donderdag 31 mei 2012

Titel  Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaal zekerheidsrecht / W. Plessen
Auteur/Vervaardiger    Plessen, W. (1951-)  Massuger, P.M.M. 
Editie   10e [gew.] dr
Uitgever    Groningen [etc.] : Noordhoff 
Jaar   cop. 2011
Collatie   325 p ill 24 cm
Annotatie   Met reg.
Oorspr. titel: Sociaal en economisch recht voor economische en bedrijfskundige richtingen / R. Barents, W. Plessen. - Alphen aan den Rijn : Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1992
ISBN   9789001794385

Boek in de HvA Catalogus

Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht behandelt de juridische aspecten van het zoeken, vinden en hebben van werk. Werk en werkloosheid zijn onderwerpen die aan grote veranderingen onderhevig zijn. Dit heeft geleid tot een uitgebreid en ingewikkeld proces van rechtsregels. Deze 10e herziene druk van Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht bespreekt alle actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. In deze nieuwe druk zijn ook de beleidsvoornemens op dit terrein van het nieuwe kabinet verwerkt.

Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht behandelt eerst het begrip arbeidsarbeidsovereenkomst waarna een grote diversiteit aan regels rond arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden aan de orde komt. Zeer uitgebreide aandacht wordt besteed aan het ingewikkelde Nederlandse ontslagrecht. Tevens komen aan de orde het collectieve arbeidsrecht alsmede het stakings- en medezeggenschapsrecht. Ook de keerzijde van werken komt aan de orde: alle uitkeringen in ons sociaal stelsel worden behandeld: de WW, de regelingen bij arbeidsongeschiktheid, ons zorgstelsel, de AOW, Kinderbijslag etc. Tot slot wordt kort aandacht besteed aan alle internationale organisaties op het gebied van de arbeid.

vrijdag 25 mei 2012

Armoede signalement / SCP CBS


Titel: Armoedesignalement
Auteur: Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengen in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland in kaart. De ontwikkeling van het armoedepercentage wordt op basis van verschillende criteria gepresenteerd. Ook de belangrijkste risicogroepen, de regionale spreiding en de mate waarin mensen zelf aangeven armoede te ervaren komen aan bod. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor meer informatie.

Memo echtscheiding en alimentatie 2012

Titel: Memo echtscheiding en alimentatie 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte omschrijving

Het echtscheidings(proces)recht is voortdurend in beweging door wetgevingsprocessen en nieuwe jurisprudentie. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is inmiddels in werking getreden. Door middel van het zogenaamde ouderschapsplan worden ouders gedwongen afspraken over de kinderen te maken voordat de rechter benaderd wordt. Flitsscheidingen zijn door de inwerkingtreding van de wet afgeschaft. Het laatste deel van de wijzigingen van het huwelijksvermogensrecht zijn op 1 januari 2012 in werking getreden. De datum indiening verzoekschrift tot echtscheiding krijgt daarin een zeer bijzondere betekenis. De fiscale aspecten van de scheiding zijn ook gewijzigd.

De huidige wet bevat in art.1:400 BW een voorrangsregeling voor kinderalimentatie. Het rapport Alimentatienormen is daaraan aangepast. De HR heeft belangrijke uitspraken gedaan over het rapport Alimentatienormen.

Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de internationaal privaatrechtelijke aspecten van een internationale echtscheiding en de Registratie Partnerschap, zijn gebundeld in dit Memo. Inclusief de tarieven en tabellen 2012. Klik hier voor meer informatie.

Praktijkboek Arbeidsomstandigheden 2012: handleiding voor werknemers, ondernemingsraden en VGW(M)-commissies / Koen Langenhuysen


Auteur: Koen Langenhuysen
Titel: Praktijkboek arbeidsomstandigheden
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Korte omschrijving
Een helpende hand als het gaat om Arbo
Deze praktische handleiding helpt ondernemingsraden en VGW(M)-commissies bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuimbeleid en milieuzorg in hun bedrijf of instelling.
U krijgt:

Praktische, overzichtelijk informatie over de belangrijkste arbothema's;
De meest actuele tekst van de Arbeidsomstandighedenwet;
Een overzicht aan arbo successen en voorbeelden uit een recente arbocatalogi;
Nieuwe jurisprudentie;
Een uitgebreide "gereedschapskist" met een groot aantal checklists  voor de arbopraktijk;
(Nieuw: persoonlijke beschermingsmiddelen en agressiebeleid
Nuttige adressen en websites, literatuurlijsten en voorbeelddocumenten voor hulp en informatie.
Nieuw in deze editie:
De uitgave van 2012 is geheel geactualiseerd. Alle hoofdstukken zijn aangepast.

Er zijn enkele nieuwe onderdelen toegevoegd over Het Nieuwe Werken, duurzame inzetbaarheid en legionella.
Nieuwe checklist met de thema's  persoonlijke beschermingsmiddelen en agressiebeleid.
Kortom deze uitgave van 2012 is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de vorige editie, maar wat onveranderd blijft is dat het u een stevige helpende hand biedt! Klik hier voor meer informatie.

Compendium Personen- en familierecht / S.F.M. Wortmann, J. van Duijvendijk-Brand


Auteur: S.F.M. Wortmann, J. van Duijvendijk-Brand
Titel: Compendium van het personen- en familierecht
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Deze elfde druk biedt weer een actueel overzicht van het volledige personen- en familierecht. In een achttiental hoofdstukken worden alle onderdelen van het steeds veranderende Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek behandeld.

Het betreft onder andere het naamrecht, het huwelijksrecht, het geregistreerd partnerschap, het huwelijksvermogensrecht, de (echt)scheiding, de afstamming en de adoptie, het (ouderlijk) gezag en de voogdij, de kinderbeschermingsmaatregelen, de alimentatie, en de maatregelen ter bescherming van meerderjarigen, zoals de curatele.

Een kort overzicht van het familieprocesrecht completeert het geheel. Tot slot is een apart hoofdstuk gewijd aan het erfrecht.

Deze elfde druk biedt weer een actueel overzicht van het volledige personen- en familierecht. Verder is het boek aangepast aan ontwikkelingen in de nationale en internationale jurisprudentie. Klik hier voor meer informatie.

Liever rechtop sterven dan op je knieën leven / Abraham Moszkowicz


Titel: Liever rechtop sterven dan op je knieën leven / Abraham Moszkowicz
Auteur: Abraham Moszkowicz
Jaar: cop. 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

‘Soms wil ik weten hoe elke centimeter van de veertienhonderd kilometer rook en voelde, in die wagons die mijn vader, zijn zus, broer en ouders van Westerbork naar Auschwitz brachten. De feiten zijn: de trein vertrok dinsdag 21 september 1942, elf uur ‘s ochtends. De locomotief trok dertien veewagons. Elke wagon vervoerde om en nabij 60 joden. Alleen mijn vader keerde terug.’

‘Uiteraard zou ik het prettig vinden wanneer u na lezing van dit boek zou denken: “Goed dan, misschien moet ik niet alles wat ik over Bram hoor of lees geloven.” Maar ik zou het nog prettiger vinden wanneer u werkelijk wat sceptischer wordt over álles wat u leest of hoort, wie daarvan ook het onderwerp is.’

Abraham Moszkowicz (1960) is Nederlands bekendste en meest spraakmakende strafrechtadvocaat.  Hij is een telg uit het bekende advocatengeslacht Moszkowicz. Zoon van de eminence grise van de Nederlandse strafrechtadvocatuur Mr. Max Moszkowicz sr. Klik hier voor meer informatie.


Grondlijnen van Europees recht / R. Barents en L.J. Brinkhorst


Auteur: R. Barents en L.J. Brinkhorst
Titel: Grondlijnen van Europees recht
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Grondlijnen van Europees recht biedt een overzicht van het totale Unierecht. Vanwege het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon is het boek met deze 13e druk geheel herschreven. De 13 druk van Grondlijnen is vanwege het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon geheel herschreven.Dit boek wil de grondlijnen van de inhoud en achtergrond van het Europees recht duidelijk maken.

Daartoe worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. grondlijnen van het recht van de Europese Unie
 2. de communautaire rechtsorde van de Europese Unie
 3. de constitutionele grondslagen van de Europese Unie
 4. de institutionele structuur
 5. bevoegdheden en rechtsinstrumenten
 6. vaststellingsprocedures en regelgeving
 7. het rechterlijk systeem
 8. financiën en begroting
 9. de Europese ruimte en het materiële unierecht
 10. Unieburgerschap en gelijkbehandelingsrecht
 11. de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
 12. vier vrijheden en concurrentie
 13. interne marktregelgeving
 14. economische en monetaire unie
 15. horizontale beleidsgebieden
 16. sectoren- en facettenbeleid
 17. externe betrekkingen
Klik hier voor meer informatie.


woensdag 23 mei 2012


Titel:  Basisboek huiselijk geweld : signaleren, melden, aanpakken
Auteur: Janssen, Hans, Wentzel, Wendela en Vissers, Bert
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Huiselijk geweld en kindermishandeling staan sinds enkele jaren volop in de belangstelling van de media en de politiek. Bij de aanpak ervan zijn diverse disciplines betrokken. Ook professionals in de sociale sector verdiepen zich steeds meer in vragen als: hoe signaleer je huiselijk geweld, hoe maak je het bespreekbaar en hoe pak je het aan?
Het Basisboek huiselijk geweld biedt (toekomstige) professionals kennis en vaardigheden die bij de aanpak van huiselijk geweld van elementair belang zijn. Je leert de aard en omvang, de oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld kennen en je leert welke wetten en regels van toepassing zijn. Ook de praktijk wordt uitgebreid belicht: het boek geeft een overzicht van de beschikbare methodieken voor de aanpak van huiselijk geweld.
Door de vele voorbeelden en opdrachten is Basisboek huiselijk geweld zeer toegankelijk voor studenten van allerlei sociale opleidingen en voor professionals in sociale beroepen.Titel: Actuele ontwikkelingen in het familierecht : zesde UCERF symposium
Reeks: UCERF reeks
Auteur: o.a. Boele-Woelki, Katharina
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Katharina Boele-Woelki
Nieuws over UCERF

Lieke Coenraad
Waarheidsvinding in familiezaken geïllustreerd

Susan Rutten
Financiële aanspraken na scheiding in het islamitisch recht, en wat hiervan overblijft in Nederland

Pia Lokin
Nieuwe erfrechtelijke verwijzingsregels in de Europese Unie

Anne-Rigt Poortman
Verblijfsarrangementen na scheiding: een sociologische analyse

Ton Liefaard
Jeugdstrafrecht in beweging

Nora de Vries
Aansprakelijkheid in familieverband

Bron
Titel: Verraderlijk gewoon : licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht
Auteur: Teeuwen, Marigo
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


In het jeugdstrafrecht zijn licht verstandelijk gehandicapte jongeren de laatste twee decennia sterk oververtegenwoordigd geraakt, terwijl ze in de vrijwillige hulpverlening ondervertegenwoordigd blijven. Wat is er gebeurd? Welke maatschappelijke veranderingen op sociaal en politiek gebied hebben aan deze opvallende verschuiving bijgedragen?


Marigo Teeuwen (UvA) onderzocht 120 reclasseringsdossiers van licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren en interviewde jeugdreclasseringswerkers, vertegenwoordigers van politie, officieren van justitie en kinderrechters. 


Welke delicten plegen deze jongeren? Welke hulpverlening krijgen zij vóór en na het delict? Waarom komt deze van nature kwetsbare groep steeds meer in contact met justitie, met alle gevolgen van dien. Wat weten de professionals van deze jongeren die tot de minst mondige en meest kwetsbare jongeren behoren?


Een belangrijke rol in de verklaring voor de oververtegenwoordiging in het strafrecht speelt de normalisatiegedachte. Maar hoe normaal zijn ze, en zijn LVG- jongeren – en de samenleving – er wel mee geholpen dat ze als normaal worden bejegend? 


"In deze studie wordt de wereld van licht verstandelijk gehandicapte jongeren ( LVG-ers) op indringende wijze beschreven, aan de hand van hun ervaringen met politie en justitie. Hun beperkte vermogens en inzichten in eigen gedrag roepen vragen op over schuld en straf, die het strafrechtelijke systeem onder ogen zal moeten zien."
K. Schuyt, emeritus hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam.


"Lees dit boek; Teeuwen laat overtuigend zien dat het gelijk behandelen van ongelijken onverwachte en ongewenste uitkomsten met zich meebrengt." 
J.W. Duyvendak, hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam.


maandag 7 mei 2012


Titel: Burgerlijk procesrecht 2012/2013
Reeks: Ars Aequi wetseditie
Auteur: Jongbloed, A.W., Klomp, R.J.Q.
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Nieuwe wetseditie van burgerlijk procesrecht met daarin onder andere:
Landelijk rolreglement
Wet op de rechterlijke organisatie
Wet op de rechtsbijstand
Liquidatietarief
Algemene termijnenwet
Faillissementswet
EEX-verordening
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
Boek 1 Rv (oud)
Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
Wet griffierechten burgerlijke zaken
Europese betalingsbevelprocedure
Europese executoriale titel voor
niet-betwiste schuldvorderingen
Brussel II-bis
EG-betekeningsverordening
Advocatenwet
Gerechtsdeurwaarderswet
Wet vorm van de eed