donderdag 25 augustus 2011

Crisis : risico’s voor de multiculturele samenleving - Crisis : risico’s voor de multiculturele samenleving / Sadik Harchaoui & Jelle van der Meer

Auteur: Sadik Harchaoui & Jelle van der Meer

UItgever: Utrecht : FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken

Jaar van uitgave: 2009

ISBN: 9789067347822

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

Over een crisis zijn veel verhalen te vertellen. Dat geldt zeker voor een crisis die zich nog aan het voltrekken is. De analyse in ‘Crisis; risico’s voor de multiculturele samenleving’ gaan de auteurs Sadik Harchaoui en Jelle van der Meer in op de gevolgen van de huidige economische crisis voor de multiculturele samenleving, op basis van een vergelijking met vorige crises.
Nu al zichtbaar is dat niet-westerse allochtonen onevenredig meer getroffen worden door de toenemende werkloosheid. Weliswaar minder hard dan in de jaren tachtig, maar de maatschappelijke risico’s ervan zijn ditmaal groter. Dat is het gevolg van de concentratie van allochtone risicogroepen in achterstandswijken van grote steden.
De auteurs werpen de vraag op of allochtonen hun marginalisatie net zo lijdzaam zullen ondergaan als in de jaren tachtig. Deze crisis valt bovendien samen met groeiende polarisatie langs etnische en religieuze lijnen, wat tot gemeenschappen kan leiden die met de ruggen naar elkaar toestaan.

Bron

Executierecht - A.W. Jongbloed

Auteur: A.W. Jongbloed
Uitgever: Deventer : Kluwer
Jaar van uitgave: 2011, 3e druk
ISBN: 9789013082692

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

Dit vijfde deel is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een beschrijving van enkele algemene regels van het executierecht en de meest voorkomende executoriale titels. Vervolgens komen de reële executie en de indirecte dwangmiddelen dwangsom en gijzeling aan bod.
Na de indirecte dwangmiddelen komt het pièce de résistance, het beslagrecht, aan de orde. In verband met het inleidende karakter van dit boekje is getracht zoveel mogelijk algemene regels weer te geven en de bespreking van de afzonderlijke executiemiddelen en bewarende maatregelen zo kort mogelijk te houden.
Rechtspraak en literatuur zijn verwerkt tot en met 1 mei 2011.

Bron

Juridische vaardigheden - C.J. Loonstra, M.M. Mok

Auteur: C.J. Loonstra, M.M. Mok

Uitgever: Groningen [etc.] : Noordhoff

Jaar van uitgave: 2011, 2e druk

ISBN: 9789001794378

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

In deze uitgave worden studenten met veel opdrachten getraind in het hanteren van vaardigheden waarmee de jurist van iedere dag te maken krijgt. Het gaat in dit boek niet primair om de kennisoverdracht, maar om het leren omgaan met het instrumentarium waarvan de jurist zich bedient.

Met het boek kan de student zich trainen in:
- Opzoeken, analyseren en interpreteren van wetsartikelen
- Omgaan met jurisprudentie
- Omgaan met literatuur en wetsgeschiedenis
- Gebruik van ICT
- Argumenteren in juridische teksten
Bron

Inleiding organisatiekunde - Loek ten Berge, Marco Oteman

Auteur: Loek ten Berge, Marco Oteman

Uitgever: Bussum : Coutinho

Jaar van uitgave: 2011, 4e druk

ISBN:  9789046902394

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied. Het boek is opgebouwd rond het 7S-model van McKinsey, waarmee het zich onderscheidt van andere inleidingen in de organisatiekunde.
Na een inleidend hoofdstuk waarin organisatiekunde in een historisch perspectief wordt gezet, staat in de verdere hoofdstukken steeds een van de S-begrippen centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. Elk begrip wordt uitgelegd, samengevat in leerdoelen en geïllustreerd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casusmateriaal. De verbanden tussen de verschillende begrippen worden in de slotparagraaf van elk hoofdstuk expliciet gemaakt. In het afsluitende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de organisatiekunde.
Inleiding organisatiekunde is geschreven voor hbo-studenten. De auteurs behandelen de onderwerpen in samenhang met andere domeinen binnen de bedrijfskunde en de economie, waardoor de studenten zich een breed en geïntegreerd beeld van de organisatiekunde kunnen vormen. Door het 7S-model als uitgangpunt te nemen, is het boek overzichtelijk en praktisch hanteerbaar.

Bron

Ondernemings- en effectenrecht - G.T.M.J. Raaijmakers & E.P.M. Vermeulen

Auteur: G.T.M.J. Raaijmakers & E.P.M. Vermeulen
Uitgever: Nijmegen : Ars Aequi Libri
Jaar van uitgave: 2010
ISSN 1387-7852

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:
met o.a. (selecties uit):

BW Voorstel Boek 7
WvK Boek 1
BW Boek 2
BW Boek 3 en 7A
Prospectusverordening
Wet giraal effectenverkeer
Fondsenreglement
Faillissementswet
Besluit openbare biedingen Wft
Wet toezicht financiële verslaggeving
NR gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
Concept Besluit transparantie uitgevende instellingen
Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft
Nederlandse Corporate Governance Code
Besluit Corporate Governance
Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
Besluit melding zeggenschap
Besluit marktmisbruik
Besluit boetes Wft
Besluit reikwijdtebepalingen Wft
Code verzekeraars
Code banken
Wet toezicht trustkantoren
Wet economische delicten
Wet financiële dienstverlening
Wet op het financieel toezicht
SER Fusiecode 2000

Bron

Socialezekerheidsrecht begrepen - H.C. Geugjes, J. Heinsius Den Haag : Boom Juridische uitgevers

Auteur: H.C. Geugjes, J. Heinsius

Uitgever: Den Haag :Boom Juridische uitgevers

Jaar van uitgave: 2011

ISBN: 9789089743909

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

Socialezekerheidsrecht begrepen behandelt de sociale zekerheid voor studenten in het hoger onderwijs. Bij de beschrijving van de verschillende regelingen op het gebied van de sociale zekerheid hanteren de auteurs de levenscyclus: een bespreking van de sociale zekerheid van de wieg tot het graf. Het boek is praktijkgericht en bevat in ieder hoofdstuk voorbeelden ter verduidelijking. Met name staat de vraag centraal met welke vragen een cliënt in de praktijk te maken krijgt. Het boek is op een voor studenten toegankelijke manier geschreven. Dit neemt niet weg dat Socialezekerheidsrecht begrepen een studieboek is, waarbij de stof wetsystematisch door de auteurs wordt behandeld en waar op onderdelen die belangrijk zijn voor de praktijk diepgaand wordt ingegaan. Het boek is geschikt voor de hbo-opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), hbo-rechten (HBR), Personeel en Arbeid (P&A) en Management, Economie en Recht (MER/School of Economics).

inleiding nederlands sociaal recht - G.J.J. Heerma van Voss

Auteur: G.J.J. Heerma van Voss

Uitgever: Den Haag : Boom Juridische uitgevers

Jaar van uitgave: 2011, 8e druk

ISBN: 9789089744197

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

Dit boek behandelt op een toegankelijke manier de hoofdlijnen van het Nederlandse sociaal recht. Het begrip sociaal recht wordt gebruikt als overkoepelende benaming voor het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. De term heeft betrekking op alle aspecten van arbeid in ondergeschikt verband en daarmee samenhangende voorzieningen. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste en grootste deel van het boek heeft betrekking op het individuele arbeidsrecht. Nadat de verschillende soorten arbeidsverhoudingen zijn behandeld, wordt in dit deel de nadruk gelegd op de arbeidsovereenkomst. Achtereenvolgens komen de toepasselijke rechtsbronnen, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de belangrijkste verplichtingen van werknemer en werkgever, de gevolgen van onderbreking van de arbeid, het arbeidsomstandighedenrecht en de wijziging en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (het ontslagrecht) aan bod. In het tweede deel wordt de aandacht gericht op het collectieve arbeidsrecht. Dit deel begint met de organisatie van de werkgevers- en werknemersorganisaties en de wijze waarop deze een rol spelen in de vorming van het sociaal recht. Daarna worden de totstandkoming, de inhoud en de juridische werking van de collectieve arbeidsovereenkomst, het recht op collectieve actie (waaronder het stakingsrecht) en het medezeggenschapsrecht (met de ondernemingsraad) besproken. Het derde deel behandelt ten slotte het socialezekerheidsrecht. In dit deel worden eerst de verschillende facetten van het stelsel van sociale zekerheid behandeld. Vervolgens wordt uitvoerig stilgestaan bij de regelingen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Daarna worden de overige sociale verzekeringen en de sociale voorzieningen (zoals de bijstand) aan de orde gesteld. Toegankelijk handboek, bestemd voor studenten in het hoger juridisch onderwijs.

Bron

Esperanto voor de wijken: duurzame wijkverbetering door samenwerking - Joost Houtkamp, Jasmijn Bolks & Maaike van Zwieten

Auteur: Joost Houtkamp, Jasmijn Bolks & Maaike van Zwieten

Uitgever: Amersfoort :BMC

Jaar van uitgave: 2009, 1e druk

Boek in HvA catalogus

Korte beschrijving:
Het gebeurt in de wijk, dat is zeker. De wijk is het netwerk waar alle beleids-programma's, stadsafspraken, prestatieafspraken en andere ordeningsprincipes samenkomen. Daar, tussen alle professionals en vrijwilligers die hier actief zijn en het beste voor hebben met de wijken, vinden we de mensen waar het om gaat: de bewoners.

In deze publicatie laten we alle betrokken partners in de wijkaanpak aan het woord. Zij praten over hun eigen rol in het proces, de actuele thema's die op hun werkterrein belangrijk zijn.
Bron

maandag 15 augustus 2011

Recht van onderop : antwoorden uit de rechtssociologie - Marc Hertogh, Heleen Weyers

Titel: Recht van onderop : antwoorden uit de rechtssociologie
Auteur/ vervaardiger: Marc Hertogh, Heleen Weyers
Uitgever: Nijmegen : Ars Aequi Libri
Jaar: 2011
ISBN: 9789069167763

Boek in de HVA Catalogus

Een nuttig naslagwerk voor juristen, beleidsmakers en studenten die geïnteresseerd zijn in de, actuele, maatschappelijke betekenis van het recht beschreven door een aantal gerenommeerde rechtssociologen.

Sterk met een vitaal netwerk : empowerment en de sociaal netwerkmethodiek - Maria Scheffers

Titel: Sterk met een vitaal netwerk : empowerment en de sociaal netwerkmethodiek
Auteur: Maria Scheffers
Uitgever: Bussum : Coutinho
Jaar: 2010
ISBN: 9789046902202

Boek in de HVA Catalogus

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben professionals in de hulp- en dienstverlening de taak gekregen om cliënten te begeleiden naar eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. Daarbij is werken vanuit empowerment en de sociaal netwerkmethodiek essentieel.

Sterk met een vitaal netwerk beschrijft hoe sociale professionals deze werkwijze in hun beroepspraktijk kunnen inzetten. Nadat de schrijver de Wmo heeft samengevat, beschrijft ze werken vanuit empowerment: de hulpverlener stelt zich niet op als deskundige en reikt geen oplossingen aan, maar ondersteunt de cliënt in het vergroten van zijn zelfregie. Vervolgens komt de sociaal netwerkmethodiek aan bod, waarbij hulpverlener en cliënt samen het netwerk van de cliënt in kaart brengen en een traject naar een vitaal netwerk uitzetten. Steeds is er uitgebreid aandacht voor het omgaan met etnisch-culturele diversiteit. Tot slot wordt de werkwijze toegepast op verschillende cliëntprofielen.

Om de theorie toe te lichten zijn er in Sterk met een vitaal netwerk veel oefeningen, voorbeelden en cases opgenomen. Het boek is geschreven voor studenten SPH, MWD en CMV en voor professionals in alle velden van de hulp- en dienstverlening.

Bron

Leefwerelden van jongeren : thuis, school, media en populaire cultuur - Joke Hermes, Pauline Naber, Arjan Dieleman

Titel: Leefwerelden van jongeren : thuis, school, media en populaire cultuur
Auteur: Joke Hermes, Pauline Naber, Arjan Dieleman
Uitgever: Bussum : Coutinho
Jaar: 2007
ISBN 9789046900512

Boek in de HVA Catalogus

In Nederland wonen ruim anderhalf miljoen jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Wat de meeste jongeren met elkaar gemeen hebben, is dat ze thuis wonen, een school-opleiding volgen, en opgroeien in een wired world. In dit boek schetsen de auteurs aan de hand van deze drie thema's de leefwerelden van jongeren.
Het eerste deel van Leefwerelden van jongeren gaat in op net gezin waarin jongeren opgroeien en de manier waar-op ouders en kinderen met elkaar omgaan. De betekenis van leeftijdtijdgenoten, peergroups en jeugdcultuur voor jongeren wordt behandeld, maar ook hun sociaalseksuele ontwikkeling en de huidige lichaamscultuur. In deel twee komen de functies van school en de verschillende typen algemeen vormend en beroepsonderwijs aan bod, met aandacht voor de eigen leefwereld die jongeren op school met elkaar creëren. In het laatste deel staan de media en populaire cultuur centraal. De auteurs brengen populair internet- en mediagebruik en digitaal vermaak in kaart, waarbij de risico's niet onbesproken blijven.
Door de hoofdstukken heen worden beelden en (voor) oordelen die er over jongeren bestaan genuanceerd en zonodig 'rechtgezet' op basis van (inter) nationale onderzoeksgegevens. Ook veranderende sekseverhoudingen en de multiculturele samenleving komen aan bod.
Leefwerelden van jongeren is niet alleen geschikt voor studenten van verschillende wo- en hbo-opleidingen die in de toekomst met jongeren gaan werken, maar ook voor professionals die zich willen verplaatsen in wat jongeren tegenwoordig daadwerkelijk bezighoudt.
Bron

De methode van het materiële strafrecht - Klaas Rozemond

Titel: De methode van het materiële strafrecht
Auteur: Klaas Rozemond
Reeks: Ars Aequi cahiers. Strafrecht
Uitgever: Onderdeel van Nijmegen : Ars Aequi Libri
Jaar: 2011
ISBN: 9789069169453

Boek in de HVA Catalogus

De algemene leerstukken van het materiële strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en deelneming) bestaan uit begrippen die niet nader in de wet zijn gedefinieerd. De Hoge Raad heeft in standaardarresten criteria geformuleerd voor de nadere invulling van deze begrippen. De criteria uit de standaardarresten kunnen worden verduidelijkt aan de hand van variatie-arresten waarin de criteria worden toegepast in uiteenlopende gevallen: de casustiek. Dit is in een notedop de methode van het materiële strafrecht die in dit boek wordt uiteengezet. De methode van het materiële strafrecht wordt vervolgens toegepast op de standaardarresten van de algemene leerstukken, van het IJzerdraad-arrest tot het Cito-arrest en van het Letale longembolie-arrest tot het Wormerveerse brandstichting-arrest, en op de belangrijkste variatie-arresten. De arresten worden met behulp van de methode geordend en toegankelijker gemaakt en zij kunnen daardoor als uitgangspunten worden gebruikt voor een methodologische analyse van nieuwe gevallen. In een uitgebreide nabeschouwing worden de criteria uit de standaardarresten van de Hoge Raad geëvalueerd en worden suggesties gedaan ter verbetering.

Verkrijging door verjaring - P.C. van Es

Titel: Verkrijging door verjaring
Auteur: P.C. van Es
Reeks: Ars Aequi cahiers
Uitgever: Onderdeel van Nijmegen : Ars Aequi Libri
Jaar: 2011
ISBN: 9789069168661

Boek in de HVA Catalogus

Goederen kunnen verkregen worden door verjaring. Dit geldt niet alleen voor onroerende zaken of beperkte rechten hierop, maar (sinds 1992) ook voor roerende zaken.
Het Nederlandse recht kent twee soorten verkrijging door verjaring, te weten die op grond van art. 3:99 BW (verkrijgende verjaring) en die op grond van art. 3:105 BW, welke laatste verkrijging is gebaseerd op de extinctieve verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende. Beide regelingen komen in deze monografie uitgebreid aan de orde. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de voor de rechtspraktijk relevante vraag wanneer er sprake is van bezit en wanneer dit bezit te goeder trouw is. Voorts wordt enige aandacht besteed aan rechtshistorische en internationaalrechtelijke aspecten van verjaring. Bij dit laatste gaat het onder meer om de beperking van de mogelijkheid om zogeheten cultuurgoederen door verjaring te verkrijgen.

Bron

Gelijkheid en recht op zorg - André den Exter

Titel: Gelijkheid en recht op zorg
Auteur: André den Exter
Reeks: Ars Aequi cahiers : Sociaal-economisch recht
Uitgever: Onderdeel van Nijmegen : Ars Aequi Libri
Jaar: 2007
ISBN: 9789069165899

Boek in de HVA Catalogus

Gelijkheid in de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen is een belangrijk uitgangspunt van het sociale gezondheidszorgstelsel. Lange tijd gold de Ziekenfondswet als uitvloeisel van dit gelijkheidsstreven. Met de introductie van de Zorgverzekeringswet (Zvw) op 1 januari 2006 lijkt zich evenwel een cultuuromslag in het denken over gelijkheid in de toegang tot voorzieningen van gezondheidszorg te hebben voltrokken. Een aantal gedachten lijkt met de Zvw bespreekbaar te zijn geworden. Zo dient ongezond gedrag te worden bestraft. De `dikkerds' die vanwege hun ongezonde leefstijl meer premie zouden moeten betalen. Onverzekerden die slechts spoedeisende in plaats van noodzakelijke zorg ontvangen, en `slechte risico's' (chronisch zieken) worden door de no-claimregeling extra belast terwijl gezonde risico's juist worden beloond. Het aan de Zvw ten grondslag liggende idee van eigen verantwoordelijkheid, ingevoerd met behulp van marktprikkels, lijkt te getuigen van een `nieuw' gelijkheidsdenken in de gezondheidszorg. Wat betekent dit voor de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen voor arme patinten met een lagere gezondheidstoestand? Welke gevolgen heeft dit voor de onderlinge solidariteit? Is marktwerking wel verenigbaar met de medische ethiek en het publieke belang van de toegang tot gezondheidszorg? En ten slotte, welke invloed heeft het internationale recht, het mensenrechtenrecht en het Europees Gemeenschapsrecht in het bijzonder, op de huidige ontwikkelingen in zorgverzekeringsland? Deze vragen worden besproken in de bundel `Gelijkheid en recht op zorg'. De bundel is een initiatief van de Wetenschappelijke kring voor recht, ethiek en gezondheidszorg (de Kring).
 

Ik, Driss- Driss Tafersiti

Titel: Ik, Driss
Auteur/Vervaardiger: Driss Tafersiti
Uitgever: Amsterdam [etc.] : Atlas
Jaar: 2010
ISBN 9789045016207

Boek in de HVA Catalogus

‘Op 29 april 1972 werd ik door mijn oudste broer, Moha, in Lille, Frankrijk, op de bus gezet naar Nederland. Ik was eenentwintig jaar. Ik had een klein reiskoffertje bij me. Daarin zaten al mijn bezittingen: twee witte overhemden, wat ondergoed en een van mijn twee pakken. Het andere had ik aan. Ik moest van Moha weg uit Frankrijk. Hij zei dat als ik langer in de mijnen zou werken mijn longen kapot zouden gaan. Net als die van hem. Moha zei dat het werk in Nederland schoner was. En hij zei ook dat Nederlanders aardiger zijn dan de Fransen. Die scholden ons vaak uit voor “vieze Arabieren”. Twee jaar heb ik in Lille gewoond en niets van de stad gezien. Mijn dag zag er zo uit: huis-kolenmijn-huis. Het deed mij dan ook niets toen ik het verliet.

De bus kwam aan op het Amstelstation in Amsterdam. Toen ik uitstapte, zag ik dat Moha gelijk had; alles was schoner. Alsof er een groot tapijt over de hele stad was uitgerold. En de mensen die op het tapijt liepen, keken vriendelijk. Ik dacht: Driss kan zich hier thuis voelen.’

Vanaf april 2009 schreef Driss Tafersiti een feuilleton over zijn eigen ervaringen op de Achterpagina van het NRC Handelsblad. In dit boek worden alle afleveringen van het feuilleton bijeengebracht en aangevuld met nieuw werk dat Tafersiti speciaal voor deze uitgave schreef.

Bron

Arbeidsrecht geschetst - G.C. Boot Reeks

Titel: Arbeidsrecht geschetst
Auteur: G.C. Boot Reeks
Reeks: Ars Aequi geschetst. Burgerlijk recht
Uitgever: Onderdeel van Nijmegen : Ars Aequi Libri
Jaar: 2011
ISBN: 9789069168265

Boek in de HVA Catalogus

Arbeidsrecht Geschetst biedt een weergave van het arbeidsrecht aan de hand van schema’s. Alle aspecten van het individueel arbeidsrecht komen aan bod, van het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het recht op loon, bijzondere bepalingen zoals het concurrentiebeding en het CAO-recht tot het ontslag en de werkloosheidsuitkeringen. De auteur is twintig jaar advocaat geweest, en tegenwoordig kantonrechter en hoogleraar arbeidsrecht. Hij behandelt de stof met het oog op de studie, maar ook vanuit de achtergrond van de praktijk. Het boek kan daarmee een eerste kennismaking tot het arbeidsrecht vormen, en een aanvulling blijven op de omvangrijkere handboeken.

Insolventierecht- Ars Aequi wetsedities

Titel: Insolventierecht
Reeks: Ars Aequi wetsedities
Uitgever: Nijmegen : Ars Aequi Libri
Jaar: 2001
ISSN: 1570-3584

Boek in de HVA Catalogus

Faillissementswet
Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling
Garantstellingsregeling curatoren
Leidraad Invordering
Wet justitie-subsidies
Wet conflictenrecht goederenrecht
Richtlijnen voor schuldsaneringen
INSOLAD Praktijkregels voor curatoren
Wet conflictenrecht corporaties
Wet financiering sociale verzekeringen
Wet op de formeel
buitenlandse vennootschappen
Boek 2 en 3 BW (uittreksel)
Voorontwerp Insolventiewet

Bron

Het land van zijn vader : een Marokkaanse familiegeschiedenis - Greta Riemersma

Titel: Het land van zijn vader : een Marokkaanse familiegeschiedenis
Auteur: Greta Riemersma
Uitgever: Amsterdam : Podium
Jaar: 2011
ISBN: 9789057594380

Boek in de HVA Catalogus

Greta Riemersma en haar man Saïd Finani emigreren eind 2007 met hun kinderen naar Marokko. Ze vestigen zich in Kenitra, de geboorteplaats van Saïd, waar hij bijna dertig jaar eerder is vertrokken. Eenmaal daar blijkt hij nauwelijks iets te weten van zijn achtergrond. Zijn vader wilde nooit over het verleden praten. Een kameel kijkt niet achterom, zei hij.
Samen gaan ze op zoek naar Saïds geschiedenis. Zo ontdekken ze hoe zijn vader Ider aan Franse zijde meevocht tegen de nazis, om zich vervolgens in Marokko aan te sluiten bij het gewapend verzet tegen de Fransen. Hij trouwde met een dertienjarig meisje, dat later Saïds moeder werd en keerde als gastarbeider terug naar Frankrijk. Een intrigerende familiegeschiedenis, tegen het decor van een veranderend Marokko.

Bron