dinsdag 27 november 2012

HBO-rechten, het onderzoek(en) waard! ONLINE BESCHIKBAAR!


Titel: HBO-rechten, het onderzoek(en) waard! (online beschikbaar)
Auteur: Rob van Otterlo
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus
Klik hier voor online access

Beschrijving
In een beknopt vijfluik loods ik u kort door het landschap van onderzoek naar de rechtspraktijk en de betekenis daarvan voor het onderwijs. De route bestaat uit: I) de aard van het onderzoek; II) de aard van de student; III) de noodzaak van onderzoek in het hbo; IV) welk onderzoek dan precies; en ten slotte (V) de toekomst van de hbo-jurist" Klik hier voor meer informatie.

Gemeenten aan zet: twee wegen naar ggz voor zorggezinnen (ONLINE BESCHIKBAAR!)


Titel: Gemeenten aan zet : twee wegen naar ggz voor zorggezinnen (online beschikbaar)
Auteur: M.P. van Gastel
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus
Klik hier voor online access

Beschrijving
Advies over de hoofdkeuzes die gemaakt moeten worden bij de verbinding van de jeugd-ggz met het nieuwe jeugdstelsel. De rode draad daarbij is hoe de hulp aan zorggezinnen het beste kan worden aangepakt. Er worden acht randvoorwaarden geformuleerd, waaronder: gemeenten moeten kunnen sturen op integrale hulp aan zorggezinnen; toeleiding naar ggz via de triage bij huisarts en via de jgz, het CJG en het zorgadviesteam; de juiste zorgvorm moet kunnen worden geboden; de ggz voor volwassen moet beschikbaar zijn als het ouders van kinderen die jeugdzorg krijgen betreft.
maandag 26 november 2012

Gezagsdrager / Thijs Jansen en Gabriel van den Brink


Titel: Gezagsdragers : de publieke zaak op zoek naar haar verdedigers
Auteurs: Thijs Jansen, Gabriel van den Brink
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Politieagenten, verpleegkundigen, leraren en conducteurs hebben het in hun dagelijks optreden vaak moeilijk. Vroeger was gezag inherent aan de rol die zij vervulden. Dat is echter niet meer vanzelfsprekend. Hoe de publieke zaak nu nog te verdedigen?
Hedendaagse gezagsdragers zien zich gesteld voor een tegenstrijdige ontwikkeling: terwijl hun gezag steeds minder vanzelf spreekt, lijkt gezagvol optreden meer dan ooit van hen verwacht te worden. Dat dingen mislopen of dat mensen zich niet aanpassen kan de samenleving slecht verdragen. En het zijn altijd de ‘professionals’ die daar iets aan moeten doen.

Deze discrepantie moet nodig aan de orde worden gesteld. Gezagsdragers neemt hier het initiatief en komt bovendien met beleidsmatige oplossingen. Want de publieke zaak heeft gezagsdragers nodig die een verhaal hebben, in dat verhaal geloven en daarvoor staan.

Gezagsdragers is het vierde boek in de reeks over beroepseer. Eerder verschenen Beroepszeer (2005, inmiddels 4 drukken), Beroepstrots (2009, 2e druk 2010) en Sturen op vertrouwen (2010, 2e druk in 2011). Klik hier voor meer informatie.
Handboek huurdersorganisatie / Nederlandse Woonbond


Titel: Handboek huurdersorganisaties. Dl. 5: Het bestuur : effectief en efficiënt besturen van een huurdersorganisatie (bestaande uit 8 delen)
Auteurs: John Cüsters en Kees de Jong (Nederlandse Woonbond)
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HVA-catalogus

Beschrijving
In zijn twintigjarig bestaan heeft de Woonbond duizenden bewonersorganisaties met raad en daad terzijde gestaan om hun functioneren te verbeteren. Deze schat aan ervaring en informatie is nu eindelijk, op veler verzoek, overzichtelijk gebundeld in het unieke achtdelige Handboek Huurdersorganisaties: een reeks boeken waarin alle belangrijke aspecten van het werk van een bewonersorganisatie worden behandeld. De bij elkaar ruim 500 (!) pagina's staan bol van de feiten, do’s en dont’s, grondige achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden. Het Handboek is rijk geïllustreerd en geheel in kleur gedrukt. Deel 1 (De historie) gaat over de oorsprong en ontwikkeling van de huurdersbeweging, deel 2 (De toekomst) gaat over het aantrekken van nieuwe actieve huurders, deel 3 (Communicatie) gaat over efficiënt en effectief communiceren, deel 4 (Het overleg) gaat over de kunst van het vergaderen, onderhandelen en adviseren, deel 5 (Het bestuur) gaat over het effectief en efficiënt besturen van een bewonersorganisatie, deel 6 (Het geld) gaat over de financiën van huurdersorganisaties in theorie en praktijk, deel 7 (Het recht) gaat over de mogelijkheden om recht of gelijk te halen en tot slot deel 8 (De bewonerscommissie) gaat over hoe je als bewonerscommissie succesvol kan opereren. De acht boeken worden geleverd in een mooie bijpassende verzamelband waarin u ze bij elkaar kunt bewaren. Klik hier voor meer informatie.
donderdag 22 november 2012

Titel: in extenso / het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken belicht / C.J.H. Jansen en J.J.J. Sillen


Titel: In extenso : het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken belicht
Auteurs: C.J.H. Jansen,  J.J.J. Sillen
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
In extenso - Het legaliteitsbeginsel vanuit zeven invalshoeken is een project van Law Extra, het excellentieprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dertien rechtenstudenten doen erin verslag van hun onderzoek naar het legaliteitsbeginsel vanuit zeven verschillende invalshoeken. De artikelen bestrijken niet alleen het staats- en bestuursrecht, maar ook het burgerlijk recht en de rechtsfilosofie. Zij haken daarbij aan bij actuele ontwikkelingen, zoals de Rawagedeh- en Hirst-zaak. Klik hier voor meer informatie.Ethiek de basis / Wieger van Dalen


Titel: Ethiek de basis : morele competenties voor professionals
Auteurs: Wieger van Dalen
Jaar: tweede druk 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

Morele standpunten, oordelen en argumenten horen we iedere dag; in de samenleving en op het werk. Het innemen van een moreel standpunt wordt ook doorlopend van ons gevraagd. Ethiek: de basis verbetert de vaardigheden om een actieve rol te spelen in dit alledaagse morele debat. Het gaat dan om:
Wat ben je aan het doen als je een moreel standpunt inneemt?
Wat zijn relevante argumenten en wat niet?
Wat betekent het voor je professioneel functioneren?

Ethiek: de basis is geschreven voor HO-studenten om hun morele competenties te verbeteren. De student leert een moreel vraagstuk te ontrafelen in morele argumenten om daarna tot een systematisch onderbouwd oordeel te komen. Aan de hand van een systematische analyse van ethische kernbegrippen als verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en integriteit, ontwikkelen studenten een eigen morele denkkracht. Door gezamenlijk te oefenen met cases uit de eigen leefwereld ontwikkelen ze het zelfvertrouwen dat nodig is voor het gebruiken van die kwaliteit. Hierdoor zijn ze beter voorbereid voor de morele prestatie die de moderne markt en de organisatie van hen vraagt.
Met behulp van Ethiek: de basis kunnen jonge professionals tot een eigen en gefundeerd oordeel komen. Door te oefenen met deze materie zijn studenten beter in staat samen te werken, meer verantwoord een functie te vervullen en zelfstandiger beslissingen te nemen. De didactiek in dit boek is gericht op het zelfstandig verwerken en toepassen van de theorie. Klik hier voor meer informatie.Getting to yes : negotiating an agreement without giving in / Roger Fisher en William Ury


Titel: Getting to yes : negotiating an agreement without giving in
Auteurs: Roger Fisher en William Ury
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

The world's bestselling guide to negotiation. Getting toYes has been in print for over thirty years, and in that time has helped millions of people secure win-win agreements both at work and in their private lives. Including principles such as:

Don't bargain over positions

Separate the people from the problem and

Insist on objective criteria

Getting to Yes simplifies the whole negotation process, offering a highly effective framework that will ensure success.

Klik hier voor meer informatie.
vrijdag 9 november 2012

De fiscale procedure in de praktijk / F.H.I.J. DavitsTitel: De fiscale procedure in de praktijk. Een praktijkgericht handboek over het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures
Auteurs: F.H.I.J. Davits e.a.
Jaar: 2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Dit boek is een praktische handleiding voor de fiscale procedure, van bezwaarschrift tot beroep in cassatie. De auteurs hebben in hun dagelijkse werk veel ervaring opgedaan met fiscale procedures en hebben diverse publicaties op het vlak van het formele belastingrecht op hun naam staan. Deze vierde, herziene versie van De fiscale procedure is volledig geactualiseerd naar de stand van de jurisprudentie en wetgeving van januari 2011. Naast de aandacht voor het fiscale bestuursprocesrecht is onder meer een hoofdstuk toegevoegd over mediation en arbitrage, waarbij partijen proberen een meningsverschil buiten de rechtszaal op te lossen. Verder zijn nagenoeg alle bijlagen vervangen door geactualiseerde regelingen en is een bijlage toegevoegd met beleid voor de uitvoering van de dwangsomregeling. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen: de laatste ontwikkelingen in het fiscale procesrecht, hoe stel ik mij op in een geschil met de fiscus, succesvol in beroep en in hoger beroep, hoe werkt cassatie, hoe werkt mediation met de Belastingdienst.

Bron

dinsdag 6 november 2012

De mensenmaatschappij / Abram de Swaan


Titel: De mensenmaatschappij : een inleiding
Auteur: Abram de Swaan
Jaar: 14e, herz. dr 2007
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Hoe zitten mensen in en aan elkaar? Hoe werken menselijke strevingen op elkaar in, vaak met gevolgen die door niemand voorzien of bedoeld zijn? Hoe is het mogelijk dat samenlevingen zich in de loop van enkele duizenden jaren hebben uitgebreid van overlevingshordes met een paar dozijn leden tot staten die honderden miljoenen onderdanen kunnen omvatten en markten die miljarden mensen verbinden?

In een strak en overtuigend betoog, gescherpt aan de ervaring van vijfendertig jaar doceren, stelt Abram de Swaan de kernproblemen van het samenleven aan de orde: wat hebben mensen van elkaar nodig? Hoe zijn zij onderling verbonden? Wat verwachten zij van elkaar? Hoe onderscheiden ze zich van anderen? Hoe weten zij elkaar en zichzelf te bedwingen en hoe worden hun inspanningen onderling afgestemd?
De mensenmaatschappij is een heldere gids voor eenieder die deze vragen ter harte gaan - voor iedereen dus. Klik hier voor meer informatie.Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden / M.H. Paapst


Titel: Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden
Auteur: M.H. Paapst
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Beschrijving
Dit boekje heeft tot doel om eerstejaars rechtenstudenten een eerste overzicht te geven van een aantal informatiesystemen die ze tijdens de studie kunnen gebruiken. Van ieder systeem is globaal beschreven wat de functionaliteit is, en welke informatie ermee gevonden kan worden. Door vervolgens zelf de systemen verder te onderzoeken en ermee te gaan werken is het mogelijk deze vaardigheden onder de knie te gaan krijgen. Het boekje bestaat uit vier delen:
Allereerst zal er aandacht worden geschonken aan de verschillende bronnen en informatiesystemen die een student kan gebruiken om informatie op te zoeken. Daarbij maken we een onderscheid tussen wetgeving, kamerstukken en verdragen, de literatuur, en tot slot de jurisprudentie. Vervolgens zal in het tweede deel duidelijk worden gemaakt op welke wijze er naar deze bronnen verwezen dient te worden in een juridische tekst. In het derde deel wordt uiteengezet welke functies er in een tekstverwerkingspakket beschikbaar zijn zodat de verwijzing op een snelle en eenvoudige manier uitgevoerd kan worden.
In het vierde deel worden er ter afsluiting nog een aantal praktische oefeningen gegeven in het doorzoeken van bronnen. Klik hier voor meer informatie.

Gedogen door bestuursorganen / Frank Robert Vermeer


Titel: Gedogen door bestuursorganen
Auteur: Frank Robert Vermeer
Jaar: 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Korte beschrijving
Dit proefschrift behandelt het gedogen door bestuursorganen van overtredingen van wettelijke voorschriften. Aan de orde komen de bestuursrechtelijke mogelijkheden om te gedogen en de daarvoor geldende formele vereisten. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties van het gedogen voor het gedogende bestuursorgaan, de gedoogde overtreder, derden en de strafrechtelijke autoriteiten. Tevens is aandacht besteed aan de betekenis voor het gedogen van het recht van de Europese Unie en van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. In het slothoofdstuk wordt nagegaan of het aanbeveling verdient wetgeving tot stand te brengen voor verschillende aspecten van gedogen, bijvoorbeeld betreffende de materiële normering van het gedogen, de verplichting handhavingsbeleid vast te stellen, en de plicht tot opschriftstelling van gedoogbeslissingen. Meer in het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de vraag of de wet dient te bepalen dat een beslissing over gedogen een besluit is in de zin van art. 1:3 Awb. Klik hier voor meer informatie.