vrijdag 25 januari 2013

Tekst & Commentaar Huurrecht / R.A. Dozy en J.L.R.A. Huydecoper (red.)Titel: Tekst en commentaar Huurrecht
Auteurs: R.A. Dozy en J.L.R.A. Huydecoper (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


'Tekst & Commentaar Huurrecht' geeft een artikelsgewijs overzicht van en commentaar op het in het BW vastgelegde huurrecht en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. Aangezien deze bepalingen voor een belangrijk deel aansluiten bij het voorheen geldende recht, verwijst het commentaar steeds naar de bronnen die voor het oude recht van belang waren.

De lezer vindt de teksten en bronnen die voor de uitleg van de thans geldende regels bepalend zijn, waar nodig met "doorverwijzing" naar meer uitgebreide vindplaatsen. Aanverwante relevante regelgeving is zonder commentaar opgenomen.

'Tekst & Commentaar Huurrecht' maakt het iedereen, die met de praktijk van het huurrecht te maken heeft, mogelijk zich snel op het geldend recht te oriënteren. Tekst en commentaar zijn in deze editie bijgewerkt tot en met 1 september 2012.

Bron

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht / P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten en E. Verhulp (red.)Titel: Tekst en commentaar Arbeidsrecht
Auteurs: P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten, E. Verhulp (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


De zevende druk van 'Tekst & Commentaar: Arbeidsrecht' bevat in de eerste plaats een artikelsgewijs commentaar op Boek 7 Titel 10 BW en op andere voor de rechtspraktijk belangrijke aanverwante wet- en regelgeving en verdragen.

Hiervan zijn de belangrijkste Wet op de CAO, WOR en Wet op de Europese ondernemingsraden, Wet algemeen verbindend en overbindend verklaren van bepalingen van CAO's, Rome I, Wet aanpassing arbeidsduur, Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid, de EEX-Verordening en verschillende wetten gelijke behandeling becommentarieerd volgens de gangbare formule van Tekst & Commentaar: kort maar duidelijk.

Deze uitgave bevat voor het eerst ook de Code Frijns en commentaar op bestuur en toezicht daarop van de n.v. in het BW.

Bron

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak / J.A.M. van AngerenTitel: De gewone rechter en de bestuursrechtspraak
Auteur:  J.A.M. van Angeren
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit boek heeft tot onderwerp de taakverdeling tussen de gewone rechter en de colleges die met bestuursrechtspraak zijn belast. Uitgangspunt is de regeling van de rechtsmacht in de Grondwet en in de wetten die de taak van de verschillende rechters omschrijven. Bepalend is de bevoegdheid van de bestuursrechter, maar in feite wordt de scheidslijn getrokken door de rechtspraak van de burgerlijke rechter en de strafrechter op basis van het beginsel van de formele rechtskracht, dat door de Hoge Raad onontbeerlijk is genoemd.

De sinds de tweede druk (2008) verschenen jurisprudentie is verwerkt. In het bijzonder wordt aan de hand van recentere rechtspraak nader ingegaan op de gevolgen van de vernietiging van een besluit jegens de bij dat besluit betrokken belanghebbenden. Tevens wordt de situatie besproken die ontstaat na de vernietiging van een besluit op bezwaar, en de verschillen tussen uitspraken daarover van de bestuursrechter en van de burgerlijke rechter.

Ten slotte is op verschillende plaatsen aandacht besteed aan de nieuwe Wet aanpassing bestuursprocesrecht, waarin de rechtsmacht van bestuursrechter opnieuw is vastgesteld, alsmede aan de komende Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, welke laatste regeling van niet geringe invloed is op de taakverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. In het bijzonder wordt ingegaan op de gevolgen die de nieuwe verzoekschriftprocedure inzake schadevergoeding in de Algemene wet bestuursrecht en de regeling van de nadeelcompensatie in die wet zullen hebben op de positie van de burgerlijke rechter.

De verhouding tussen de taken van gewone rechter en bestuursrechter is een van de meest gecompliceerde delen van ons recht en de systematische behandeling van dit onderwerp alsmede de verwerking van de actuele stand van wetgeving en rechtspraak maken dit werk tot een steun voor de beoefenaars van wetenschap en praktijk, in het bijzonder op het terrein van het bestuursrecht.

Bron

woensdag 23 januari 2013

Capita strafrecht. Een thematische inleiding / P.A.M. MevisTitel: Capita strafrecht. Een thematische inleiding
Auteur: P.A.M. Mevis
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Capita Strafrecht bevat een thematische inleiding in het strafrecht. Het boek is bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau.

Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt enerzijds op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting. Anderzijds worden actuele ontwikkelingen als de grote stromen strafzaken die moeten worden afgedaan, de OM-strafbeschikking, de strafrechtelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme, de nieuwe rol van de rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek, veranderingen in het denken over strafrecht en straf, wijzigingen in het sanctiestelsel, noodzaak en vorm van rechterlijke controle en andere themas aan de orde gesteld. Van deze themas wordt telkens de invloed op de systematiek van de regeling van het strafrecht geschetst. Ook wordt de aard van de strafrechtelijke rechtshandhaving zichtbaar gemaakt. In deze thematische aanpak maakt Capita Strafrecht duidelijk welke, onderling zeer verschillende vragen, strafrecht en strafrechtspleging tegenwoordig oproepen.

Naar vorm, opzet en inhoud beoogt Capita Strafrecht om, aansluitend aan contactonderwijs, strafrechtelijke themas toegankelijk te maken. Daarmee wordt geprobeerd de afstand te verkleinen tussen het contactonderwijs en het steeds ingewikkelder wordende systeem van het strafrecht. Juist die afstand doet zich in de studie op inleidend niveau in toenemende mate voelen. De nadruk ligt telkens op een uitvoerig opgezette bespreking van hetgeen aan bepaalde themas essentieel is. Naar een uitputtende behandeling is daarbij niet gestreefd. Gepoogd is themas toegankelijk te maken, zonder af te doen aan de eis van toegewijde studie die ook reeds aan de beginnende student mag worden gesteld. Traditionele strafrechtelijke begrippen ontbreken daarbij niet. Ter aanvulling en relativering compareren in de tekst instanties, personen en voorwerpen als ridderorden, een toga van dof grein, notaris Niekerk uit Godfried Bomans Pieter Bas, dhr. Damocles en zijn zwaard, de Amerikaanse vice-president, Pilatus en Sinterklaas.

Bron

Mediation in strafzaken. De praktische toepassing van restorative justice en herstelrecht / Janny Dierx en Anneke van HoekTitel: Mediation in strafzaken. De praktische toepassing van restorative justice en herstelrecht
Auteurs: Janny Dierx en Anneke van Hoek
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Mediation in strafzaken heeft voordelen voor slachtoffers en daders. Emotioneel herstel, persoonlijke vergoeding van schade en gedragsveranderingen zijn mogelijk. Ook vrienden en familieleden van slachtoffers en daders kunnen zich beter voelen door deelname aan deze vorm van mediation. Het gevoel van veiligheid van indirect betrokkenen - zoals omstanders of buurtbewoners - kan erdoor worden vergroot.

Dit boek gaat over de praktische toepassing van mediation in strafzaken en de spelregels die dan nodig zijn. Gekeken wordt hoe advocaten en andere betrokkenen bij de strafrechtspleging ermee kunnen omgaan. Er wordt inzicht gegeven in de theoretische grondslagen, het internationale kader en de toepassingspraktijken in andere landen. Ook de recente ervaringen met het toepassen van mediation in strafzaken en de betekenis van recente wetgeving in Nederland komen aan bod. De samenhang tussen mediation in strafzaken en andere vormen van conflicthantering die zijn gebaseerd op restorative justice en herstelrecht wordt overzichtelijk uitgewerkt.

Bron

Ontslagprocedure UWV. Beleidsregels en regelgeving 2013 / J. Meijer (red.)Titel: Ontslagprocedure UWV. Beleidsregels en regelgeving 2013
Auteu: J. Meijer (red.)
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Deze uitgave bevat de Beleidsregels ontslagtaak UWV en geeft een compleet overzicht van de wet- en regelgeving bij de uitvoering van de ontslagtaak van UWV.

De ontslagprocedure bij UWV is gebaseerd op artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945(BBA). Het Ontslagbesluit bevat procedurevoorschriften en inhoudelijke toetsingscriteria voor de beoordeling vaneen ontslagaanvraag. Deze voorschriften en criteria zijn nader uitgewerkt in de Beleidsregels ontslagtaak UWV. Deze en aanverwante regelingen zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht en vormen het juridisch kader voor de ontslagprocedure bij UWV.

Deze uitgave biedt brede en toegankelijke informatie aan alle bij ontslagprocedures betrokken partijen. In het juridisch werkveld wordt deze uitgave van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV beschouwd als handboek voor de dagelijkse praktijk. Daarnaast is het een onmisbaar naslagwerk.

Bron

Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht / D.L.M.T. Dankers-Hagenaars en M.B.M. Loos (red.)Titel: Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2012/2013
Auteurs: D.L.M.T. Dankers-Hagenaars en M.B.M. Loos (red.)
Jaar:    2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

De bundel Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht 2012/2013 is samengesteld voor rechtenstudenten in het eerste jaar van de Bachelor van de UvA. In deze bundel vindt u onder meer de arresten die u nodig heeft voor de vakken Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht I en Contractenrecht II.

Bron

Belastingrecht in hoofdlijnen / C.A. de Kam, P.M. van Schie e.a.Titel: Belastingrecht in hoofdlijnen
Auteur: Flip de Kam (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA


Dit boek wil studenten een oriëntatie bieden bij het betreden van het gebied van het belastingrecht. Het geeft een overzicht van alle belastingen die door het Rijk, de provincies en de gemeenten in Nederland worden geheven. Dit maakt het ook een nuttige wegwijzer voor anderen die zich over de belastingheffing willen informeren. Door uitleg en voorbeelden van concrete toepassingen worden wetteksten toegelicht. Ook de hoofdlijnen van het fiscale procesrecht komen aan de orde.

Het boek onderscheidt zich in enkele opzichten van andere inleidingen in het belastingrecht. Ten eerste krijgt de omgeving waarin het belastingrecht functioneert meer aandacht dan gebruikelijk is. De invloed van de belastingheffing op het arbeidsaanbod, de omvang van de fiscale fraude, de verdeling van de belastingdruk over de bevolking en belastingconcurrentie tussen landen zijn onderwerpen die in andere methoden niet of minder uitvoerig worden behandeld.

Daarnaast verschilt dit boek van andere methoden doordat milieuheffingen en de belastingen van lagere overheden in verhouding veel aandacht krijgen.

Bron

Recht van spreken. Slachtoffers in het Nederlandse strafproces / Richard KorverTitel: Recht van spreken. Slachtoffers in het Nederlandse strafproces
Auteur:  Richard Korver
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Slachtoffers van ernstige misdrijven zijn in Nederland vrijwel op zichzelf aangewezen. Zij hebben volgens onze wetten en regels nauwelijks iets in te brengen in hun eigen zaak. Daarom nemen slachtoffers, of hun nabestaanden, steeds vaker een advocaat in de arm die hun belangen behartigt.

Richard Korver is een van de weinige advocaten die zich bezighoudt met de positie van slachtoffers. Korver staat zowel slachtoffers als verdachten bij, en heeft ruime ervaring met beide kanten van een rechtszaak. In Recht van spreken houdt hij een geëngageerd pleidooi voor de verbetering van de positie van slachtoffers van ernstige misdrijven. Hij signaleert wat er mis is met hun positie in ons wettelijk systeem, maar geeft ook heldere aanbevelingen over hoe het beter kan.

In dit boek is bovendien een groot aantal verklaringen opgenomen van slachtoffers en nabestaanden uit verschillende zaken. Hartverscheurend oprecht en vaak zeer lucide geven ze hun mening over de tragedie die hen is overkomen. Hun verhaal, gecombineerd met het soms schrijnende onbegrip aan de kant van de (juridische) professionals zoals Korver dat beschrijft, maakt Recht van spreken tot een uniek en onontkoombaar document.

Bron

maandag 21 januari 2013

Verbintenissenrecht / B.T.M. van der Wiel


Titel: Verbintenissenrecht
Auteur: B.T.M. van der Wiel
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis! Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het verbintenissenrecht.
Alle delen van de Boom Basics zijn ook online te raadplegen op www.boombasics.nl. Met een abonnement doorzoek je in één keer alle boeken en heb je snel adequaat antwoord op basale kennis- en begrippenvragen. De voorbeelden en schema’s zijn opgenomen, maar ook vind je er hyperlinks naar wet- en regelgeving.
Doelgroep
De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hbo. De boekjes zijn bedoeld als aanvullende literatuur, naast het voorgeschreven studiemateriaal.
Klik hier voor meer informatie.

Bedrijf & Recht / Mr. J. Keizer


Titel: Bedrijf & recht 
Auteur: J. Keizer
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Klik hier voor meer informatie. Het boek 'Bedrijf & Recht' biedt een uitstekende inleiding in het recht. Recht is boeiend en interessant. Dit boek gaat niet uit van een dogmatische, starre behandeling van het recht; een pragmatische, praktische benadering staat centraal.

Herkenbaarheid van het recht voor de student is belangrijk.Het doel van Bedrijf & Recht is om studenten die op hbo-niveau studeren díe kennis bij te brengen die ze nodig hebben om in het bedrijfsleven zonder problemen te kunnen functioneren. Theorieën en algemene rechtsbeginselen staan in dienst van praktische oplossingen. Dit boek is ook uitermate geschikt voor praktijkopleidingen.

Het boek heeft een 'centraal plot': Pieter Werkmans van Softy B.V. komt als ondernemer in aanraking met diverse juridische problemen die spelen in het bedrijfsleven. Om studenten duidelijk te maken dat het recht niet alleen maar bestaat uit abstracte theorieën maar ook een rol speelt in de praktijk van alledag, zijn veel krantenartikelen opgenomen ter verduidelijking van de stof.

Daarnaast worden allerlei kwesties verhelderd met behulp van voorbeelden, schema's, grafieken en rechterlijke uitspraken. Voor de zelfwerkzaamheid wordt verwezen naar de relevante wettelijke regelingen. Tenslotte volgt na elk hoofdstuk een aantal toetsvragen (waarvan de antwoorden, met een korte uitwerking, achterin het boek kunnen worden opgezocht). Klik hier voor meer informatie.


De sociale kwestie hervat : de Wmo en sociaal werk in transitie / Ard Sprinkhuizen en Margot Scholte


Titel: De sociale kwestie hervat : de Wmo en sociaal werk in transitie
Auteurs: A. Sprinkhuizen en Margot Scholte, Margot
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
De samenleving verkeert onmiskenbaar in turbulente tijden. Ook zonder economische crises is het duidelijk dat de inrichting van de 'zorgzame samenleving' zoals we die tot voor kort kenden te zwaar is opgetuigd. Een uitweg lijkt te liggen in het ontmantelen van complexe systemen als de AWBZ, de Jeugdzorg en beschutte arbeid. Hoe dat moet is niet zo eenvoudig te zeggen. Er wordt heil verwacht van marktwerking, waarbij het de vraag is of er wel een markt is. Maar er wordt ook veel verwacht van 'burgerkracht', in een samenleving waar de burger vooral als consument wordt aangesproken. In alle gevallen wordt er daarbij uitgekeken naar de 'nieuwe sociale professional', die in tal van nieuwe én oude, hardnekkige, sociale kwesties verlichting moet bieden.
In deze turbulentie wil De sociale kwestie hervat orde scheppen. In een breed scala aan beschouwende en aan de praktijk ontleende teksten bieden de auteurs een praktisch zicht op de maatschappelijk urgente kwesties in de 21e eeuw en de nieuwe opdrachten aan het sociaal werk. De auteurs zijn allen betrokken deskundigen en professionals uit het werkveld, het hoger onderwijs, universiteiten en kennisinstituten.

Aan de orde komen de consequenties van de belangrijkste wetgevende kaders (waaronder Wmo, AWBZ, Zvw, beschutte arbeid en bijstand); de historische en internationale context waarin sociaal werk zich beweegt; de maatschappelijke opdrachten aan en van de verschillende beroepsgroepen (MWD, SPH, CMV) en de domeinen waarin sociale professionals in de praktijk van alledag handelen: ggz, schuldhulpverlening, zorg voor de jeugd, zorg voor ouderen en mensen met een beperking, ondernemerschap in de wijk en veiligheid. Klik hier voor meer informatie.


vrijdag 18 januari 2013

De bancaire kredietovereenkomst / A.J. VerdaasTitel: De bancaire kredietovereenkomst
Auteur:  A.J. Verdaas
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Dit cahier behandelt de juridische en enige praktische aspecten van bancair krediet, in het bijzonder van kredieten zoals die door Nederlandse banken verstrekt plegen te worden aan kleine tot middelgrote ondernemingen en non-profitorganisaties. Aandacht wordt onder meer besteed aan de beide grondvormen van bancair krediet, de lening en het rekening-courantkrediet, aan de totstandkoming en het eindigen van de kredietovereenkomst en aan de kredietnemer in financiële moeilijkheden. Voorbeelden van documentatie (kredietovereenkomst en algemene voorwaarden) waarin bancaire kredietovereenkomsten vastgelegd plegen te worden, zijn als bijlagen opgenomen. Diverse aspecten van de kredietovereenkomst worden met verwijzingen naar deze documentatie geïllustreerd. Ter illustratie zijn tevens praktijkvoorbeelden opgenomen. Aandacht is er ook voor het Draft Common Frame of Reference dat, anders dan het Burgerlijk Wetboek, enige algemene bepalingen voor de kredietovereenkomst bevat. Dit cahier is bedoeld voor de lezer die rechten studeert en beschikt over basiskennis van het verbintenissenrecht of die werkzaam is in de rechtspraktijk of -wetenschap.

Bron

Arbeidsovereenkomst en insolventierecht / P.R.W. SchainkTitel: Arbeidsovereenkomst en insolventierecht
Auteur:  P.R.W. Schaink
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Het snijvlak tussen het insolventierecht en het arbeidsrecht is groter dan men vaak beseft. Faillissementen leiden niet zelden tot een 'doorstart'. Daarin manifesteert zich op het scherp van de snede de tegenstelling tussen de belangen van de werknemers en die van de in afgeslankte vorm voortgezette onderneming.

De rechtspraak geeft de contouren aan van wat in deze kan en niet kan. Dat geldt ook ten aanzien van concurrentiebedingen èn voor wat men een lakmoesproef van het insolventierecht zou kunnen noemen: de vraag of een faillissement wegens omzeiling van werknemersbescherming vernietigbaar is, alsmede of verhaal van schade op derden mogelijk is.

Over deze en andere onderwerpen - waaronder faillissementsprocesrecht en internationale aspecten - is verspreid gepubliceerd, terwijl een stroom jurisprudentie is verschenen. De auteur, zowel geverseerd in het arbeidsrecht als veelvuldig benoemd bewindvoerder/curator, heeft getracht voor de praktijk deze materie in een overzichtelijk en samenhangend geheel bijeen te brengen.

Bron

Tekst en commentaar Socialezekerheidsrecht / G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings (red.)Titel: Tekst en commentaar Socialezekerheidsrecht
Auteurs: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


De uitgave bevat commentaar op onder meer de relevante delen van WW, BW, Ziektewet en WIA opgenomen maar ook op andere relevante regelgeving binnen de onderwerpen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overkoepelende regelingen, sancties en uitvoering.

De nadruk op de werknemersverzekeringen is gehandhaafd. Deze wetten sluiten nauw aan op het arbeidsrecht en worden in de praktijk door veel rechtshulpverleners regelmatig gebruikt. Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende wetten becommentarieerd.

Thans is ook een aantal regelingen opgenomen dat nog geen onderdeel uitmaakte van de vorige druk. Bovendien is deze gelegenheid benut om het commentaar op verschillende wetten aan te vullen. Vele bepalingen die voorheen nog niet werden becommentarieerd, zijn dat thans wel.

Bron
dinsdag 15 januari 2013

Armoedesignalement 2012 / SCP: CBS (ook online beschikbaar)

Titel: Armoedesignalement 
Auteur: Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. Klik hier voor meer informatie of of het online te zien.