dinsdag 31 mei 2011

Handboek voor waarzeggers: kennis en besluitvorming in de volkshuisvesting - Klaas Mulder

Auteur: K. Mulder

Uitgeverij: Almere: Nestas communicatie

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789076356174

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:
Hoe verzamelen beslissers in de volkshuisvesting kennis over hun werkwereld? Zijn buurthuizen en brede scholen wel de goede oplossingen? Bij beslissingen in de volkshuisvesting gaat het om grote investeringen die het aanzien van wijken en steden decennialang bepalen. Ook grijpen ze in in het leven van soms kwetsbare mensen.

Het risico op verkeerde beslissingen moet zo klein mogelijk gemaakt worden. Klaas Mulder, filosoof en adviseur stedelijke vernieuwing past daarom in het Handboek voor waarzeggers inzichten uit de filosofische kentheorie toe op processen binnen de volkshuisvesting. Het gaat over waarheidsvinding in de volkshuisvesting. Hij wil met het boek een bijdrage leveren aan de kwaliteit van argumentatie en besluitvorming in deze sector.

Een beter gebruik van kennis garandeert niet dat nooit meer verkeerde besluiten genomen worden. Niemand is immers helderziend. Maar we kunnen volgens Mulder wel voorkomen dat we onnodige fouten maken.
In het boek zijn veel voorbeelden opgenomen van leerzame fouten. De filosofie ziet het maken van fouten als een algemeen menselijk verschijnsel, die we kunnen proberen te begrijpen en vermijden, maar niet kunnen uitsluiten. Door inzicht in de risico’s van tunnelvisie en miscommunicatie en door kennis van argumentatiefouten kan de kans op het nemen van verkeerde investeringsbeslissingen aanzienlijk worden verkleind. En wat misschien wel belangrijker is: beter onderzoek en helder denkwerk kunnen ook een bron van creativiteit en innovatie zijn.
Goede volkshuisvesters kunnen het verschil maken in de Nederlandse samenleving, en met name in het leven van de kwetsbare leden daarvan. Maar ze kunnen dat alleen waarmaken, als ze bereid zijn werk te maken van waarheidsvinding.
Bron

dinsdag 24 mei 2011

Reddende liefde - het werk van de Heldringstichtingen in Zetten 1847-2010 - O W. Dubois

Auteur: O W. Dubois

Uitgeverij: Hilversum: Verloren

Jaar van uitgave: 2010, 1e druk

ISBN: 9789087042264

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving

De Heldringstichtingen ontlenen hun naam aan de Réveilvoorman ds. O.G. Heldring, die in het Betuwse dorp Zetten in 1847 een opvangtehuis voor prostituees stichtte. Rondom dit tehuis ontstond in de loop der jaren een groot complex van inrichtingen voor opvang en vorming van verwaarloosde en kwetsbare meisjes en jonge vrouwen. Tevens werden diverse scholen gesticht, die landelijke bekendheid kregen. Tienduizenden meisjes hebben in Zetten een nieuw tehuis en een nieuwe toekomst gevonden. In dit boek beschrijft O.W. Dubois de sociale achtergronden van de meisjes die in deze huizen terechtkwamen en hij geeft een beeld van de beschermde omgeving waarin zij naar het christelijk ideaal van de reddende liefde werden opgevoed.

De vele individuele beschrijvingen van karakters en levens van de opgenomen meisjes en vrouwen geven aan het boek een bijzondere levendigheid en brengen het verleden dichterbij.
Bron

Praktisch Socialezekerheidsrecht - Mr. P. Kruit & Prof mr. C.J.Loonstra

Auteur: Mr. P. Kruit & Prof mr. C.J.Loonstra

Uitgeverij: Groningen: Noordhoff Uitgevers

Jaar van uitgave: 2010, 1e druk

Collatie: 155 p ill 24 cm

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

'Praktisch Socialezekerheidsrecht' beschrijft op sterk casuïstische wijze de werking van de in Nederland geldende wetten op het terrein van de sociale zekerheid. De vaak lastige stof wordt steeds met behulp van praktijkgevallen en rekenvoorbeelden geïllustreerd. De stof wordt ondersteund door middel van schema's. Op deze wijze krijgt de student snel zicht op de werking van de werknemersverzekeringen (WW, ZW WIA/WAO), volksverzekeringen (AOW, AKW en ANW) en sociale voorzieningen (WWB). Het boek is op basis van zeven thema's geschreven: Het begrip verzekerde in de werknemersverzekeringen, Werkloosheid, Ziekte, Bijstand, Ouderdom, Overlijden en Kinderen.

Ieder hoofdstuk begint met een openingscasus die aan het einde wordt beantwoord, zodat de behandelde stof wordt verduidelijkt. Verder zijn tussenvragen met casus opgenomen, aan de hand waarvan de student kan toetsen of hij de stof heeft begrepen. Daarnaast bevat 'Praktisch Socialezekerheidsrecht' een begrippenlijst en wordt ieder hoofdstuk afgerond met eindvragen. De antwoorden van zowel de tussen- als de eindvragen zijn achter in het boek opgenomen.
Bron

donderdag 19 mei 2011

Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren - M.J. Hoogeveen

Auteur: M.J. Hoogeveen

Uitgever: Den Haag : Sdu Uitgevers

ISBN: 9789012385381

Jaar van uitgave: 2011, 11e druk

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

Alternatieve benadering
De  auteurs hebben in dit boek gekozen voor een enigszins alternatieve benadering. De lezer volgt de belevenissen van ‘Peter en Carolien’ en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Peter en Carolien starten een horecaonderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze om in een bv, waarna een structuur met verschillende bv’s ontstaat. Daarna gaan zij met hun activiteiten over de grens. Naast deze verhaallijn komen fiscale aspecten aan bod die specifiek zijn voor natuurlijke personen: het genieten van loon, het hebben van vermogen, echtscheiding en overlijden.
Overige belastingen
Hoewel de nadruk van dit boek op de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting ligt, komen ook andere belastingen, zoals de loonbelasting, de omzetbelasting en de successiebelasting, aan de orde. Ter afronding van het geheel is de invloed van het Europese recht op de directe belastingen beschreven.
De wetswijzigingen voor het jaar 2011 zijn in deze druk verwerkt.
Bron

dinsdag 10 mei 2011

Access to justice and the judiciary: towards new European standards of affordability, quality and efficiency of civil adjudication - A. Uzelac & C.H. van Rhee

Auteur: A. Uzelac & C.H. van Rhee

Uitgever: Antwerpen: Intersentia

Jaar van uitgave: 2009

ISBN: 9789050959254

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:
Access to justice’ is among the most important notions in modern legal vocabulary. It is a central topic in the famous book series edited by the late Mauro Cappelletti, the case law of the European Court of Human Rights, the land-slide reforms of Lord Woolf in England and the reform of most other modern justice systems. From all these sources one general line of thought emerges: every individual deserves legal protection that is not only quick, but also effective and affordable.

In a time when an ever growing demand for justice meets economic crisis and shrinking resources, innovative approaches to access to justice are urgently needed. The present volume discusses a variety of such approaches from across Europe (and beyond), all united by their significance in contemporary trends in legal and judicial reform. They are presented in the four sections of this book:

1. Access to Justice and Legal Aid;
2. Accessibility by Improvement of Quality;
3. Access to Justice Through Mediation and Arbitration; and
4. Accessing Justice Through Efficient Enforcement.
Bron