woensdag 15 mei 2013

Arbeidsrecht begrepen / P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes en H.N.M. SoemersTitel:   Arbeidsrecht begrepen
Auteurs: P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes en H.N.M. Soemers
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.


'Arbeidsrecht begrepen' behandelt het individuele arbeidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Minder wetenschappelijk-theoretisch en meer praktijkgericht. Minder historie en meer de bedoeling van de wetgever. Minder tekst achter elkaar en meer visualisatie. Heldere schema's, checklists en praktijkcases ondersteunen de tekst. Kortom: het boek is vooral praktisch bruikbaar en de inhoud ligt op behoorlijk juridisch niveau.

In het boek wordt voordurend geschakeld tussen de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de wet en de cao. Ook vindt er een koppeling plaats tussen het arbeidsrecht en de sociale zekerheid, op sommige onderdelen een Siamese tweeling. Dit maakt het boek ook geschikt voor juridische professionals die werkzaam zijn in de eerstelijnsrechtshulp of -informatie en -advies.

Bron

Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren / G.M.C.M. Staats (red.)Titel:   Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Auteur:  G.M.C.M. Staats (red.)
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.

Dit studieboek biedt een inleidende beschrijving van de belastingheffing van ondernemingen en particulieren. Daarbij hebben de auteurs gekozen voor een enigszins alternatieve benadering. Men volgt de belevenissen van 'Peter en Carolien' en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Zij starten een horecaonderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze om in een bv, waarna een structuur met verschillende bv's ontstaat. Daarna gaan zij met hun activiteiten over de grens. Daarnaast komen fiscale aspecten aan bod die specifiek zijn voor natuurlijke personen: het genieten van loon, het hebben van vermogen, echtscheiding en overlijden. Hoewel de nadruk van dit boek op de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting ligt, komen ook andere belastingen, zoals de loonbelasting, de omzetbelasting en de successiebelasting, aan de orde. Ter afronding van het geheel is de invloed van het Europese recht op de directe belastingen beschreven.

Bron

Het ontslagrecht in de praktijk / J. van Drongelen, S. Klingeman en A.D.M. RijsTitel:   Het ontslagrecht in de praktijk / J. van Drongelen, S. Klingeman, A.D.M. van Rijs
Auteurs: J. van Drongelen, S. Klingeman en A.D.M. van Rijs
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.


Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan geconfronteerd worden met een al dan niet langdurige periode van werkloosheid. Dit kan onzekerheid, statusverlies en inkomensachteruitgang met zich brengen. Er moet dus ook niet al te lichtzinnig over ontslag worden gesproken. Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt met een rouwproces om aan te geven wat het effect is van het (moeten) verwerken van een gedwongen ontslag, zeker als een werknemer tientallen jaren bij dezelfde werkgever werkzaam is geweest.

Ook voor de werkgever is een ontslag geen eenvoudige opgave. Hij zet in de meeste gevallen de eerste stap om de arbeidsrelatie te beëindigen. Daarbij spelen uiteenlopende motieven een rol, bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische motieven, in de werknemer zelf gelegen redenen en een verstoorde arbeidsrelatie. Bij bedrijfseconomische motieven moet de werkgever een keuze maken; welke werknemers blijven en wie wordt ontslagen? Welke procedure moet worden gevolgd? Als de werkgever niet oplet, kan het effectueren van het ontslag worden vertraagd en kan hij schadevergoeding moeten betalen. Ontslag heeft dus gevolgen voor zijn bedrijfsvoering en ondernemingsbeleid.

Dit boek – de titel zegt het al – is geen theoretische beschouwing over het ontslagrecht. De doelstelling van het boek is zo nauw mogelijk te vertrekken vanuit en aan te sluiten bij situaties in de ontslagpraktijk. Om deze reden bevat dit boek veel (op de praktijk en op onderzoek gebaseerde) voorbeelden en schema’s.

Bron

De overeenkomst tot het verrichten van arbeid. Vakantie en verlof / J. van Drongelen en W.J.P.M. FaseTitel:   De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. Vakantie en verlof
Auteurs: J. van Drongelen en W.J.P.M. Fase
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.


Dit boek is het eerste deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld.

In 'Individueel Arbeidsrecht Deel I' komen overeenkomsten tot het verrichten van arbeid en vakantie en verlof aan de orde. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Het is hiermee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur.

Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek. Bij bepaalde onderwerpen, die minder toegankelijk zijn, zijn bijbehorende verduidelijkende schema's opgenomen.

Bron

De effecten van residentiële zorg. Een follow-up-studie onder ex-bewoners van het Leerhuis / Marjolein Baan en Jan JanssensTitel:   De effectiviteit van residentiële zorg. Een follow-up-studie onder ex-bewoners van het Leerhuis
Auteurs: Marjolein Baan en Jan Janssens
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.


De effectiviteit van residentiële zorg beschrijft een bijzondere vorm van residentiële jeugdzorg: het Leerhuis. In maart 2007 heeft het Leerhuis zijn deuren geopend. Dit hulpaanbod voor jongeren vanaf vijftien tot en met achttien jaar, kenmerkt zich door hulpverleningsaspecten van een leefgroep en een fasehuis te combineren. Vanuit de praktijk bleek vraag te zijn naar deze tussenvorm in het al bestaande residentiële hulpaanbod. Marjolein Baan en Jan Janssens bespreken in dit boek uitkomsten van een praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van het Leerhuis. Er is nagegaan of de jongeren die in het Leerhuis hebben gewoond, baat hebben gehad bij de geboden vorm van begeleiding en in welke mate zij nu functioneren in de samenleving. Tevens is er aandacht besteed aan de doelgroep, de reden van de beëindiging van de hulp en de cliënttevredenheid. Op basis van de bevindingen worden implicaties voor de praktijk en (vervolg)onderzoek beschreven.

Er kan geconcludeerd worden dat jongeren na vertrek uit het Leerhuis over het algemeen goed in staat zijn om te functioneren in de samenleving en gelukkig en tevreden zijn met hun leven. De effectiviteit van residentiële zorg biedt niet alleen een kijkje achter de schermen van het Leerhuis, maar de resultaten van dit praktijkgericht onderzoek kunnen interessant en inspirerend zijn voor alle hulpverleners die werken in of te maken hebben met residentiële zorg voor jongeren.

Bron

Handboek mediation / Alex Brenninkmeijer, Dick Bonenkamp, Karen van Oyen en Hugo Prein (red.)Titel:   Handboek mediation
Auteurs: Alex Brenninkmeijer, Dick Bonenkamp, Karen van Oyen en Hugo Prein (red.)
Jaar:    2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.

Het Handboek Mediation is een van de meest volledige Nederlandstalige naslagwerken op het gebied van mediation en conflicthantering, zo niet het meest gebruikte. 

Mediation is van steeds groter belang in Nederland. Het kan ingezet worden op verschillende terreinen, zoals bij echtscheiding en omgang met kinderen, omgevingsrecht, bij arbeidszaken, in het zakenleven, bij conflicten tussen buren, binnen de overheid, en binnen de (internationale) politiek. In deze contexten kunnen uiteenlopende soorten conflicten spelen. Deze terreinen en de typerende conflicten worden in het handboek beschreven. Daarnaast biedt het Handboek Mediation achtergrondinformatie die voor een beter begrip van mediation onontbeerlijk is. 

Mediation is een multidisciplinair vakgebied en mediators hebben uiteenlopende professionele achtergronden. Het Handboek Mediation is geschikt voor mediators die hun kennis up-to-date willen houden. Daarnaast kan het gebruikt worden als naslagwerk voor de praktijk. Potentiële mediators kunnen het gebruiken om zich voor te bereiden op het schriftelijk mediationexamen. 

Het Handboek Mediation is ook geschikt als kennisbron in het kader van conflictmanagement: organisaties kunnen zo bewuster omgaan met lastige situaties. Professionals die doorverwijzen naar mediation kunnen dankzij dit boek een beter beeld krijgen van het vakgebied. Verwijzers kunnen bijvoorbeeld managers zijn, personeelsfunctionarissen, bedrijfsartsen, advocaten, rechters, bedrijfsmaatschappelijk werkers, sociaal-juridische hulpverleners of accountants. 


Strafrecht. Tussen ratio en emotie / Tineke Cleiren en Antoine HolTitel: Strafrecht. Tussen ratio en emotie
Auteur: Tineke Cleiren en Antoine Hol
Jaar:   2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus.


Waarom ligt de macht in het strafrecht bij de overheid en niet bij het slachtoffer? Waarom mag de overheid niet alles uit de kast halen om vermeende misdadigers in de boeien te slaan? Waarom vervolgt het openbaar ministerie niet iedereen die de wet overtreedt? Kan het strafrecht wel rechtdoen bij het 'grote kwaad'?

Aan de hand van deze en andere vragen laten de auteurs van dit boek zien welke mogelijkheden het strafrecht al dan niet heeft. Strafrecht zorgt er namelijk voor dat de overheid ruimte krijgt om daadkrachtig op te treden, maar ook dat die ruimte ingeperkt wordt om zo overheidstirannie te voorkomen. Het is er om te vergelden, maar tegelijkertijd moet overmatige strafoplegging vermeden worden. Slaagt het strafrecht in deze opdracht? Is het strafrecht te afstandelijk of juist te gevoelig voor wat er leeft onder de burgers?

Kortom, hoe vindt het strafrecht zijn weg tussen ratio en emotie?