woensdag 26 september 2012

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht / Mathieu Kronenberg en Bas de WildeTitel:  Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht
Auteurs:  Mathieu Kronenberg en Bas de Wilde
Jaar:  2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht is bedoeld als eerste kennismaking met het Nederlandse strafrecht. Het boek beoogt elementair inzicht te geven in het strafrechtelijke systeem, waarbij materieel en formeel strafrecht zoveel mogelijk met elkaar in verband worden gebracht. De behandelde leerstukken zijn logisch gestructureerd en voorzien van sprekende casus, waarbij ook de meer complexe problemen op een begrijpelijke wijze inzichtelijk worden gemaakt.

De belangrijkste materieelrechtelijke leerstukken – zoals opzet en culpa, strafuitsluitingsgronden en poging – en de hoofdlijnen van het strafproces, inclusief mensenrechten, komen aan de orde. Kenmerkend voor dit boek zijn de compacte en heldere behandeling van de besproken onderwerpen, de nadruk op de systematiek van het strafrecht, de toegankelijke schrijfstijl en de vele verduidelijkende voorbeelden. Hierdoor is het boek bij uitstek geschikt voor inleidend strafrechtelijk onderwijs op universiteiten en hogescholen.

Brondonderdag 13 september 2012

Sociaal memo juli 2012
Titel: Sociaal memo
Jaar: 2012 juli
Klik hier voor boek in HvA-catalogus
 


Sociaal Memo juli 2012Korte beschrijving

Sociaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels) die de deskundige op het gebied van sociale zekerheid bijna elke werkdag nodig heeft. Sociaal Memo bevat gegevens over het huidige jaar en drie voorafgaande jaren.

Sociaal memo, arbeidsongeschiktheid & zorgTitel: Sociaal memo. Arbeidsongeschiktheid & zorg
Jaar: juli 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema's arbeidsongeschiktheid en zorg. Klik hier voor meer informatie.International Human Rights / in a nutchell

Titel: International human rights in a nutshell

Buergenthal, Shelton, and Stewart's International Human Rights in a Nu...


Auteurs: Thomas Buergenthal, Dinah Shelton, David P. Stewart Jaar: 2009
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
This guide offers a reliable source on international human rights law for students, practitioners, and professors. It provides an overview of the international, regional, and domestic human rights systems. It reviews recent developments in the field of international humanitarian law, including decisions of the ad hoc tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda and the establishment of the International Criminal Court. It discusses the history behind international human rights, including the institutional context from which they evolved. It also features expert review of human rights norms and identifies new developments in this area. Klik hier voor meer informatie.

Juridische onderzoeksvaardigheden / C.L. Hoogerwerf


Juridische onderzoeksvaardigheden

Titel: Juridische onderzoeksvaardigheden
Auteurs: C.L. Hoogewerf, S.C. Huisjes
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Korte beschrijving

Studenten hebben veelal geen idee hoe zij een onderzoek moeten starten, hoe zij dit moeten uitvoeren en hoe zij dit op papier moeten zetten. In dit boek worden deze stappen helder uitgelegd aan de hand van vele voorbeelden.

Dit boek begint met een hoofdstuk over de theoretische achtergronden van het doen van onderzoek (hoofdstuk 1).
In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksplan behandeld, de basis van het onderzoek, waarin studenten wordt geleerd welke onderdelen daarin aan de orde moeten worden gesteld. Vervolgens staat in hoofdstuk 3 het doen van onderzoek centraal aan de hand van de drie onderzoeksmethoden die het meest voorkomen in juridisch onderzoek (literatuuronderzoek, bronnenonderzoek en het afnemen van interviews en enquêtes). In hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke onderdelen een onderzoeksrapport behoort te bevatten en worden schrijf- en opmaaktips gegeven.
Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 uitgelegd hoe studenten literatuur- en bronvermeldingen, een literatuurlijst en voetnoten dienen te maken.

De reeks Juridische informatievaardigheden bevat studieboeken waarin rechtenstudenten op een praktische wijze wordt geleerd te werken met juridische informative (wetgeving, jurisprudentie en literatuur), het goed verwijzen naar die informative en het overzichtelijk beschikbaar stellen van deze informative.

De nadruk ligt in deze reeks op het werken met digitale bronnen, databanken en het internet.
Verschenen titels:
  • Beeldtaal voor juristen
  • Juridisch informatiemanagement
  • Juridische basisvaardigheden
  • Juridische onderzoeksvaardigheden
Klik hier voor meer informatie. 

Juridische basisvaardigheden / C.L. Hoogerwerf en anderen


Juridische basisvaardigheden

Titel: Juridische basisvaardigheden
Auteur: Niel Hoogewerf
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus  


Korte beschrijving
Wie aan een juridische opleiding begint, ontkomt er niet aan dat hij of zij veelvuldig een juridische casus op moet lossen. In Juridische basisvaardigheden staat het casusoplosmodel centraal zoals het in de opleiding HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam wordt aangeboden. Juridische basisvaardigheden biedt de beginnende student een praktisch handvat voor het oplossen van juridische vraagstukken en het presenteren van die oplossing. Door de vele voorbeelden in de tekst en de uitwerkingen bij de opdrachten is dit boek uitermate geschikt voor zelfstudie.
De reeks Juridische informatievaardigheden bevat studieboeken waarin rechtenstudenten op een praktische wijze wordt geleerd te werken met juridische informative (wetgeving, jurisprudentie en literatuur), het goed verwijzen naar die informative en het overzichtelijk beschikbaar stellen van deze informative.
De nadruk ligt in deze reeks op het werken met digitale bronnen, databanken en het internet. Klik hier voor meer informatie.

 

donderdag 6 september 2012

Sociaal memo / ouderen 2012

Titel: Sociaal memo. Ouderen
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Sociaal Memo Ouderen 2012 beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit weten regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op het thema Ouderen.
Aan bod komen onder andere:
  • Arbeid (arbeidsrecht, verlof, Wet arbeid & zorg, re-integratie)
  • Pensioen (pensioenstelsel, Pensioenwet, pensioenverevening)
  • AOW (verzekering, recht, hoogte, verplichtingen)
  • Sociale voorzieningen (bijstand, IOAW, IOAZ, schuldhulpverlening)
  • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag)
  • Zorg (Zvw, AWBZ, Wmo, Wtcg)
Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst Sociaal Memo Ouderen 2012 regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 juni 2012 weergegeven. Klik hier voor meer informatie.Ondernemings- en effectenrecht / G.T.M.J. Raaijmakers

Titel: Ondernemings- en effectenrecht / onder red. van
Auteurs: G.T.M.J. Raaijmakers, E.P.M. Vermeulen
Jaar: 2012/2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Deze wetseditie bevat wetten en aanverwante regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze gelden op 1 mei 2012. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  Klik hier voor meer informatie.

Verbintenissenrecht begrepen / I. Timmer

Titel: Verbintenissenrecht begrepen
Auteurs: I. Timmer, A.L.A.M. Paffen
UItgeverij: 2011 / vierde druk
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Korte beschrijving
Verbintenissenrecht begrepen behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. Eerst wordt het belang van verbintenissen voor de (rechts)praktijk aan de hand van eenvoudige, dagelijkse voorbeelden duidelijk gemaakt en wordt de positie van het verbintenissenrecht binnen het recht bezien. Hierna wordt de wettelijke regeling rond overeenkomst, onrechtmatige daad en rechtmatige daad stapsgewijs behandeld. Complexe leerstukken worden verhelderd door middel van schema's, voorbeelden en oefenvragen. De student wordt geleerd welke stappen in de beroepspraktijk moeten worden genomen wanneer schade wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld wanprestatie of onrechtmatige daad. Na bestudering heeft de lezer een gedegen basiskennis van de belangrijkste verbintenisrechtelijke leerstukken uit Boek 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek. Op de website www.verbintenissenrechtbegrepen.nl  is oefenmateriaal voor studenten beschikbaar.

Huurrecht 2012-2014 / Ars Aequi

Titel: Huurrecht en aanverwante regelgeving 2012/2014
Uitgeverij: Ars Aequi
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Deze boek betreft nieuwe arresten op het gebied van huurrecht met (selecties uit):
Burgerlijk Wetboek
(oud en nieuw huurrecht)
Huurwet (oud)
Woningwet
Huisvestingswet
Leegstandwet
Wet op de huurtoeslag
Regeling huurtoeslaggrenzen 2011
Regeling huurtoeslaggrenzen 2012
Besluit beheer sociale huur-sector
Wet op het overleg huurders verhuurder
Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek
Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Besluit huurprijzen woonruimte
Besluit kleine herstellingen
Besluit servicekosten
Huurprijzenwet (oud)
Faillissementswet
Gemeentewet 
Klik hier voor meer informatie.


Burgerlijk wetboek 2012/2013, Ars Aequi

Titel: Burgerlijk wetboek. Boeken 1 t/m 8
Uitgevers: Ars Aequi
Jaar: 2012 / 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Deze bundel betreft de arresten van het Burgerlijk Wetboek 2012/2013. Deze bundel bevat:

Burgerlijk Wetboek
Overgangsbepalingen
Transponeringstabel

Nieuw & oud erfrecht
Nieuw huurrecht
Nieuwe pachtwet
Boek 10, IPR


Klik hier voor meer informatie.


Burgerlijk procesrecht / Ars Aequi

Titel: Burgerlijk procesrecht, Ars Aequi
Jaar: 2012 / 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Deze wetseditie bevat een selectie wetgeving speciaal samengesteld voor het civielrechtelijk onderwijs: het Burgerlijk Wetboek (incl. oud erfrecht), het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (incl. oud boek 1 Rv), de Faillissementswet, het Wetboek van Koophandel, Boek 1 en de Kadasterwet, Hoofdstuk 2.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. Klik hier voor meer informatie.
maandag 3 september 2012

Handboek Nederlands detentierecht: een spoedcursus jurisprudentie / M. Taheri


Titel: Handboek Nederlands detentierecht
Auteur: Author: M. Taheri
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Het Nederlandse detentierecht blijft het lelijke eendje van het strafrecht. Hoewel er verschillende boeken op de markt zijn die dit rechtsgebied uitvoerig behandelen, blijken velen in de praktijk niet snel en efficiënt aan informatie te kunnen komen.
Ook gedetineerden zoeken naar een zo beknopte mogelijke manier om op de hoogte te raken van hun rechten, met als een extra belemmering dat zij niet via het internet naar voor hen van belang zijnde jurisprudentie kunnen zoeken.

Het 'Handboek Nederlands detentierecht' is samengesteld voor juristen, penitentiair medewerkers, gedetineerden en iedereen die snel en gemakkelijk iets over detentierecht te weten wil komen.
Het eerste deel bevat een spoedcursus waarmee men snel en casusgericht kennis kan opdoen. Het tweede deel bestaat uit een uitgebreide jurisprudentieverzameling. Met behulp van deze verzameling aan wet- en regelgeving, kan men zich verdiepen in de zaakgerichte problematiek.

Het Handboek Nederlands detentierecht is tevens te gebruiken als een inleiding op het eveneens bij Papieren Tijger verschenen 'Bajesboek'.Klik hier voor meer informatie.


Socialezekerheidsrecht begrepen / H.C. Geugjes en J. Heinsius

Titel: Socialezekerheidsrecht begrepen / H.C. Geugjes, J. Heinsius
Auteur: Hannie Geugjes, J. Heinsius
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Socialezekerheidsrecht begrepen behandelt het socialezekerheidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Bij de beschrijving van de verschillende regelingen op het gebied van de sociale zekerheid hanteren de auteurs de levenscyclus: een bespreking van de sociale zekerheid ‘van de wieg tot het graf’.

Het boek is op een voor studenten toegankelijke manier geschreven, is praktijkgericht en bevat in ieder hoofdstuk voorbeelden ter verduidelijking. Met name staat de vraag centraal met welke vragen een cliënt in de praktijk te maken krijgt. Dit neemt niet weg dat Socialezekerheidsrecht begrepen een studieboek is, waarbij de stof wetsystematisch door de auteurs wordt behandeld en diepgaand daarop wordt ingegaan.

Het boek is geschikt voor de hbo-opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), hbo-rechten (HBR), Personeel en Arbeid (P&A) en Management, Economie en Recht (MER/School of Economics).

Hannie Geugjes is als docent Recht verbonden aan het Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij medeauteur van Arbeidsrecht begrepen.
Jan Heinsius – bekend van Boom Basics Arbeidsrecht en Boom Basics Socialezekerheidsrecht – is als universitair docent Sociaal recht verbonden aan de Universiteit Leiden.

Klik hier voor meer informatie.

Praktisch europees recht / I.M. Huzen en M. Wormsbecher

Titel: Praktisch Europees recht / I.M. Huzen, M. Wormsbecher
Auteur: I.M. Huzen en M. Wormsbecher
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Het Europees recht maakt deel uit van tal verschillende facetten van het dagelijks leven. Praktisch Europees recht geeft antwoord op vragen waar de hbo-jurist in zijn werk tegenaan kan lopen. Voorbeelden van deze vragen zijn:
Mag een Portugese werknemer van een kledingzaak haar Braziliaanse man en kinderen naar Nederland laten overkomen?
Is het toegestaan dat het bedrijf waar ik werk een prijsafspraak maakt met een concurrent?
 Is de gemeente aansprakelijk als zij de bepalingen van een Europese richtlijn niet nakomt?

De student weet na het lezen van Praktisch Europees recht ondermeer wat de Europese Unie is, waarom de organisatie is opgericht en hoe de doelstellingen worden verwezenlijkt. Er is aandacht voor belangrijke beginselen als directe werking, evenredigheid en de interne markt. Praktisch Europees recht behandelt uitgebreid het vrij verkeer en het mededingingsrecht. Het zorgt er daardoor vooral voor dat de HBO-jurist in staat is om de Europeesrechtelijke kant van casussen te herkennen en de mogelijkheden van het Europese recht te benutten. Klik hier voor meer informatie.


Gewogen betogen : juridisch argumenteren in de praktijk / Willem-Jan van Gendt, Ron Ritzen.

Titel: Gewogen betogen : juridisch argumenteren in de praktijk
Auteurs: Willem-Jan van Gendt / Ron Ritzen
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Argumenteren is een van de belangrijkste instrumenten in de gereedschapskist van de jurist. Gewogen betogen geeft studenten van juridische opleidingen grip op de complexe juridische argumentatiepraktijk en concrete handvatten om hier adequaat aan deel te nemen. In dit boek staan in plaats van de argumentatieleer de argumentatievaardigheden centraal. Daarnaast maken de auteurs een onderscheid tussen algemeen maatschappelijk argumenteren en juridisch argumenteren en bespreken zij typisch juridische redeneerwijzen. Hiermee is Gewogen betogen een praktijkboek waarmee de (aankomend) jurist uit de voeten kan. De volgende onderwerpen komen aan bod: het beschrijven van gedragingen die tot een conflict leiden, het selecteren van relevante feiten, het formuleren van juridische vragen, de juridische vertaling van feiten en het bepalen van argumentatieruimte en strategie van de argumentatie. Daarnaast wordt ingegaan op het vermijden van logische, psychologische en juridische valkuilen. Aan het einde van elk hoofdstuk wordt de behandelde theorie omgezet in een aantal concrete stappen. Gewogen betogen brengt de juridische praktijk en de argumentatieleer samen. Op de bijbehorende website wordt voor studenten en docenten divers studiemateriaal aangeboden, zoals achtergrondinformatie, lessuggesties en opdrachten. Klik hier voor meer informatie.Sociaal Memo / Arbeid & Inkomen 2012

Titel: Memo WWB inkomen 2012
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus
Beschrijving
Sociaal Memo bevat de voornaamste gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels) die de deskundige op het gebied van sociale zekerheid bijna elke werkdag nodig heeft. Klik hier voor meer informatie.