dinsdag 2 juli 2013

Ethisch leren denken / Jan Ebskamp, Syll Damave ; [red. Singeling tekstproducties ; ill. Bas van der Schot ... et al.]

Titel: Ethisch leren denken
Auteurs: Jan Ebskamp, Syll Damave ; [red. Singeling tekstproducties ; ill. Bas van der Schot ... et al.]
Jaar: 4e [geheel herz.] dr 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

In de beroepsuitoefening van werkers spelen waarden en normen een grote rol. Een deel van die normen zijn in gedragscodes vastgelegd, zonder dat het om recepten gaat. Van belang is dat werkers zich tijdens de opleiding scholen in het professioneel hanteren van morele dilemma’s: hoe ga ik met vertrouwelijke informatie om, in hoeverre mag ik iemand dwingen, moet ik een rapportage eerst door een cliënt laten lezen?


Er verandert veel in de beroepen van hulpverlening, verzorging en sociale dienstverlening. Morele reflectie op die beroepsuitoefening vraagt om voortdurende aanpassingen en vernieuwingen. In deze vierde druk is de inhoud geheel herzien. De casussen zijn geactualiseerd. En er is met name meer aandacht voor de omgang met cliënten uit andere culturen, voor contacten waarin dwang en drang een grote rol spelen, voor management, kwaliteitszorg en voor de jeugdproblematiek. In dit boek is de Beroepscode voor de jeugdzorgwerker als bijlage opgenomen. 

Ethisch leren denken is gebaseerd op de mbo kwalificatiedossiers Welzijn 2011 voor de opleidingen Pedagogisch Werker (niveau 3 en 4), Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4), Onderwijsassistent (niveau 4), Sociaal Cultureel Werker (niveau 3 en 4) en Sociaal Maatschappelijke Dienstverlener (niveau 4).

Piet Sanders : een honderdjarige vernieuwer / [bijdragen Gerard Meijer ... et al. ; voorwoord Maarten Kroeze].


Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer

Titel: Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer / [bijdragen Gerard Meijer ... et al. ; voorwoord Maarten
Jaar Kroeze].
Auteur: Meijer, G. J
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

'In september 1912 ben ik in Schiedam geboren'.
Zo begint het boek Herinneringen van Piet Sanders, dat in 2009 verscheen. En zo begon honderd jaar geleden, op zaterdag 21 september 1912, het leven van een zeer bijzonder man. Piet Sanders is -zijn honderdjarige leven lang- gefascineerd door vernieuwing: als kunstverzamelaar door nieuwe vormen in de kunst, als jurist door nieuwe vormen in het recht.

Met de bundel Piet Sanders - Een honderdjarige vernieuwer willen de auteurs een eerbetoon brengen aan zijn indrukwekkende leven en aan zijn scheppend vermogen. De innovativiteit staat hierbij centraal: elk opstel bevat een nieuw idee, een nieuw inzicht of een nieuwere vorm op het gebied van het ondernemingsrecht of het arbitragerecht. De meeste bijdragen zijn afkomstig van jonge auteurs. Daarnaast bevat de bundel een juristenportret van Piet Sanders en een overzicht van zijn belangrijkste publicaties.
Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers en praktijkjuristen. Klik hier voor meer informatie.


Socialezekerheidsrecht / Boom basics

Titel: Socialezekerheidsrecht
Auteur: J. Heinsius
Jaar; 3e druk 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Inkomensverschaffing, preventie en re-integratie

Het socialezekerheidsrecht bevat de regels die beogen aan mensen die door arbeid niet (of niet meer) (volledig) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, de middelen van bestaan te verschaffen. Het gaat dus om regels ter bescherming tegen onzekerheden van het bestaan, voortvloeiend uit bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom. Daarnaast tracht het socialezekerheidsrecht het intreden van inactiviteit te voorkomen en een nieuwe deelname aan het arbeidsproces te bevorderen. Het socialezekerheidsrecht kent derhalve drie doelen:
 maandag 24 juni 2013

De bijstand in praktijk 2013 / J. de Boer, W. Heesen en R. Ros

Titel: De bijstand in praktijk  Auteurs: J. de Boer, W. heesen, R. Ros
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Beschrijving

Het boek "De bijstand in praktijk" behandelt op overzichtelijke wijze de WWB in al haar facetten waarbij vanuit de juridische kaders wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk.

Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden, schema's, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en is tevens voorzien van de volledige en actuele wettekst.

Door deze opzet is dit boek geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, als naslagwerk voor professionals (klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten en advocaten) en, vanwege de toegankelijkheid, voor ieder ander die de WWB beter wil leren kennen en daarover goed en actueel geïnformeerd wil zijn. Klik hier voor meer informatie.

 Strafrecht & strafvordering / Ars Aequi

Titel: Strafrecht & strafvordering ...
Auteur: Ars Aequi Libri
Jaar: 2013 / 2014
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

 Deze wetseditie bevat wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 april 2013.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdrecht begrepen / Lydia Janssen

Titel: Jeugdrecht begrepen
Auteur: Lydia Janssen
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus.


Beschrijving

Jeugdrecht begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben.

Het boek bestaat uit vier delen. In deel I worden de hoofdlijnen van het personen- en familierecht beschreven. Deel II schetst het jeugdstrafrecht en deel III beschrijft de Wet op de jeugdzorg. In het vierde en laatste deel wordt aandacht besteed aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De website www.jeugdrechtbegrepen.nl biedt naast toetsmateriaal een grote hoeveelheid casus, aan de hand waarvan de stof in de onderwijspraktijk geoefend kan worden.Klik hier voor meer informatie.

maandag 3 juni 2013

Praktisch Socialezekerheidsrecht, editie 2013-2014 / P. Kruit, C.J. Loonstra, E. van VlietTitel: Praktisch Socialezekerheidsrecht, editie 2013-2014
Auteurs: P. Kruit, C.J. Loonstra, E. van Vliet
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Praktisch Socialezekerheidsrecht is voor studenten geschreven die voor het eerst kennismaken met het socialezekerheidsrecht. Het boek is geschikt voor hbo-opleidingen die het vak in het curriculum hebben opgenomen, maar ook in het wo-onderwijs kan het zijn nut bewijzen. Daarnaast is het boek een handig naslagwerk voor iedereen die dagelijks in het socialezekerheidsrecht werkzaam is. Het boek is vlot geschreven en bevat veel voorbeelden die de beschreven leerstof begrijpelijk en inzichtelijk maken. De tussenvragen en eindvragen bieden de student de mogelijkheid zelfstandig met de stof te oefenen. Klik hier voor meer informatie.