donderdag 20 december 2012

Strafrecht met mate / N. Jörg, C. Kelk, A.H. Klip

Titel: Strafrecht met mate 
Auteur: N. Jörg, C. Kelk, A.H. Klip
Jaar: 12e herz. dr, 2012
Klik hier voor meer informatie

Beschrijving
"Strafrecht met mate' vormt een inleiding op het Nederlandse strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht. Deze geheel vernieuwde twaalfde druk plaatst het Nederlandse straf(proces)recht tevens in zijn huidige moderne Europese context. 
Het boek behandelt de dogmatische leerstukken en koppelt deze aan de problematische kanten van het strafrecht. 'Strafrecht met mate' bepleit een toepassing van het strafrecht die met mate geschiedt.

'Strafrecht met mate' is een studieboek voor het inleidingsvak straf(proces)recht aan universiteiten en hogescholen. Klik hier voor meer informatie. 

Mediation in juridisch perspectief / A.H. Santing-Wubs.Titel: Mediation in juridisch perspectief
Auteur: A.H. Santing-Wubs.
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Op het terrein van alternatieve geschillenbeslechting hebben zich in de loop der tijd diverse varianten ontwikkeld. Mediation is daar één van. Het bijzondere van mediation is onder andere dat de geschillen worden beslecht door partijen zelf. De mediator, die overigens geen beslissingsmacht heeft (in tegenstelling tot 'arbitrage' of 'bindend advies'), treedt hierbij op als procesbegeleider die de communicatie tussen partijen bevordert.

In deze uitgave worden meerdere facetten van mediation tegen het licht gehouden in juridisch perspectief.
Mediation in juridisch perspectief vormt deel 7 in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk.

De serie staat onder redactie van prof.mr. G.R. Rutgers, prof.mr. H.J. Snijders en prof.mr. J.B.M. Vranken.

Eerder verschenen monografieën in deze serie:

1. 'Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg', bewerkt door prof.mr. A.I.M. van Mierlo en mr. J.H. van Dam-Lely,
2. 'Civiel Appel', bewerkt door prof.mr. H.J. Snijders,
3. 'Bewijslastverdeling', prof.mr. W.D.H. Asser,
4. 'De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken', bewerkt door mr. A. Hammerstein,
5. 'Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechtelijke uitspraken', mr. Th.B. ten Kate en mr. M.M. Korsten-Krijnen,
6. 'Procederen met of zonder procesvertegenwoordiger', mr. W.H.B. den Hartog Jager

Klik hier voor meer informatie.
Mediation in het strafrecht / Femke Zalm

Titel: Mediation in het strafrecht 
Auteur: Femke Zalm
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Mediation is een veelomvattend concept, waarbij genoegdoening vooropstaat. In het strafrecht is er steeds meer aandacht voor mediation. Dit past binnen de groeiende maatschappelijke behoefte aan een versterkte slachtofferpositie in het strafproces. Ook de Europese Unie vraagt door middel van kaderbesluiten en richtlijnen al langere tijd om nationale regelgeving omtrent bemiddeling tussen slachtoffer en dader. Pas recentelijk (1 januari 2012) heeft de Nederlandse wetgever gehoor gegeven aan deze vraag door de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 51h van het Wetboek van Strafvordering.

In Mediation in het strafrecht wordt gedetailleerd uiteengezet waarom de inpassing van het horizontale concept mediation in het verticaal georiënteerde strafrechtstelsel niet vanzelfsprekend is en fricties oplevert. Deze fricties worden vervolgens nader toegespitst op het nieuwe artikel 51h. In dit boek wordt een eerste aanzet gegeven voor een ‘frictievrije’ vorm van mediation die zo veel mogelijk recht doet aan zowel de kenmerken van het concept mediation als de beginselen van het Nederlandse strafrechtstelsel. Hierbij is lering getrokken uit het Belgische systeem, waarbij mediation al langere tijd onderdeel is van de strafrechtpraktijk.

Dit boek geeft een helder overzicht van de fricties die mediation in het strafrecht met zich meebrengt en de mogelijkheden voor inpassing van dit concept binnen het huidige Nederlandse strafrechtstelsel. Dit levert interessante inzichten op voor professionals in het strafrecht en de mediationpraktijk. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor meer informatie. Alle dagen schuld : praktijkverhalen over armoede / Mirjam Pool


Titel: Alle dagen schuld : praktijkverhalen over armoede
Auteur: Mirjam Pool, Mirjam
Jaar: 8e dr 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving 

De achtendertigjarige Aukje heeft al twintig jaar een bijstandsuitkering. Haar sociale leven beperkt zich tot de internetchat. In de winter trekt ze twee truien over elkaar aan omdat er geen geld is voor een warme jas.
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leven in Nederland zo'n 680.000 huishoudens op of onder de armoedegrens. Wie zijn de mensen achter de cijfers? Wat is de oorzaak van hun armoede? In Alle dagen schuld gaat Mirjam Pool in gesprek met gezinnen die het niet redden. Ze maakt hun dagelijkse zorgen mee, leert hun familieachtergrond kennen, ziet hun geworstel met de instanties en de regels.
Alle dagen schuld haalt de lezers de huiskamer in en confronteert ze met de dagelijkse praktijk van leven in armoede. Klik hier voor meer informatie.


Rapporteren in de hulp- en dienstverlening / Judith ter Horst

Titel: Rapporteren in de hulp- en dienstverlening 
Auteur: Judith ter Horst
Jaar: 3e, herz. dr 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving 
Hulp- en dienstverleners moeten regelmatig rapporteren, bijvoorbeeld om de voortgang van de hulpverlening vast te leggen, om een advies uit te brengen of om voorzieningen voor een cliënt aan te vragen. Een rapport is het visitekaartje van de schrijver, van de organisatie die hij vertegenwoordigt en van de beroepsgroep hulp- en dienstverleners als geheel.
Rapporteren in de hulp- en dienstverlening is een praktisch boek dat het proces van rapportage praktijkgericht behandelt. Het boek gaat uitgebreid in op de meest voorkomende soorten rapporten en op deelaspecten die in rapportages aan de orde komen. De theorie wordt uitgelegd aan de hand van casussen uit de beroepspraktijk. Opdrachten, concrete schrijfadviezen en praktische tips bieden de lezer de gelegenheid de stof te verwerken en toe te passen. Het boek is daarmee een uitstekende voorbereiding op de schrijftaak waar hulp- en dienstverleners mee te maken krijgen. Klik hier voor meer informatie. 

Agressie in hulp- en dienstverlening : van impact op medewerkers naar een gedragen beleid / Mariet Ghaye en Rita Daneels


Titel: Agressie in hulp- en dienstverlening : van impact op medewerkers naar een gedragen beleid / Mariet Ghaye en Rita Daneels
Auteur: Mariet Ghaye, Mariet en Rita Daneels
Jaar: 1e dr 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Dit boek wil leidinggevenden in de zorg- en dienstverlening handvatten bieden om adequaat om te gaan met agressie. Het boek richt zich ook tot de collega's en de hulpverlener zelf. Aan de hand van praktijkvoorbeelden lezen we over de realiteit van agressie en de impact ervan. Een eerste stap is het vastleggen van grenzen van wat 'normaal' te noemen is binnen de organisatie. Het tweede hoofdstuk vormt de kern van het boek: herstel van en nazorg bij agressie-incidenten. De auteurs geven correcte, niet-moraliserende antwoorden op vragen over reactiefases en de te verwachten steun van leidinggevenden. Voor de verwerking hanteren ze het driegesprekkenmodel, waarbij het eerste gesprek plaatsvindt binnen de 24 uur na het incident, een tweede gesprek enkele weken erna en een derde gesprek ongeveer drie maanden later. Het derde hoofdstuk gaat over het concreet aanpakken van agressie, het alert oppikken van signalen en het reageren op grensoverschrijdend gedrag. Het boek besluit met een oproep tot beleidsmatige aanpak van agressie. Degelijke publicatie, met de kwaliteit van een bruikbaar werkboek. Kleurendruk met kleine, soms schreefloze letter. Verlucht met figuren, tabellen en kaders. Met literatuurlijst. Klik hier voor meer informatie. 

Studeren met dyslexie : informatie, praktische aanpak, noodzakelijke ontwikkelingen / Nel Hofmeester


Auteur: Hofmeester, Nel
Titel: Studeren met dyslexie : informatie, praktische aanpak, noodzakelijke ontwikkelingen Nel Hofmeester
Jaar: 2008
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

De auteur heeft als praktijkdeskundige van de Helpdesk Dyslexie van Hogeschool Rotterdam haar jarenlange ervaring met zwak-lezende studenten en volwassenen in deze studiebegeleidingsgids verzilverd. De concrete problematiek gaat uit van de dyslectische student in het hoger onderwijs, maar deel één en twee met inventarisatie en aanpak van de problemen met informatieverwerking, concentratie, toetsen etc. en de checklist meervoudige intelligentie om tot een individuele sterkte/zwakte-analyse te komen, zijn zeker ook bruikbaar voor scholieren en begeleiders in het voortgezet onderwijs, evenals de tips voor de lees- en scriptieaanpak, timemanagement, omgaan met docenten, speciale regelingen en hulpmiddelen zoals laptop en spraakherkenning. In deel drie de gangbare discussies rond dyslexie en onderwijs en beleidsaanbevelingen; in de bijlage is de vormgeving beschreven die in dit unieke, vernieuwende handboek wordt toegepast: voor de zwakke lezer aantrekkelijk, gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Aan te bevelen voor iedereen in het hoger en voortgezet onderwijs, voor wie studiehulp nodig heeft of biedt en voor opleiders, beleidsmakers en andere aanbieders van informatie.

woensdag 12 december 2012

De vrijheid van arbeidskeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten / J. van Drongelen en S.E.H. LacroixTitel: De vrijheid van arbeidskeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten
Auteurs: J. van Drongelen en S.E.H. Lacroix
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit boek vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectief actierecht.

Hoewel er op de arbeidsmarkt sociaaleconomische ontwikkelingen zijn, zoals een toename van deeltijdarbeid en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en een steeds meer groeiende behoefte aan het nieuwe werken/flexwerken, wordt er in de literatuur en rechtspraak weinig aandacht besteed aan het verschijnsel nevenarbeid. Bij nevenarbeid zijn twee belangen in het geding: de belangen van de werkgever die zijn bedrijfsbelang(en) wil beschermen en de belangen van de werknemer om door middel van arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien - en dat niet alleen, het gaat ook om de mogelijkheid zich door arbeid te ontplooien op een wijze die het meest bij zijn persoonlijkheid past. In dat kader speelt dat grondrechten - en meer specifiek art. 19 lid 3 Grondwet - het daarbij behorende recht op vrije arbeidskeuze garanderen. Beperkingen hierop mogen enkel plaatsvinden via een wet in formele zin. In de praktijk wordt de werknemer er echter veelvuldig in beperkt om naast de hoofdwerkzaamheid arbeid voor derden te verrichten of om als zelfstandige een bedrijf te voeren. Deze beperkingen vinden vaak hun oorsprong in een collectieve arbeidsovereenkomst.

In hoeverre wordt de werknemer in de praktijk beperkt in het verrichten van nevenarbeid? En mag dit eigenlijk wel? De resultaten van een onderzoek naar nevenarbeid zijn in dit boek opgenomen.

Bron

Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden / M.H. PaapstTitel: Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden
Auteur: M.H. Paapst
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Dit boekje heeft tot doel om eerstejaars rechtenstudenten een eerste overzicht te geven van een aantal informatiesystemen die ze tijdens de studie kunnen gebruiken. Van ieder systeem is globaal beschreven wat de functionaliteit is, en welke informatie ermee gevonden kan worden. Door vervolgens zelf de systemen verder te onderzoeken en ermee te gaan werken is het mogelijk deze vaardigheden onder de knie te gaan krijgen. Het boekje bestaat uit vier delen: Allereerst zal er aandacht worden geschonken aan de verschillende bronnen en informatiesystemen die een student kan gebruiken om informatie op te zoeken. Daarbij maken we een onderscheid tussen wetgeving, kamerstukken en verdragen, de literatuur, en tot slot de jurisprudentie. Vervolgens zal in het tweede deel duidelijk worden gemaakt op welke wijze er naar deze bronnen verwezen dient te worden in een juridische tekst. In het derde deel wordt uiteengezet welke functies er in een tekstverwerkingspakket beschikbaar zijn zodat de verwijzing op een snelle en eenvoudige manier uitgevoerd kan worden. In het vierde deel worden er ter afsluiting nog een aantal praktische oefeningen gegeven in het doorzoeken van bronnen. Het boekje is in samenwerking met de ITJ-vaardighedentrainers en bibliotheekcollectiespecialist mevrouw I. Bennigsen geschreven ter ondersteuning van het juridische vaardighedenonderwijs voor eerstejaars rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Die studenten hanteren naast dit boekje nog een werkboek met aanvullende informatie over bepaalde bronnen. Hoewel het boekje dus specifiek is geschreven met deze doelgroep in gedachten, is het ook goed te gebruiken door rechtenstudenten van andere Nederlandse universiteiten.

Bron

De veiligheidsmythe. Over politie, justitie en misdaad in Nederland / Bart de KoningTitel: De veiligheidsmythe. Over politie, justitie en misdaad in Nederland
Auteur:  Bart de Koning
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Criminelen moeten in hun portemonnee worden getroffen. Justitie moet strenger straffen. Zero tolerance werkt. Drugs moeten keihard bestreden worden. Meer blauw op straat maakt Nederland veiliger. Zomaar wat veelgehoorde ideeën waar de meeste Nederlandse politici, journalisten en burgers het roerend over eens zijn.

Het treurige is dat de meeste van die opvattingen domweg niet kloppen. Het is bijvoorbeeld al veertig jaar bekend dat je met blauw op straat nauwelijks boeven vangt, maar dat wil kennelijk maar niet tot de politiek en de media doordringen. Door de roep om blauw is de Nederlandse politie harder gegroeid dan alle andere Europese politiekorpsen, maar de recherche – die nu juist wél boeven vangt – bleef bij deze groei ernstig achter. De politie geeft twee keer zoveel uit aan management en overhead als aan opsporing.

In De veiligheidsmythe ontmaskert Bart de Koning de meest gehoorde mythen over politie, justitie en misdaad in Nederland. Zo is het aantoonbaar niet waar dat Nederland steeds onveiliger wordt: de misdaadcijfers dalen al jaren. De Nederlandse rechters zijn niet soft, bejaarden worden niet op grote schaal thuis overvallen en de war on drugs is allang verloren. Justitie plukt nauwelijks geld van criminelen, snelheidscontroles op de snelwegen redden nauwelijks mensenlevens en het werk van politieagenten is veel minder gevaarlijk dan iedereen denkt.

Bron

vrijdag 7 december 2012

Kennis- en informatiemanagement in juridische organisaties. Verhalen uit de praktijk / C.L. Hoogewerf en M. ApistolaTitel: Kennis- en informatiemanagement in juridische organisaties. Verhalen uit de praktijk
Auteurs: C.L. Hoogewerf en M. Apistola
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit boek bevat tien interviews die tussen maart 2011 en maart 2012 zijn afgenomen met bibliothecarissen en kennismanagers werkzaam in juridische organisaties. De interviews zijn afgenomen door Martin Apistola en Niel Hoogewerf, beiden docent-onderzoekers aan de HBO Rechtenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam. De geïnterviewden komen uit verschillende geledingen van de juridische maatschappij. Zij zijn werkzaam bij rechtbanken, bij het Openbaar Ministerie, bij advocatenkantoren, bij rechtsbijstandsverzekeraars en bij vakbonden.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de digitalisering van juridische informatie en kennis, contentintegratie en het vormgeven en onderhouden van kennissystemen.

De 'Praktijkvaardigheden' zijn bestemd voor studenten die een opleiding volgen in het hoger juridisch onderwijs. Elk deel geeft met schema's, vragen en voorbeelden snel toegang tot de praktische toepassing van kennis in de rechtspraktijk.

Bron


Jonge slachtoffers, jonge daders? / Valerie PeeckTitel: Jonge slachtoffers, jonge daders? Een onderzoek naar risicofactoren en kenmerken van slachtoffers van geweld en de relatie met daderschap
Auteur:  Valerie Peeck
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Bij jeugd en geweld denkt men vooral aan jongeren als dader van geweld. Jongeren hebben echter een grotere kans om slachtoffer van geweld te worden dan volwassenen. Maar niet iedereen heeft evenveel kans om slachtoffer te worden. Daarnaast blijkt dat sommige slachtoffers vaker slachtoffer worden of zich tot dader ontwikkelen. Dit boek probeert op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek inzicht te geven in welke jongeren een verhoogd risico lopen om (herhaaldelijk) slachtoffer te worden van geweld of zich te ontwikkelen tot daders van geweld. Geconcludeerd wordt dat met een aanpak gericht op jonge slachtoffers van geweld mogelijk veel winst te behalen is, aangezien er minder nodig is om deze risicogroep weer op het juiste pad te brengen dan gewelddadige veelplegers. Dergelijk beleid zou niet alleen kunnen leiden tot een reductie van het aantal herhaaldelijke geweldslachtoffers maar ook tot een vermindering van het aantal potentiële daders. Het boek is interessant voor iedereen die met jongeren te maken heeft, maar met name voor medewerkers en beleidsmakers van scholen, politie en slachtofferhulp. Daarnaast is het geschikt voor alle mensen met belangstelling voor victimologie en criminologie.

Bron

Het arbeidsrecht in 50 uitspraken / M.J.A.C. Driessen, F.B.J. Grapperhaus, N. Gundt, S. Klosse en W.J.M. Rauws (red.)Titel: Het arbeidsrecht in 50 uitspraken
Auteurs: M.J.A.C. Driessen, F.B.J. Grapperhaus, N. Gundt, S. Klosse en W.J.M. Rauws (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

'Het arbeidsrecht in 50 uitspraken' biedt u een helder overzicht van de meest belangwekkende uitspraken van de afgelopen jaren op arbeidsrechtelijk gebied, gecategoriseerd op onderwerpen zoals 'loon', 'bedingen' en 'grondrechten'. De opbouw van de tekst is 'feiten', 'beslissing' en 'commentaar'.

Bron

Beginselen van de democratische rechtsstaat / M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen en R.J.G.M. WiddershovenTitel: Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht / / M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, R.J.G.M. Widdershoven.
Auteurs: M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen en R.J.G.M. Widdershoven
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


'Beginselen van de democratische rechtsstaat' beoogt inzicht te verschaffen in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het Nederlandse staatsbestel ten grondslag liggen en aan te geven hoe die beginselen in het positieve recht zijn uitgewerkt.

Naast een systematische analyse wordt aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van de democratische rechtsstaat, in het bijzonder in Nederland. Tevens wordt de ontwikkeling van de Europese en internationale rechtsorde in het perspectief van deze beginselen geplaatst.

Vergeleken met de zesde druk uit 2006 is het boek op onderdelen sterk geactualiseerd. Het boek is primair bedoeld voor de rechtenstudie, maar door zijn karakter van algemene inleiding in het staats- en bestuursrecht ook geschikt voor andere lezers.

Bron

Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek / Louis Tavecchio en Martin GerrebrandsTitel: Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek. Methodologische en wetenschapstheoretische reflecties op de onderbouwing van professionele interventies
Auteurs: Louis Tavecchio en Martin Gerrebrands
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Praktijkgericht onderzoek en validiteit zijn twee begrippen die centraal staan binnen de onderzoekspraktijk van het hoger beroepsonderwijs. Dergelijk onderzoek naar professionele interventies, betogen de auteurs, moet verantwoording afleggen over stringente methodologische criteria binnen een beroepspraktijk die - liefst op korte termijn - bruikbare wetenschappelijke resultaten verlangt. Binnen dit spanningsveld, waar kennis en belang vaak in elkaar grijpen, opereren expertisecentra als zij verschillende methoden inzetten om innovaties binnen professionele methodieken met onderzoek en bewijsmateriaal te onderbouwen.
In Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek staan de auteurs stil bij verschillende methoden van onderzoek die geschikt zijn voor een praktijkgerichte toepassing waarbij ze de methodologische en ethische consequenties mede in hun overwegingen betrekken.

Bron

Transformatiestrategieën voor verouderde stadswijken / Remon Rooij, Machiel van Dorst, Ina Klaassen en Fokke Wind (red.)Titel: Transformatiestrategieën voor verouderde stadswijken. Ingrijpen in een complexe en kwetsbare werkelijkheid
Auteurs: Remon Rooij, Machiel van Dorst, Ina Klaassen en Fokke Wind (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Stedebouwkundigen moeten niet alleen op uitvoering gerichte ontwerpen kunnen maken, maar ook visies en transformatiestrategieën kunnen ontwikkelen, waarbij de ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke problemen in buurten, wijken en steden in samenhang aangepakt worden. Alleen op die manier kunnen plannen voor en interventies in kwetsbare stadswijken duurzaam zijn.

Gestoeld op een wetenschappelijke basis wordt in dit boek zowel een brede context, als ook praktische bagage voor het aanpakken van verouderde stadswijken geleverd. De complexiteit van de stadswijkenproblematiek wordt in dit boek uiteengezet in deel I ‘De toonzetting’. Deel II ‘De verbreding’ bekijkt meer specifiek de verschillende inrichtingsopgaven en sturingsopgaven die spelen: stedelijke duurzaamheid, de relatie tussen sociale en fysieke aspecten, en de rol, positie en (on)mogelijkheden van de verschillende actoren. Deel III ‘De verdieping’ richt zich op praktische instrumenten die de stedebouwkundige kan hanteren in de aanpak van de verouderde stadswijken: een meetinstrument voor woontevredenheid, de space syntax methode die de relatie laat zien tussen stratenpatronen en veiligheid, en ter inspiratie, een foto-impressie die de overgangszone tussen privé-ruimte en openbare ruimte onder de loep neemt. Deel IV ‘De lering’ reflecteert op de voorafgaande bijdragen: welke lessen kunnen eruit getrokken worden bij het maken van plannen voor verouderde stadswijken.

Bron

Jeugd en cybersafety. Online slachtoffer- en daderschap onder Nederlandse jongeren / Joyce Kerstens en Wouter Stol (red.)Titel: Jeugd en cybersafety. Online slachtoffer- en daderschap onder Nederlandse jongeren
Auteurs:  Joyce Kerstens en Wouter Stol
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Waarom wordt iemand slachtoffer van pesterijen op internet? Wat beweegt iemand om een virtuele hotelkamer leeg te roven? Met wie chatten jongeren over seksuele onderwerpen? En waarom zijn bepaalde jongeren wel of niet vatbaar voor negatieve ervaringen op internet? Deze vragen worden in dit boek beantwoord.

Dit boek is bedoeld voor jeugdhulpverleners, docenten, ouders en ieder ander die te maken heeft met internettende jongeren. In Jeugd en Cybersafety is beschreven wat jongeren doen op internet en waar ze mee te maken krijgen. Bovendien wordt duidelijk gemaakt welke jongeren de meeste kans lopen op negatieve ervaringen op het gebied van cyberpesten, financieel-economische criminaliteit en seksuele activiteiten. De resultaten zijn beschreven aan de hand van gegevens van 6299 jongeren.
Dit boek legt de basis voor evidence-based beleid, interventies, maatregelen en begeleiding.

Bron

Competentiemanagement. Persoonlijk ontwikkelplan / Roel Grit, Roelie Guit en Nico van der SijdeTitel: Competentiemanagement. Persoonlijk onwikkelplan
Auteurs: Roel Grit, Roelie Guit en Nico van der Sijde
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Competentiemanagement is een praktisch en toegankelijk boek over ontwikkeling van je competenties. Het is geschreven voor alle hbo-opleidingen die de competenties van hun studenten willen ontwikkelen en voor alle studenten die meer wil weten over hun eigen sterkten en verbeterpunten. Alle hoofdstukken staan vol met opdrachten en tests, die je helpen om je eigen competenties te onderzoeken en te ontwikkelen. Het boek is erg geschikt voor zelfstudie en geeft je veel ruimte voor eigen invulling.

Competentiemanagement behandelt de volgende onderwerpen:
Wat is competentiemanagement? Wie ben ik (o.a. zelfanalyse en zelfreflectie)? Wat kan ik individueel? Wat kan ik in een team? Wat wil ik worden? En hulpmiddelen.

Alle opdrachten in Competentiemanagement worden toegelicht en van achtergrondinformatie voorzien. Bovendien staan er tips in over de wijze van beoordeling en terugkoppeling. Ook worden suggesties gedaan voor het combineren van bepaalde opdrachten. De auteurs putten bij dit alles uit hun eigen ervaringen, maar ook uit reacties van gebruikers van eerdere drukken van dit boek.

Bron

Kernzaken Staatsrecht / Mike Bindraban en Bram KratsbornTitel: Kernzaken Staatsrecht
Auteurs: Mike Bindraban en Bram Kratsborn
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


In Kernzaken staatsrecht wordt op hoofdlijnen een overzichtelijk beeld geschetst van het Nederlandse staatsrecht. Aan de hand van het begrip 'democratische rechtsstaat' wordt op een toegankelijke wijze inzichtelijk gemaakt welke organen, onder welke voorwaarden, gerechtigd zijn tot het stellen van geldende regels in de Nederlandse rechtsorde. Hiertoe worden de samenstelling, de inrichting en de bevoegdheden van de Nederlandse staat en zijn organen nader en op kernachtige wijze onder de loep genomen.

Door de belangrijkste onderwerpen van het Nederlandse staatsrecht beknopt, maar volledig te behandelen en aan te vullen met relevante voorbeelden en jurisprudentie is het boek voor een student of beroepsbeoefenaar bij uitstek geschikt om snel en gericht (kort voor een college of overleg) inzicht te verkrijgen in een bepaald staatsrechtelijk onderwerp.

Het boek is in eerste instantie bestemd voor juridische opleidingen in het hoger onderwijs (bachelor- en masterfase), maar is door de opzet en schrijfstijl ook toegankelijk voor een ieder die in welke hoedanigheid dan ook geïnteresseerd is in het Nederlandse staatsrecht.

Bron

Kernzaken Intellectueel eigendomsrecht / Koen Konings


Titel:  Intellectueel eigendomsrecht
Auteur:   Koen Keunings
Jaar:  2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Het intellectuele eigendomsrecht is overal om ons heen. Op een mobiele telefoon rusten octrooirechten, auteursrechten, chipsrechten en merkrechten. Als men op internet een bloemist zoekt, dan heeft men te maken met de databankrechten op de gebruikte telefoongids. De bedrijfsnaam van de bloemist wordt beschermd door het handelsnaamrecht. Op de geleverde tulpen rusten kwekersrechten. En op de vaas waarin de bloemen worden gezet rusten modelrechten. Enzovoorts. Het belang van intellectuele eigendom is dus zeer groot. Het heeft niets te maken met het gewone eigendomsrecht, dat personen op stoffelijke zaken kunnen hebben, maar het regelt een belangrijk deel van de concurrentieverhoudingen tussen marktpartijen.

Het intellectuele eigendomsrecht is een zeer dynamisch en internationaal rechtsgebied met ingewikkelde regels. Kernzaken Intellectueel Eigendomsrecht beoogt de lezer basiskennis bij te brengen over dit boeiende rechtsgebied. Als een rode draad loopt een illustratieve casus door het boek, die de lezer helpt bij het toetsen van de stof.

Bron

maandag 3 december 2012

Arbeidswetgeving 2012-2013 / Kluwer


Titel: Arbeidswetgeving 2012/2013
Jaar: 2012/2013 (30e druk)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

In deze bundel zijn de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen verzameld. Daarnaast bevat de bundel regels die zijn neergelegd in een code, beleidsregel of aanbeveling. Vorig jaar reeds is de bundel uitgebreid met gratis toegang tot de online versie (continu update) waarmee gebruikers altijd de actuele wetgeving bij de hand hebben. De regelingen zijn thematisch gerangschikt. Een alfabetische inhoudsopgave, zelfklevende tabs, margeteksten en een trefwoordenregister vergemakkelijken het zoeken. De bundel is geschikt voor personen die beroepsmatig van arbeidsrechtelijke regels moeten kennisnemen. Daarnaast wordt deze handzame pocket voor vele opleidingen binnen het Wetenschappelijk en Hoger Beroeps Onderwijs gebruikt. Jaarlijks verschijnt in de maand juli een geheel geactualiseerde editie. Klik hier voor meer informatie.