donderdag 31 maart 2011

Overtuigend presenteren - M. Pluymaekers

Auteur: M. Pluymaekers

Uitgever: Bussum : Coutinho

ISBN: 9789046902134

Jaar van uitgave: 2011

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving:
Een presentatie is pas succesvol als de toehoorders na afloop iets doen met de informatie die ze gekregen hebben. Ze moeten je product kopen, je beleidsplan steunen, investeren in je idee of de resultaten van je onderzoek serieus nemen. Overtuigend presenteren beschrijft hoe je van je presentatie een succes maakt.

De schrijver behandelt verschillende technieken die je kunt gebruiken om iets teweeg te brengen bij je publiek. Denk hierbij aan het gebruiken van een herkenbaar plot, het verwerken van emotie in je verhaal of het inzetten van de expertise van je publiek. Deze technieken zijn ontleend aan inzichten uit de psychologie en de communicatiewetenschap. Je leert hoe je de aandacht van je toehoorders vasthoudt, hoe je ze meer kunt laten onthouden en hoe je ze kunt aansporen tot actie.

Er is veel aandacht voor het gebruik van hulpmiddelen. Uiteraard wordt PowerPoint besproken, maar ook het gebruik van voorwerpen of metaforen komt aan de orde. Op de bijbehorende website staan voorbeelden van goede presentaties en aanvullende adviezen.

Overtuigend presenteren is als een goede presentatie: onderhoudend, duidelijk en direct toepasbaar. Het is geschikt voor alle studies in het hoger onderwijs die aandacht besteden aan presentatievaardigheden en kan ook gebruikt worden in bedrijfstrainingen.

Mark Pluymaekers is docent communicatie en taalbeheersing aan de Faculteit International Business and Communication van de Hogeschool Zuyd in Maastricht. Hij is ook onderzoeker bij de kenniskring International Business and Communication en freelance tekstschrijver.

Bron

Hoofdstukken grondrechten - A.J. Nieuwenhuis & A.W. Hins

Auteur: A.J. Nieuwenhuis & A.W. Hins

Uitgever: Nijmegen : Ars Aequi Libri

Jaar van uitgave: 2011, 2e druk

ISBN: 9789069167350

Collatie: 236 p 24 cm

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving:
Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten: historische en theoretische achtergronden, de vraag wie rechthebbenden zijn, rechtsbescherming, methoden van interpretatie en reikwijdte, beperkingen, positieve verplichtingen, horizontale werking, samenloop en botsing van grondrechten en de taakverdeling tussen wetgever en rechter.

De genoemde thema’s worden rijkelijk geïllustreerd aan de hand van specifieke grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de privacy en het gelijkheidsbeginsel. De lezer maakt op die manier toch kennis met de afzonderlijke grondrechten, terwijl de voorbeelden ervoor zorgen dat het concrete belang van de algemene leerstukken wordt onderstreept.

Daarom is dit boek voor iedere (aankomende) jurist van belang. Het is in het bijzonder geschreven voor het universitair onderwijs.
Bron

Civiele cassatie - W.D.H. Asser

Auteur: W.D.H. Asser

Uitgever: Nijmegen : Ars Aequi Libri

Reeks: Cahier. Privaatrecht

Jaar van uitgave: 2011, 2e druk

ISBN: 9789069168067

Boek in HvA catalogus

Korte beschrijving:

De ins and outs van de cassatieprocedure genieten betrekkelijk weinig bekendheid buiten de kring van de cassatieadvocatuur en de Hoge Raad. Maar zonder twijfel is het ook voor anderen die werkzaam zijn in de rechtspraktijk of rechtspraak van enig nut om op de hoogte te zijn van de belangrijkste principes van de cassatierechtspraak. Advocaten en hun cliënten willen graag het advies van hun cassatieadvocaat, de cassatieklachten en de beslissingen van de Hoge Raad begrijpen. Rechters willen inzicht in de gronden waarop hun uitspraak is gecasseerd. Bovendien is er nog de veel grotere groep van juristen (al of niet in spé) die min of meer regelmatig ter bestudering of ter informatie een uitspraak van de Hoge Raad onder ogen krijgt en het risico loopt verstrikt te raken in jargon en geheimtaal die om enige verklaring vraagt.
In dit cahier, dat gewijd is aan de cassatie in burgerlijke zaken, wordt in kort bestek de gang van zaken in cassatie uiteengezet. Enerzijds is het geschreven met het oog op de studenten die de cassatie wat meer uitgebreid willen bestuderen, bijvoorbeeld in het kader van een keuzevak of verdiepend vak burgerlijk procesrecht. Anderzijds wil het de beginnende (cassatie)practici en andere geïnteresseerden een snelle oriëntatie bieden. Het bevat daarom naast algemene beschouwingen over het cassatie-instituut ook de nodige procesrechtelijke details.
Deze tweede druk bevat een geactualiseerde tekst, waarin o.m. aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen die hebben geleid tot de wetsvoorstellen die selectie van zaken aan de poort en het stellen van prejustitiële vragen aan de Hoge Raad mogelijk maken.
Meer aandacht dan in de eerste druk krijgen nu ook beroepen uit het Caribische deel van het Koninkrijk.
Bron

vrijdag 11 maart 2011

Huurrecht / A.R. de Jonge


 Auteur/Vervaardiger  Jonge, A.R. de
 Editie 5e [gew.] dr
 Uitgever  Den Haag : Boom Juridische uitgevers
 Jaar 2009
 Collatie 432 p 25 cm
 Annotatie Met lit. opg., reg
  Oorspr. titel: De huurovereenkomst. - 2002. - (Boom juridische studiepockets)
 ISBN 9789089741431 (geb.)

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving 


Dit praktijkboek geeft in beknopte bewoordingen en onder verwijzing naar de relevante en meest recente jurisprudentie, literatuur en wetsontwikkelingen een overall beeld van het per 1 augustus 2003 in werking getreden huurrecht 2003.

Alle facetten van het huurrecht komen uitvoerig aan bod, waarbij per onderwerp, voorzover van belang, wordt verwezen naar het oude huurrecht. 
Bron 

De bestrijding van handel met voorwetenschap / B.Y. van Zuuk Reeks Juncto reeks ; 60
 Onderdeel van  Juncto reeks
 Auteur/Vervaardiger  Zuuk, B.Y. van
 Uitgever  Amersfoort : Celsus Juridische Uitgeverij
 Jaar cop. 2010
 Collatie VII, 100 p 24 cm
 Annotatie Met lit. opg
 ISBN 9789088630668

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving 


Op de financiële markten speelt informatie een cruciale rol. Het bezitten van informatie waarover andere spelers op de markt niet beschikken geeft de mogelijkheid om veel geld te verdienen. Maar sinds 1989 is het verrichten van transacties in financiële instrumenten op grond van informatie die als ‘voorwetenschap’ wordt bestempeld strafbaar gesteld.

In dit boek behandelt mr. Bart van Zuuk de voorgeschiedenis van de wettelijke verbodsbepalingen op misbruik van voorwetenschap in het Wetboek van Strafrecht, de Wet toezicht effectenverkeer en de Wet financieel toezicht. Een belangrijk deel gaat over de praktijkervaring die is opgedaan bij de bestrijding van handel met voorwetenschap (art. 5:56 jo 5:53 Wet financieel toezicht). Voor die praktijkervaring wordt gekeken naar een twintigtal veelal geruchtmakende zaken en publicaties van de AFM, het OM en de regering. Uit deze bespreking blijkt niet alleen dat handel met voorwetenschap zeer moeilijk is op te sporen, maar ook dat het OM het lastig heeft om sluitend bewijs van handel met voorwetenschap te leveren en daarom vaak gebruik maakt van ‘circumstancial evidence’. De jurisprudentie leert tevens dat de ‘strenge’ verbodsbepaling uit de Wft door de rechter is afgezwakt: niet causaliteit maar ‘bewustheid’ is het leidende principe geworden, wat volgens de auteur op gespannen voet staat met de rechtsbescherming en de rechtszekerheid.bron

Handboek milieurecht / J.M.H.F. Teunissen


Auteur/Vervaardiger  Teunissen, J.M.H.F. (1954-)
 Editie 3e, geheel herz. dr
 Uitgever  Amsterdam : Berghauser Pont Publishing
 Jaar 2010.
 Collatie XXVIII, 884 p ill 25 cm
 Annotatie 1e dr. : 2005
 ISBN 9789491073052

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving 

Centraal in dit boek staat het bestuursrechtelijke milieurecht, waarbij de meest recente ontwikkelingen aan de orde komen. De Wet milieubeheer (trad op 1 maart 1993 in werking) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo, trad op 1 oktober 2010 in werking) vormen de kern. 

De Wabo integreerde een aantal toestemmingenstelsels uit wetten betreffende de fysieke leefomgeving (zoals de milieuvergunning uit de Wm, de bouwvergunning uit de Woningwet en de aanlegvergunning uit de Wro) in de omgevingsvergunning. De Wm de Wabo vormen, samen met de toepasselijke delen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een soort ‘Algemeen deel’ van het bestuursrechtelijke milieurecht. 

Naast deze twee algemene wetten is een aantal sectorale (bijzondere) milieuhygiënewetten blijven bestaan, voor zover ze onderwerpen regelen die niet in die twee algemene wetten konden worden ondergebracht. Voorbeelden zijn de Waterwet, de Wet bodembescherming, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. 

Omdat het Nederlandse milieurecht in toenemende mate wordt beïnvloed door het Europese recht, is bestudering van het milieurecht niet meer mogelijk indien daarbij geen inzicht wordt verkregen in de inhoud en werkingswijze van dat Europese recht.

Het boek is bestemd voor:

  • Studenten aan bestuursscholen, universiteiten en andere opleidingen milieurecht
  •  Beleidsmedewerkers milieu en ruimtelijke ordening en milieuadviseurs bij rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
  •  Advocaten en juridisch adviseurs milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht
  • Medewerkers van milieudiensten
  • Milieu-coördinatoren in het bedrijfsleven 

Gemeentewet ... / red.: N. Schuurman, A.M.M. Sluijters


Auteur/Vervaardiger  Doel, Victoria van den
 Uitgever  Bussum : Coutinho
 Jaar 2009
 ISBN 9789046901274

Boek in de HVA catalogus 

Korte beschrijving

De Gemeentewet en aanverwante regelgeving. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari 2011.


bron 

Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid : de Wet op ondernemingsraden voor de overheid toegelicht J.M. Hautvast [tevens] (red.), S.F.H. Jellinghaus, B. Vermaak


Auteur: Hautvast, Hans en Jellinghaus, S.F.H.
ISBN: 9789012384414

Boek in de HVA catalogus 


Korte beschrijving:

De ondernemingsraad is binnen de overheid inmiddels een vertrouwd verschijnsel, of het nu gaat om gemeenten, departementen of zelfstandige bestuursorganen. Toch blijkt de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de praktijk nog steeds vragen op te roepen, vanwege het bijzondere karakter dat de overheid als werkgever nog steeds heeft. Bijvoorbeeld rond de relatie met de politiek, de rechtspositie van ambtenaren, of de bijzondere complexiteit die overheidsorganisaties doorgaans kenmerkt.

In ‘Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid’ komen de volgende onderwerpen aan bod:
· medezeggenschap bij de overheid
· het wettelijke kader
· het externe overleg
· medezeggenschap en organisatievraagstukken
· feiten van en trends in het openbaar bestuur
· medezeggenschapsstrategie

‘Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid’ is een onmisbaar handboek voor iedereen die met medezeggenschap bij de overheid te maken heeft. In de eerste plaats natuurlijk de OR-leen zelf, maar ook bestuurders en personeelsfunctionarissen.

woensdag 9 maart 2011

Mens en recht - A. Bunthof & Y.M. Visscher

Auteur: A. Bunthof & Y.M. Visscher

Uitgever: Groningen : Noordhoff

Jaar van uitgave: 2009, zevende druk

Collatie: 505 p ill 24 cm

ISBN: 9789001765040

Boek in HvA catalogus

Korte beschrijving:
In dit boek wordt op aantrekkelijke wijze aandacht besteed aan de juridische aspecten van de hulp- en dienstverlening. Het boek is geheel geactualiseerd.
In 'Mens en Recht' staat de cliënt in diverse privaat- en publiekrechtelijke situaties centraal. Aan bod komen de juridische problematiek in de sociale context en de juridische mogelijkheden van en voor de cliënt of cliëntgroepen. Actuele artikelen en verwijzingen naar relevante websites en organisaties ondersteunen de theorie. De vele voorbeelden en de oefenstof sluiten nauw aan bij de huidige beroepspraktijk. De lezer wordt aangezet tot nadenken over de werking van het recht, het juridische systeem en consequenties voor de praktijk.
Bij het boek hoort de website www.mensenrecht.noordhoff.nl met daarop open vragen en verdiepende opdrachten die zowel individueel, als groepsgewijs kunnen worden uitgewerkt.
Bron

De improvisatiemaatschappij: over de sociale ordening van een onbegrensde wereld - Hans Boutellier

Auteur: Hans Boutellier
Uitgever: Den Haag : Boom Lemma
Jaar van uitgave: 2011
ISBN: 9789059316256
Boek in HvA Catalogus
Korte beschrijving:
De improvisatiemaatschappij werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Er heerst onbehagen onder burgers en er is onzekerheid bij bestuurders. Het lijkt aan perspectief te ontbreken. Maar misschien zien we wel iets over het hoofd?! Hans Boutellier levert een realistische en inspirerende voorstelling van de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Het boek gaat over identiteit en woede, waarden en normen, participatie en integratie. Het resulteert in een constructieve visie op de samenhang en de morele uitgangspunten van de hedendaagse samenleving.
Bron

maandag 7 maart 2011

Alimentatieverplichtingen - M.L.C.C. de Bruijn-Lückers

Auteur: M.L.C.C. de Bruijn-Lückers

Uitgever: Den Haag: SDU Uitgevers

Jaar van uitgave: 2010 9e druk

ISBN: 9789012384537

Boek in HvA catalogus

Korte beschrijving
In de reeks Monografieën (echt)scheidingsrecht wordt getracht aan elk onderdeel van het met (echt)scheidingen samenhangende recht aandacht te besteden. Dat gebeurt door in iedere monografie een specifiek onderwerp op zo helder mogelijke wijze weer te geven. De reeks beoogt daarmee een totaalbeeld van het (echt)scheidingsrecht te bieden, primair aan deskundigen en aan hen die dat willen worden. Daarnaast is de reeks toegankelijk voor de leek die meer over een bepaald onderwerp te weten wil komen.

In deel 4C zijn vermeld het in 1981 door de werkgroep Alimentatienormen ingevoerde en sedert 2001 en laatstelijk in 2010 gewijzigde systeem van richtlijnen voor het berekenen van alimentaties (de Tremanormen), het in 1994 verschenen rapport Kinderalimentatie, het in 1996 verschenen rapport Alimentatie en winst uit onderneming en de in 2010 geldende Modellen, tarieven en tabellen, met daarbij de wijzigingen geldend voor het eerste en het tweede half jaar van 2010, voorzien van enig commentaar aanvankelijk van mr. Th.M. Dorn en vanaf 2009 van mr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers.

Zakboek strafvordering voor de opsporingsambtenaar

Uitgever: Deventer : Gouda Quint

Jaar: 1998-

Collatie: 19 cm

Boek in HvA Catalogus
Korte beschrijving:

Dit zakboek is een afgeslankte versie van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier en speciaal geschreven voor opsporingsambtenaren en toezichthouders die een beperkte opsporingsbevoegdheid hebben.
Het bevat een praktijkgerichte bespreking van o.m. de belangrijkste opsporingsbevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering maar ook uit een aantal bijzondere wetten. De dwangmiddelen zijn in tabellen samengevat.
Tevens zijn stappenschema's inbeslagneming en doorzoeking ter inbeslagneming opgenomen. Voor meer onderwerpen en meer diepgang wordt verwezen naar het zakboek Hulpofficier.

Bron

Arar verklaard

Uitgeverij: Den Haag : Sdu Uitgevers

Verschijnt jaarlijks

ISSN: 1570-3762

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving
ARAR verklaard bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen RIjksambtenarenreglement en het Bezolderingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een uiteenzetting opgenomen over het Bestuursrecht.

Met de handzame pockets uit de reeks ARAR verklaard heeft u de juiste interpretatie van de ARAR in handen. De kantlijnnoten en het trefwoordenregister maken de uitgaven tot een overzichtelijk en praktisch naslagwerk.

Voor wie is ARAR verklaard bedoeld?
ARAR verklaard is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren, zoals leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, rechtspositiemedewerkers, leden van de ondernemingsrecht en bezwarencommissies en, niet te vergeten, rijksambtenaren zelf.

Nieuw in ARAR verklaard 2011Twee nieuwe paragrafen in het Bestuursrecht: 6.8 Bestuurlijke lus en 6.9 Definitieve geschillenbeslechting. Wijzigingen in artikel 2, artikel 49h en artikel 59 van het ARAR Twee artikelen zijn vervallen in het ARAR Artikel 49 nieuw ingevoerd in het ARAR Bij een aantal artikelen van het ARAR is de toelichting gewijzigd In het BBRA '84 is artikel 18b nieuw ingevoerd en artikel 24 is gewijzigd
Bron

Algemene voorwaarden - B. Wessels, R.H.C. Jongeneel & M.L. Hendrikse

Auteur: B. Wessels, R.H.C. Jongeneel & M.L. Hendrikse

Reeks: Recht en praktijk: contractenrecht

Uitgeverij: Deventer: Kluwer

Jaar van uitgave: 2010 5e druk

ISBN: 9789013040845

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving
De publicatie omvat naast een algemeen overzicht van de wettelijke regeling en haar toepassing in de praktijk, ook een branchespecifieke ontsluiting van de praktijk. In de hoofdstukken 1 tot en met 20 is, conform de oorspronkelijke publicatie, een systematische uiteenzetting gegeven van de kern van dit werk, Afd. 6.5.3 BW. Vanaf hoofdstuk 21 vindt de lezer bijdragen die de problematiek ter zake van algemene voorwaarden vanuit een bijzonder perspectief belichten, zoals huur, energielevering, automatisering of verzekering. De auteurs besteden tevens aandacht aan de invloed van wettelijke regels (Boek 7 inzake bijzondere overeenkomsten of gelegen in afzonderlijke wetgeving), de herkomst van de besproken algemene voorwaarden (al dan niet tot stand gekomen in overleg met potentiële wederpartijen) en de in de desbetreffende sector meest saillante voorwaarden, zoals een prijsbeding, een aansprakelijkheidsbeperking, of een vervalbeding. Met het oog op de toepassing in de praktijk zijn deze hoofdstukken zo opgezet dat zij zelfstandig kunnen worden gelezen. Waar behandeling van een meer centraal thema in de hoofdstukken 1 tot en met 20 heeft plaatsgevonden, is daarnaar verwezen.
Bron