donderdag 22 december 2011

De kleine gids: jongeren en verslaving

Titel: De kleine gids jongeren en verslaving
Jaar: 2011
Klik hier voor meer informatie.

Korte beschrijving
Deze Gids is geschikt voor iedereen die beroepsmatig of privé te maken krijgt met jongeren en verslaving. Deze verslaving kan betrekking hebben op middelengebruik, gokken, gamen, overmatig eten of verslavingsproblemen van ouders. De Kleine Gids bevat noodzakelijke achtergrondinformatie, talloze tips, voorbeelden en praktische handvatten voor het omgaan met deze problematiek. Klik hier voor meer informatie.

Wro: bedoeling en bevoegdheden - T.H.H.A. van der Schoot

Titel: Wro: bedoeling en bevoegdheden
Auteur: Schoot, T.H.H.A. van der
Jaar: 2e geheel herz. 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
In (Handboek) Wro: bedoeling en bevoegdheden van mevr. mr. T.H.H.A. van der Schoot (ISBN : 978-94910-7307-6) worden ruimtelijke instrumenten op heldere wijze beschreven en wordt u aan de hand genomen in uw keuzes. Uitgangspunt van deze uitgave is de Wro, maar ook de ruimtelijke instrumenten te vinden in de Wabo, Bor en Mor en de Crisis- en herstelwet komen in deze uitgave aan de orde. Daardoor krijgt u een compleet overzicht van te gebruiken instrumenten.

De rechtsbescherming bij de verschillende bevoegdheden is in beeld gebracht en er wordt uitgebreid ingegaan op de  digitalisering / standaardisering. Met dit boek heeft u een belangrijk hulpmiddel voor uitvoering van de ruimtelijke ordeningswetgeving van dit moment. Klik hier voor meer informatie.

Praktisch verbintenissenrecht - Mr. C. Phillips


Titel: Praktisch verbintenissenrecht
Reeks: Praktisch recht
Auteur: Phillips, Charlotte
Jaar: 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
'Praktisch verbintenissenrecht' vormt een eerste kennismaking met het verbintenissenrecht en juridische voorkennis is niet vereist. De studiestof wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en casussen. U kunt zelf uw verworven kennis testen door het maken van tussenvragen en studie-eindvragen (toepassingsvragen), die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. Op deze wijze kunt u controleren of u de theorie in praktijk kunt brengen.

Het boek kenmerkt zich door een praktische en toegankelijke benadering van het verbintenissenrecht. De hierboven omschreven methodiek stelt u in staat binnen relatief korte tijd een gedegen basiskennis op te bouwen van dit rechtsgebied.

'Praktisch verbintenissenrecht' behandelt de volgende hoofdonderwerpen:

  • Rechtsfeiten
  • Rechtshandelingen en overeenkomsten
  • Nietigheid en vernietigbaarheid
  • Verbintenissen
  • Nakoming en opschorting
  • Niet-nakoming en schadevergoeding
  • Onrechtmatige daad
  • Tenietgaan verbintenissen
Klik hier voor meer informatie

Praktisch bijzondere overeenkomstenrecht - C. Phillips

Titel: Praktisch bijzondere overeenkomstenrecht
Reeks: Praktisch recht
Auteurr: Phillips, Charlotte (1973-)
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Praktisch Bijzonder Overeenkomstenrecht is geschreven voor beginnende hbo-studenten zonder - of met geringe - juridische voorkennis. Na een inleidend hoofdstuk dat het algemene overeenkomstenrecht behandelt, staat het vervolg van het boek volledig in het teken van de bijzondere overeenkomsten. Dit boek is erop gericht studenten in relatief korte tijd kennis te laten maken met een breed en uiteenlopend rechtsgebied.

Elk hoofdstuk introduceert het centrale onderwerp aan de hand van een openingscasus die als een rode draad door het hoofdstuk loopt en aan de hand waarvan de theorie wordt verduidelijkt. Met behulp van praktijkvoorbeelden en casuïstiek wordt de stof verder inzichtelijk gemaakt. Je kunt je verworven kennis testen door gebruik te maken van tussenvragen en casusvragen die in ieder hoofdstuk zijn opgenomen.

Op de bijbehorende website zijn de leerdoelen per hoofdstuk opgenomen. Bovendien hebben docenten toegang tot extra oefen- en casusvragen, voorzien van modelantwoorden.

Klik hier voor meer informatie.

YU(E)P : young urban (ethnic) professionals : ambitieuze jonge vrouwen - Els Desmet e.a.

Titel: YU(E)P : young urban (ethnic) professionals : ambitieuze jonge vrouwen : de opkomst van een nieuwe middenklasse op Zuid
Auteur: Desmet, Els  Sour, Annemarie  Jong, Marleen de 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus
   
Korte beschrijving

Rotterdam wil gezinnen - de middeninkomens - behouden in de stad. Deze groep wordt verleid om in de stad te blijven wonen in nieuwe woonwijken op verlaten haventerreinen en oude woningen te slopen voor nieuwbouw. Op Rotterdam Zuid woont een grote groep goed opgeleide jonge allochtone vrouwen; de Young Urban Etnic Professionals. Hoe zien de jonge aanstormende talenten hun toekomst? Zijn zij te binden aan Rotterdam Zuid, een gebied dat tot de meest kwetsbare van Nederland wordt gerekend?

Els Desmet en Annemarie Sour brengen in beeld wat een groep jonge allochtone stadsvrouwen beweegt en motiveert. De persoonlijke verhalen maken de potenties en opgaven voor Rotterdam Zuid zichtbaar. Ze willen wonen in een wijk samen met ‘witte’ Nederlanders en gemengde scholen. Dit is belangrijk voor een goede ontwikkeling van de Nederlandse taal en voor het communiceren met Nederlanders in het Nederlands. Klik hier voor meer informatie.

Relatievermogensrecht geschetst - Schonewille e.a.

Titel: Relatievermogensrecht geschetst
Reeks: Ars Aequi geschetst. Burgerlijk recht
Auteur: Schonewille, F.  Barselaar, F. van den 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Relatievermogensrecht geschetst biedt een nuttige en heldere inleiding in de belangrijkste thema’s van het relatievermogensrecht in een formule die een aanvulling betekent op de klassieke handboeken. De schema's waardoor de formule wordt gekarakteriseerd brengen structuur aan op eigen wijze en kunnen daarmee het inzicht geven dat op andere wijze niet doorbrak. Klik hier voor meer informatie.

Serie bouw- en aanbestedingsrecht: meer- en minderwerk

Titel: Serie bouw- en aanbestedingsrecht : jurisprudentie en regelgeving / M.A. van Wijngaarden
Deel 5: Meer- en minderwerk; prijs van het werk/aannemingssom / bew. door M.A.B. Chao-Duivis
Onderdeel van: Serie bouw- en aanbestedingsrecht : [jurisprudentie en regelgeving]
Auteur: Wijngaarden, M.A. van, Chao-Duivis, M.A.B.
Jaar: 2010, 7e druk
Klik hier voor link in HvA-catalogus

Samenvatting

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter.

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

Inhoudsopgave:
Hoofdstuk 10. Meer- en minderwerk
Hoofdstuk 11. Artikel 7:755 BW
Hoofdstuk 11a. De prijs voor het werk

vrijdag 25 november 2011

Pioniers in het vreemdelingenrecht - Marcel Reurs e.a.

Titel: Pioniers in het vreemdelingenrecht : interviewbundel
Auteur: Reures, Marcel  Stronks, Martijn
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Korte beschrijving
De advocaten die in deze bundel aan het woord komen hebben allen een bijzondere rol gespeeld in de ontwikkeling van het relatief prille en van de aanvang af stormachtige rechtsgebied van het migratierecht. Het is nu veertig jaar geleden dat de Amsterdamse president in kort geding de uitzetting verbood van de Amerikaanse dienstweigeraar Ralph Waver, in de zaak die door velen wordt beschouwd als het begin van de professionalisering van de Nederlandse vreemdelingenadvocatuur. Toen was de Vreemdelingencirculaire nog geheim, en waren maar weinigen bekend, laat staan vertrouwd, met het Vluchtelingenverdrag en de Vreemdelingenwet. Klik hier voor meer informatie.

En nu online... : sociale media voor professionals, organisaties en facilitatoren / Joitske Hulsebosch, Sibrenne Wagenaar

Titel: En nu online... : sociale media voor professionals, organisaties en facilitatoren
Auteur: Hulsebosch, Joitske  Wagenaar, Sibrenne  Koppenhagen, Olga 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
We kunnen er niet meer omheen. Sociale media zijn er en zullen invloed hebben op onze manier van werken en leren. Hoe kun je als professional en als organisatie goed gebruik maken van sociale media? Welke mogelijkheden bieden sociale media om effectiever te werken in netwerken? Wat betekent dit voor organisaties en managers? En hoe kunnen sociale media een ondersteunende rol vervullen in formele en informele leerprocessen?

Dit boek gaat in op deze vragen en is interessant voor iedereen die wil weten wat je nu zelf met sociale media kunt en hoe je meer strategisch in deze wereld kunt participeren. Met als doel om zelf, in een team of als organisatie, online te leren. Ook als je wilt weten óf je je er wel in moet willen verdiepen. In dit boek worden sociale media niet bekeken vanuit een marketing- of communicatieperspectief, maar vanuit het perspectief van collectief leren. Klik hier voor meer informatie.

Communicatiekaart van Nederland - Piet Bakker e.a.

Titel: Communicatiekaart van Nederland : overzicht van media en communicatie
Auteur: Bakker, Piet (1953-)  Scholten, O. (1946-)  Dijks, Bert 
Editie: 8e, herz. dr
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
De mogelijkheden om met de medemens te communiceren en/of op de hoogte te blijven van wat zich in de wereld afspeelt, zijn de afgelopen decennia sterk veranderd en toegenomen. Zo sterk dat ze nu vrijwel grenzeloos zijn. Er zijn tal van nieuwe media bijgekomen: gratis dagbladen, iPads, smart phones, mp3-spelers, en dvd's - het is slechts een greep uit wat kan. Bovendien is er binnen het klassieke aanbod sprake van vernieuwing: de buurtbioscoop is vervangen door de multiplex, de computer is behalve tekstverwerker ook rekenmachine, sociaal medium (Facebook, Twitter, Hyves), filmstudio, jukebox en ontwikkelcentrale. Alsof dat nog niet genoeg is, geldt voor traditionele media als radio, tv en tijdschrift dat de keuze aanzienlijk groter is dan tien jaar geleden.
In de achtste druk van Communicatiekaart van Nederland brengen we al deze ontwikkelingen in kaart. De belangrijkste vragen daarbij zijn steeds: hoe heeft een medium zich ontwikkeld, hoe ziet het huidige aanbod er uit, hoe gebruikt het publiek de verschillende media en wat zijn de te verwachten ontwikkelingen? Klik hier voor meer informatie.

vrijdag 18 november 2011

Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling - M. Mussche


Titel: Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling / M. Mussche
Reeks: Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht ; 83
Auteur: Mussche, M. 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Het verwerven en verwerken van informatie is een essentieel onderdeel van de bestuurstaak. Bestuurders van grote ondernemingen schakelen voor hun informatievoorziening voortdurend anderen in. Dit boek gaat over de bestuurlijke omgang met informatie, in het bijzonder het grensgebied tussen vertrouwen en wantrouwen van de informatie van anderen. Daarbij staat de civielrechtelijke aansprakelijkheidspositie van vennootschapsbestuurders centraal. Klik hier voor meer informatie.

Zo helder schrijven als je denkt - Vera Hoorens

Titel: Zo helder schrijven als je denkt : schrijftips voor werkstukken en masterproeven / Vera Hoorens
Auteur:  Hoorens, Vera (1963-) 
Editie: 1e dr
Jaar = 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Korte beschrijving
Werkstukken, bachelorscripties en masterproeven: steeds vaker moeten studenten laten zien dat ze zich schriftelijk helder kunnen uitdrukken. Voor veel studenten is bij dit soort opdrachten niet zozeer wat ze moeten schrijven een struikelblok, maar wel hoe ze dat moeten doen. Studenten die moeite hebben met formuleren verschuilen zich soms achter de bewering dat niet de vorm, maar de inhoud van belang is. Dat is een misvatting: als de vorm onder de maat is, zal ook de inhoud minder overtuigen – als hij al te begrijpen valt. ‘Ik kan niet goed schrijven’ is een nog vaker gehoord excuus. In werkelijkheid veronderstelt wetenschappelijk schrijven niet een of ander geheimzinnig talent, maar de bereidheid om een aantal basisregels te volgen, om te oefenen in het gebruik daarvan en om telkens opnieuw kritisch naar eigen teksten te kijken. Het goede nieuws is dat iedereen die aan de basisvereisten van een opleiding voldoet in staat mag worden geacht om te leren schrijven op het niveau van die opleiding. Klik hier voor meer informatie.

Leugenaars & Vervalsers: een kleine encyclopedie van misleiding - Roelf Bolt

Titel: Leugenaars & vervalsers : een kleine encyclopedie van misleiding
Auteur: Roelf Bolt
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

De Tros Radio interviewde de auteur Roelf Bolt over het boek
(klik hier om het interview te beluisteren)

Korte beschrijving

Eind augustus is het boek Leugenaars en vervalsers. Een kleine encyclopedie van misleiding van Roelf Bolt verschenen, hét naslagwerk voor bedriegers en bedrogenen. In bijna vijfhonderd lemma’s behandelt deze ‘encyclopedie’ allerhande sterfgevallen, vorstelijke aanspraken, eieren, kinderscharen, wetenschappelijke vondsten, bonbons, boeken, zebra’s, sekse – want het is zo gek niet te bedenken of het wordt vervalst. Klik hier voor meer informatie.

woensdag 16 november 2011

Sociaal memo / ouderen

Titel: Sociaal memo / Ouderen
Jaar: 2011-...
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Sociaal Memo Ouderen 2011 beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit weten regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op het thema Ouderen.

Methodische beroepsvorming - H. Bemelmans e.a.

Titel: Methodische beroepsvorming : basisboek voor de juridisch medewerker
Auteur: Bemelmans, H.A.M.  Lebouille, M.  Pollemans, G
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Methodische beroepsvorming gaat over het professioneel handelen in beroepssituaties van de juridisch medewerker. Professioneel handelen is een voorwaarde om te komen tot passende dienstverlening en dus het antwoord op de vraag: Wanneer is de dienstvraag goed beantwoord?

Recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de eisen aan het professionele handelen van de juridisch medewerker zijn verscherpt: de steeds meer mondige burger, van wie de overheid een co-actieve houding verwacht. Klik hier voor meer informatie.

Ontbinding van overeenkomsten - Prof. mr. F.B. Bakels

Titel: Ontbinding van overeenkomsten / F.B. Bakels
Reeks: Monografieën nieuw BW : B-serie ; 58
Auteur: Bakels, F.B. (1949-) 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Korte beschrijving

Over de ontbinding van overeenkomsten zijn sinds 1992 veel rechterlijke uitspraken en publicaties verschenen. Dit gaf aanleiding grote delen van de aan dit onderwerp gewijde monografie te herschrijven, te bekorten of juist uit te werken. Klik hier voor meer informatie.

Scriptieproblemen - Marcel Mirande

Titel: Scriptieproblemen / Marcel Mirande, Els Wardenaar
Reeks: Hoger onderwijs reeks
Auteur : Mirande, M.J.A. , Wardenaar, E. 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Nieuw in deze editie Scriptieproblemen is de verbreding naar de hedendaagse varianten van afstudeeronderwerpen in het HBO en WO. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van internet als hulpmiddel bij het voorbereiden en schrijven van je scriptie.

Dit boek helpt je bij het schrijven van je scriptie. Het helpt de typische scriptieproblemen te signaleren en te verduidelijken en er een goede, structurele aanpak voor te vinden. Veel studenten hebben al dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen en aanwijzingen van Scriptieproblemen.

Arbitration en mediation - Ars Aequi

Titel: Arbitration & mediation 2011 : Dutch and international laws and regulations / selection: P. Sanders ; ed. by K.J. Krzeminsky
Reeks: Ars Aequi wetseditie
Auteur: Krzeminski, K.J.  Sanders, P. (1912-) 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Collection of the most relevant and recent national and international laws and regulations in the field of arbitration and mediation. All texts are current as at September 2011.
This edition has been extended to include a broad selection of international arbitration and mediation rules, and aims to provide a basis for comparative study of arbitration and mediation law. For the purpose of legal education in English, the present edition also contains English versions of the relevant Dutch laws and regulations.  Klik hier voor meer informatie.

Casus- en oefenboek voor bemiddelaars / F. ten Hoedt

Titel: Casus- en oefenboek voor bemiddelaars : 32 casus om van te leren en om mee te oefenen / Francine ten Hoedt en Jocelyn Weimar
Auteur: Hoedt, Francine ten, Weimar, Jocelyn 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Mediation is een vak dat je leert door te doen. Ondanks de vele initiatieven en inspanningen is mediation nog niet zo ingeburgerd dat iedere mediator een bloeiende praktijk heeft. Met name startende mediators geven aan dat zij moeilijk aan zaken kunnen komen en daardoor weinig of geen praktische ervaring kunnen opdoen.

Veel mediators zitten in een intervisiegroep of doen aan intercollegiale consultatie: een nuttige en plezierige manier om te voorkomen dat je bedrijfsblind wordt, verstrikt raakt in een vaste routine of juist de weg kwijt raakt door de veelheid aan mogelijkheden. Vaak is er een tekort aan zaken waarmee kan worden geoefend. In die behoefte aan casuïstiek voorziet dit casusboek. Klik hier voor meer informatie.

De redelijkheid en billijkheid bij commerciele contracten - M. van Rossum

Titel: De redelijkheid en billijkheid bij commerciële contracten : in het bijzonder in het kader van precontractuele onderhandelingen en uitleg / Madeleine van Rossum
Auteur: Rossum, Madeleine van 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
De redelijkheid en billijkheid is een fundamenteel beginsel in ons contractenrecht. Zij heeft de notie van goede trouw in het oude recht vervangen en ligt verankerd in de wet.
De redelijkheid en billijkheid kan in strijd komen met een ander principieel beginsel in ons contractenrecht, namelijk de rechtszekerheid. Vooral in commerciële contracten is de roep om gebondenheid aan het gegeven woord sterk. Sommige schrijvers propageren dan ook een terughoudende en marginale toetsing van de redelijkheid en billijkheid tussen commerciële partijen.
In deze rede wordt de redelijkheid en billijkheid in commerciële relaties op twee terreinen in het contractenrecht belicht, te weten in het kader van precontractuele onderhandelingen en bij de uitleg van contracten. Op deze rechtsgebieden is het recht volop in beweging en openbaart zich het spanningsveld tussen redelijkheid en billijkheid pregnant. Klik hier voor meer informatie.

Juridische aspecten van mediation - Eva Schutte

Titel: Juridische aspecten van mediation
Auteurs: Eva Schutte en Jacqueline Spierdijk
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Juridische aspecten van mediation geeft antwoord op de meest voorkomende vragen die in theorie en praktijk kunnen rijzen over de juridische kanten van mediation. Zo komen de mediationovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst uitgebreid aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor onder meer de vertrouwelijkheid, de aansprakelijkheid en het klacht- en tuchtrecht. Het boek is in toegankelijke stijl geschreven en geïllustreerd met tientallen voorbeelden. Recente jurisprudentie is overzichtelijk gerangschikt. Kennis van dit boek vormt bovendien een basis voor de kennistoets ten behoeve van de registratie als mediator. Klik hier voor meer informatie.

Ontslagprocedures in de publieke sector / J. van Drongelen

Titel: Ontslagprocedures in de publieke sector
Auteur: J. van Drongelen
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Uit gegevens van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat er bijna één miljoen mensen werkzaam zijn in de publieke sector. Van alle Nederlandse werknemers is 11,2% in dienst van de overheid.
Ter vergelijking: in de marktsector werken ruim 6 miljoen mensen en in de zorgsector 1,5 miljoen. Ondanks deze cijfers wordt het belang van het ambtenarenrecht vaak onderschat. Voor de arbeidsrechtpraktijk, waartoe het ambtenarenrecht behoort, is dit onderwerp dan ook van belang.

In dit boek wordt het ontslagrecht voor ambtenaren in zes hoofdstukken behandeld.
Er is gekozen voor een onderwerpsgewijze benadering, zoals rechtsbescherming, ontslaggronden en sociale zekerheid. Tevens wordt aandacht besteed aan reorganisatie, privatisering en deprivatisering. Tot slot wordt een handreiking gedaan voor de aanpak van een ontslagzaak. Klik hier voor meer informatie.

Winnaars en verliezers / Leo Lucassen en Jan Lucassen

Titel: Winnaars en verliezers : een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie
Auteur: Lucassen, Leo, Lucassen, Jan
Klik hier voor boek in catalogus

Korte beschrijving
Onze houding tegenover immigranten is sinds Pim Fortuyn aan het eind van de vorige eeuw radicaal veranderd. Dat heeft geresulteerd in meningen die door velen in één moeite door als onomstotelijke feiten worden gepresenteerd. Integratiepessimisten als Bolkestein, Scheffer en Wilders zijn ervan overtuigd dat Nederland wordt bedreigd door massa-immigratie van moslims, en dat integratie van met name Turken, Marokkanen en Antillianen is mislukt. Verder zou die grootschalige immigratie de schuld zijn van de linkse kerk, die haar naïeve cultuurrelativisme aan de bevolking heeft opgedrongen. Parallellen met het verleden gaan volgens deze integratiepessimisten volledig mank: dat Nederland al eeuwen een immigratieland was moge zo zijn, maar anders dan nu waren de nieuwkomers van toen geschoold en initiatiefrijk. Klik hier voor meer informatie.
Titel: De kleine gids - Signalering en behandeling slachtoffers loverboys
Auteur: Wiele, Door van der  Ruiter, Ellen de  Hoekstra, Olga 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Deze gids bevat een schat aan actuele informatie over slachtoffers, daders, hulpverlening, het politionele onderzoek en de justitiële vervolging van de daders. De gids bevat de meest recente ontwikkelingen in de aanpak van loverboys. En de gids bevat contactgegevens van iedere organisatie die er toe doet in de aanpak van de loverboyproblematiek. Klik hier voor meer informatie.

De Kleine Gids - Signalering huiselijk geweld 2011

Titel: De kleine gids signalering huiselijk geweld 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Deze Gids geeft achtergrondinformatie over huiselijk geweld, of geweld achter de voordeur: de vormen, de signalen, de geschiedenis en het beleid. Daarnaast richt deze Kleine Gids zich op praktische informatie: hoe om te gaan met (vermoedens van) geweld achter de voordeur. Met slachtoffers en daders. Ook de signalering en aanpak van eergerelateerd geweld komt aan bod. Dit alles wordt beschreven met veel tips en voorbeelden.

Sociaal memo / Arbeidsongeschiktheid & Zorg

Titel = Sociaal memo / Arbeidsongeschiktheid & zorg
Jaar = 2011-...
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg 2011 beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s arbeidsongeschiktheid en zorg.

Sociaal memo / kind & gezin

Titel = Sociaal memo Kind & gezin
Jaar = 2011-...
Klik hier voor boek in catalogus

Korte beschrijving
Sociaal Memo Kind & Gezin 2011 beschrijft op kernpunten de in Nederland geldende relevante weten regelgeving voor kinderen en hun ouders. Het Memo richt zich met name op de aspecten familierecht, ( jeugd)zorg en inkomen. Klik hier voor meer informatie.

donderdag 10 november 2011

Haat tegen minderheden - Andries Hoogerwerf


Titel: Haat tegen minderheden / Andries Hoogerwerf
Auteur: Hoogerwerf, A. (1931-)
Jaar: 2011
Boek in HvA catalogus

Korte beschrijving
Over haat wordt in deze tijd veel gesproken, maar waar begint en eindigt haat eigenlijk? Er is haat van extremistische moslims tegen het Westen en haat van extreem-rechts tegen de islam en zijn aanhangers. Er is ook vreemdelingenhaat, racisme, antisemitisme en homofobie. Dit boek belicht vooral de haat tegen kwetsbare minderheden. In heldere taal analyseert de auteur de psychische, sociale en culturele aspecten ervan.

Tot de motieven waaruit haat kan voortkomen, behoren vooroordelen, wantrouwen, angst en het zoeken van een zondebok. Het gedrag van de hater neigt naar stigmatisering, vernedering, discriminatie en uitsluiting van andere mensen. Vaak loopt haat op geweld uit. Om haat te bestrijden zijn niet alleen wetten en rechtspraak nodig, maar ook betrouwbare informatie, contact met de ander, een sociaal beleid en een vitale democratie.

Dit boek is interessant voor wetenschappers en hbo- en wo-studenten binnen criminologie & veiligheid, sociologie, filosofie, politicologie en bestuurskunde, en voor een algemeen geïnteresseerd publiek.
Bron

Justitiële verkenningen: Van interventie tot stoppen met misdaad - Scheepmaker

Titel Van interventie tot stoppen met misdaad
Auteur/Vervaardiger  Scheepmaker, M.P.C.
Jaar 2011
Boek in HvA Catalogus

Korte beschrijving
De artikelen in dit themanummer van Justitiële verkenningen gaan dieper in op vraagstukken over levensloop/ontwikkeling en gedragsinterventies voor (ex-)gedetineerden. Ook de rol die de reclassering kan spelen, komt aan de orde.
Bron

Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht - Barkhuysen & Emmerik

Titel: Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht
Reeks: Mastermonografieën staats- en bestuursrecht
Auteurs: Barkhuysen, T., Emmerik, Michiel van
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in catalogus

Korte beschrijving
Deze mastermonografie behandelt de boeiende verhouding tussen het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht, waaronder ook het overheidsaansprakelijkheidsrecht wordt verstaan. Aan de orde komen belangrijke algemene leerstukken in het kader van de uitleg en toepassing van het EVRM, de verhouding met het EU-recht alsmede de doorwerking daarvan in de Nederlandse rechtsorde. Daarna wordt ingegaan op de invloed van het EVRM op het bestuursprocesrecht, waarbij artikel 6 EVRM een prominente rol speelt. Vervolgens komt het materiële bestuursrecht aan bod. Ten slotte wordt de EVRM-toepassing in de Nederlandse bestuursrechtpraktijk beoordeeld en de blik op de toekomst gericht. De gekozen benadering maakt de monografie bij uitstek geschikt voor de rechtspraktijk alsmede het (master)onderwijs. Bron

Handboek vergunningvrij bouwen / Bleeker & van Egmond


Titel: Handboek vergunningvrij bouwen
Auteur: Bleeker, R.G.T.  Egmond, H.C.M. van
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in catalogus


Korte beschrijving
Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 zijn de regels voor vergunningvrij bouwen veranderd. Het Besluit bouwvergunningsvrije- en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken is vervallen. De regels voor vergunningvrij bouwen zijn nu opgenomen in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. De nieuwe regels bieden meer ruimte om vergunningvrij te bouwen. In het Handboek Vergunningvrij bouwen, teksten en commentaar, worden alle voorschriften per bouwwerk toegelicht. Bron

Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar / Weimar en ten Hoedt

Titel: Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar
Onderdeel van: NMI kennisreeks
Auteurs: Weimar, Jocelyn  Hoedt, Francine ten
Jaar: 2011
Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving
Wanneer een scheiding onvermijdelijk blijkt, hebben de partners vaak geen idee welke gevolgen en impact het opbreken van gezin heeft, en wat er allemaal bij een scheiding komt kijken. Het gaat niet alleen om het juridisch verbreken van een overeenkomst of om het feitelijke ontbinden van een huwelijk of samenlevingsverband, maar ook om het fysiek en gevoelsmatig uit elkaar gaan. Om nog maar te zwijgen over alle problemen rondom alimentatie, omgangsregeling en de verdeling van de gezamenlijke boedel, los van de impact die de scheiding op de kinderen zal hebben en de (emotionele) uitwerking op de scheidende partners zelf.
Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar behandelt het bovenstaande en biedt inzicht in het scheidingsproces om partners te helpen hun scheiding op een respectvolle manier vorm te geven.
De auteurs bespreken drie processen waaruit een doorsnee echtscheiding bestaat: de praktische kant van de scheiding vanuit de scheidingsbemiddelaar, de emotionele scheiding en de juridische scheiding. Een apart deel is gewijd aan kinderen. Het boek besluit met een hoofdstuk met voorbeelden die laten zien hoe het in de praktijk eraan toe kan gaan en met welke issues de scheidingsbemiddelaar te maken kan krijgen.
Bron

woensdag 9 november 2011

Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland / Pieter Wagenaar e.a.

Titel: Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland : van patrimonaal bestuur naar waarborgstaat
Auteur: Wagenaar, F.P., Kerkhoff, A.H.M, Rutgers, Mark
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Nederland heeft een lange geschiedenis van openbaar bestuur: er ontstond al een publieke sfeer ver voordat er een Nederlandse staat was. Inzicht in die bestuursgeschiedenis is niet alleen fascinerend, maar helpt ook bij het begrijpen van ons hedendaagse bestuur.
Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland beschrijft onze bestuursgeschiedenis in vier perioden: de feodale wereld, de Republiek, de centraal geleide natiestaat en de verzorgingsstaat. Voor elke periode beschrijven de auteurs de politieke geschiedenis en de manier waarop het bestuur georganiseerd is. Naast de formele structuur wordt ook de dagelijkse praktijk van het bestuur besproken.
Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland geeft een overzicht van de Nederlandse bestuursgeschiedenis. Het heeft een heldere structuur, zodat vergelijking tussen de beschreven perioden mogelijk is. Elk hoofdstuk bevat aanbevelingen om verder te lezen. Het boek is geschreven voor studenten en professionals in bestuurskunde, geschiedenis, politicologie en andere gerelateerde vakgebieden. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdigen in Aruba: hoe worden ze (niet) delinquent? - Hellen A. van der Wal

Titel: Jeugdigen in Aruba: hoe worden ze (niet) delinquent? : empirisch gebaseerde voorstellen voor de aanpak van jeugddelinquentie in overeenstemming met het IVRK / Hellen A. van der Wal
Auteur: Hellen van der Wal
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Op 17 januari 2011 was het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) in Aruba tien jaar van kracht. Op enkele persberichten na is dit jubileum geruisloos voorbijgegaan. Arubaanse kinderen wonen in een maatschappij waar het IVRK niet leeft en de implementatie van de verdragsverplichtingen in de nationale rechtsorde ver achterblijft.
Door medegelding van het IVRK te verzoeken heeft de Arubaanse regering zich verplicht in de ruimst mogelijke mate de fysieke gezondheid en de mentale, emotionele, cognitieve, sociale en culturele ontwikkeling van ieder kind binnen de eigen jurisdictie te waarborgen. Het is zeker niet in het belang van het kind op te groeien onder omstandigheden die een risico vormen voor (toekomstig) delinquent gedrag. Het VN Comité voor de Rechten van het Kind is dan ook van mening dat de lidstaten doelgerichte en systematische maatregelen moeten nemen om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Klik hier voor meer informatie.

Agressie? Het doet mij (n)iets / Gerard de Bruin

Titel: Agressie? Het doet mij (n)iets! : het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
Auteur: Gerard de Bruin
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Blijven zeuren, niet willen luisteren, alles ter discussie stellen, geen ‘nee’ accepteren, schelden, dreigen, intimideren en soms zelfs fysiek geweld. Professionals krijgen tijdens hun werk steeds vaker te maken met grensoverschrijdend en agressief gedrag.
Er zullen altijd mensen blijven die zich agressief gedragen, maar dat wil niet zeggen dat je alles maar hoeft te accepteren. Je moet zelf duidelijk maken waar de grens ligt. Agressie? Het doet mij (n)iets! biedt praktische en effectieve handvatten om grensoverschrijdend of agressief gedrag op een krachtige en duidelijke wijze te voorkomen en te stoppen. Klik hier voor meer informatie.

Games : recht en business / Olivier Oosterbaan

Titel: Games: recht en business / O.D. Oosterbaan
Auteur: O.D. Oosterbaan
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Games: recht en business is de eerste publicatie in Nederland die auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten speciaal voor de gamesindustrie op een heldere manier uitlegt. Niet alleen wordt aandacht besteed aan wat auteursrecht, know-how, merken en octrooien zijn, maar het boek gaat ook uitgebreid in op hoe deze rechten worden geëxploiteerd. De auteur beperkt zich daarbij niet tot een droge uitleg van het recht, maar geeft ook veel praktische voorbeelden hoe IP-rechten worden toegepast in de vele (internationale) contracten in de gamesindustrie.
Ervaren en beginnende ondernemers in de gamesindustrie vinden in Games: recht en business een heldere uitleg en een praktisch naslagwerk voor die juridische vragen en problemen rondom game-development waar zij vrijwel dagelijks mee te maken krijgen. Ook studenten die - aan het eind van hun studie - spelen met het idee om een gamesbedrijf op te richten kunnen met behulp van dit boek beter beslagen ten ijs komen.

Vaardig met staatsrecht juridische vaardigheden / A.R. Houweling

Titel: Vaardig met staatsrecht : de wetgevingsprocedure van een wet in formele zin
Auteur: Houweling, A.R. , M.C. van Koppen
Jaar: 2011, 2e druk
Klik hier voor boek in HvA- catalogus

Korte beschrijving
Vaardig met staatsrecht. De wetgevingsprocedure van een wet in formele zin geeft inzicht in het Nederlandse wetgevingstraject.Dit boek leent zich uitstekend voor personen die een opleiding volgen in het hoger juridisch onderwijs, alsmede personen die vanuit hun dagelijkse werkzaamheden veel met wetgeving te maken hebben. Vanaf het ontwerpen van een wettekst op een departement tot aan het in werking treden van een wet na publicatie in het Staatsblad, alle fasen van de wetgevingsprocedure worden in dit boek uitgebreid behandeld.
Naast een uitvoerige theoretische uiteenzetting zal aan de hand van praktische voorbeelden en overzichtschema's het wetgevingstraject inzichtelijk worden gemaakt. Klik hier voor meer informatie.

Voor jou 10 anderen - Mirjam Oldenhave

Titel: Voor jou 10 anderen
Auteur: Mirjam Oldenhave & Cynthia van Eck
Jaar: 2008
Boek in HvA-catalogus

Samenvatting
Cynthia wordt als baby door haar moeder achtergelaten in het illegale kindertehuis van mama Riet. In het flatje wonen een stuk of tien kinderen, dus het is er nogal een chaos. En je moet oppassen dat je uit de buurt van de dochter van mama Riet blijft, want die is vals en verzint de gemeenste straffen. Mama Riet bemoeit zich daar niet mee. Zij heeft het te druk met andere dingen, haar honden bijvoorbeeld. Cynthia weet niet beter en past zich aan. Gelukkig is haar broer Janos ook in het huis, en de lieve Bella, die als een oudere zus voor Cynthia zorgt. Op een dag staan er hulpverleners voor de deur die willen ingrijpen. Cynthia raakt in paniek, want ze wil niet dat het 'pleeggezin' uit elkaar valt. Klik hier voor meer informatie.

Statistiek in woorden - Anke Slotboom

Titel: Statistiek in woorden : een gebruikersvriendelijke beschrijving van de meest voorkomende statistische termen en technieken
Auteur: Slotboom, A. 
Jaar: cop. 2008 (4e druk)
Boek uit HvA-catalogus

Samenvatting
In 'Statistiek in woorden' krijgt u op een 'gebruikersvriendelijke' manier, dus zonder formules of technische details, uitgelegd wat de meest voorkomende statistische termen en technieken inhouden. In circa 120 alfabetisch gerangschikte rubrieken is een groot aantal kernbegrippen uit de statistiek behandeld. Iedere rubriek is te begrijpen zonder voorkennis van het voorafgaande. Ook 'moeilijkere'(bijvoorbeeld multivariate) analysetechnieken zijn beschreven aan de hand van eenvoudige voorbeelden. Het boek biedt een aanvulling op elke systematische inleiding in de statistiek. Klik hier voor meer informatie.

Het eetcomplot - Tom Schalken

Titel: Het eetcomplot
Ondertitel: de rechter als verdachte in het Wilders-proces
Auteur: Tom Schalken
Jaar: 2011
Boek in HvA-catalogus


Samenvatting
Tom Schalken was lid van het Amsterdamse gerechtshof dat de vervolging van PVV-leider Geert Wilders heeft bevolen wegens aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging.
In Het eetcomplot beschrijft Schalken zijn indrukken van het latere strafproces. Centraal in zijn verhaal staat de door emoties gevoede beeldvorming in de media en de invloed daarvan op het verloop van het proces. Een er met de haren bijgesleept diner van eetgezelschap Vertigo, waarvoor een deskundige over de islam was uitgenodigd, werd het hoofdmenu ervan.
De conclusie van Schalkens even brisante als bijzonder toegankelijk geschreven verhaal is dat rechters die een knieval maken voor de beeldvorming in de media, die beeldvorming juist versterken en daarmee hun eigen gezag in het strafproces ondergraven. De rechtspraak is in dat opzicht niet als overwinnaar uit de strijd gekomen, terwijl zijzelf de winst uit handen heeft gegeven. Klik hier voor meer informatie.

woensdag 2 november 2011

Burgerlijk procesrecht Praktisch belicht - prof. mr. A.W. Jongbloed / prof. mr. A.L.H. Ernes

Titel: Burgerlijk procesrecht praktisch belicht
Auteur: Ernes, A.L.H., A.W. Jongbloed
Jaar: 2011, 5e [gew.] dr
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
De vijfde, herziene druk van Burgerlijk Procesrecht Praktisch belicht is geheel geactualiseerd. Veel voorkomende praktische vragen worden voor en door praktijkjuristen beantwoord. Daar waar onduidelijkheden of problemen bestaan, wordt een praktische oplossing geleverd.
Deze behoefte aan helder inzicht in het burgerlijk procesrecht geldt zeker in een tijd waarin diverse wetswijzigingen recent zijn ingevoerd of op korte termijn zullen worden ingevoerd. Daarbij valt te denken aan de herziening van het griffierechtstelsel en de verhoging van de competentiegrens bij de sector kanton van de rechtbank voor geldvorderingen tot € 25.000.
Aan de orde komen: de beginselen van en de ontwikkelingen in het Nederlands burgerlijk procesrecht, de 'spelers' in het burgerlijk procesrecht, de bevoegdheid van de rechter, het betekenen (nationaal en internationaal) van en de inhoud van exploten, de dagvaardingsprocedure in eerste aanleg, het bewijsrecht, de incidenten in het burgerlijk procesrecht, het eind- en tussenvonnis, het kort geding, de verzoekschriftprocedure in eerste aanleg, de rechtsmiddelen, bijzondere procedures, de mogelijkheid van alternatieve geschillenbeslechting (mediation, bindend advies en arbitrage) en de hoofdlijnen van het executie- en beslagrecht.
Alle onderwerpen worden belicht vanuit een praktische invalshoek, daarom is gekozen voor een team van auteurs met praktijkervaring. De schrijvers zijn afkomstig uit de rechterlijke macht, de advocatuur, de juridische adviespraktijk en de wetenschap. Klik hier voor meer informatie

De Kleine Gids - Rechten van kinderen zonder papieren 2011

Titel: De kleine gids / rechten van kinderen zonder papieren
Auteurs: Sabine de Jong / Carla van Os
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Kinderen zonder papieren. ‘Illegale’ kinderen. Ongedocumenteerde kinderen. Allemaal aanduidingen voor een bijzonder kwetsbare groep minderjarigen die formeel niet in Nederland mag zijn, maar die wél bestaat en rechten heeft. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt onder meer dat het belang van het kind altijd voorop moet staan en dat ongedocumenteerde kinderen dezelfde rechten hebben als elk ander kind in Nederland.
De Kleine Gids Rechten van kinderen zonder papieren 2011 vertaalt deze rechten naar de praktijk van alledag op de gebieden:
• onderwijs;
• gezondheid en zorg;
• familie en bescherming;
• politie en detentie;
• opvang en sociale zekerheid;
• werk en vrije tijd.
Deze Gids is een praktisch naslagwerk voor alle professionals die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met ongedocumenteerde kinderen, zoals maatschappelijk werkers, leerkrachten, politieagenten, medewerkers in de (jeugd)zorg en gemeenteambtenaren. Klik hier voor meer informatie

dinsdag 1 november 2011

Ars Aequi Geschetst - Familierecht geschetst - W.M Schrama

Titel: Familierecht geschetst
Auteur: Wendy Schrama, K. Boele-Woelki
Jaar: 2009
Boek in de HVA Catalogus


Korte beschrijving
Het Nederlandse personen- en familierecht geschetst aan de hand van schema’s, die het rechtssysteem inzichtelijk maken. Een helder overzicht van de actuele stand van zaken waarbij de schematische aanpak bijdraagt aan een beter begrip van de materie. Bron

Informatie en communicatie in het handhavingsbeleid : inzichten uit wetenschappelijk onderzoek - Judith van Erp

Titel: Informatie en communicatie in het handhavingsbeleid : inzichten uit wetenschappelijk onderzoek
Reeks Handhaving en gedrag ; 2
Auteur: Judith van Erp
Jaar: 2007
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Ook in het handhavingsbeleid groeit het besef dat adequate naleving van regelgeving kan worden bevorderd door de inzet van informatie en communicatie. Handhaving wordt vaak breed opgevat als alle activiteiten die tot doel hebben de naleving van regelgeving te bevorderen. Daartoe worden verschillende instrumenten ingezet, waaronder communicatie. Dat gebeurt tot dusver echter niet op basis van een sterke onderbouwing. Over de aard van handhavingscommunicatie, de wijze waarop het wordt ingezet, en de effectiviteit, bestaat echter nog weinig samenhangende kennis.
Daarom is de behoefte ontstaan aan een nadere uitwerking van handhavingscommunicatie, en meer inzicht in de mogelijkheden en beperkingen ervan. Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan de professionalisering van handhavingscommunicatie, door lessen te formuleren vanuit wetenschappelijk onderzoek op dit onderwerp. De vraagstelling van deze studie luidt: Welke wetenschappelijke inzichten bestaan er op dit moment met betrekking tot de effecten van informatie en communicatie op de naleving van regelgeving?
Deze studie heeft tot doel het begrip handhavingscommunicatie nader uit te werken, het inventariseren en beschrijven van bestaande wetenschappelijke kennis over handhavingscommunicatie, en het ontwikkelen van een ordeningskader om een betere afweging te maken bij de inzet van handhavingscommunicatie.

Bestraffen, belonen en beïnvloeden / J. vd Pligt ea

Titel Bestraffen, belonen en beïnvloeden : een gedragswetenschappelijk perspectief op handhaving
Reeks Handhaving en gedrag ; 1
Onderdeel van  Handhaving en gedrag
Auteurs: J. van der Pligt, Willem Koomen, Frenk van Harreveld
Jaar: 2007
Boek in de HVA Catalogus


Korte beschrijving
Dit rapport bundelt de inzichten uit de gedragswetenschappen die een rol (zouden) kunnen spelen bij de vormgeving van het handhavingsbeleid. Het gaat in op een aantal determinanten van menselijk gedrag en mogelijke mechanismen om dat gedrag te beïnvloeden. Deze worden toegepast op de tegenstelling regelconform gedrag versus de neiging bestaande regels te negeren of doelbewust te overtreden.

Eerst worden deze determinanten en mechanismen besproken, waarna wordt gepoogd deze te relateren aan interventies en deze te evalueren in termen van generaliseerbaarheid, duurzaamheid en, in mindere mate, kosten-effectiviteit. Daarna worden, waar mogelijk, de potentiële bijdrage van in de gedragswetenschappen onderzochte mechanismen geïllustreerd met diverse praktische voorbeelden, bij voorkeur uit reeds geïmplementeerd beleid. De praktische illustraties (en onderzoek) hebben vooral betrekking op verkeer en belasting. Op deze gebieden is het meeste onderzoek voorhanden; dit betekent echter niet dat de diverse veranderings- en beïnvloedingsprincipes daartoe beperkt zouden zijn. Bron

Tussen pluche en publiek, lokale politiek in de praktijk - I. Propper / H. Kessens

Titel Tussen pluche en publiek: lokale politiek in de praktijk
Auteurs:  Igno Pröpper en Hans Kessens ; m.m.v. Deanneke Steenbeek
Jaar: 2005
Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving
De politiek is in het overheidsbeleid vaak onzichtbaar voor de burgers. De politieke keuzes die aan het beleid ten grondslag liggen, zijn zoekgeraakt of worden verborgen gehouden. In Tussen pluche en publiek pleiten de auteurs voor een 'herontdekking van de politiek'.
Van oudsher werken politici en bestuurders samen om conflicten niet op de spits te drijven en beleid politiek te neutraliseren. De auteurs maken inzichtelijk hoe politici en bestuurders juist kunnen samenwerken om een meer zichtbare politiek te realiseren. Het boek biedt handvatten voor het organiseren van het politieke proces op zowel rijks-, gemeentelijk als provinciaal niveau. Het gaat dan om het samenspel tussen de burgers en de gekozen vertegenwoordigers en tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren.
Tussen pluche en publiek is bedoeld voor politici, bestuurders, griffiers, journalisten en beleidsadviseurs die zich willen verdiepen in politieke en bestuurlijke vernieuwing. Elk hoofdstuk begint met een aantal praktijkvoorbeelden waarna aan de hand van vragen de stof verder wordt uitgediept.
Deze opzet maakt het boek ook zeer geschikt voor studenten die een functie in het openbaar bestuur ambiëren.
Bron

Sociaal memo / 2011, deel 2

Titel: Sociaal memo 2
Nummering: 1984
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Sociaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels) die de deskundige op het gebied van sociale zekerheid bijna elke werkdag nodig heeft. Sociaal Memo bevat gegevens over het huidige jaar en drie voorafgaande jaren. Bron

Projectmanagement, 6e druk - Roel Grit

Titel: Projectmanagement : projectmatig werken in de praktijk / Roel Grit
Auteur: Roel Grit
Editie: 6e dr
Jaar: 2011
Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving
Met het boek Projectmanagement maak je op een praktische manier kennis met projectmatig werken. Voor deze zesde druk is uitgebreid onderzoek gedaan. Suggesties over verbeterpunten zijn in de herziening verwerkt. Zo is er meer aandacht voor risicomanagement en is er een nieuw hoofdstuk, 'Zo doe je een project', toegevoegd. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.

In de eerste helft van het boek wordt een korte theoretische inleiding over projectmatig werken gegeven, hoe het kan worden toegepast en hoe een project succesvol kan worden afgesloten. De tweede helft is een praktisch handboek, met een aantal hulpmiddelen en vaardigheden om projecten succesvol aan te pakken. Een aantal van deze vaardigheden is ook bruikbaar in andere contexten dan projectmatig werken.

Bij het boek hoort een website met casuïstiek, het softwareprogramma PM Toolbox, tools en formats waarmee je bijvoorbeeld een plan van aanpak, een risicoanalyse en een tijdverantwoording kunnen maken. Nieuw toegevoegd zijn de webcolleges over een aantal thema's bij Projectmanagement en de toetsen voor met feedback en studieadvies. Bron

Rechtspraak vreemdelingenrecht: editie 2010

Titel Rechtspraak vreemdelingenrecht 2010
Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving
Rechtspraak Vreemdelingenrecht is de jurisprudentiebundel die sinds 1968 jaarlijks een overzicht biedt van de ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. Alle belangrijke uitspraken van het jaar 2010 vindt u dus in één handige uitgave.

Deze Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 is primair bedoeld voor het onderwijs aan universiteiten, hogescholen en post-academische onderwijsinstellingen, maar is natuurlijk ook onmisbaar voor de rechtspraktijk. Alle uitspraken zijn voorzien van bondige annotaties waarin gezaghebbende auteurs de uitspraak helder inleiden, de ontwikkeling van het betreffende leerstuk schetsen, en verwijzen naar relevante jurisprudentie en literatuur.

Het uitgebreide register op zaken, wetsartikelen en chronologie van de uitspraken maakt deze bundel bijzonder toegankelijk. Bron

Basisboek social media / Désirée van Osch en Renée van Zijl

Titel: Basisboek social media
Auteur: Désirée C. van Osch en Renée van Zijl
Jaar: 2011
Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving
Social media: revolutie of slechts een nieuw middel? Zowel wetenschappers, vakprofessionals als het onderwijs zijn er druk mee. Er zijn al veel boeken verschenen over de inzet van social media die antwoord geven op allerlei vragen uit de praktijk. Inmiddels bestaat er behoefte aan een boek dat de theorie uit de wetenschap samenbrengt met de praktijk vanuit meerdere disciplines. Een boek dat verder gaat dan alleen advies over de inzet van social media, dat een brede basiskennis biedt en inzicht geeft in de theoretische aspecten. Dit is het eerste boek in Nederland dat de kennis over social media uit wetenschap en beroepspraktijk samenbrengt tot één verhaal.
 In Basisboek social media schetsen wetenschappers vanuit de theorie het ontstaan en de gevolgen van social media. Daarna belichten vakspecialisten de praktische kant van social media. Onderwerpen zijn: social media in de netwerkmaatschappij, communiceren, overheid, journalistiek en organisaties met social media, impressiemanagement en storytelling via social media, interne communicatie, public relations, projectmanagement en mediaplanning met social media. Maar ook:
 • do’s en don’ts van social media-innovator Erwin Blom;
 • een katern facts and figures;
 • een nawoord van bestseller-auteur Menno Lanting. Bron