dinsdag 14 juni 2011

Grenzeloze generatie : en de eeuwige jeugd van hun opvoeders - Frits Spangenberg & Martijn Lampert

Auteur: Frits Spangenberg & Martijn Lampert

Uitgever: [Amsterdam] : Nieuw Amsterdam

Jaar van uitgave: 2009, 1e druk

ISBN: 9789046806746

Boek in HvA catalogusKort beschrijving:
De jongste generatie leeft intens, gefascineerd door uiterlijk, kicks, status en netwerken; opgevoed in vrijheid en voorspoed. Veel jongeren treden de toekomst met vertrouwen tegemoet en wenden hun vitaliteit op een positieve manier aan. Maar daarnaast zijn de schadelijke gevolgen van een collectieve onverantwoor-delijkheid zichtbaar: obesitas, alcoholmisbruik, schooluitval, schulden en publieke agressie. Een leger hulpverleners krijgt deze problemen maar niet onder controle. Sinds de omarming van het forever young-ideaal door volwassenen, rust er een taboe op opvoeden met gezag en wordt het belang van zelfbeheersing en het nemen van verantwoordelijkheid gebrekkig op jongeren overgedragen.

De grenzeloze generatie
is een analyse van de resultaten van 25 jaar waarden- en opinieonderzoek van bureau Motivaction. Prominente opiniemakers en deskundigen, onder wie Jan Derksen, Martine Delfos, Charles Groenhuijsen, Sywert van Lienden, Herman Wijffels, Micha de Winter, Pieter Winsemius en Theodore Dalrymple, reageren op de inzichten van de auteurs en geven hun visie op dit hoogst actuele thema. De grenzeloze generatie maakt een urgent en complex vraagstuk inzichtelijk en beoogt met praktische oplossingen steun te bieden aan ouders, leerkrachten en beleidsmakers, die zorgdragen voor de toekomst van onze jeugd.
Bron

De bijstand in praktijk - J. de Boer, W. heesen & R. Ros

Auteur: J. de Boer, W. heesen & R. Ros

Uitgever: Deventer: Kluwer

ISsN: 2211-1778

Boek in HvA catalogus

Korte beschrijving:

Het boek "De bijstand in praktijk"  behandelt op overzichtelijke wijze de WWB en de WIJ in al haar facetten waarbij vanuit de juridische kaders wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk.
Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden, schema's, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en is tevens voorzien van de volledige en actuele wettekst.
Door deze opzet is dit boek geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, als naslagwerk voor professionals (klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten en advocaten) en, vanwege de toegankelijkheid, voor ieder ander die de WWB beter wil leren kennen en daarover goed en actueel geïnformeerd wil zijn.
Bron

Forensisch DNA-onderzoek in de (strafrecht)praktijk :te onderscheiden fasen en wetenschappelijke bewijswaarde - A.J. Meulenbroek

Auteur: A.J. Meulenbroek

Uitgever: Den Haag : Nederlands Forensisch Instituut

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789081020831

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

Deze uitgave is de opvolger van de vierde druk van het sinds 2006 door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitgegeven De Essenties van forensisch DNA-onderzoek en is aanzienlijk uitgebreid. Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd en er zijn twee nieuwe hoofdstukken (bloedspoorpatroononderzoek en DNA-verwantschapsonderzoek) en twee overzichtsartikelen toegevoegd. De Essenties wordt inmiddels gezien als een noodzakelijk standaardwerk voor alle partijen in de strafrechtsketen (politie, Openbaar Ministerie, advocatuur en de Rechtspraak). Daarnaast wordt de uitgave ook gebruikt door beleidsbepalers, media en als lesmateriaal voor beroepsopleidingen (universiteit en hogeschool) en middelbare scholen.

De uitvoering van de 5e druk is wezenlijk anders: het is een full colour gebonden boek, ruim 300 paginas met harde kaft geworden. Goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Met deze 5e druk is volwaardig handboek ontstaan op het gebied van forensisch onderzoek van humane biologische sporen en forensisch DNA-onderzoek. De prijs van het boek bedraagt a 34,50.

Dit handboek informeert eenieder die vanuit professie of belangstelling op de hoogte wil zijnvan het forensisch onderzoek van humane biologische sporen en het forensisch DNA-onderzoek.Meer praktijkgerichte kennis over deze zich snel ontwikkelende forensische expertises maakt het omgaan met de verkregen resultaten en conclusies van dit onderzoek eenvoudiger en doelgerichter, en voorkomt misvattingen. Het handboek draagt in belangrijke mate bij aan een beter begrip en gebruik van de onderzoeksrapporten over het uitgevoerde onderzoek.

Forensisch onderzoek van humane biologische sporen en forensisch DNA-onderzoek zijnuitermate belangrijke instrumenten voor de opsporing en bewijsvoering in strafzaken.Door technologische ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden in de wetgeving is de verwachting dat dit belang alleen maar zal toenemen.

Welke mogelijkheden biedt forensisch onderzoek van humane biologische sporen en forensisch DNA-onderzoek, waar liggen de beperkingen en hoe moeten de conclusies worden geïnterpreteerd? Om welke biologische sporen gaat het, op welke manier worden ze gevonden en onderzocht, hoe verloopt het DNA-onderzoek, wat is een DNA-profiel, wat valt daaruit op te maken en wat betekenen de bevindingen van het onderzoek?

Onderwerpen:Onderzoek biologische sporensporen van lichaamsvloeistoffen; bloedspoorpatroononderzoek; haarsporen; biologische contactsporen

DNA-onderzoekhet DNA-profiel; match en berekende frequentie; onvolledige DNA-profielen, DNA-mengprofielen en DNA-onderzoek van minimale biologische sporen; context van de match; conclusies DNA-onderzoek; DNA-verwantschapsonderzoek; DNA-onderzoek van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken

Begrippen en overzichtsartikelenDNA-onderzoek van minimale biologische sporen, gevoelige problematiek;Stormachtige opkomst DNA-onderzoek in Nederlands strafrecht

Bron

Uitingsdelicten - A.L.J Janssens & A.J. Nieuwenhuis

Auteur: A.L.J Janssens & A.J. Nieuwenhuis

Uitgever: Deventer: Kluwer

ISBN: 9789013048803

Jaar van uitgave: 2008, 2e druk

Boek in HvA catalogus

Korte beschrijving:

De afgelopen jaren is de discussie over de vrijheid van meningsuiting niet verstomd. Integendeel, zij lijkt een zekere intensivering door te maken. Sommigen lijken op grond van het belang van een robuust maatschappelijk debat welhaast een 'recht te beledigen' aan te nemen, terwijl anderen menen dat de discussie over heikele kwesties als integratie juist met de nodige voorzichtigheid gevoerd dient te worden. Hoe dat ook zij, de gevoeligheid voor kwetsend taalgebruik is zeker niet afgenomen. Men kan voorts constateren dat het aantal aangiften van belediging en bedreiging toeneemt.
Bij een concrete rechterlijke beoordeling ter zake van belediging, opruiing, bedreiging, godslastering of andere uitingsdelicten zal steeds het grondrecht op vrijheid van meningsuiting betrokken moeten worden. De vraag naar inhoud en reikwijdte van deze uitingsdelicten, in relatie tot dat grondrecht, blijft derhalve actueel.
In - de tweede druk van - deze studiepocket staat de behandeling van de strafbare belediging, de opruiing en de bedreiging, alsmede van de godslastering en pornografie centraal. Deze uitingsdelicten worden besproken mede aan de hand van recente rechtspraak. Aangezien de uitleg van de relevante bestanddelen in de sleutel van het in artikel 10 EVRM vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting wordt geplaatst, gaat een bespreking van die bepaling vooraf aan de behandeling van de afzonderlijke delicten.
Bron

vrijdag 10 juni 2011

Forensisch DNA-onderzoek in de (strafrecht)praktijk : te onderscheiden fasen en wetenschappelijke bewijswaarde A.J. Meulenbroek ; [fotogr. Marie Cecile Thijs ... et al.]

 Auteur: Meulenbroek, A.J.

 Titel:  ISBN: 9789081020831 (geb.)


Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

Biedt handvatten bij het doorgronden van het uitgevoerde DNA-onderzoek en de gerapporteerde resultaten en conclusies, om zodoende te komen tot weloverwogen oordelen. Centraal staan de vier opeenvolgende fasen van het forensisch DNA-onderzoek en de verschillende categorieën waarin de resultaten en conclusies van het onderzoek, en daarmee de wetenschappelijke bewijswaarden, zijn onder te verdelen.

bron

Titel: De bijstand in praktijk J. de Boer, W. heesen, R. Ros

Auteur: Boer, J. de

 ISSN: 2211-1778

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

De WWB (Wet werk en bijstand) is een belangrijke voorziening die de basis vormt van ons stelsel van sociale zekerheid. De WWB bestrijkt het gebied van het minimuminkomen, de bijzondere bijstand, de langdurigheidstoeslag en wordt daarnaast ingezet ter bestrijding van armoede en als re-integratie instrument om mensen weer zo snel mogelijk aan een betaalde baan te helpen. De WIJ is primair bedoeld om jongeren tot 27 jaar een werkleeraanbod te doen waarbij als afgeleide ook recht kan bestaan op een inkomensvoorziening.

De WWB en de Wij zijn niet alleen veelzijdig, maar ook dynamisch en complex. Dynamisch omdat beide wetten anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij en daar ook continue op worden aangepast. Complex omdat de uitvoering niet alleen op de wet zelf is gebaseerd maar er ook rekening moet worden gehouden met andere wetten, jurisprudentie, gemeentelijke verordeningen, lokaal beleid en de individuele omstandigheden van de burger.

Het boek 'De bijstand in praktijk' behandelt op overzichtelijke wijze de WWB en de WIJ in al haar facetten waarbij vanuit de juridische kaders met name wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk. Het bevat vele praktijkvoorbeelden, schema's, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en is tevens voorzien van de volledige en actuele wettekst van zowel de WWB als de WIJ.

Door deze opzet is het boek niet alleen interessant als naslagwerk voor professionals (klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten en advocaten) maar ook geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen en tevens toegankelijk voor ieder ander die de WWB en de WIJ beter wil leren kennen en daarover goed en actueel geïnformeerd wil zijn.

Bron

Uitingsdelicten A.L.J Janssens, A.J. Nieuwenhuis

Auteur: Janssens, A.L.J.M.

 Auteur: Nieuwenhuis, Aernout J.

 ISBN: 9789013048803

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

De afgelopen jaren is de discussie over de vrijheid van meningsuiting niet verstomd. Integendeel, zij lijkt een zekere intensivering door te maken. Sommigen lijken op grond van het belang van een robuust maatschappelijk debat welhaast een 'recht te beledigen' aan te nemen, terwijl anderen menen dat de discussie over heikele kwesties als integratie juist met de nodige voorzichtigheid gevoerd dient te worden. Hoe dat ook zij, de gevoeligheid voor kwetsend taalgebruik is zeker niet afgenomen. Men kan voorts constateren dat het aantal aangiften van belediging en bedreiging toeneemt.
Bij een concrete rechterlijke beoordeling ter zake van belediging, opruiing, bedreiging, godslastering of andere uitingsdelicten zal steeds het grondrecht op vrijheid van meningsuiting betrokken moeten worden. De vraag naar inhoud en reikwijdte van deze uitingsdelicten, in relatie tot dat grondrecht, blijft derhalve actueel.
In - de tweede druk van - deze studiepocket staat de behandeling van de strafbare belediging, de opruiing en de bedreiging, alsmede van de godslastering en pornografie centraal. Deze uitingsdelicten worden besproken mede aan de hand van recente rechtspraak. Aangezien de uitleg van de relevante bestanddelen in de sleutel van het in artikel 10 EVRM vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting wordt geplaatst, gaat een bespreking van die bepaling vooraf aan de behandeling van de afzonderlijke delicten.

bron