 6 november 2012

De mensenmaatschappij / Abram de Swaan


Titel: De mensenmaatschappij : een inleiding
Auteur: Abram de Swaan
Jaar: 14e, herz. dr 2007
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Hoe zitten mensen in en aan elkaar? Hoe werken menselijke strevingen op elkaar in, vaak met gevolgen die door niemand voorzien of bedoeld zijn? Hoe is het mogelijk dat samenlevingen zich in de loop van enkele duizenden jaren hebben uitgebreid van overlevingshordes met een paar dozijn leden tot staten die honderden miljoenen onderdanen kunnen omvatten en markten die miljarden mensen verbinden?

In een strak en overtuigend betoog, gescherpt aan de ervaring van vijfendertig jaar doceren, stelt Abram de Swaan de kernproblemen van het samenleven aan de orde: wat hebben mensen van elkaar nodig? Hoe zijn zij onderling verbonden? Wat verwachten zij van elkaar? Hoe onderscheiden ze zich van anderen? Hoe weten zij elkaar en zichzelf te bedwingen en hoe worden hun inspanningen onderling afgestemd?
De mensenmaatschappij is een heldere gids voor eenieder die deze vragen ter harte gaan - voor iedereen dus. Klik hier voor meer informatie.Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden / M.H. Paapst


Titel: Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden
Auteur: M.H. Paapst
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Beschrijving
Dit boekje heeft tot doel om eerstejaars rechtenstudenten een eerste overzicht te geven van een aantal informatiesystemen die ze tijdens de studie kunnen gebruiken. Van ieder systeem is globaal beschreven wat de functionaliteit is, en welke informatie ermee gevonden kan worden. Door vervolgens zelf de systemen verder te onderzoeken en ermee te gaan werken is het mogelijk deze vaardigheden onder de knie te gaan krijgen. Het boekje bestaat uit vier delen:
Allereerst zal er aandacht worden geschonken aan de verschillende bronnen en informatiesystemen die een student kan gebruiken om informatie op te zoeken. Daarbij maken we een onderscheid tussen wetgeving, kamerstukken en verdragen, de literatuur, en tot slot de jurisprudentie. Vervolgens zal in het tweede deel duidelijk worden gemaakt op welke wijze er naar deze bronnen verwezen dient te worden in een juridische tekst. In het derde deel wordt uiteengezet welke functies er in een tekstverwerkingspakket beschikbaar zijn zodat de verwijzing op een snelle en eenvoudige manier uitgevoerd kan worden.
In het vierde deel worden er ter afsluiting nog een aantal praktische oefeningen gegeven in het doorzoeken van bronnen. Klik hier voor meer informatie.

Gedogen door bestuursorganen / Frank Robert Vermeer


Titel: Gedogen door bestuursorganen
Auteur: Frank Robert Vermeer
Jaar: 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Korte beschrijving
Dit proefschrift behandelt het gedogen door bestuursorganen van overtredingen van wettelijke voorschriften. Aan de orde komen de bestuursrechtelijke mogelijkheden om te gedogen en de daarvoor geldende formele vereisten. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties van het gedogen voor het gedogende bestuursorgaan, de gedoogde overtreder, derden en de strafrechtelijke autoriteiten. Tevens is aandacht besteed aan de betekenis voor het gedogen van het recht van de Europese Unie en van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. In het slothoofdstuk wordt nagegaan of het aanbeveling verdient wetgeving tot stand te brengen voor verschillende aspecten van gedogen, bijvoorbeeld betreffende de materiële normering van het gedogen, de verplichting handhavingsbeleid vast te stellen, en de plicht tot opschriftstelling van gedoogbeslissingen. Meer in het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de vraag of de wet dient te bepalen dat een beslissing over gedogen een besluit is in de zin van art. 1:3 Awb. Klik hier voor meer informatie.
woensdag 31 oktober 2012

Projectmatig werken en onderzoek / Ferdie MigchelbrinkTitel: Projectmatig werken en onderzoek. Een handleiding voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en wonen
Auteur: Ferdie Migchelbrink
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit praktisch georiënteerde boek geeft handreikingen aan mensen die projectmatig werken en daarbij onderzoek gebruiken of dat willen gaan doen. Het boek laat zien dat onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren voor projecten en het maken van de projectproducten. Het opzetten en uitvoeren van onderzoek in projecten wordt op een praktische wijze gepresenteerd. Tegelijkertijd biedt het boek benaderingen, werkwijzen, handvatten en hulpmiddelen voor projectmatig werken.

Door deze combinatie van onderzoek en projectmatig werken onderscheidt het boek zich van vele andere boeken over projectmatig werken. De aanpak beschreven in Projectmatig werken en onderzoek is in een reeks van jaren in onderwijs, onderzoek en advieswerk gebruikt en heeft daar zijn waarde bewezen. Het boek is uitermate geschikt voor beroepsbeoefenaren en studenten in de sectoren wonen, zorg, en welzijn.

Bron 

Verbintenissenrecht en ondernemingsrecht / Wim de Ruiter en Robert WestraTitel: Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
Auteurs: Wim de Ruiter en Robert Westra
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Deze uitgave is primair geschreven voor het hbo-onderwijs in het algemeen. Het boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. Hierdoor is het zeer geschikt voor opleidingen waar het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht aan de orde komen, zoals (Algemene en Technische) Bedrijfskunde, SJD, logistieke opleidingen, Fiscale- en Accountancy opleidingen, Facilitair management, Personeel en arbeid en andere economische richtingen. Voor onderwijsinstellingen is een docentenhandleiding met aanvullend materiaal beschikbaar.
Het belang van verbintenissen- en ondernemingsrecht voor de (rechts-)praktijk wordt aan de hand van eenvoudige, dagelijkse voorbeelden duidelijk gemaakt en stapsgewijs behandeld. De theorie van het verbintenissen- en ondernemingsrecht wordt verhelderd door middel van schema's en voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. De student kan uitgebreid oefenen aan de hand van vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen.
Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven juridische kennis toe te passen in de vele oefenopgaven.

Bron

maandag 29 oktober 2012

Sociaal memo. Kind & gezin


Sociaal memo kind en gezin  2012 - ISBN: 9789013101560
Titel: Sociaal Memo Kind & Gezin
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Sociaal Memo Kind & Gezin 2012 beschrijft op kernpunten de in Nederland geldende relevante weten regelgeving voor kinderen en hun ouders. Het Memo richt zich met name op de aspecten familierecht, ( jeugd)zorg en inkomen.

Aan bod komen onder andere:

Burgerlijk Wetboek (afstamming, ouderlijk gezag, voogdij, levensonderhoud)
Wet op de jeugdzorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Zorgverzekeringswet en AWBZ
Clientenrechten in de zorg (kwaliteit, medezeggenschap, klachten)
Minimumloon

Klik hier voor meer informatieGrondslagen van het recht / M.M. Henket en M. de Blois


Titel: Grondslagen van het recht. 1, Hoofdlijnen
Auteur: M.M. Henket en M. de Blois
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

In dit studieboek staan de hoofdlijnen van het in Nederland geldende recht centraal. Het is bedoeld als een eerste, zo helder mogelijke kennismaking met het Nederlandse recht. Daarbij gaat het om de centrale begrippen van het recht, het systeem van het recht en een inleiding op de belangrijkste rechtsgebieden. Steeds is ernaar gestreefd dit te doen met een verwijzing naar de actualiteit, zodat het inzicht in de dynamische ontwikkeling van het recht in de samenleving wordt bevorderd.

Het boek Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen maakt deel uit van de serie Grondslagen van het recht die in de eerste plaats bedoeld is voor Utrechtse rechtenstudenten die in het eerste jaar van hun bachelorstudie het vak Grondslagen van het recht volgen. De serie bestaat uit vier delen. Hoofdlijnen biedt een introductie in de belangrijkste aspecten van het in Nederland geldende recht. Achtergronden probeert het inzicht in het recht te verdiepen door de achtergronden van het recht te belichten. Vaardigheden biedt eerstejaarsstudenten ondersteuning bij het verwerven van de basisvaardigheden die iedere jurist zich eigen moet maken. Materialen bevat per week geordende studievragen, weekopdrachten en extra materiaal. Materialen is als enige van de serie specifiek gericht op de cursus Grondslagen van het recht. De overige boeken zijn weliswaar voor de cursus geschreven, maar zijn zo opgezet dat ze als zelfstandige boeken kunnen worden bestudeerd. Klik hier voor meer informatie.
Schrijfwijzer / Jan Renkema


Titel: Schrijfwijzer
Auteur: Jan Renkema
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

De Schrijfwijzer geldt al sinds de eerste editie uit 1979 als hét kompas voor schrijvend Nederland en Vlaanderen. Dit naslagwerk geeft oplossingen voor kwesties  waarmee iedereen tijdens het schrijven wel eens worstelt. Het handboek is inmiddels toe aan zijn vijfde herziene druk en kan nu voor het eerst, omdat de techniek ook niet stilstaat, ook online geraadpleegd worden. Klik hier voor meer informatie.

De grondwet in eenvoudig Nederlands / Karen Heij en Wessel Visser


Titel: De Grondwet in eenvoudig Nederlands
Auteurs: Karen Heij en Wessel Visser
Jaar: 2007
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

De grondwet is de belangrijkste wet van nederland. De regels van de nederlandse staat en zijn inwoners staan erin. Maar de Grondwet is voor veel mensen moeilijk te begrijpen.
Daarom hebben taaldeskundigen van het BureauTaal i de artikelen van de Grondwet herschreven in eenvoudig Nederlands. Zij werden daarbij geholpen door staatsrechtdeskundigen.
Naast een hertaling naar eenvoudig Nederlands heeft elk artikel van de Grondwet ook een toelichting gekregen. Klik hier voor meer informatie.

In het huis van de islam : geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek / Henk Driessen


Tite: In het huis van de islam : geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek
Auteur: Henk Driessen
Jaar: 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

De publieke en wetenschappelijke belangstelling voor de islam is de laatste jaren stormachtig toegenomen. Verwonderlijk is dat niet. Het gaat om een zesde van de wereldbevolking, en om een godsdienst en cultuur met een steeds groter politiek gewicht. De islam is niet meer ver van ons bed: via de media en migranten krijgt men er in het Westen elke dag mee te maken.

De islam is dus dichtbij maar is ons ook vreemd. De godsdienst en beschaving van de islam kent een andere verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen staat, wetgeving en religie, tussen moderniteit en traditie. De islam heeft een andere kunst, een andere houding tegenover leven en dood, andere rituelen, een ander heilsbegrip. Klik hier voor boek in HvA-catalogus


woensdag 17 oktober 2012

Het bewoonbare land - Wouter Beekers


Titel: het bewoonbare land
Auteur: Wouter Bekkers
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Spreek over de woningbouwcorporaties en bijna iedereen denkt aan schandalen, buitensporige inkomens van directeuren en gespeculeer met geld van huurders. Maar de sociale woningbouw geldt ook als de trots van ons land. De prestaties van mannen als Berlage en het noeste werk van de wederopbouw worden tot in het buitenland bewonderd.
In Het bewoonbare land beschrijft Wouter Beekers de roerige geschiedenis van de woningbouwverenigingen. Hij laat zien hoe de volkshuisvesting ontstond als beweging van betrokken burgers die streden voor een bewoonbaar land, hoe politici en professionals dit werk op een hoger plan brachten en hoe daarbij een kloof konontstaan tussen de corporaties en de bewoners. Aan de hand van ‘kleine verhalen’ en de praktische betekenis van woningcorporaties in verleden en heden maakt historicus Beekers deze rijke geschiedenis op een heldere manier inzichtelijk.
Wouter Beekers is onderzoeker aan het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceert over de verhouding tussen overheid, maatschappelijke instituties en burgers. Eerder was hij coauteur van Niet bij steen alleen, een geschiedenis van de Amsterdamse woningbouwers van Patrimonium. Klik hier voor meer informatie.

1000 jaar Amsterdam: ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad - Fred Feddes


Titel:  1000 jaar Amsterdam : ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad
Auter: Fred Feddes
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Wie met een makelaar huizen bekijkt, krijgt bij het bezichtigen van de zolder, al of niet na het bestijgen van een wankele uitschuiftrap, weleens te horen: ‘U kunt er veel op kwijt en het is natuurlijk ook een ideale plek voor de treinbaan.’ Mannen, zo is de gedachte, blijven jongens die zich af en toe graag terugtrekken om met blokken en treinen te spelen. Wie met de blokkendoos Amsterdam wil spelen kan zich uren terugtrekken met Fred Feddes’ 1000 jaar Amsterdam. Ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad (vertaald als A Millennium of Amsterdam). Het is een klassieker over de stad geworden. De keuze van de conservator van kees zandvliet.

Het spel met de stad

Een van Feddes’ helden is Jan van der Heyden, een beetje een Amsterdamse Leonardo da Vinci. Van der Heyden woonde in het centrum van de stad. Hij kende de stad op zijn duimpje, als technicus en als schilder. Van der Heyden wist bovendien als weinig anderen hoe probleemloos over het koord te dansen van vrij ondernemerschap, een beetje corruptie en medewerker in dienst van de stad. Hij verbeterde het concept van de straatlantaarn, produceerde die in zijn fabriek en verkocht de lantaarns aan de stad waar de opzichter zorgde voor plaatsing door de hele stad. De opzichter was Van der Heyden zelf. Een mooi voorbeeld van vestzak en broekzak.
Van der Heyden was ook een gevierd schilder van stadsgezichten. Hier komt de ware aard van de blokkenbouwer naar voren. Van der Heyden was namelijk een meester in het knippen en plakken met gebouwen. Moeiteloos combineerde hij een gezicht op een Amsterdamse gevelwand met het stadhuis van Haarlem. Van der Heyden speelde met de stad. Klik hier voor meer informatie.


Basisboek Methoden en technieken / Ben Baarda e.a.Titel:  Basisboek methoden en technieken : kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis
Auteur:    Ben Baarda e.a.
Jaar:           2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Het Basisboek Methoden en Technieken is in Nederland een methodologisch standaardwerk. Het behandelt op een praktische manier de belangrijkste onderzoeksbegrippen en principes. De theorie wordt toegelicht met voorbeelden vanuit verschillende disciplines. Er is veel aandacht voor de didactische opbouw van het boek. Een schematisch overzicht van de onderzoeksfasen vormt het uitgangspunt van het boek: elk hoofdstuk behandelt telkens één onderzoeksfase.

Het eerste hoofdstuk gaat over de probleemstelling en de onderzoeksvraag en het laatste over rapportage en aanbevelingen. De hoofdstukken beginnen met de doelen en begrippen die behandeld worden en een openingscasus en eindigen met een samenvatting en verdiepingstips. Aan de hand van gerichte opdrachten, die ook op de website staan, kun je stap voor stap aan de opzet van je eigen onderzoek werken, maar ook ander onderzoek evalueren.

Er staat aanvullende informatie op de website.

Bron


vrijdag 12 oktober 2012

Leugens over Louwes / Ton DerksenTitel: Leugens over Louwes
Auteur:      Ton Derksen
Jaar: 2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


"Leugens over Louwes - Deventer moordzaak
Met zijn nieuwe boek Leugens over Louwes duikt wetenschapsfilosoof Ton Derksen, bekend van zijn boeken Lucia de B. en Het OM in de fout, in de zaak Louwes. De rechtsgang rond deze ´Deventer Moordzaak´ kenmerkt zich door een brei van leugens, verborgen argumentatiefouten, en onjuiste interpretaties. Derksen zet deze gebreken schematisch op een rij. Net als in zijn eerdere boeken draagt Ton Derksen ook nu weer opzienbarende nieuwe feiten aan. Zo blijkt uit eigen onderzoek dat het alibi van Louwes wel degelijk aannemelijk is."

Bron

Schrijven voor het beeldscherm. Scoren met tekst op internet, intranet en in sociale media / Willem Hendrikx


Titel: Schrijven voor het beeldscherm
Auteur:      Willem Hendrikx
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Wie schrijft voor sites, voor blogs, voor het bedrijfsintranet, wie twittert en berichten plaatst op Facebook en LinkedIn, moet van veel markten thuis zijn. Deze geheel vernieuwde, 6e druk van'Schrijven voor het beeldscherm' is de schrijfcoach voor iedereen die meer uit zijn webteksten en sociale media wil halen. Met als uitgangspunt dat het schrijven van een goede webtekst niet moeilijk is, bevat het boek een minimum aan technische en een maximum aan praktische informatie.

Schrijven voor de 'nieuwe' media is meer dan het publiceren op een website. U hebt ook inzicht nodig in de mogelijkheden van sociale media als Twitter en Facebook, kennis van de manier waarop zoekprogramma's als Google werken en inzicht in het gedrag van sitebezoekers, van smartphonegebruikers en sociale media-fans. Dit boek geeft een compleet overzicht van de mogelijkheden om webteksten maximaal te laten scoren.

Bron

Met nieuwe ogen. Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude / Martha van Endt - Meijling


Titel: Met nieuwe ogen. Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude
Auteur:      Endt, Martha van
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende landen, maar ook tussen mensen uit verschillende milieus, van verschillende sekse of met een verschillende geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals in de dienstverlening, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven kennis hebben van sociale en culturele verschillen. Bovendien is het nodig dat ze zich ook een bepaalde houding eigen maken: ze moeten 'met nieuwe ogen' leren kijken naar hun werkomgeving.

Met nieuwe ogen brengt studenten deze basiskennis over cultuur en cultuurverschillen bij. Daarnaast ontwikkelen ze met dit werkboek een transculturele attitude door middel van het reflecteren op eigen ideeën. Aan de hand van verschillende situaties wordt beschreven hoe cultuurverschillen zich kunnen uiten en hoe een professional hiermee om kan gaan.
Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met leerdoelen en sluit af met (reflectie)opdrachten. De theorie is verrijkt met aansprekende voorbeelden.
Op de website bij het boek is uitgebreid materiaal voor studenten beschikbaar. Voor docenten is er ondersteuning op aanvraag.

Met nieuwe ogen is een werkboek voor hbo-studenten. Het biedt hun een gedegen voorbereiding op een stage in het buitenland of op het werken met andere culturen in Nederland.

Bron

Projectmanagement in de rechtspraktijk / Ivar Timmer en Rob van Otterlo


Titel: Projectmanagement in de rechtspraktijk. Een inleiding in projectmanagement voor het hoger juridisch onderwijs / I. Timmer, R.C.H. van Otterlo
Auteurs:     Ivar Timmer en Rob van Otterlo
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Projectmanagement voor de rechtspraktijk is een inleiding in projectmanagement voor studenten in het hoger juridisch onderwijs. Het behandelt de basiselementen van projectmanagement en biedt de beginnende student inzicht in de wijze waarop projecten en projectmanagement een rol spelen in de rechtspraktijk. Het boek is mede gebaseerd op interviews met professionals uit een breed scala aan organisaties uit de juridische beroepspraktijk over hun ervaringen met projecten en projectmanagement. Op de bij het boek behorende website zijn voor studenten en docenten vragen, voorbeelden en aanvullend oefenmateriaal te vinden.

Bron

Sociaal werk in Nederland. Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden / Jan Bijlsma en Hay Janssen


Titel: Sociaal werk in Nederland. Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden
Auteurs:     Jan Bijlsma en Hay Janssen
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Sociaal werk wordt telkens opnieuw vormgegeven. Voor mensen die in een moderne verzorgingsstaat als Nederland zijn opgegroeid, zijn allerlei voorzieningen en regelingen de gewoonste zaak van de wereld. De verzorgingsstaat kwam echter niet zomaar uit de lucht vallen, maar kent een lange geschiedenis. Het besef groeit dat het voor sociaal werkers waardevol is om de traditie van hun werkveld te kennen. Vanuit deze traditie kunnen zij vervolgens vorm geven aan het sociaal werk van de toekomst.

Sociaal werk in Nederland beschrijft deze traditie. Het boek bespreekt de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving, en het ontstaan van de verzorgingsstaat en een geprofessionaliseerd maatschappelijk vangnet. De rode draad hierin wordt gevormd door 'verheffen' en 'verbinden', twee peilers van de verzorgingsstaat en de traditionele kerntaken van het sociaal werk. Verder neemt in dit boek de ontwikkeling van visies en theorieën een belangrijke plaats in. Zo maken (toekomstig) sociaal werkers kennis met de grondvesten van hun beroep en leren ze dat bepaalde dilemma's van alle tijden zijn. Ook worden zij gestimuleerd na te denken over de toekomst van de verzorgingsstaat.
Op de website bij dit boek wordt extra studiemateriaal aangeboden, waaronder interactieve oefeningen, studievragen en kernbegrippen.

Sociaal werk in Nederland is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die worden opgeleid voor sociale beroepen, en voor alle sociaal werkers die willen weten in welke traditie zij staan met hun dagelijkse werk.

Bron

Het beginsel van de minste pijn. Een inleiding tot de loonheffingen / Ton MertensTitel:  Het beginsel van de minste pijn. Een inleiding tot de loonheffingen
Auteur:      Ton Mertens
Jaar:   2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Loonheffingen zijn de belastingen en socialeverzekeringspremies die worden geheven met het loon als basis. Een kenmerk van loonheffingen is dat zij, zoals dat heet, bij de bron worden geheven. Dat wil zeggen bij de werkgever, het pensioenfonds of andere uitkerende instantie. Voor de overheid zijn de loonheffingen budgettair van enorme betekenis: voor 2012 wordt een opbrengst verwacht van zo'n 145 miljard. Daarmee maken zij ruim 60% uit van alle (rijks)belastingen en premies die worden geheven.

Een belangrijk beginsel dat aan belastingheffing ten grondslag ligt, is het beginsel van de minste pijn: de heffing vindt zó plaats dat het subject van heffing daar zo min mogelijk 'pijn' van ondervindt. Op dit beginsel is de loonbelasting gebaseerd.

Alhoewel de loonheffingen op werknemers betrekking hebben, moeten ze door de werkgever worden berekend, geheven en afgedragen. Ze maken daarmee een groot deel uit van de administratieve lasten waar werkgevers mee te maken hebben. Als gevolg hiervan staan deze heffingen voortdurend ter discussie, niet alleen politiek, maar ook in geschillen tussen inhoudingsplichtigen en de overheid. Er bestaat daarom uitvoerige en dikwijls complexe wetgeving op dit gebied. De vele geschillen leveren daarbij een flinke stroom jurisprudentie op.

Dit handboek is een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Het is in de eerste plaats geschreven om te worden gebruikt bij het academisch en het postacademisch onderwijs. Daarnaast is het bedoeld voor professionals die uit hoofde van hun functie over kennis van de loonheffingen moeten beschikken.

Bij de samenstelling van de zesde druk van dit boek is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2012 tot uitgangspunt genomen.

Bron

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht / M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuytinck


Titel: Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
Auteurs:     M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuytinck
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het huwelijksvermogensrecht, maar met uitzondering van de regelingen over kinderbescherming. Het boek is vooral bestemd voor basisdoctoraalstudenten. Behandeld worden onder meer: huwelijk, geregistreerd partnerschap en scheiding van beide vormen, adoptie en erfrecht. Nieuwe literatuur en jurisprudentie zijn verwerkt tot 1 april 2012. Verder zijn twintig nieuwe wetten en voorstellen verwerkt. De behandeling van de stof is compact en toch compleet. Verzorgde uitgave in stevige uitvoering. Met jurisprudentie-, wetsartikelen- en onderwerpsregisters. De auteurs zijn hoogleraren te Nijmegen.

Bron