maandag 22 april 2013

Hoofdstukken vermogensrecht / J.H. Nieuwenhuis

Titel: Hoofdstukken vermogensrecht
Auteur: J.H. Nieuwenhuis
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1924 tot 2013 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht.
In deze uitgave wordt in korte teksten de kern van het vermogensrecht uiteen gezet. Overeenkomst, onrechtmatige daad, eigendomsoverdracht, pand, hypotheek en nog vele andere figuren krijgen, ruim geïllustreerd, tekst en uitleg. Iedere tekst wordt gevolgd door tenminste één casus waarvan de oplossing achterin het boek is opgenomen. Zo kan de lezer zich overtuigen van zijn begrip van het vermogensrecht.
Klik hier voor meer informatie.

Internationaal privaatrecht 2013 / G.E. Schmidt


Titel: Internationaal privaatrecht
Auteurs: G.E. Schmidt
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1924 tot 2013 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht.

Inhoudsopgave

Met daarin onder meer de volgende uitspraken:

NAAM

    HR 1 november 1985, NIPR 1986, 195
    Hof van Justitie EG 2 oktober 2003, zaak C-148/02, NIPR 2004,
2 (Garcia Avello)
    HR 26 september 2008, NIPR 2008, 255
    Hof van Justitie EG 14 oktober 2008, zaak C-353/06, NIPR 2008, 253 (Grunkin Paul)
    Hof van Justitie EU 22 december 2010, NIPR 2011, 3 (Sayn-Wittgenstein)
    Hof van Justitie EU 12 mei 2011, C-391/09, NIPR 2013, 1 (Runevic-Vardyn)

HUWELIJK

    HR 13 december 1996, NIPR 1997, 68 (Erkenning consulaatshuwelijk)
    HR 16 oktober 1998, NIPR 2002, 76 (verzoek nietigverklaring Pakistaans huwelijk)
    Hof Amsterdam 12 november 1998, NIPR 1999, 137 (Erkenning bigaam huwelijk na ontbinding eerste huwelijk)

HUWELIJKSONTBINDING

Rechterlijke bevoegdheid

    HR 3 juli 1995, NIPR 1995, 475 (Litispendentie en echtscheiding)
    Hof ’s-Gravenhage 21 december 2005, NIPR 2006, 101 (Maltese echtscheiding II)
    Hof van Justitie EG 29 november 2007, zaak C-68/07, NIPR 2008, 2 (Sundelind Lopez)
    Hof van Justitie EG 16 juli 2009, zaak C-168/08, NIPR 2009, 173 (Hadadi)

Klik hier voor meer informatie.
Burgerlijk procesrecht 2013 / Ars Aequi

Titel: Burgerlijk procesrecht 2013/2014 Jaar: 2013
Reeks: Ars Aequi wetseditie
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Beschrijving
Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2013. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Klik hier voor meer informatie.
Werken met doelgroepen in de Sociaal Juridische Dienstverlening / Deleaan Ruitenberg, Josine van Loon

Titel: Werken met doelgroepen in de Sociaal Juridische Dienstverlening
Auteurs: Deleaan Ruitenberg, Josine van Loon
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Beschrijving
De primaire taak van een sociaaljuridisch dienstverlener is het geven van juridisch advies. Steeds vaker krijgt de SJD’er echter te maken met cliënten met complexere problemen, zoals verslaving of depressie en met gezinnen waarin meerdere (complexe) problemen voorkomen. De algemene communicatieve vaardigheden die de SJD’er tijdens zijn studie heeft opgedaan zijn vaak niet op deze complexe situaties berekend.

Werken met doelgroepen in de Sociaal Juridische Dienstverlening speelt hierop in. In het boek staat de communicatie met cliënten met bijvoorbeeld psychische problemen, een verstandelijke beperking of verslavingproblematiek centraal. Hierbij beoogt het boek de student:
- inzicht te geven in de kenmerken en achtergronden van specifieke doelgroepen
- concreet uitgewerkte tips te geven voor de communicatie met iedere specifieke doelgroep
- aandachtspunten aan te kaarten binnen methodisch handelen

Belangrijk focus in het boek is motiverende gespreksvoering. Een apart hoofdstuk bespreekt wat dit is; vervolgens wordt het ingezet in ieder hoofdstuk en bij voorbeeldgesprekken.

Doelgroep
Studenten in het hoger onderwijs die de opleiding sociaal juridische dienstverlening volgen. Klik hier voor meer informatie. 


 

Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure / M. Schreuder-Vlasblom.

Titel: Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure
Serie: Recht en Praktijk. Staats- en bestuursrecht ; 3
Auteur: M. Schreuder-Vlasblom.
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Dit boek geeft een op de praktijk gerichte beschrijving van de bezwaar- en beroepsprocedures tegen bestuursbeslissingen die in de Awb en de daarop aansluitende wettelijke procesregelingen zijn opengesteld en geregeld. Dit bestuursprocesrecht wordt behandeld als onderdeel van het bestuursrecht, dat zich richt naar de eigen aard van dat rechtsgebied. Wat betreft de rechterlijke procedures wordt vandaar uit aandacht besteed aan de overeenkomsten met civiel- en strafrechtelijke procedures.

De rechtspraktijk worstelt in theoretische leerstukken. In het inleidende hoofdstuk worden de hoofdlijnen daarvan aangegeven. In de volgende hoofdstukken komt de theorie nader aan de orde, waar dat voor een goed begrip van de rechtspraktijk noodzakelijk is.

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming, de huidige stand van de ontwikkeling en de actuele discussie over de toekomst daarvan. Hoofdstuk 2 beschrijft de toegang tot dat stelsel. De hoofdstukken 3 en 4 zien op de bestuurlijke voorprocedures en op de procedure voor de rechter in eerste
aanleg. Hoofdstuk 5 ziet op het bestuursrechtelijk kort geding. Het boek sluit af met een beschrijving in hoofdstuk 6 van het geding voor de bestuursrechter in hogere aanleg.

In deze geheel herziene vijfde druk zijn uiteraard de nieuwe ontwikkelingen rondom de Wet aanpassing bestuursprocesrecht meegenomen. Klik hier voor meer informatie.


Internationaal Privaatrecht / Ars Aequi: 2013 - 2015

Titel: Internationaal privaatrecht. Verdragen & wetten 2013-2015
Auteurs: K. Boele-Woelki en M.J. de Rooij
Jaar: 2013-2015
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
 Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 februari 2013.

In deze bundel zijn naast het geldende recht ook enkele wetsvoorstellen opgenomen. Deze zijn cursief gedrukt.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Klik hier voor meer informatie.

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving : een onderzoek onder burgers naar e-fraude, hacken en andere veelvoorkomende criminaliteit / M.M.L. Domenie ... [et al.]

Titel: Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving : een onderzoek onder burgers naar e-fraude,
Auteur: M.M.L. Domenie
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus
hacken en andere veelvoorkomende criminaliteit

Beschrijving
Internet brengt veel goeds maar ook nieuwe kwetsbaarheden. Computers worden gehackt, mensen die een aankoop doen worden opgelicht, en stalkers zetten digitale middelen in om hun slachto¬ffer lastig te vallen.

Dit onderzoek geeft voor het eerst een landelijk beeld van slachto¬fferschap van ‘delicten met een digitale component’, ook wel cybercrime genoemd. De resultaten zijn beschreven aan de hand van gegevens over 9.163 internetters van 15 jaar en ouder. Centraal staan de omvang van slachtofferschap en welke factoren de kans op slachto¬fferschap beïnvloeden. Ook de rol van de politie komt aan bod.

De cijfers laten zien dat cybercrime serieus aanwezig is in het dagelijks leven van burgers. Het heeft het karakter van veelvoorkomende criminaliteit. Dit betekent onder meer dat kennis omtrent cybercrime aanwezig moet zijn in de volle breedte van de strafrechtketen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor eenieder die betrokken is bij de digitalisering van onze samenleving en bij de bestrijding van criminaliteit.

De reeks Veiligheidsstudies is een initiatief van het netwerk Samenwerkende Kennisinstellingen voor Veiligheid (SKV-netwerk). De reeks staat onder redactie van Evelien de Pauw MSc (coördinator Expertisecentrum en docent maatschappelijke veiligheid, Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen), drs. W.K.F. Rodenhuis (lector Risicobeheersing aan de Saxion Hogescholen te Enschede en Deventer), prof. dr. W.Ph. Stol (lector Cybersafety aan de NHL Hogeschool en de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit) en dr. J. Timmer (lector Veiligheid en Sociale Cohesie aan Windesheim).
Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen, veiligheidskundigen, beleidsmedewerkers justitie en politie. Klik hier voor meer informatie.
vrijdag 5 april 2013

Basisboek interviewen. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews / Ben Baarda, Monique van der Hulst en Martijn de GoedeTitel: Basisboek interviewen. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews
Auteurs: Ben Baarda, Monique van der Hulst en Martijn de Goede
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Het Basisboek Interviewen geeft veel concrete aanwijzingen voor het opzetten en afnemen van interviews. Het is vooral geschreven voor studenten in het hbo en wo, maar ook heel geschikt voor mensen die beroepshalve interviews moeten afnemen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek. De theorie wordt toegelicht met voorbeelden vanuit verschillende disciplines. De hoofdstukken beginnen met de doelen en begrippen die behandeld worden en een casus en eindigen met een samenvatting. Aan de hand van gerichte opdrachten, die ook op de website staan, kan de gebruiker stap voor stap aan de opzet van een eigen interview werken en de eigen interviewkwaliteiten evalueren.

Wijzigingen ten opzichte van de tweede druk:

Niet ייn doorlopende casus maar wisselende casussen uit verschillende disciplines aan het begin van ieder hoofdstuk.

Naast de vertrouwde informatie over hoe een interview op te zetten en uit te voeren, bevat het boek op basis van de ervaringen van de auteurs nog meer tips.

De opbouw van het boek volgt nog meer de tijdslijn van de opzet en uitvoering van interviews.

Bron

Veiligheid. Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland / Erwin Muller (red.)Titel: Veiligheid. Veiligheid en veiligheidsbeleid
Auteur:  Erwin Muller (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Veiligheid en veiligheidszorg vormen kernthema's in de huidige moderne samenleving. De omvang en intensiteit van de veiligheid heeft een directe relatie met de kwaliteit van de samenleving. De veiligheidszorg krijgt de afgelopen jaren intensief vorm door middel van uitgebreide programma's en activiteiten van vele organisaties. Voldoende reden om ook vanuit de wetenschap een gestructureerde bijdrage te leveren aan het voortdurende debat over veiligheid en veiligheidszorg.

Vanwege de omvang en complexiteit van de thema's veiligheid en veiligheidszorg is dit boek samengesteld rond vier thema's:
- veiligheid als concept;
- veiligheid en onveiligheid;
- organisaties veiligheidszorg en rechtshandhaving;
- veiligheidsmaatregelen.

Bron

Erfrecht / Martin-Jan van MourikTitel: Erfrecht
Auteur:  Martin-Jan van Mourik
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


In deze zesde druk is uiteraard de recente literatuur en jurisprudentie verwerkt. Voorts werd meer aandacht geschonken aan de negatieve nalatenschap en aan de erfrechtelijke positie van wilsonbekwamen. Ook het 'levenstestament' werd niet vergeten. Eindelijk kreeg ook het internationaal privaatrecht (weer) de plaats die het verdient.

Casusbehandeling is bij de gedegen bestudering van het erfrecht schier onmisbaar. Het aantal casus, voorzien van antwoorden, steeg tot 76.

Bron

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen / Bob WesselsTitel: Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Auteur: Bob Wessels
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Wessels Insolventierecht IX, derde druk, 2012, over de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, is deel IX in de tiendelige serie Wessels Insolventierecht. Deel IX bevat een systematische behandeling van de schuldsaneringsregeling, zoals opgenomen in de Faillissementswet. Centraal staan art. 284-362 uit die wet. De regeling is op 1 december 1998 ingevoerd en is sindsdien ingrijpend gewijzigd, in het bijzonder door de wetswijzigingen die met ingang van 2008 van kracht zijn geworden. In Deel IX wordt aandacht gegeven aan de toe- en afwijzingsgronden van de schuldsaneringsregeling en de gevolgen van haar toepassing, de gedwongen schuldregeling, voorlopige voorzieningen in spoedeisende zaken en het moratorium in geval van een bedreigende situatie. Daarnaast passeren de revue: het bestuur van de boedel, de rol van de bewindvoerder, de voorzieningen na de rechterlijke uitspraak, het verloop van de schuldsaneringsregeling, de vereffening van de boedel en de tussentijdse en reguliere beëindiging van de schuldsaneringsregeling. De vrij uitvoerige parlementaire geschiedenis is in de tekst verwerkt, evenals het Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken van het LOVC en de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen. Beide zijn met ingang van 1 april 2009 in werking getreden. Voorts is een selectie van de vrij omvangrijke rechtspraak opgenomen. Evenals in de andere delen in de serie zijn uitvoerige registers opgenomen (een literatuuroverzicht, rechtspraak- en wetsartikelenregister). De bewerking is begin november 2012 afgesloten.

Bron: achterzijde van het boek

PS-Special 2012-4: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening / Kyra Kranendonk-von WeerschTitel: PS-special 2012-4 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012
Auteur:  Kyra Kranendonk-von Weersch
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Begin 2009 werd het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel beoogt gemeenten de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening te geven. Het belangrijkste doel van de wet is de gemeentelijke schuldhulpverlening effectiever te maken. De beoogde wet is (zeer) summier en biedt weinig handvatten voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk. De implicaties van de wet en de toelichting van de wetgever zijn des te interessanter en komen daarom in deze PS Special uitgebreid aan bod.

In deze PS Special wordt het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in twee delen gepresenteerd. Deel I behandelt de onderwerpen die de wetgever in het wetsvoorstel heeft geregeld of in de toelichting aan bod komen. Zo is er onder meer aandacht voor de aanvraag, wacht- en doorlooptijden, de verplichtingen van de schuldenaar, de regierol van de gemeente en de instrumenten die een gemeente kan inzetten.

Deel II bevat de volledige tekst van het wetsvoorstel en een artikelsgewijze, verduidelijkende toelichting bij elk artikel. De toelichting is gebaseerd op officiële kamerstukken die betrekking hebben op het wetsvoorstel.

Deze PS Special is een interessant naslagwerk voor beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, consulenten en andere partijen die zich bezighouden met schuldhulpverlening.

Bron

donderdag 4 april 2013

Het moderne EVRM / Frank VlemminxTitel: Het moderne EVRM
Auteur: Frank Vlemminx
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Enerzijds geldt het EVRM al meer dan zestig jaar en is het een vertrouwd verdrag. Anderzijds heeft het juist de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en dreigt het voer voor specialisten te worden. Over dat EVRM wordt van alles beweerd en daarbij wordt het verdrag en de jurisprudentie van het EHRM niet altijd recht gedaan. Dit boek bevat een systematische behandeling van de inhoud en strekking van het moderne EVRM en bedient zich uitsluitend van de primaire bron: de jurisprudentie van het EHRM. Het ontsluit op een handzame manier informatie over recente ontwikkelingen rondom de verhouding tussen de nationale en de internationale rechtsorde, de invloed van andere mensenrechtenverdragen, het regime voor de negatieve verplichtingen, de figuur van de positieve verplichtingen en, tot slot, de plichten tot deugdelijke wetgeving en beleid. Om het inzicht in de aard en de structuur van de burger- en politieke rechten te verhogen, geeft het slothoofdstuk bovendien op basis van de inventarisatie en de beschrijvingen een uitgewerkte nadere karakterisering van de rechten in dat moderne EVRM.

Bron

Slachtoffer-dader mediation in het strafrecht / Peter TakTitel: Slachtoffer-dader mediation in het strafrecht
Auteur:  Peter Tak
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Nederland trekt internationaal de aandacht door haar voortrekkersrol op het terrein van de mediation in civiele zaken; mediation in strafzaken daarentegen is in Nederland nauwelijks van de grond gekomen.

In deze studie staat de vraag centraal of mediation valt in te passen in het bestaande systeem van strafrechtelijke afdoening van strafbare feiten en of die afdoeningsmogelijkheid dan voldoende meerwaarde heeft om tot een wettelijke regeling daarvan over te gaan.

Om die vragen te beantwoorden is in de rechtsstelsels van Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk onderzocht hoe daar de mediation in strafzaken wettelijk is geregeld, voor welke strafbare feiten het pleegt te worden gebruikt en hoe de mediation in strafzaken in de praktijk wordt toegepast.

Uit deze rechtsvergelijking blijkt dat veel van de reserves die in de Nederlandse juridische literatuur tegen de strafrechtelijke mediation zijn aangevoerd niet gegrond zijn. Anderzijds blijkt ook dat de hoge verwachtingen van de strafrechtelijke mediation, die de voorstanders van deze vorm van afdoening voorspellen, niet sporen met de ervaringen die in de drie rechtssystemen zijn opgedaan.

Bron